Nghị quyết 44/2001/QH10 của Quốc hội

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
51
lượt xem
5
download

Nghị quyết 44/2001/QH10 của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 44/2001/QH10 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Sơn la.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 44/2001/QH10 của Quốc hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ  quy Õt c ñ a Q u è c  h é i s è  44/2001/Q H 10 n g µ y  29 th¸ng 6 n¨ m  2001 v Ò  c h ñ  tr n g   Ç u  t d ù  ¸n N h µ  m ¸y  th ñ y ® i Ö n  S ¬ n  la ¬ ®  qu è c  h éi  n íc c é ng ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  vi Öt na m C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992; C¨n  vµo  cø  NghÞ   Õt  è  quy s 05/1997/QH10  ña  èc  éikho¸ X,  ú  äp  c Qu h    kh thø  vÒ     Èn    2  tiªuchu c¸c c«ng  ×nh quan  äng quèc    ×nh Quèc  éixem   tr   tr   gia tr   h  xÐt,quyÕt ®Þnh  ñ  ¬ng  u  ;     ch tr ®Ç t Trªn  ¬  ë  c s xem   Ðt  x B¸o  c¸o  è  s 520/CP­   µy  th¸ng 6  CN ng 13    n¨m  2001  cña  Ýnh  ñ;B¸o    Èm    è  Ch ph   c¸o th tras 651/UBKHCN MT10   µy16  ng th¸ng 6    n¨m   2001  ña  û   c U ban  khoa  äc,c«ng  Ö   µ  h  ngh v m«i  êng  ña  èc  éivµ    Õn  tr c Qu h   ý ki cña    Þ  ibiÓu  èc  éivÒ   ù     µ  c¸cv ®¹   Qu h   D ¸n nh m¸y  ñy ®iÖn  ¬n  th   S La; Q uy Õ t ngh Þ: §i Ò u 1 Quy Õt  nh  ñ  ¬ng  u    ù   nhµ  ®Þ ch tr ®Ç t D ¸n  m¸y  û  iÖn  ¬n  ­ c«ng  thu ® S La    tr×nh quan  äng quèc     íi   Ö m  ô  ñ  Õu    tr   gia­v   nhi c¸c v ch y sau  y: ®© 1­ Cung  Êp  iÖn  c ® n¨ng    ®Ó ph¸t tr Ón    i kinh  Õ  x∙ héi,phôc  ô  ù  t ­      vs nghiÖp  c«ng nghiÖp    Ön  iho¸ ®Êt  íc; ho¸,hi ®¹     n 2­  ãp   Çn  èng  ò vÒ   ïa  a  µ  G ph ch l  m m v cung  Êp  íc vÒ   ïa  Öt cho  c n  m ki   ®ång b»ng  ¾ c  é; B B 3­ G ãp  Çn  óc ®Èy    iÓnkinhtÕ     éivïng T ©y  ¾ c.   ph th   ph¸ttr     ­x∙h     B §i Ò u 2  1­ Ngay    sau  ú  äp  µy,Ch Ýnh  ñ  Èn  ¬ng  Èn  Þ    ¬ng    kh n   ph kh tr chu b c¸c ph ¸n quy    m« kh¸c nhau, sím  ×nh  èc  éi xem   Ðt,quyÕt  nh  ¬ng  x©y      tr Qu h  x  ®Þ ph ¸n  dùng  µ  nh m¸y  û ®iÖn  ¬n  víi     Çu  thu   S La    yªu c sau  y: c¸c ®© a) B¶o  ¶m   toµn  Öt®èi cho    ® an  tuy     c«ng  ×nh,cho  ¹ du  µ  ñ  «  µ   tr   h   v Th ® H Néi; b) §¹thiÖu     qu¶  kinhtÕ    tæng  îp; h c)B¶o  ¶m   èc    ® qu phßng,an    ninh vïng T ©y  ¾ c;     B d) Gi¶m   Óu    ng  Êu  i  íim«i  êng    thi t¸c®é x ®è v   tr ­ sinh  i ®a   ¹ng  th¸   d , sinh  häc; ®)  ã   Ön  C bi ph¸p b¶o  Ö   µ      v v ph¸thuy    Þdis¶n        ©n  éc. gi¸tr     v¨n ho¸ c¸cd t
  2. 2 2    ­ Giao  Ýnh  ñ  iÓn khaithùc hiÖn    Ch ph tr       c¸c c«ng  Öc  Èn  Þ     vi chu b sau ®©y: a)  Èn  ¬ng  Õn  µnh  Kh tr ti h c¸c c«ng  Öc  Çn  Õt ®Ó   ëi c«ng  ©y  vi c thi   kh   x dùng  c«ng  ×nh vµo  tr   n¨m  2005; b) M ë   éng  µ  ©ng  Êp  èc  ésè   r vn c qu l   6; c)X ©y  ùng  ù      d d ¸n tæng  Ó  Ò     nh    th v t¸ ®Þ i c theo c¸cph¬ng      Õt    ¸n,gi¶iquy   tètc¸c chÝnh     s¸ch ®èi  íi®ång  µo    ©n  éc,coi®©y   µ nhiÖ m   ô    v  b c¸c d t   l  v quan  träng nh  Öc  ©y  ùng    vi x d c«ng  ×nh;thÝ  iÓ m     tr  ® c¸ckhu  i nh  ,®Þnh  t¸ ®Þ   c  canh  m É u     ótkinhnghiÖm. ®Ó r     §i Ò u 3 Giao  û   U ban  êng  ô  èc  éivµ    ¬  th v Qu h   c¸c c quan  ÷u  h quan  ña  èc  éi c Qu h   trong ph¹m    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ×nh  ùc hiÖn      vinhi v v quy hcm th   c¸cc«ng  Öc    vi sau ®©y: 1   ­Gi¸m    Öc  iÓnkhaithùc hiÖn  s¸tvi tr       NghÞ   Õt nµy; quy   2      ­ Tæ chøc nghiªncøu, kh¶o    ùc tÕ; lÊy ý  Õn    µ      s¸tth       ki c¸c nh khoa  äc h vÒ   ù     Êy ý  Õn  ña  ©n  ©n,  Êt  µ nh©n  ©n  ïng  D ¸n;l   ki c nh d nh l   d v ph¶i di dêi vµ       vïng t¸ ®Þnh  ;    i c 3    È m     ê tr×nh,c¸c b¸o    ã  ªnquan  Ò   ù     ña  Ýnh  ñ  ­ Th trat       c¸o c li   v D ¸n c Ch ph ®Ó   ×nh Quèc  éixem   Ðt,quyÕt ®Þnh. tr   h  x    §i Ò u 4 NghÞ   Õt nµy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  èc  éith«ng  quy   c hi l   t   Qu h   qua. NghÞ   Õt  µy  ∙  îc Quèc  éiníc Céng  µ    éichñ  Üa  Öt  quy n ® ®   h    ho x∙ h   ngh Vi Nam   kho¸X, kú  äp  9      h thø  th«ng  qua  µy  th¸ng6  ng 29    n¨m 2001.
Đồng bộ tài khoản