Nghị quyết 41-NQ/TW

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
207
lượt xem
40
download

Nghị quyết 41-NQ/TW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 41-NQ/TW về bải vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Bộ Chính trị ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 41-NQ/TW

  1. B CHÍNH TRN NG C NG S N VI T NAM ****** ******** S 41-NQ/TW Hà N i, ngày 15 tháng 11 năm 2004 NGHN QUY T C A B CHÍNH TRN S 41-NQ/TW NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2004 V B O V MÔI TRƯ NG TRONG TH I KỲ Y M NH CÔNG NGHI P HOÁ, HI N I HOÁ T NƯ C I- TÌNH HÌNH B O V MÔI TRƯ NG Trong ti n trình công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c, nhi m v b o v môi trư ng luôn ư c ng và Nhà nư c coi tr ng. Th c hi n Lu t B o v môi trư ng, Ch th s 36-CT/TW c a B Chính tr (khoá VIII) v tăng cư ng công tác b o v môi trư ng trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c, công tác b o v môi trư ng nư c ta trong th i gian qua ã có nh ng chuy n bi n tích c c. H th ng chính sách, th ch t ng bư c ư c xây d ng và hoàn thi n, ph c v ngày càng có hi u qu cho công tác b o v môi trư ng. Nh n th c v b o v môi trư ng trong các c p, các ngành và nhân dân ã ư c nâng lên; m c gia tăng ô nhi m, suy thoái và s c môi trư ng ã t ng bư c ư c h n ch ; công tác b o t n thiên nhiên và b o v a d ng sinh h c ã t ư c nh ng ti n b rõ r t. Nh ng k t qu ó ã t o ti n t t cho công tác b o v môi trư ng trong th i gian t i. Tuy nhiên, môi trư ng nư c ta v n ti p t c b xu ng c p nhanh, có nơi, có lúc ã n m c báo ng: t ai b xói mòn, thoái hoá; ch t lư ng các ngu n nư c suy gi m m nh; không khí nhi u ô th , khu dân cư b ô nhi m n ng; kh i lư ng phát sinh và m c c h i c a ch t th i ngày càng tăng; tài nguyên thiên nhiên trong nhi u trư ng h p b khai thác quá m c, không có quy ho ch; a d ng sinh h c b e do nghiêm tr ng; i u ki n v sinh môi trư ng, cung c p nư c s ch nhi u nơi không b o m. Vi c Ny m nh phát tri n công nghi p, d ch v , quá trình ô th hoá, s gia tăng dân s trong khi m t dân s ã quá cao, tình tr ng ói nghèo chưa ư c kh c ph c t i m t s vùng nông thôn, mi n núi, các th m ho do thiên tai và nh ng di n bi n x u v khí h u toàn c u ang tăng, gây áp l c l n lên tài nguyên và môi trư ng, t công tác b o v môi trư ng trư c nh ng thách th c gay g t. Nh ng y u kém, khuy t i m trong công tác b o v môi trư ng do nhi u nguyên nhân khách quan và ch quan nhưng ch y u là do chưa có nh n th c úng n v t m quan tr ng c a công tác b o v môi trư ng, chưa bi n nh n th c, trách nhi m thành hành ng c th c a t ng c p, t ng ngành và t ng ngư i cho vi c b o v môi trư ng; chưa b o m s hài hoà gi a phát tri n kinh t v i b o v môi trư ng, thư ng ch chú tr ng n tăng trư ng kinh t mà ít quan tâm vi c b o v môi trư ng; ngu n l c u tư cho b o v môi trư ng c a nhà nư c, c a các doanh nghi p và c ng ng dân cư r t h n ch ; công tác qu n lý nhà nư c v môi trư ng còn nhi u y u kém, phân công, phân c p trách nhi m chưa rõ ràng; vi c thi hành pháp lu t chưa nghiêm.
  2. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 2001 - 2010 ư c i h i i bi u toàn qu c l n th IX c a ng thông qua ã kh ng nh quan i m phát tri n t nư c là "Phát tri n nhanh, hi u qu và b n v ng, tăng trư ng kinh t i ôi v i th c hi n ti n b , công b ng xã h i và b o v môi trư ng". gi i quy t các v n v môi trư ng trong giai o n Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c theo quan i m nêu trên, c n ph i có s chuy n bi n m nh m v nh n th c và hành ng, s i m i trong lãnh o, ch o, i u hành và c bi t trong t ch c, tri n khai th c hi n công tác b o v môi trư ng trong toàn ng và toàn xã h i. II- QUAN I M, M C TIÊU VÀ NHI M V A- QUAN I M 1- B o v môi trư ng là m t trong nh ng v n s ng còn c a nhân lo i; là nhân t b o m s c kho và ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân; góp ph n quan tr ng vào vi c phát tri n kinh t - xã h i, n nh chính tr , an ninh qu c gia và thúc Ny h i nh p kinh t qu c t c a nư c ta. 2- B o v môi trư ng v a là m c tiêu, v a là m t trong nh ng n i dung cơ b n c a phát tri n b n v ng, ph i ư c th hi n trong các chi n lư c, qui ho ch, k ho ch, d án phát tri n kinh t - xã h i c a t ng ngành và t ng a phương. Kh c ph c tư tư ng ch chú tr ng phát tri n kinh t - xã h i mà coi nh b o v môi trư ng. u tư cho b o v môi trư ng là u tư cho phát tri n b n v ng. 3- B o v môi trư ng là quy n l i và nghĩa v c a m i t ch c, m i gia ình và c a m i ngư i, là bi u hi n c a n p s ng văn hoá, o c, là tiêu chí quan tr ng c a xã h i văn minh và là s n i ti p truy n th ng yêu thiên nhiên, s ng hài hoà v i t nhiên c a cha ông ta. 4- B o v môi trư ng ph i theo phương châm l y phòng ng a và h n ch tác ng x u i v i môi trư ng là chính k t h p v i x lý ô nhi m, kh c ph c suy thoái, c i thi n môi trư ng và b o t n thiên nhiên; k t h p gi a s u tư c a Nhà nư c v i Ny m nh huy ng ngu n l c trong xã h i và m r ng h p tác qu c t ; k t h p gi a công ngh hi n i v i các phương pháp truy n th ng. 5- B o v môi trư ng là nhi m v v a ph c t p, v a c p bách, có tính a ngành và liên vùng r t cao, vì v y c n có s lãnh o, ch o ch t ch c a các c p u ng, s qu n lý th ng nh t c a Nhà nư c, s tham gia tích c c c a M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân. B- M C TIÊU 1- Ngăn ng a, h n ch m c gia tăng ô nhi m, suy thoái và s c môi trư ng do ho t ng c a con ngư i và tác ng c a t nhiên gây ra. S d ng b n v ng tài nguyên thiên nhiên, b o v a d ng sinh h c. 2- Kh c ph c ô nhi m môi trư ng, trư c h t nh ng nơi ã b ô nhi m nghiêm tr ng, ph c h i các h sinh thái ã b suy thoái, t ng bư c nâng cao ch t lư ng môi trư ng.
  3. 3- Xây d ng nư c ta tr thành m t nư c có môi trư ng t t, có s hài hoà gi a tăng trư ng kinh t , th c hi n ti n b , công b ng xã h i và b o v môi trư ng; m i ngư i u có ý th c b o v môi trư ng, s ng thân thi n v i thiên nhiên. C- NHI M V 1- Các nhi m v chung a) Phòng ng a và h n ch các tác ng x u i v i môi trư ng B o m yêu c u v môi trư ng ngay t khâu xây d ng và phê duy t các qui ho ch, d án u tư; không cho ưa vào xây d ng, v n hành, khai thác các cơ s chưa áp ng y các yêu c u v b o v môi trư ng. Ki m soát ch t ch vi c gia tăng dân s cơ h c, hình thành h th ng các ô th v tinh nh m gi m áp l c v dân s , giao thông, môi trư ng lên các thành ph l n. T p trung b o v môi trư ng các khu v c tr ng i m; ch ng phòng tránh thiên tai; h n ch và kh c ph c xói l ven bi n và d c các sông phù h p v i quy lu t c a t nhiên; quan tâm b o v môi trư ng bi n. Tăng cư ng ki m soát ô nhi m t i ngu n; chú tr ng qu n lý ch t th i, nh t