Nghị quyết 383/2003/NQ-UBTVQH11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Nghị quyết 383/2003/NQ-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 383/2003/NQ-UBTVQH11 về việc quy định tổng biên chế, số lượng thẩm phán và số lượng hội thẩm quân nhân của các Toá án quân sự do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 383/2003/NQ-UBTVQH11

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 383/2003/NQ-UBTVQH11 Hà N i, ngày 17 tháng 3 năm 2003 NGHN QUY T QUY NNH T NG BIÊN CH , S LƯ NG TH M PHÁN VÀ S LƯ NG H I TH M QUÂN NHÂN C A CÁC TOÀ ÁN QUÂN S Y BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t t ch c Toà án nhân dân; Căn c vào Pháp l nh t ch c Toà án quân s ; Xét ngh c a Chánh án Toà án nhân dân t i cao; QUY T NGH : i u 1. 1. T ng biên ch c a Toà án quân s trung ương là 54 (năm mươi b n) ngư i, trong ó s lư ng ThNm phán Toà án quân s trung ương là 19 (mư i chín) ngư i. 2. T ng biên ch c a Toà án quân s quân khu và tương ương là 108 (m t trăm linh tám) ngư i, trong ó s lư ng ThNm phán Toà án quân s c p quân khu là 54 (năm mươi b n) ngư i. 3. T ng biên ch c a các Toà án quân s khu v c là 153 (m t trăm năm mươi ba) ngư i, trong ó s lư ng ThNm phán Toà án quân s khu v c là 68 (sáu mươi tám) ngư i. i u 2. 1. S lư ng H i thNm quân nhân c a các Toà án quân s quân khu và tương ương là 270 (hai trăm b y mươi) ngư i. 2. S lư ng H i thNm quân nhân c a các Toà án quân s khu v c là 425 (b n trăm hai mươi lăm) ngư i. i u 3. Chánh án Toà án nhân dân t i cao, B trư ng B Qu c phòng trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này.
  2. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản