intTypePromotion=1

Nghị quyết 240/2000/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
106
lượt xem
4
download

Nghị quyết 240/2000/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 240/2000/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 240/2000/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ quyÕt cña uû ban thêng vô quèc héi Sè 240/2000/ NQ-UBTVQH10 ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2000 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung danh môc hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi mét sè hµng ho¸, dÞch vô Uû BAN TH¦êNG Vô QUèC HéI N¦íC CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT nAM C¨n cø vµo §iÒu 91 cña HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 vµ §iÒu 6 cña LuËt tæ chøc Quèc héi; C¨n cø vµo §iÒu 4 vµ §iÒu 8 cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; C¨n cø vµo NghÞ quyÕt sè 18/1998/NQ-QH10 ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 1998 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø t vÒ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 1999; Theo ®Ò nghÞ cña ChÝnh phñ; QuyÕt nghÞ: §iÒu 1 Söa ®æi, bæ sung danh môc hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 90/1999/NQ-UBTVQH10 ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 1999 cña Uû ban thêng vô Quèc héi nh sau: 1- Söa ®æi, bæ sung kho¶n 4 nh sau: "4- ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ vËt t x©y dùng thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc, cÇn nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp; m¸y bay, dµn khoan, tµu thuû thuª cña níc ngoµi lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh; thiÕt bÞ, m¸y mãc, phô tïng thay thÕ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng vµ vËt t cÇn nhËp khÈu ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß, ph¸t triÓn má dÇu khÝ mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc;" 2- Söa ®æi, bæ sung kho¶n 7 nh sau: "7- DÞch vô tÝn dông, quü ®Çu t, ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n;" 3- Söa ®æi, bæ sung kho¶n 20 nh sau: "20- Hµng ho¸ nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp sau: hµng viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i; quµ tÆng cho c¸c c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n; quµ biÕu, quµ tÆng cho c¸ nh©n ë ViÖt Nam theo møc quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; ®å dïng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n
  2. 2 níc ngoµi theo tiªu chuÈn miÔn trõ ngo¹i giao; hµng mang theo ngêi trong tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ; - Hµng b¸n cho tæ chøc quèc tÕ, ngêi níc ngoµi ®Ó viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cho ViÖt Nam;" 4- Söa ®æi, bæ sung kho¶n 22 nh sau: "22- Hµng ho¸, dÞch vô cung øng trùc tiÕp cho vËn t¶i quèc tÕ vµ c¸c ®èi tîng tiªu dïng ngoµi ViÖt Nam, trõ söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i cho níc ngoµi vµ dÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng;" 5- Söa ®æi, bæ sung kho¶n 23 nh sau: "23- ChuyÓn giao c«ng nghÖ; phÇn mÒm m¸y tÝnh, trõ phÇn mÒm m¸y tÝnh xuÊt khÈu;". §iÒu 2 Söa ®æi, bæ sung danh môc hµng ho¸, dÞch vô theo c¸c møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 90/1999/NQ-UBTVQH10 ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 1999 cña Uû ban thêng vô Quèc héi nh sau: 1- Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 nh sau: "1- Møc thuÕ suÊt 0% ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, bao gåm c¶ hµng ho¸ chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt xuÊt khÈu; phÇn mÒm m¸y tÝnh xuÊt khÈu; söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i cho níc ngoµi vµ dÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng;" 2- ChuyÓn danh môc hµng ho¸, dÞch vô díi ®©y thuéc møc thuÕ suÊt 10% theo kho¶n 3 §iÒu 8 xuèng møc thuÕ suÊt 5% theo kho¶n 2 §iÒu 8: S¶n phÈm luyÖn, c¸n, kÐo kim lo¹i ®en, kim lo¹i mµu, kim lo¹i quý, trõ vµng nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i kho¶n 24 §iÒu 4 cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; Khu«n ®óc c¸c lo¹i; D©y c¸p ®iÖn sö dông cho ®iÖn ¸p tõ 600 v«n trë lªn; M¸y vi tÝnh, côm linh kiÖn m¸y vi tÝnh; VËt liÖu næ; Que hµn; §¸ mµi; GiÊy in b¸o; B×nh b¬m thuèc trõ s©u; Mñ cao su s¬ chÕ; V¸n Ðp nh©n t¹o; §Êt, ®¸, c¸t, sái; Lèp vµ bé s¨m lèp cì tõ 900 - 20 trë lªn; S¶n phÈm ho¸ dîc, dîc liÖu lµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt thuèc ch÷a bÖnh, thuèc phßng bÖnh;
  3. 3 èng thuû tinh trung tÝnh; Ch©n gi¶, tay gi¶; n¹ng, xe l¨n vµ dông cô chuyªn dïng kh¸c dïng cho ng- êi tµn tËt; Lo¹i hµng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ë kh©u kinh doanh th¬ng m¹i nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ; Líi, d©y giÒng vµ sîi ®Ó ®an líi ®¸nh c¸; X©y dùng, l¾p ®Æt; Duy tu, söa ch÷a, phôc chÕ di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, b¶o tµng, trõ ho¹t ®éng quy ®Þnh t¹i kho¶n 15 §iÒu 4 cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; N¹o vÐt luång, l¹ch, c¶ng s«ng, c¶ng biÓn; ho¹t ®éng trôc vít, cøu hé; VËn t¶i, bèc xÕp; S¸ch thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; B¨ng tõ, ®Üa ®· ghi hoÆc cha ghi ch¬ng tr×nh; Ph¸t hµnh vµ chiÕu phim vi-®i-«. §iÒu 3 NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2001. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh NghÞ quyÕt nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2