là ch t th i nguy h i trong s n xu t công nghi p, d ch v y t , nghiên c u khoa h c. Ki m soát ch t ch vi c s d ng phân hóa h c, thu c b o v th c v t, hoá ch t b o qu n nông s n, th c ăn và thu c phòng tr d ch b nh trong nuôi tr ng th y s n. Chú tr ng b o v môi trư ng không khí, c bi t là các khu ô th , khu dân cư t p trung. Tích c c góp ph n h n ch tác ng c a s bi n i khí h u toàn c u. Khuy n khích s d ng ti t ki m tài nguyên, năng lư ng; s n xu t và s d ng năng lư ng s ch, năng lư ng tái t o, các s n phNm và bao bì s n phNm không gây h i ho c ít gây h i n môi trư ng; tái ch và s d ng các s n phNm tái ch . T ng bư c áp d ng các bi n pháp bu c các cơ s s n xu t, nh p khNu ph i thu h i và x lý s n phNm ã qua s d ng do mình s n xu t, nh p khNu. b) Kh c ph c các khu v c môi trư ng ã b ô nhi m, suy thoái Ưu tiên ph c h i môi trư ng các khu v c ã b ô nhi m nghiêm tr ng, các h sinh thái ã b suy thoái n ng. Gi i quy t cơ b n tình tr ng ô nhi m ngu n nư c và ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng trong các khu dân cư do ch t th i trong s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p. T ng bư c kh c ph c các khu v c b nhi m c do h u qu ch t c hoá h c c a M s d ng trong chi n tranh. c) i u tra n m ch c các ngu n tài nguyên thiên nhiên và có k ho ch b o v , khai thác h p lý, b o v a d ng sinh h c
  4. Ch ng t ch c i u tra cơ b n s m có ánh giá toàn di n và c th v các ngu n tài nguyên thiên nhiên và v tính a d ng sinh h c nư c ta. Tăng cư ng công tác b o v và phát tri n r ng, Ny m nh vi c giao t, giao r ng và th c hi n các hình th c khoán thích h p cho cá nhân, h gia ình, t p th b o v và phát tri n r ng. B o v các loài ng v t hoang dã, các gi ng loài có nguy cơ b tuy t ch ng; ngăn ch n s xâm h i c a các sinh v t ngo i lai, sinh v t bi n i gen gây nh hư ng x u n con ngư i và môi trư ng. B o v và ch ng th t thoát các ngu n gen b n a quý hi m. Vi c khai thác và s d ng các ngu n tài nguyên thiên nhiên ph i b o m tính hi u qu , b n v ng và ph i g n v i b o v môi trư ng trư c m t và lâu dài. d) Gi gìn v sinh, b o v và tôn t o c nh quan môi trư ng Hình thành cho ư c ý th c gi gìn v sinh chung, xoá b các phong t c, t p quán l c h u, các thói quen, n p s ng không văn minh, không h p v sinh, các h t c trong mai táng. Xây d ng công s , xí nghi p, gia ình, làng b n, khu ph s ch, p áp ng các yêu c u v v sinh môi trư ng. a d ng hoá các d ch v cung c p nư c s ch và v sinh môi trư ng cho nhân dân. Quan tâm b o v , gi gìn và tôn t o c nh quan môi trư ng. Th c hi n các bi n pháp nghiêm ng t b o v môi trư ng các khu di tích l ch s , danh lam th ng c nh, ngh dư ng và du l ch sinh thái. ) áp ng yêu c u v môi trư ng trong h i nh p kinh t qu c t Xây d ng và hoàn thi n chính sách và tiêu chuNn môi trư ng phù h p v i quá trình h i nh p kinh t qu c t . Ngăn ch n vi c l i d ng rào c n môi trư ng trong xu t khNu hàng hoá làm nh hư ng x u n s n xu t, kinh doanh. Hình thành các cơ ch công nh n, ch ng nh n phù h p v i i u ki n trong nư c và tiêu chuNn qu c t v môi trư ng. Tăng cư ng năng l c ki m soát, phát hi n, ngăn ch n và x lý nghiêm m i hành vi chuy n ch t th i, công ngh l c h u, gây ô nhi m môi trư ng vào nư c ta. 2- Nhi m v c th a) i v i vùng ô th và vùng ven ô th - Ch m d t n n rác và x nư c th i chưa qua x lý t tiêu chuNn môi trư ng vào các sông, kênh, r ch, ao, h ; x lý ô nhi m và b o v môi trư ng các lưu v c sông, trư c h t là i v i sông Nhu , sông áy, sông Sài Gòn, sông ng Nai, sông C u, sông Hương, sông Hàn:
  5. - Thu gom và x lý toàn b rác th i sinh ho t và rác th i công nghi p b ng các phương pháp thích h p, trong ó ưu tiên cho vi c tái s d ng, tái ch ch t th i, h n ch t i a kh i lư ng rác chôn l p, nh t là v i các ô th thi u m t b ng làm bãi chôn l p; - X l?ý tri t các cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng; kiên quy t ình ch ho t ng ho c bu c di d i i v i nh ng cơ s gây ô nhi m nghiêm tr ng trong khu dân cư nhưng không có gi i pháp kh c ph c có hi u qu ; - H n ch h p lý m c gia tăng các phương ti n giao thông cá nhân, quy nh và th c hi n các bi n pháp gi m khí c, khói, b i th i t các phương ti n giao thông và trong thi công xây d ng công trình; - Kh c ph c tình tr ng m t v sinh nơi công c ng b ng cách b o m các i u ki n v nơi v sinh, phương ti n ng rác nh ng nơi ông ngư i qua l i và x l?ý nghiêm các hành vi vi ph m; - Tăng lư ng cây xanh d c các tuy n ph và các công viên, hình thành các th m cây xanh trong ô th và vành ai xanh xung quanh ô th ; - Trong công tác quy ho ch, xây d ng các khu ô th m i ho c ch nh trang ô th v i quy mô l n, c n chú ý? b trí di n tích t h p lý cho các nhu c u v c nh quan môi trư ng và xây d ng h th ng k t c u h t ng ng b cho công tác b o v môi trư ng. b) i v i vùng nông thôn - H n ch s d ng hoá ch t trong canh tác nông nghi p và nuôi tr ng thu s n; thu gom và x l?ý h p v sinh i v i các lo i bao bì ch a ng hoá ch t sau khi s d ng; - B o v nghiêm ng t r ng t nhiên, c bi t là i v i các khu r ng nguyên sinh, r ng u ngu n, r ng ng p m n; h n ch n m c th p nh t vi c m ư ng giao thông và các ho t ng gây t n h i n tài nguyên r ng; Ny m nh tr ng r ng, ph xanh t tr ng, i tr c và khôi ph c r ng ng p m n; phát tri n k thu t canh tác trên t d c có l i cho b o v màu m c a t, ngăn ch n tình tr ng thoái hoá t và sa m c hoá t ai; - Nghiêm c m tri t vi c săn b t chim, thú trong danh m c c n b o v ; ngăn ch n n n s d ng các phương ti n ánh b t có tính hu di t ngu n l i thu , h i s n; quy ho ch phát tri n các khu b o t n bi n và b o t n t ng p nư c; - Phát tri n các hình th c cung c p nư c s ch nh m gi i quy t cơ b n nư c sinh ho t cho nhân dân t t c các vùng nông thôn trong c nư c; b o v ch t lư ng các ngu n nư c, c bi t chú ý kh c ph c tình tr ng khai thác, s d ng b a bãi, gây c n ki t, ô nhi m ngu n nư c ng m; - Kh c ph c cơ b n n n ô nhi m môi trư ng các làng ngh , các cơ s công nghi p, ti u, th công nghi p i ôi v i hình thành các c m công nghi p b o m các i u ki n v x lý môi trư ng; ch ng có k ho ch thu gom và x lý kh i lư ng rác th i ang ngày càng tăng lên;
  6. - Hình thành n p s ng h p v sinh g n v i vi c khôi ph c phong trào xây d ng “ba công trình v sinh” c a t ng h gia ình phù h p v i tình hình th c t ; chú ý kh c ph c tình tr ng m t v sinh nghiêm tr ng ang di n ra t i nhi u vùng ven bi n; - Trong quá trình ô th hoá nông thôn, quy ho ch xây d ng các c m, i m dân cư nông thôn ph i h t s c coi tr ng ngay t u yêu c u b o v môi trư ng. III- CÁC GI I PHÁP CHÍNH 1- y m nh công tác tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c và trách nhi m b o v môi trư ng a d ng hoá các hình th c tuyên truy n, ph bi n chính sách, ch trương, pháp lu t và các thông tin v môi trư ng và phát tri n b n v ng cho m i ngư i, c bi t là trong thanh niên, thi u niên; ưa n i dung giáo d c môi trư ng vào chương trình, sách giáo khoa c a h th ng giáo d c qu c dân, tăng d n th i lư ng và ti n t i hình thành môn h c chính khoá i v i các c p h c ph thông. T o thành dư lu n xã h i lên án nghiêm kh c i v i các hành vi gây m t v sinh và ô nhi m môi trư ng i ôi