Nghị quyết 385/2003/NQ-UBTVQH11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Nghị quyết 385/2003/NQ-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 385/2003/NQ-UBTVQH11 về việc quy định tổng biên chế, số lượng kiểm sát viên, điều tra viên của Viện kiểm sát quân sự do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 385/2003/NQ-UBTVQH11

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 385/2003/NQ-UBTVQH11 Hà N i, ngày 17 tháng 3 năm 2003 NGHN QUY T QUY NNH T NG BIÊN CH , S LƯ NG KI M SÁT VIÊN, I U TRA VIÊN C A VI N KI M SÁT QUÂN S Y BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân; Căn c vào Pháp l nh t ch c Vi n ki m sát quân s ; Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao; QUY T NGHN: i u 1. 1. T ng biên ch c a Vi n ki m sát quân s trung ương là 55 (năm mươi lăm) ngư i, trong ó Ki m sát viên Vi n ki m sát quân s trung ương là 25 (hai mươi lăm) ngư i, i u tra viên Vi n ki m sát quân s trung ương là 05 (năm) ngư i. 2. T ng biên ch c a các Vi n ki m sát quân s quân khu và tương ương là 194 (m t trăm chín mươi b n) ngư i, trong ó Ki m sát viên Vi n ki m sát quân s c p quân khu là 150 (m t trăm năm mươi) ngư i. 3. T ng biên ch c a các Vi n ki m sát quân s khu v c là 279 (hai trăm b y mươi chín) ngư i, trong ó Ki m sát viên Vi n ki m sát quân s khu v c là 219 (hai trăm mư i chín) ngư i. i u 2. Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B trư ng B Qu c phòng trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản