intTypePromotion=1

Nghị quyết 47/1998/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
124
lượt xem
7
download

Nghị quyết 47/1998/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 47/1998/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế doanh thu đối với một số ngành nghề trong biểu thuế doanh thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 47/1998/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ quyÕt cña Uû ban thêng vô Quèc héi sè 47/1998/NQ-UBTVQH10 ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 1998 VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung thuÕ suÊt thuÕ doanh thu ®èi víi mét sè ngµnh nghÒ trong BiÓu thuÕ doanh thu ñy ban thêng vô Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam C¨n cø vµo §iÒu 91 cña HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; C¨n cø vµo §iÒu 6 cña LuËt tæ chøc Quèc héi; C¨n cø vµo §iÒu 9 cña LuËt thuÕ doanh thu; Theo ®Ò nghÞ cña ChÝnh phñ. quyÕt NghÞ: I - Söa ®æi, bæ sung thuÕ suÊt ®èi víi mét sè ngµnh nghÒ trong BiÓu thuÕ doanh thu ban hµnh kÌm theo LuËt thuÕ doanh thu ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 1990 vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ doanh thu nh sau: 1. Söa ®æi ®iÓm 4 "LuyÖn, c¸n, kÐo kim lo¹i vµ luyÖn cèc” Môc I - Ngµnh s¶n xuÊt: "4. LuyÖn, c¸n, kÐo kim lo¹i vµ luyÖn cèc 2%" 2. Söa ®æi, bæ sung ®iÓm 5 "S¶n xuÊt, l¾p r¸p s¶n phÈm c¬ khÝ" Môc I - Ngµnh s¶n xuÊt: "5. S¶n xuÊt, l¾p r¸p s¶n phÈm c¬ khÝ: 2% Riªng: - M¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng cô, ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ phô tïng, chi tiÕt cña m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i 1% - M¸y giÆt, ®iÒu hßa nhiÖt ®é, tñ l¹nh, m¸y hót bôi, hót Èm, b×nh nãng l¹nh, bÕp ga, «t« tõ 24 chç ngåi trë xuèng 4%" 3. Söa ®æi ®iÓm 6 "S¶n xuÊt, l¾p r¸p s¶n phÈm ®iÖn tö" Môc I - Ngµnh s¶n xuÊt:
  2. 2 "6. S¶n xuÊt, l¾p r¸p s¶n phÈm ®iÖn tö 4%" 4. Söa ®æi ®iÓm 12 "Xay, x¸t, chÕ biÕn l¬ng thùc" Môc I - Ngµnh s¶n xuÊt: "12. Xay, x¸t, chÕ biÕn l¬ng thùc 2% Riªng mú ¨n liÒn 4%" 5. Söa ®æi, bæ sung ®iÓm 13 "S¶n xuÊt, chÕ biÕn thùc phÈm" Môc I - Ngµnh s¶n xuÊt: "13. S¶n xuÊt, chÕ biÕn thùc phÈm (bao gåm c¶ thuèc l¸ l¸, thuèc l¸ sîi, thuèc lµo, cån, cµ phª, mú chÝnh, ®êng, b¸nh kÑo ...) Riªng: - Muèi 0,5% - Níc ®¸ dïng cho ®¸nh b¾t thñy s¶n 2% - §êng th«, ®êng mËt vµ ®êng tinh luyÖn ®îc s¶n xuÊt tõ ®êng th«, ®êng mËt 4% - Bét canh, níc chÊm c¸c lo¹i, dÇu thùc vËt, chÌ, s÷a c¸c lo¹i 4% - Níc ngät, níc gi¶i kh¸t 8%" 6. Söa ®æi tiÕt a cña ®iÓm 15 "Sîi, dÖt, b«ng" Môc I - Ngµnh s¶n xuÊt: "a) Sîi c¸c lo¹i (bao gåm c¶ sîi len dÖt th¶m, sîi ®ay, t¬, cãi, sîi tæng hîp), chØ 2% Riªng sîi len 4%" 7. Söa ®æi, bæ sung ®iÓm 1 "Ho¹t ®éng x©y l¾p; ho¹t ®éng kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ ho¹t ®éng kh¸c trong x©y dùng" Môc II - Ngµnh x©y dùng: "1. Ho¹t ®éng x©y l¾p; ho¹t ®éng kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ ho¹t ®éng kh¸c trong x©y dùng 4% Riªng ho¹t ®éng x©y dùng kh«ng bao thÇu vËt t, nguyªn liÖu 6%" 8. Söa ®æi ®iÓm 2 "VËn t¶i hµnh kh¸ch, hµnh lý; vËn t¶i hµng kh«ng (kÓ c¶ hµnh kh¸ch, hµnh lý vµ hµng ho¸)" Môc III - Ngµnh vËn t¶i: "2. VËn t¶i hµnh kh¸ch, hµnh lý; vËn t¶i hµng kh«ng (kÓ c¶ hµnh kh¸ch, hµnh lý vµ hµng hãa) 4% Riªng vËn t¶i hµnh kh¸ch néi thµnh, néi thÞ b»ng xe buýt 0%" 9. Bæ sung tiÕt k vµo ®iÓm 16 "DÞch vô ®Æc biÖt" Môc VI- Ngµnh dÞch vô: "k) Kinh doanh trß ch¬i ®iÖn tö 10%"
  3. 3 II - NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 1998. ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung c¸c v¨n b¶n ®· ban hµnh quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ doanh thu cho phï hîp víi NghÞ quyÕt nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2