v i vi c áp d ng các ch tài, x ph t nghiêm, úng m c m i vi ph m. Xây d ng tiêu chí, chuNn m c v môi trư ng ánh giá m c b o v môi trư ng c a t ng xí nghi p, cơ quan, gia ình, làng b n, khu ph , t p th , cá nhân, cán b , ng viên, oàn viên và h i viên. Khôi ph c và phát huy truy n th ng yêu thiên nhiên, n p s ng g n gũi, g n bó v i môi trư ng. 2- Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng Hoàn thi n h th ng pháp lu t, cơ ch , chính sách v b o v môi trư ng, trư c m t s a i, b sung Lu t B o v môi trư ng. Ti p t c ki n toàn và tăng cư ng năng l c t ch c b máy, b o m th c hi n hi u qu công tác qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng t trung ương n cơ s . Xác nh rõ trách nhi m và phân công, phân c p h p lý nhi m v b o v môi trư ng gi a các ngành, các c p. Xây d ng và phát tri n các cơ ch gi i quy t v n môi trư ng liên ngành, liên vùng. Chú tr ng xây d ng năng l c ng phó s c môi trư ng. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, giám sát; quy nh và áp d ng các ch tài c n thi t x lý nghiêm các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. S m xây d ng, ban hành quy nh gi i quy t b i thư ng thi t h i v môi trư ng. 3- y m nh xã h i hoá ho t ng b o v môi trư ng Xác nh rõ trách nhi m b o v môi trư ng c a Nhà nư c, cá nhân, t ch c và c ng ng, c bi t cao trách nhi m c a các cơ s s n xu t và d ch v .
  7. T o cơ s pháp lý và cơ ch , chính sách khuy n khích cá nhân, t ch c và c ng ng tham gia công tác b o v môi trư ng. Hình thành các lo i hình t ch c ánh giá, tư v n, giám nh, công nh n, ch ng nh n v b o v môi trư ng; khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia các d ch v thu gom, v n chuy n, tái ch , x lý ch t th i và các d ch v khác v b o v môi trư ng. Chú tr ng xây d ng và th c hi n quy ư c, hương ư c, cam k t v b o v môi trư ng và các mô hình t qu n v môi trư ng c a c ng ng dân cư. Phát tri n các phong trào qu n chúng tham gia b o v môi trư ng. cao trách nhi m, tăng cư ng s tham gia có hi u qu c a M t tr n T qu c, các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, các phương ti n truy n thông trong ho t ng b o v môi trư ng. Phát hi n các mô hình, i n hình tiên ti n trong ho t ng b o v môi trư ng khen thư ng, ph bi n, nhân r ng; duy trì và phát tri n gi i thư ng môi trư ng hàng năm. ưa n i dung b o v môi trư ng vào cu c v n ng toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá và vào tiêu chuNn xét khen thư ng. 4- áp d ng các bi n pháp kinh t trong b o v môi trư ng Th c hi n nguyên t c ngư i gây thi t h i i v i môi trư ng ph i kh c ph c, b i thư ng. T ng bư c th c hi n vi c thu phí, ký qu b o v môi trư ng, bu c b i thư ng thi t h i v môi trư ng. áp d ng các chính sách, cơ ch h tr v v n, khuy n khích v thu , tr giá iv i ho t ng b o v môi trư ng. Khuy n khích áp d ng các cơ ch chuy n như ng, trao i quy n phát th i và trách nhi m x lý ch t th i phù h p v i cơ ch th trư ng. 5- T o s chuy n bi n cơ b n trong u tư b o v môi trư ng a d ng hoá các ngu n u tư cho môi trư ng. Riêng ngân sách nhà nư c c n có m c chi riêng cho ho t ng s nghi p môi trư ng và tăng chi b o m n năm 2006 t m c chi không dư i 1% t ng chi ngân sách nhà nư c và tăng d n t l này theo t c tăng trư ng c a n n kinh t . Phát tri n các t ch c tài chính, ngân hàng, tín d ng v môi trư ng nh m nâng cao hi u qu s d ng các ngu n v n u tư b o v môi trư ng. Khuy n khích các t ch c và cá nhân trong nư c và ngoài nư c u tư b o v môi trư ng, huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n v n cho b o v môi trư ng; tăng t l u tư cho b o v môi trư ng trong ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA). 6- y m nh nghiên c u khoa h c, ng d ng công ngh và ào t o ngu n nhân l c v môi trư ng
  8. Nghiên c u xây d ng lu n c khoa h c ph c v công tác ho ch nh ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v b o v môi trư ng trong phát tri n b n v ng. Ny m nh công tác i u tra cơ b n, quan tr c, d báo, c nh báo v tài nguyên và môi trư ng. Nghiên c u, ng d ng và chuy n giao các gi i pháp công ngh trong x lý ô nhi m, kh c ph c suy thoái và s c môi trư ng; s d ng hi u qu tài nguyên, năng lư ng; ng d ng và phát tri n công ngh s ch, thân thi n v i môi trư ng. Hình thành và phát tri n ngành công nghi p môi trư ng. Ny m nh vi c ng d ng công ngh thông tin trong lĩnh v c b o v môi trư ng. Xây d ng ng b và nâng cao năng l c các cơ quan nghiên c u phát tri n v môi trư ng. Hi n i hoá trang thi t b , k thu t ph c v công tác nghiên c u, ánh giá v b o v môi trư ng. Tăng cư ng ào t o ngu n nhân l c v môi trư ng. M r ng và nâng cao ch t lư ng ào t o ngu n nhân l c áp ng nhu c u công tác b o v môi trư ng t i các trư ng i h c, cao ng, vi n nghiên c u. 7- M r ng và nâng cao hi u qu h p tác qu c t v môi trư ng Tham gia tích c c vào các ho t ng qu c t và khu v c v môi trư ng; th c hi n y các i u ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia, các cam k t qu c t , chương trình, d án song phương và a phương v b o v môi trư ng phù h p v i l i ích qu c gia. H p tác ch t ch v i các nư c láng gi ng và các nư c trong khu v c gi i quy t các v n môi trư ng liên qu c gia. Nâng cao v th c a nư c ta trên các di n àn khu v c và toàn c u v môi trư ng. Tranh th t i a ngu n h tr tài chính, k thu t t các nư c, các t ch c qu c t và cá nhân cho công tác b o v môi trư ng. IV- T CH C TH C HI N - Ban cán s ng Chính ph ra chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t c a B Chính tr , ưa m c tiêu, nhi m v b o v môi trư ng vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm, l ng ghép n i dung b o v môi trư ng vào các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i qu c gia. - ng oàn Qu c h i ch o vi c s a i, b sung Lu t B o v môi trư ng và các lu t có liên quan n b o v môi trư ng, tăng cư ng giám sát vi c th c hi n. - Các t nh u , thành u và các c p u ng a phương t ch c quán tri t, th c hi n Ngh quy t và tr c ti p ch o công tác b o v môi trư ng a phương mình. - Ban cán s ng các b , ngành có trách nhi m ưa công tác b o v môi trư ng vào chương trình ho t ng c a ngành; hàng năm t ch c ki m i m, ánh giá trách nhi m c a b , ngành trong vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t này.
  9. - ng oàn M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c chính tr - xã h i có trách nhi m t ch c quán tri t và th c hi n Ngh quy t, ưa công tác b o v môi trư ng vào n i dung ho t ng c a M t tr n và các oàn th . - Ban cán s ng các T ng Công ty, các t ch c ng trong các doanh nghi p, các khu công nghi p ph i n m v ng m c tiêu, quan i m, nhi m v b o v môi trư ng, xây d ng k ho ch c th ch o th c hi n có hi u qu nhi m v b o v môi trư ng. - Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương ch o các cơ quan thông tin i chúng xây d ng và th c hi n k ho ch tuyên truy n v b o v môi trư ng v i các hình th c phong phú, h p d n. - Ban Khoa giáo Trung ương ch trì, ph i h p v i Ban Kinh t Trung ương, Ban cán s ng B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Ngh quy t này, nh kỳ báo cáo B Chính tr , Ban Bí thư Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản