Nghị quyết 222/2003/NQ-UBTVQH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
46
lượt xem
1
download

Nghị quyết 222/2003/NQ-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết 222/2003/nq-ubtvqh11', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 222/2003/NQ-UBTVQH11

 1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 222/2003/NQ-UBTVQH11 Hà N i, ngày 10 tháng 2 năm 2003 NGHN QUY T V VI C TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T C A QU C H I V CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH C A QU C H I NHI M KỲ KHOÁ XI (2002-2007) VÀ NĂM 2003 Y BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào Lu t t ch c Qu c h i; Căn c vào Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c s a i, b sung theo Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c vào Ngh quy t s 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 c a Qu c h i khoá XI, kỳ h p th hai v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003; QUY T NGHN: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh quy t này B n phân công cơ quan trình, cơ quan thNm tra các d án lu t, pháp l nh, ngh quy t thu c Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khoá XI (2002-2007). i u 2. th c hi n có k t qu Ngh quy t c a Qu c h i, Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các cơ quan, t ch c khác ư c phân công trình d án lu t, pháp l nh c n t p trung tri n khai m t s công vi c c th sau ây : 1- KhNn trương thành l p Ban so n th o ho c chuNn b trình U ban thư ng v Qu c h i quy t nh vi c thành l p Ban so n th o i v i các d án lu t, pháp l nh m i ư c ưa vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khoá XI s m tri n khai vi c nghiên c u, chuNn b d án. i v i các d án lu t, pháp l nh ã thành l p Ban so n th o thì Ban so n th o ó ti p t c ho t ng, trư ng h p c n thi t có th xem xét thay i, b sung thành viên Ban so n th o cho phù h p v i yêu c u c a t ng d án; 2- Ch o ch t ch vi c chuNn b các d án lu t, pháp l nh nh m b o m ch t lư ng và úng ti n , trong ó c bi t lưu ý tri n khai s m các d án thu c Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2003.
 2. i u 3. Các cơ quan ch trì thNm tra, ph i h p thNm tra c n ch ng, tích c c ph i h p nâng cao hi u qu c a công tác thNm tra, giúp U ban thư ng v Qu c h i trong vi c ch o ch nh lý các d án lu t, pháp l nh trư c khi trình thông qua. Nguy n Văn An ( ã ký) PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN TH M TRA CÁC D ÁN LU T, PHÁP L NH, NGHN QUY T THU C CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH C A QU C H I NHI M KỲ KHOÁ XI (2002-2007) (Ban hành kèm theo ngh quy t s 222/2003/ NQ-UBTVQH11 ngày 10 tháng 02 năm 2003 c a U ban thư ng v Qu c h i ) Th Tên d án Cơ quan Ban so n Cơ quan ch Cơ quan ph i h p trình th o trì th m tra th m tra t (BST) I- LU T V lĩnh v c kinh t 1. Lu t k Chính ph BST do UBKT&NS UBPL toán Chính ph thành l p 2. Lu t th ng Chính ph BST do UBKT&NS UBPL kê Chính ph thành l p 3. Lu t thu Chính ph BST do UBKHCN&MT UBPL, UBKT&NS, s n Chính UBCV XH ph thành l p 4. Lu t s a Chính ph BST do UBKT&NS UBPL i, b Chính sung m t ph thành s i u l p c a Lu t thu giá tr gia tăng 5. Lu t s a Chính ph BST do UBKT&NS UBPL i, b Chính
 3. sung m t ph thành s i u l p c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p 6. Lu t s a Chính ph BST do UBKT&NS UBPL i, b Chính sung m t ph thành s i u l p c a Lu t thu tiêu th c bi t 7. Lu t thu Chính ph BST do UBKT&NS UBPL s d ng Chính t ph thành l p 8. Lu t s a Chính ph BST do UBKT&NS UBPL i, b Chính sung m t ph thành s i u l p c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu 9. Lu t Chính ph BST do UBKT&NS UBPL thương Chính m i (s a ph thành i) l p 10. Lu t c nh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL tranh Chính ph thành l p 11. Lu t Chính ph BST do UBKT&NS UBPL, UBCV XH doanh Chính nghi p ph thành nhà nư c l p (s a i) 12. Lu t xây Chính ph BST do UBKHCN&MT UBPL, UBKT&NS, d ng Chính UBQP&AN ph thành l p
 4. 13. Lu t s a Chính ph BST do UBKT&NS UBPL i, b Chính sung m t ph thành s i u l p c a Lu t Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam 14. Lu t s a Chính ph BST do UBKT&NS UBPL i, b Chính sung m t ph thành s i u l p c a Lu t các t ch c tín d ng 15. Lu t s Chính ph BST do UBKT&NS UBPL d ng v n Chính nhà nư c ph thành u tư vào l p kinh doanh 16. Lu t s a Chính ph BST do UBKT&NS UBPL, UBCV XH i, b Chính sung m t ph thành s i u l p c a Lu t h p tác xã 17. Lu t du Chính ph BST do UBKT&NS UBPL, UBVHGD l ch Chính TNN&N , UBQP ph thành &AN, H DT l p 18. Lu t t Chính ph BST do UBKT&NS UBPL, H DT ai (s a Chính i) ph thành l p V lĩnh v c văn hoá, xã h i, giáo d c, khoa h c, công ngh , môi trư ng 19. Lu t khen Chính ph BST do UBCV XH HDDT và các U
 5. thư ng Chính ban khác nhà nư c ph thành l p 20. Lu t b o Chính ph BST do UBVHGD UBPL, UBCV XH v , chăm Chính TTN&N sóc, giáo ph thành d c tr em l p (s a i) 21. Lu t s a Chính ph BST do UBKHCN&MT UBPL, UBQP&AN i, b Chính sung m t ph thành s i u l p c a Lu t b ov môi trư ng 22. Lu t dư c Chính ph BST do UBCV XH UBPL,UBKH Chính CN&MT, ph thành UBKT&NS l p 23. Lu t s a Chính ph BST do UBKHCN&MT H DT, UBPL, i, b Chính UBKT&NS, sung m t ph thành UBQP&AN s i u l p c a Lu t b o v và phát tri n r ng 24. Lu t s a Chính ph BST do UBVHGD UBPL i, b Chính TTN&N sung m t ph thành s i u l p c a Lu t xu t b n 25. Lu t s a Chính ph BST do UBVHGD H DT và các U i, b Chính TTN&N ban khác sung m t ph thành s i u l p c a Lu t giáo d c 26. Lu t i n Chính ph BST do UBKHCN UBPL, UBKT&NS l c Chính &MT ph thành l p
 6. 27. Lu t s a Chính ph BST do UBKHCN UBPL, UBKT&NS i, b Chính &MT sung m t ph thành s i u l p c a Lu t khoáng s n 28. Lu t b o Chính ph BST do UBCV XH UBPL, UBKT&NS hi m xã Chính h i ph thành l p 29. Lu t i n Chính ph BST do UBVH,GD, UBPL nh Chính TTN&N ph thành l p 30. Lu t thanh oànTNCS BST do UBVHGD UBPL , UBCV XH niên HCM TNCS TTN&N HCM thành l p 31. Lu t dân Chính ph BST do H DT Các U ban c a QH t c Chính ph thành l p V lĩnh v c qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i, i ngo i 32. Lu t biên Chính ph BST do UBQP&AN UBPL, H DT, gi i qu c Chính UB N gia ph thành l p 33. Lu t giao Chính ph BST do UBKHCN UBPL, UBKT&NS, thông Chính &MT UBQP&AN ư ng ph thành thu n i l p a 34. Lu t s a Chính ph BST do UBPL UBKT&NS, UB N, i, b Chính UBQP&AN sung m t ph thành s i u l p c aB lu t hàng
 7. h i Vi t Nam 35. Lu t hàng Chính ph BST do UBPL UBKT&NS, không dân Chính UBQP&AN UB N d ng Vi t ph thành Nam (s a l p i) 36. Lu t giao Chính ph BST do UBKHCN UBPL, UBKT&NS, thông Chính &MT UBQP&AN ư ng s t ph thành l p 37. Lu t v Chính ph BST do UBPL UBQP&AN, UB N các vùng Chính bi n Vi t ph thành Nam l p 38. Lu t s a Chính ph BST do UBPL UBKT&NS, i, b Chính UBQP&AN sung m t ph thành s i u l p c a Lu t h i quan 39. Lu t ký Chính ph BST do UB N UBPL k t và Chính th c hi n ph thành i uư c l p qu c t 40. Lu t s a Chính ph BST do UBQP&AN UBPL, i, b Chính UBVHGDTTN&N , sung m t ph thành UBCV XH s i u l p c a Lu t nghĩa v quân s 41. Lu t qu c Chính ph BST do UBQP&AN UBPL, UB N phòng Chính ph thành l p 42. Lu t an Chính ph BST do UBQP&AN UBPL, UB N ninh qu c Chính gia ph thành l p 43. Lu t công Chính ph BST do UBQP&AN UBPL an nhân Chính dân Vi t ph thành
 8. Nam l p 44. Lu t v Chính ph BST do UBPL H DT và các UB h i Chính khác ph thành l p V lĩnh v ct ch c b máy nhà nư c, hành chính, hình s , dân s , tư pháp 45. B lu t Chính ph BST do UBPL H DT và các UB dân s UBTVQH khác (s a i) thành l p 46. B lu t t Toà án BST do UBPL H DT và các UB t ng dân nhân dân UBTVQH khác s t i cao thành l p 47. B lu t t Vi n ki m BST do UBPL H DT và các UB t ng hình sát nhân UBTVQH khác s (s a dân t i cao thành l p i) 48. B lu t thi Chính ph BST do UBPL UBQP&AN hành án UBTVQH thành l p 49. Lu t t Chính ph BST do UBPL H DT và các UB ch c H i Chính khác ng nhân ph thành dân và U l p ban nhân dân (s a i) 50. Lu t b u Chính ph BST do UBPL H DT và các UB c i Chính khác bi u H i ph thành ng nhân l p dân (s a i) 51. Lu t ho t UBTVQH Ban so n UB lâm th i ng giám th o do c a QH sát c a UBTVQH
 9. Qu c h i thành l p 52. Ngh UBTVQH Ban so n quy t c a th o do Qu c h i UBTVQH ban hành thành l p Quy ch ho t ng c aU ban thư ng v Qu c h i (s a i) 53. Ngh UBTVQH Ban so n quy t c a th o do Qu c h i UBTVQH ban hành thành l p Quy ch ho t ng c aH i ng dân t c (s a i) 54. Ngh UBTVQH Ban so n quy t c a th o do Qu c h i UBTVQH ban hành thành l p Quy ch ho t ng c a các U ban c a Qu c h i (s a i) 55. Lu t phá Toà án BST do UBKT&NS UBPL, UBCV XH s n doanh nhân dân Toà án nghi p t i cao nhân dân (s a i) t i cao thành l p 56. Lu t thanh Chính ph BST do UBPL H DT và các UB tra (bao Chính khác g mc ph thành các quy l p nh v Thanh tra nhân dân) 57. Lu t s a Chính ph BST do UBPL H DT và các UB
 10. i, b Chính khác sung m t ph thành s i u l p c a Lu t khi u n i, t cáo 58. Lu t ban Chính ph BST do UBPL H DT và các UB hành văn Chính khác b n quy ph thành ph m l p pháp lu t c aH i ng nhân dân và U ban nhân dân 59. Lu t v Chính ph BST do UBPL H DT và các UB th th c Chính khác trưng mua, ph thành trưng l p d ng tài s n c a cá nhân, t ch c 60. Lu t qu n Chính ph BST do UBPL UBKT&NS lý và s Chính d ng tài ph thành s n nhà l p nư c 61. Lu t c Chính ph BST do UBPL UBQP&AN xá Chính ph thành l p 62. Lu t b i Chính ph BST do UBPL UBQP&AN thư ng Chính nhà nư c ph thành (b i l p thư ng thi t h i do cán b , công ch c, ngư i có thNm quy n c a cơ quan ti n hành t t ng
 11. gây ra) Chương trình chu n b 63. Lu t v Chính ph BST do UBKT&NS UBPL các công Chính c chuy n ph thành như ng l p trong ngân hàng 64. Lu t Chính ph BST do UBKT&NS UBPL UBCV XH doanh Chính nghi p (áp ph thành d ng l p chung cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ) 65. Lu t u Chính ph BST do UBKT&NS UBPL, UB N, tư (áp Chính UBKHCN&MT d ng ph thành chung cho l p u tư trong nư c và u tư nư c ngoài) 66. Lu t thu Chính ph BST do UBKT&NS UBPL thu nh p Chính cá nhân ph thành l p 67. Lu t thu Chính ph BST do UBKT&NS UBPL tài s n Chính ph thành l p 68. Lu t a Chính ph BST do UBKHCN UBPL d ng sinh Chính &MT h c ph thành l p 69. Lu t công Chính ph BST do UBKHCN&MT UBPL, UBQP&AN ngh Chính ph thành
 12. thông tin l p 70. Lu t th Chính ph BST do UBVHGDTTN UBPL d c, th Chính &N thao ph thành l p 71. Lu t năng Chính ph BST do UBKHCN&MT UBPL, UBQP&AN lư ng h t Chính nhân ph thành l p 72. Lu t qu n Chính ph BST do UBKHCN&MT UBPL, UBQP&AN lý, s Chính d ng hoá ph thành ch t l p 73. Lu t b o Chính ph BST do UBCV XH UBPL v s c Chính kho nhân ph thành dân (s a l p i) 74. Lu t cư Chính ph BST do UBPL UBQP&AN, UB N trú Chính ph thành l p 75. Lu t ăng Chính ph BST do UBPL UBKT&NS ký b t Chính ng s n ph thành l p 76. Lu t nhà Chính ph BST do UBPL H DT và các U Chính ban khác ph thành l p 77. Lu t trưng Chính ph BST do UBPL H DT và các U c u ý dân Chính ban khác ph thành l p 78. B lu t x Chính ph BST do UBPL H DT và các U lý vi ph m Chính ban khác hành ph thành chính l p 79. Lu t công Chính ph BST do UBPL H DT và các U v Chính ban khác ph thành l p
 13. 80. Lu t v Chính ph BST do UBPL lu t sư Chính ph thành l p 81. Lu t Chính ph BST do UBKT&NS UBPL ch ng Chính khoán ph thành l p II- CÁC D ÁN PHÁP L NH : V lĩnh v c kinh t 1. Pháp l nh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL, UBKHCN & u th u Chính MT ph thành l p 2. Pháp l nh Chính ph BST do UBKHCN UBPL thú y (s a Chính &MT i) ph thành l p 3. Pháp l nh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL ki m toán Chính nhà nư c ph thành l p 4. Pháp l nh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL thu Chính ch ng bán ph thành phá giá l p 5. Pháp l nh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL thu Chính ch ng tr ph thành c p l p 6. Pháp l nh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL, thu môi Chính UBKHCN&MT trư ng ph thành l p 7. Pháp l nh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL s a i, Chính b sung ph thành m ts l p
 14. i uc a Pháp l nh thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao 8. Pháp l nh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL ngân kh Chính qu c gia ph thành l p 9. Pháp l nh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL, thương Chính UBKHCN&MT m i i n ph thành t l p 10. Pháp l nh Chính ph BST do UBKHCN UBPL s a i, Chính &MT b sung ph thành m ts l p i uc a Pháp l nh ê i u 11. Ngh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL quy t c a Chính U ban ph thành thư ng v l p Qu c h i v khung thu su t thu nh p khNu V lĩnh v c văn hoá, xã h i, giáo d c, khoa h c, công ngh , môi trư ng 12. Pháp l nh Chính ph BST do UBKHCN&MT UBPL, UBKT&NS v sinh, an Chính toàn th c ph thành phNm l p 13. Pháp l nh Chính ph BST do UBCV XH UBPL, phòng Chính UBVHGDTTN&N ,
 15. ch ng t ph thành UBQP&AN n nm i l p dâm 14. Pháp l nh Chính ph BST do UBCV XH UBPL hành ngh Chính y, dư c tư ph thành nhân (s a l p i) 15. Pháp l nh Chính ph BST do UBKHCN UBPL, UBKT&NS, gi ng cây Chính &MT H DT, UBCV XH tr ng ph thành l p 16. Pháp l nh Chính ph BST do UBKHCN UBPL, UBKT&NS, gi ng v t Chính &MT H DT, UBCV XH nuôi ph thành l p 17. Pháp l nh Chính ph BST do UBCV XH UBPL, H DT, tôn giáo Chính UBQP&AN, ph thành UBVHGDTTN&N l p 18. Pháp l nh Chính ph BST do UBCV XH UBPL, v hi n, Chính UBKHCN&MT l y ghép ph thành mô, cơ l p quan, b ph n cơ th ngư i và khám nghi m t thi 19. Pháp l nh Chính ph BST do UBCV XH UBPL, phòng Chính UBKHCN&MT ch ng ph thành nhi m vi l p rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i HIV/AIDS (s a i) 20. Pháp l nh Chính ph BST do UBKHCN&MT UBPL tiêu chuNn Chính hoá ph thành
 16. l p 21. Pháp l nh Chính ph BST do UBCV XH UBPL, UBQP&AN ưu ãi Chính ngư i ho t ph thành ng cách l p m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng (s a i) 22. Pháp l nh Chính ph BST do UBCV XH UBPL s a i, Chính b sung ph thành m ts l p i uc a Pháp l nh th t c gi i quy t các tranh ch p lao ng (v th t c gi i quy t các cu c ình công) Vê lĩnh v c qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i, i ngo i 23. Pháp l nh Chính ph BST do UBQP&AN UBPL, UBKT&NS ng viên Chính công ph thành nghi p l p
 17. 24. Pháp l nh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL, UBQP&AN d tr Chính qu c gia ph thành l p 25. Pháp l nh Chính ph BST do UBQP&AN UBPL b ov Chính công trình, ph thành m c tiêu l p tr ng i m v an ninh qu c gia 26. Pháp l nh Chính ph BST do UBQP&AN UBPL v công Chính tác c nh ph thành v l p 27. Pháp l nh Chính ph BST do UBQP&AN UBPL, UBCV XH s a i, Chính b sung ph thành m ts l p i uc a Pháp l nh dân quân t v 28. Pháp l nh Chính ph BST do UBQP&AN UBPL, UBCV XH s a i, Chính b sung ph thành m ts l p i uc a Pháp l nh d b ng viên 29. Pháp l nh Chính ph BST do UB N UBPL s a i, Chính b sung ph thành m ts l p i uc a Pháp l nh lãnh s 30. Pháp l nh Chính ph BST do UB N UBPL s a i, Chính b sung ph thành m ts l p i uc a Pháp l nh cơ quan i di n
 18. c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài. V lĩnh v ct ch c b máy nhà nư c, hành chính, hình s , dân s , tư pháp 31. Pháp l nh Chính ph BST do UBPL UBQP&AN t ch c Chính i u tra ph thành hình s l p (s a i) 32. Pháp l nh Chính ph BST do UBPL s a i, Chính b sung ph thành m ts l p i uc a Pháp l nh thi hành án dân s 33. Pháp l nh Chính ph BST do UBPL công Chính ch ng ph thành l p 34. Pháp l nh Chính ph BST do UBPL UBQP&AN giám nh Chính tư pháp ph thành l p 35. Pháp l nh Chính ph BST do UBPL H DT và các U dân ch Chính ban khác cơ s ph thành l p 36. Pháp l nh Chính ph BST do UBPL UBQP&AN lý l ch tư Chính pháp ph thành
 19. l p 37. Pháp l nh Chính ph BST do UBPL s a i, Chính b sung ph thành m ts l p i uc a Pháp l nh cán b , công ch c 38. Pháp l nh Chính ph BST do UBPL H DT và các U s a i, Chính ban khác b sung ph thành m ts l p i uc a Pháp l nh ch ng tham nhũng 39. Pháp l nh Chính ph BST do UBPL UBVCV XH tr giúp Chính pháp lý ph thành l p 40. Pháp l nh Chính ph BST do UBPL UBKT&NS v ăng ký Chính giao d ch ph thành b o m l p 41. Pháp l nh Toà án BST do UBPL UBVCV XH, s a i, nhân dân Toà án UBKT&NS b sung t i cao nhân dân m ts t i cao i uc a thành l p các pháp l nh v th t c gi i quy t các v án hành chính, kinh t , dân s , lao ng 42. Pháp l nh Toà án BST do UBPL UBQP&AN th t c b t nhân dân Toà án gi tàu t i cao nhân dân bi n t i cao thành l p
 20. 43. Pháp l nh Chính ph BST do UBPL UB N tương tr Chính tư pháp ph thành (bao g m l p c d n ) 44. Pháp l nh H i lu t gia BST do UBPL UBKT&NS, UB N tr ng tài Vi t Nam H i lu t thương gia Vi t m i Nam thành l p 45. Ngh Chính ph BST do UBPL UBQP&AN quy t c a Chính U ban ph thành thư ng v l p Qu c h i v b i thư ng thi t h i cho ngư i b oan, sai do ngư i có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s gây ra 46. Ngh Chính ph BST do UBPL UB N, UBKT&NS quy t c a Chính U ban ph thành thư ng v l p Qu c h i v giao d ch dân s v nhà có y u t nư c ngoài ư c xác l p trư c ngày 1-7- 1991 * Các d án lu t, ngh quy t, pháp l nh thu c Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh nhi m kỳ khoá XI ã ư c Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i khoá XI thông qua n ngày 10-02-2003 g m 2 lu t, 2 ngh quy t c a Qu c h i và 6 pháp l nh c a U ban thư ng v Qu c h i không ghi trong b n phân công này.
Đồng bộ tài khoản