Nghị quyết 30/2004/QH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
82
lượt xem
6
download

Nghị quyết 30/2004/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 30/2004/QH11 về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 30/2004/QH11

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/2004/QH11 Hà N i, ngày 15 tháng 6 năm 2004 NGHN QUY T V CÔNG TÁC GI I QUY T KHI U N I, T CÁO TRONG LĨNH V C QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t khi u n i, t cáo; Trên cơ s xem xét báo cáo c a Chính ph , các báo cáo c a các cơ quan c a Qu c h i và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i; QUY T NGHN 1. Qu c h i tán thành v i nh ng ánh giá v tình hình khi u n i, t cáo và công tác gi i quy t khi u n i, t cáo k t khi Lu t khi u n i, t cáo có hi u l c n nay, nh ng k t qu ã t ư c, nguyên nhân và gi i pháp ư c nêu trong Báo cáo c a Chính ph , Báo cáo thNm tra c a U ban pháp lu t và Báo cáo c a U ban thư ng v Qu c h i v ho t ng giám sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a các cơ quan c a Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i và i bi u Qu c h i t năm 1999 n quý I năm 2004. Trong th i gian qua, Chính ph , Th tư ng Chính ph , Th trư ng cơ quan hành chính, Thanh tra nhà nư c các c p, các ngành ã có c g ng trong vi c lãnh o, ch o và t ch c th c hi n vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân, góp ph n gi v ng n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i. Tuy nhiên, tình hình khi u n i, t cáo hi n nay v n di n bi n ph c t p v i nhi u v vi c di n ra gay g t, kéo dài, ông ngư i i khi u n i, khi u n i vư t c p; có nh ng v vi c có t ch c ho c do nhi u ngư i cùng liên k t, gây s c ép òi các cơ quan trung ương gi i quy t; có trư ng h p khi u n i, t cáo sai, cá bi t có trư ng h p ngư i khi u ki n có hành vi vi ph m pháp lu t, gây r i tr t t công c ng, hành hung ngư i thi hành công v . Bên c nh nh ng nguyên nhân ã nêu trong Báo cáo c a Chính ph là do m t s ngành, a phương chưa quan tâm úng m c n công tác gi i quy t khi u n i, t cáo; còn n nang, né tránh, ùn Ny trách nhi m; do chính sách, pháp lu t trong m t s lĩnh v c chưa y , thi u th ng nh t, thì nguyên nhân cơ b n còn do có nh ng cơ quan, cá nhân có thNm quy n trong m t s trư ng h p ã ban hành nh ng quy t nh không úng ho c có hành vi xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a công dân; khi nh n ư c khi u n i thì không ít cán b , công ch c còn thi u ý th c trách nhi m, không th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v th i h n, trình t , th t c gi i quy t khi u n i, t cáo; không ra quy t nh gi i quy t khi u n i theo úng quy nh c a pháp lu t; chưa
  2. quan tâm n vi c ti p, i tho i, l ng nghe ý ki n nhân dân, nh t là ngư i gi i quy t khi u n i l n u còn thi u trách nhi m, thi u sâu sát, không ch u s a ch a nh ng quy t nh, hành vi sai trái c a chính mình, ngư i gi i quy t khi u n i các l n ti p theo còn n nang, bao che cho c p dư i; cá bi t có trư ng h p sách nhi u, thách công dân i khi u n i, t cáo; m t s cơ quan, cán b , công ch c và ngư i khi u n i, t cáo không ch p hành nghiêm ch nh quy t nh gi i quy t úng và ã có hi u l c pháp lu t; m t s ngư i l i d ng vi c khi u n i, t cáo kéo dài th i gian không ch p hành quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t, gây ph c t p thêm tình hình. 2. Chính ph c n có nh ng bi n pháp h u hi u ch n ch nh k cương, k lu t hành chính trong công tác gi i quy t khi u n i, t cáo và t p trung vào nh ng v n sau ây: a) Ch o các cơ quan hành chính nhà nư c và cán b , công ch c trong ho t ng qu n lý, i u hành và th c hi n nhi m v ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t; ch ng ra các bi n pháp gi i quy t theo các quy nh c a pháp lu t, phù h p i u ki n kinh t - xã h i c a a phương và tình hình c a cơ quan, ơn v mình nh m h n ch x y ra nh ng sai ph m, sơ h làm phát sinh khi u n i, t cáo; b) Các cơ quan hành chính nhà nư c và cán b , công ch c ph i ch p hành nghiêm ch nh quy nh v th i h n, trình t , th t c gi i quy t và các quy nh khác c a pháp lu t khi u n i, t cáo; gi i quy t k p th i nh ng v vi c thu c thNm quy n c a mình; i v i nh ng v vi c không thu c thNm quy n gi i quy t thì hư ng d n ngư i khi u n i, t cáo n úng cơ quan, ngư i có thNm quy n gi i quy t; trong quá trình gi i quy t ph i th c hi n úng quy nh v vi c g p g , i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i; c) Tăng cư ng ch o, hư ng d n, ki m tra, ôn c cơ quan hành chính nhà nư c các c p trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, thi hành các quy t nh gi i quy t khi u n i, t cáo ã có hi u l c pháp lu t; k p th i phát hi n và x lý nghiêm minh i v i ngư i thi u trách nhi m trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, không ch p hành nghiêm ch nh quy t nh gi i quy t ã có hi u l c c a cơ quan hành chính nhà nư c c p trên; i v i ngư i khi u n i do thi u hi u bi t v chính sách, pháp lu t thì g p g , gi i thích h ch p hành; i v i nh ng ngư i l i d ng quy n khi u n i, t cáo kích ng, xúi gi c ngư i khác khi u n i, t cáo trái pháp lu t, gây r i ho c có hành vi quá khích gây m t tr t t , an toàn xã h i thì ph i x lý kiên quy t theo úng quy nh c a pháp lu t; ng th i, công b công khai trư c công lu n v các bi n pháp x lý; d) Ch o các c p, các ngành, các a phương thư ng xuyên làm t t công tác rà soát nh ng khi u n i, t cáo t n ng; trư c m t, ti n hành t ng rà soát và t p trung gi i quy t m t cách cơ b n nh ng khi u n i, t cáo t n ng trong th i h n ch m nh t là m t năm, k t ngày Ngh quy t này có hi u l c thi hành; i v i nh ng khi u n i do quy t nh hành chính, hành vi hành chính ho c quy t nh gi i quy t khi u n i không úng pháp lu t gây nh hư ng n quy n, l i ích h p pháp c a công dân thì ph i t p trung gi i quy t d t i m;
  3. ) Th c hi n t t công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, nh t là pháp lu t v khi u n i, t cáo nhân dân hi u và th c hi n quy n khi u n i, t cáo c a mình theo úng quy nh c a pháp lu t, kh c ph c tình tr ng khi u n i, t cáo không có căn c , g i ơn n ngư i không có thNm quy n gi i quy t ho c vư t c p. 3. Các cơ quan hành chính nhà nư c c n ph i h p ch t ch v i các cơ quan, t ch c h u quan trong quá trình gi i quy t khi u n i, t cáo; chú tr ng gi i quy t tri t các khi u n i, t cáo phát sinh ngay t cơ s ; hư ng d n, ng viên và t o i u ki n cho vi c hoà gi i các tranh ch p trong nhân dân, góp ph n h n ch phát sinh khi u n i, t cáo. 4. Trong Báo cáo hàng năm c a Chính ph v vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c n g n v i vi c ki m i m, ánh giá k t qu th c hi n Ngh quy t này. Thanh tra Chính ph có trách nhi m giúp Chính ph trong vi c theo dõi, ki m tra, ôn c các cơ quan hành chính nhà nư c th c hi n Ngh quy t này. Chính ph khNn trương ti n hành t ng k t toàn di n vi c thi hành Lu t khi u n i t cáo năm 1998, làm cơ s cho vi c nghiên c u s a i cơ b n Lu t khi u n i, t cáo, xây d ng cơ ch h u hi u gi i quy t các khi u ki n hành chính phù h p v i tình hình th c t c a nư c ta và thông l qu c t . 5. U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân, i bi u H i ng nhân dân các c p, U ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n tăng cư ng giám sát công tác gi i quy t khi u n i, t cáo. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản