Nghị quyết 386/2003/NQ-UBTVQH11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Nghị quyết 386/2003/NQ-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 386/2003/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 386/2003/NQ-UBTVQH11

  1. U BAN THƯ NG V QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 386/2003/NQ-UBTVQH11 Hà N ingày 17 tháng 3 năm 2003 NGH QUY T V VI C THÀNH L P VI N KI M SÁT QUÂN S QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, VI N KI M SÁT QUÂN S KHU V C Y BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t T ch c Vi n Ki m sát nhân dân; Căn c vào Pháp l nh t ch c Vi n ki m sát quân s ; Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao; QUY T NGH : i u 1. Thành l p các Vi n ki m sát quân s quân khu và tương ương sau ây: 1. Vi n ki m sát quân s Quân khu 1; 2. Vi n ki m sát quân s Quân khu 2; 3. Vi n ki m sát quân s Quân khu 3; 4. Vi n ki m sát quân s Quân khu 4; 5. Vi n ki m sát quân s Quân khu 5; 6. Vi n ki m sát quân s Quân khu 7; 7. Vi n ki m sát quân s Quân khu 9; 8. Vi n ki m sát quân s Quân khu Th ô; 9. Vi n ki m sát quân s Quân ch ng Phòng không - Không quân; 10. Vi n ki m sát quân s Quân ch ng H i quân; 11. Vi n ki m sát quân s Quân oàn 1; 12. Vi n ki m sát quân s Quân oàn 2; 13. Vi n ki m sát quân s Quân oàn 3;
  2. 14. Vi n ki m sát quân s Quân oàn 4; 15. Vi n ki m sát quân s B i biên phòng; 16. Vi n ki m sát quân s cơ quan B Qu c phòng. i u 2. 1. Thành l p các Vi n ki m sát quân s khu v c sau ây: a) Vi n ki m sát quân s khu v c 11, Vi n ki m sát quân s khu v c 12, Vi n ki m sát quân s khu v c 13 tr c thu c Vi n ki m sát quân s Quân khu 1; b) Vi n ki m sát quân s khu v c 21, Vi n ki m sát quân s khu v c 22, Vi n ki m sát quân s khu v c 23 tr c thu c Vi n ki m sát quân s Quân khu 2; c) Vi n ki m sát quân s khu v c 31, Vi n ki m sát quân s khu v c 32, Vi n ki m sát quân s khu v c 33 tr c thu c Vi n ki m sát quân s Quân khu 3; d) Vi n ki m sát quân s khu v c 41, Vi n ki m sát quân s khu v c 42, Vi n ki m sát quân s khu v c 43 tr c thu c Vi n ki m sát quân s Quân khu 4; ) Vi n ki m sát quân s khu v c 51, Vi n ki m sát quân s khu v c 52, Vi n ki m sát quân s khu v c 53 tr c thu c Vi n ki m sát quân s Quân khu 5; e) Vi n ki m sát quân s khu v c 71, Vi n ki m sát quân s khu v c 72, Vi n ki m sát quân s khu v c 73 tr c thu c Vi n ki m sát quân s Quân khu 7; g) Vi n ki m sát quân s khu v c 91, Vi n ki m sát quân s khu v c 92, Vi n ki m sát quân s khu v c 93 tr c thu c Vi n ki m sát quân s Quân khu 9; h) Vi n ki m sát quân s khu v c tr c thu c Vi n ki m sát quân s Quân khu Th ô; i) Vi n ki m sát quân s khu v c 1, Vi n ki m sát quân s khu v c 2 tr c thu c Vi n ki m sát quân s Quân ch ng Phòng không- Không quân; k) Vi n ki m sát quân s khu v c 1, Vi n ki m sát quân s khu v c 2 tr c thu c Vi n ki m sát quân s Quân ch ng H i quân; l) Vi n ki m sát quân s khu v c tr c thu c Vi n ki m sát quân s Quân oàn 1; m) Vi n ki m sát quân s khu v c tr c thu c Vi n ki m sát quân s Quân oàn 2; n) Vi n ki m sát quân s khu v c tr c thu c Vi n ki m sát quân s Quân oàn 3; o) Vi n ki m sát quân s khu v c tr c thu c Vi n ki m sát quân s Quân oàn 4; p) Vi n ki m sát quân s khu v c 1, Vi n ki m sát quân s khu v c 2 tr c thu c Vi n ki m sát quân s B i biên phòng;
  3. q) Vi n ki m sát quân s khu v c 1, Vi n ki m sát quân s khu v c 2 tr c thu c Vi n ki m sát quân s cơ quan B Qu c phòng. 2. Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao th ng nh t v i B trư ng B Qu c phòng quy nh a bàn ho t ng c a các Vi n ki m sát quân s khu v c ư c quy nh t i kho n 1 i u này. i u 3. 1. Ngh quy t này có hi u l c t ngày 01 tháng 7 năm 2003. 2. Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B trư ng B Qu c phòng trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh quy t này. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản