Nghị quyết 29/2004/QH11 của Quốc hội

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
54
lượt xem
2
download

Nghị quyết 29/2004/QH11 của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 29/2004/QH11 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đai đến năm 2005 của cả nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 29/2004/QH11 của Quốc hội

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ  quy Õ t cña quèc héi sè 29/2004/QH11 ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004 VÒ  q u y   h o ¹ c h   s ö   d ô n g   ® Ê t   ® Õ n   n ¨ m   2 0 1 0   v µ   k Õ   h o ¹ c h   s ö   d ô n g   ® Ê t  ®Õn n¨m 2005 cña c¶ níc quèc  héi níc céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam C¨n cø vµo §iÒu 84 cña HiÕn ph¸p níc Céng hßa x∙ héi   chñ  nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992  ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ sung theo   NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10, ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2001 cña   Quèc héi khãa X, kú häp thø 10;  C¨n cø vµo LuËt ®Êt ®ai; Sau khi xem xÐt Tê  tr×nh sè  576/CP ­ NN ngµy 4 th¸ng   5 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m   2010 vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2005 cña c¶ níc, B¸o   c¸o thÈm tra sè  824/UBKTNS ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2004 cña   Uû  ban kinh tÕ  vµ  ng©n s¸ch cña Quèc héi vµ   ý  kiÕn cña   c¸c vÞ ®¹i biÓu Quèc héi; quy Õ t ngh Þ : I. Th«ng qua quy ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 cña c¶   níc víi c¸c chØ tiªu chñ yÕu nh sau: 1. Nhãm ®Êt n«ng nghiÖp: 25.627.400 ha a) §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp: 9.363.000 ha Trong ®ã:  §Êt trång lóa níc: 3.861.400 ha ­ §Êt trång lóa níc 2 vô trë lªn: 3.300.000 ha b) §Êt l©m nghiÖp cã rõng: 16.243.700 ha Trong   ®ã:   Rõng   trång   míi   vµ   khoanh   nu«i   t¸i   sinh   4.922.300 ha, bao gåm: ­ Rõng trång míi: 3.358.800 ha ­ Rõng khoanh nu«i t¸i sinh: 1.563.500 ha Tû  lÖ  che phñ  b»ng c©y rõng tËp trung  ®¹t 43,2% diÖn  tÝch ®Êt tù nhiªn vµ chiÕm 92% ®Êt l©m nghiÖp. c) §Êt lµm muèi: 20.700 ha 2. Nhãm ®Êt phi n«ng nghiÖp: 3.925.300 ha a) §Êt ë: 1.035.300 ha
  2. 2 Trong ®ã: ­ §Êt ë n«ng th«n: 936.000 ha                  ­ §Êt ë ®« thÞ: 99.300 ha b) §Êt chuyªn dïng: 2.145.400 ha 3.   §Êt   cã   kh¶   n¨ng   sö   dông   nhng   cha   sö   dông:  3.371.400 ha. II. Th«ng qua kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt  ®Õn n¨m 2005 cña  c¶ níc víi c¸c chØ tiªu chñ yÕu nh sau: 1. Nhãm ®Êt n«ng nghiÖp:  22.948.700 ha a) §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp:  9.037.800 ha Trong ®ã:  §Êt trång lóa níc: 4.039.400 ha  b) §Êt l©m nghiÖp cã rõng:  13.889.500 ha Trong   ®ã:   Rõng   trång   míi   vµ   khoanh   nu«i   t¸i   sinh   2.427.300 ha, bao gåm: ­ Rõng trång míi: 1.356.400 ha ­ Rõng khoanh nu«i t¸i sinh: 1.070.900 ha Tû  lÖ  che phñ  b»ng c©y rõng tËp trung  ®¹t 36,8% diÖn  tÝch ®Êt tù nhiªn vµ chiÕm 77,2% ®Êt l©m nghiÖp. c) §Êt lµm muèi:  21.400 ha 2. Nhãm ®Êt phi n«ng nghiÖp: 3.606.000 ha a) §Êt ë: 1.014.900 ha Trong ®ã: ­ §Êt ë n«ng th«n: 931.200 ha                  ­ §Êt ë ®« thÞ: 83.700 ha b) §Êt chuyªn dïng:  1.846.500 ha 3.   §Êt   cã   kh¶   n¨ng   sö   dông   nhng   cha   sö   dông:  6.369.400 ha. III. C¨n cø vµo NghÞ quyÕt nµy, ChÝnh phñ chØ ®¹o c¸c   bé,   c¬   quan   ngang   bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Uû   ban  nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng trong ph¹m  vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh  ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö  dông   ®Êt   ®Õn   n¨m   2010   vµ   kÕ   ho¹ch   sö   dông   ®Êt   ®Õn   n¨m  2005 tr×nh ChÝnh phñ  xÐt duyÖt vµ  tæ chøc thùc hiÖn quy  ho¹ch, kÕ ho¹ch ®ã. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn cÇn thùc hiÖn tèt   nh÷ng gi¶i ph¸p ®∙ nªu trong Tê tr×nh cña ChÝnh phñ vµ lu  ý mét sè vÊn ®Ò sau ®©y: 1. ChÝnh phñ  chØ  ®¹o viÖc kiÓm tra, thanh tra thêng  xuyªn   t×nh   h×nh   sö   dông   ®Êt   ®ai   vµ   xö   lý   kÞp   thêi   c¸c  hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ   ®Êt  ®ai, xö  lý  døt  ®iÓm vµ  chÊm døt viÖc chuyÓn môc  ®Ých sö  dông  ®Êt tïy tiÖn, lÊn 
  3. 3 chiÕm   ®Êt   ®ai,   chuyÓn  quyÒn   sö   dông   ®Êt   tr¸i   phÐp,   b¶o   ®¶m cho viÖc sö dông ®Êt theo ®óng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch. 2. Trong chØ  ®¹o ph¶i x¸c  ®Þnh râ  tr¸ch nhiÖm vµ  cã  chÕ  tµi cô  thÓ   ®èi víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp, tæ chøc vµ  c¸   nh©n   trong   viÖc   thùc   hiÖn   quy   ho¹ch,   kÕ   ho¹ch   sö   dông  ®Êt. Ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn vµ xö lý nghiªm nh÷ng tr êng hîp  phª duyÖt  dù  ¸n kh«ng  theo  quy ho¹ch,  kÕ  ho¹ch  sö  dông  ®Êt; giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt kh«ng  ®óng thÈm quyÒn; bu«ng  láng qu¶n lý   ®Ó  ngêi sö  dông  ®Êt tù  chuyÓn môc  ®Ých sö  dông   ®Êt   tr¸i   ph¸p   luËt.   §ång   thêi,   cÇn   biÓu   d¬ng   c¸c  ngµnh, c¸c cÊp thùc hiÖn tèt quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt, cã  chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ngêi sö  dông  ®Êt sö  dông  ®óng môc  ®Ých, n©ng cao hÖ  sè  sö  dông  ®Êt, lµm t¨ng kh¶  n¨ng sinh lîi cña ®Êt, sö dông ®Êt ®¹t hiÖu qu¶ cao. 3. §Èy m¹nh c«ng t¸c  ®iÒu tra c¬  b¶n vÒ   ®Êt  ®ai. Nhµ  níc   cã   chÝnh   s¸ch   t¹o   nguån   vÒ   tµi   chÝnh   ®Ó   thùc   hiÖn  ®óng tiÕn  ®é  c¸c dù  ¸n theo quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt; cã  chÝnh s¸ch cô  thÓ   ®èi víi diÖn tÝch  trång  lóa níc theo híng  t¹o   ®iÒu  kiÖn cho n«ng d©n s¶n xuÊt lóa còng cã  lîi nh ngêi trång  c©y ng¾n ngµy kh¸c. 4. CÇn cã c¬ chÕ, chÝnh s¸ch thÝch hîp vµ chØ ®¹o tËp  trung h¬n ®Ó ®ång bµo d©n téc ë miÒn nói cã ®Êt canh t¸c,   sèng æn ®Þnh vµ lµm giµu b»ng nghÒ rõng. 5.  Cñng cè   tæ chøc,  t¨ng  cêng  vµ  n©ng  cao n¨ng  lùc  ®éi ngò  c¸n bé  lµm c«ng t¸c quy ho¹ch sö  dông  ®Êt. Quan  t©m   ®µo   t¹o,   båi   dìng   n©ng   cao   tr×nh   ®é   chuyªn   m«n,   ý  thøc phôc vô  vµ  tr¸ch nhiÖm cña  ®éi ngò  c¸n bé  lµm c«ng  t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, nhÊt lµ ë huyÖn, quËn, thÞ x∙, thµnh  phè  thuéc tØnh, x∙, phêng, thÞ  trÊn. ¸p dông  ®ång bé  c¸c  biÖn ph¸p   ®Ó  t¨ng  cêng kh¶ n¨ng kiÓm  so¸t   ®Êt  ®ai theo  ph¸p luËt cña c¬  quan chøc n¨ng nhµ  níc vµ  xö  lý  nghiªm  c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   thiÕu   tr¸ch   nhiÖm   bu«ng   láng  qu¶n   lý, nhòng nhiÔu, tiªu cùc, g©y phiÒn hµ cho d©n. 6. T¨ng cêng c«ng t¸c gi¸m s¸t cña Quèc héi, Héi ®ång   nh©n   d©n   trong   c«ng   t¸c   lËp,   xÐt   duyÖt,   thùc   hiÖn   quy  ho¹ch,   kÕ   ho¹ch   sö   dông   ®Êt.   Thùc   hiÖn   c«ng   khai   quy   ho¹ch sö  dông  ®Êt vµ  kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh  cña LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003. 7. Trêng hîp cÇn  ®iÒu chØnh c¸c chØ tiªu chñ  yÕu quy   ®Þnh t¹i Môc I vµ Môc II cña NghÞ quyÕt nµy th× ChÝnh phñ   kÞp thêi tr×nh Quèc héi xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 8. ChÝnh phñ khÈn tr¬ng chuÈn bÞ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt  5 n¨m 2006­2010 tr×nh Quèc héi xem xÐt, th«ng qua trong   kú häp cuèi n¨m 2005 cïng víi kÕ ho¹ch kinh tÕ – x∙ héi 5  n¨m 2006­2010; ®Þnh kú hµng n¨m b¸o c¸o víi Quèc héi viÖc   tæ chøc thùc hiÖn NghÞ quyÕt nµy.
  4. 4 IV. Uû  ban thêng vô  Quèc héi, Héi  ®ång D©n téc, c¸c  Uû  ban cña Quèc héi, c¸c §oµn  ®¹i biÓu Quèc héi, c¸c  ®¹i  biÓu Quèc héi gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt nµy. Héi   ®ång   nh©n   d©n   c¸c   cÊp   gi¸m   s¸t   viÖc   thùc   hiÖn  NghÞ quyÕt nµy ë ®Þa ph¬ng. V. MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, c¸c tæ chøc thµnh viªn  cña MÆt trËn, trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh  phèi   hîp   víi   c¬   quan   nhµ   níc   h÷u   quan   cã   tr¸ch   nhiÖm  tuyªn truyÒn, vËn  ®éng nh©n d©n thùc hiÖn NghÞ  quyÕt vµ  tham gia gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt nµy. NghÞ  quyÕt nµy  ®∙  ®îc Quèc héi níc Céng hoµ  x∙ héi   chñ  nghÜa ViÖt Nam kho¸ XI, kú  häp thø 5 th«ng qua ngµy   15 th¸ng 6 n¨m 2004. 
Đồng bộ tài khoản