intTypePromotion=1

Nghị quyết 63/1998/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thướng vụ Quốc hội

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:123

0
94
lượt xem
6
download

Nghị quyết 63/1998/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thướng vụ Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 63/1998/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thướng vụ Quốc hội về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 63/1998/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thướng vụ Quốc hội

 1. NghÞ quyÕt cña Uû ban thêng vô Quèc héi sè 63/1998/NQ-UBTVQH10 ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 1998 vÒ viÖc ban hµnh biÓu thuÕ nhËp khÈu theo danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ Uû ban thêng vô Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam C¨n cø vµo §iÒu 91 cña HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; C¨n cø vµo §iÒu 6 cña LuËt Tæ chøc Quèc héi; C¨n cø vµo §iÒu 8 cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 1991; C¨n cø vµo kho¶n 1 §iÒu 1 cña LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; Theo ®Ò nghÞ cña ChÝnh phñ; QuyÕt nghÞ: 1- Ban hµnh BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ u ®·i kÌm theo NghÞ quyÕt nµy ®Ó lµm c¨n cø quy ®Þnh møc thuÕ suÊt cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc mÆt hµng chÞu thuÕ. 2- Giao ChÝnh phñ, trong ph¹m vi khung thuÕ suÊt cña tõng nhãm hµng chÞu thuÕ, quy ®Þnh thuÕ suÊt u ®·i cô thÓ cho tõng mÆt hµng trong tõng thêi gian thÝch hîp, nh¾m b¶o hé vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong níc; tr¸nh ®ét biÕn gi¸ c¶ thÞ trêng; ®Æc biÖt lu ý mét sè nhãm hµng cã ¶nh hëng ®Õn s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña nh©n d©n. 3- BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ ban hµnh t¹i NghÞ quyÕt nµy thay thÕ cho BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ hiÖn hµnh. 4- NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999.
 2. BIÓU THUÕ THEO DANH MôC NHãM HµNG CHÞU THUÕ NHËP KHÈU (Ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/1998/NQ/UBTVQH10 ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 1998 cña ñy ban thêng vô Quèc héi vÒ viÖc ban hµnh BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ) M· sè Nhãm hµng Khung thuÕ suÊt (%) CH¦¥NG 1 §éng vËt sèng 0101 Ngùa, lõa, la sèng 0-20 0102 Tr©u, bß sèng 0-20 0103 Lîn sèng 0-20 0104 Cõu, dª sèng 0-20 0105 Gia cÇm sèng , gåm c¸c lo¹i gµ, vÞt, ngan, ngçng, 0-20 gµ t©y, gµ NhËt b¶n 0106 §éng vËt sèng kh¸c 0-20 CH¦¥NG 2 ThÞt vµ c¸c bé phËn néi t¹ng cña ®éng vËt dïng lµm thùc phÈm 0201 ThÞt tr©u, bß, t¬i hoÆc íp l¹nh 10-50 0202 ThÞt tr©u, bß, íp ®«ng 10-50 0203 ThÞt lîn, t¬i, íp l¹nh hoÆc íp ®«ng 10-50 0204 ThÞt cõu hoÆc dª, t¬i, íp l¹nh hoÆc íp ®«ng 10-50 0205 ThÞt ngùa, lõa, la, t¬i, íp l¹nh hoÆc íp ®«ng 10-50 0206 Bé phËn néi t¹ng cña lîn, tr©u, bß, cõu, la, lõa, t¬i, 10-50 íp l¹nh hoÆc íp ®«ng dïng lµm thùc phÈm 0207 ThÞt vµ c¸c bé phËn néi t¹ng cña gia cÇm thuéc 10-50
 3. nhãm 01.05, t¬i, íp l¹nh hoÆc íp ®«ng dïng lµm thùc phÈm 0208 ThÞt vµ c¸c bé phËn néi t¹ng kh¸c, t¬i, íp l¹nh 10-50 hoÆc íp ®«ng dïng lµm thùc phÈm 0209 Mì lîn kh«ng dÝnh n¹c, mì gia cÇm, cha nÊu ch¶y 10-50 hoÆc cha chiÕt suÊt c¸ch kh¸c, t¬i, íp l¹nh, íp ®«ng, muèi, ng©m níc muèi, sÊy kh« hoÆc hun khãi 0210 ThÞt vµ c¸c bé phËn néi t¹ng, muèi, ng©m níc 10-50 muèi, sÊy kh«, hun khãi dïng lµm thùc phÈm; bét lµm tõ ThÞt vµ tõ c¸c bé phËn néi t¹ng dïng lµm thùc phÈm CH¦¥NG 3 C¸ vµ ®éng vËt gi¸p x¸c, ®éng vËt th©n mÒm vµ ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng , sèng díi níc kh¸c 0301 C¸ sèng 0-50 0302 C¸, t¬i hoÆc íp l¹nh, trõ thÞt lên cña c¸ vµ c¸c lo¹i 10-50 thÞt kh¸c cña c¸ kh¸c thuéc nhãm 0304 0303 C¸ íp ®«ng, trõ thÞt lên cña c¸ vµ c¸c lo¹i ThÞt kh¸c 10-50 cña c¸ thuéc nhãm 0304 0304 Lên c¸ vµ c¸c lo¹i ThÞt kh¸c cña c¸ (b¨m hoÆc 10-50 kh«ng b¨m), t¬i, íp l¹nh hoÆc íp ®«ng 0305 C¸ sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi; c¸ hun 10-50 khãi, ®· hoÆc cha lµm chÝn tríc hoÆc trong qu¸ tr×nh hun khãi; bét th«, bét mú, bét viªn tõ ThÞt c¸ dïng cho ngêi 0306 §éng vËt gi¸p x¸c cã mai vá hoÆc kh«ng, sèng , t- 0-50 ¬i, íp l¹nh, íp ®«ng, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m n- íc muèi; ®éng vËt gi¸p x¸c cã mai vá ®· hÊp chÝn hoÆc luéc chÝn trong níc, ®· hoÆc cha íp l¹nh, íp ®«ng, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m trong níc muèi; bét th«, bét mú, bét viªn cña ®éng vËt gi¸p x¸c dïng lµm thùc phÈm cho ngêi
 4. 0307 §éng vËt th©n mÒm, cã mai vá hoÆc kh«ng, sèng 0-50 , t¬i, íp l¹nh hoÆc íp ®«ng, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi, c¸c lo¹i ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng , sèng díi níc kh¸c, trõ ®éng vËt gi¸p x¸c hoÆc th©n mÒm, sèng , t¬i, íp l¹nh, íp ®«ng, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi; bét th«, bét mÞn, bét viªn cña ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng sèng díi níc kh¸c, trõ ®éng vËt gi¸p x¸c, dïng lµm thùc phÈm cho ngêi CH¦¥NG 4 S÷a vµ c¸c s¶n phÈm tõ s÷a; trøng chim vµ trøng gia cÇm; mËt ong tù nhiªn; thùc phÈm gèc ®éng vËt, cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 0401 S÷a vµ kem s÷a, cha c« ®Æc, cha pha thªm ®êng 0-50 hoÆc chÊt ngät kh¸c 0402 S÷a vµ kem s÷a c« ®Æc hoÆc ®· pha thªm ®êng 0-50 hoÆc chÊt ngät kh¸c 0403 S÷a ®· t¸ch b¬, s÷a ®«ng vµ kem s÷a ®«ng, s÷a 0-50 chua, ki-phia (kephir) vµ s÷a, kem kh¸c ®· lªn men hoÆc a-xÝt hãa, ®· hoÆc cha c« ®Æc, pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c, h¬ng liÖu, hoa qu¶, h¹t hoÆc cacao. 0404 Níc s÷a, ®· hoÆc cha c« ®Æc hoÆc pha thªm ®- 0-50 êng hoÆc chÊt ngät kh¸c; c¸c s¶n phÈm cã chøa c¸c thµnh phÇn s÷a tù nhiªn, ®· hoÆc cha pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c, cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 0405 B¬ vµ c¸c chÊt bÐo kh¸c vµ c¸c lo¹i tinh dÇu chÕtõ 0-50 s÷a; cao s÷a 0406 Pho m¸t vµ s÷a ®«ng 0-50 0407 Trøng chim vµ trøng gia cÇm nguyªn vá, t¬i, ®· 0-50 b¶o qu¶n hoÆc lµm chÝn 0408 Trøng chim vµ trøng gia cÇm ®· bãc vá, lßng ®á 0-50 trøng, t¬i, sÊy kh«, hÊp chÝn hoÆc luéc chÝn trong níc, ®ãng b¸nh, íp ®«ng hoÆc b¶o qu¶n c¸ch kh¸c, ®· hoÆc cha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c
 5. 0409 MËt ong tù nhiªn 0-50 0410 Thùc phÈm gèc ®éng vËt cha ®îc chi tiÕt hoÆc 0-50 ghi vµo n¬i kh¸c CH¦¥NG 5 C¸c s¶n phÈm kh¸c tõ ®éng vËt cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë ch¬ng kh¸c 0501 Tãc cha chÕ biÕn, ®· hoÆc cha röa s¹ch hoÆc 0-20 gét tÈy; phÕ liÖu tãc 0502 L«ng cøng vµ l«ng cña lîn hoÆc lîn lßi, l«ng con 0-20 löng vµ c¸c lo¹i l«ng dïng lµm bµn ch¶i kh¸c; phÕ liÖu cña chóng 0503 L«ng bêm ngùa, phÕ liÖu tõ l«ng bêm ngùa, ®· 0-20 hoÆc kh«ng lµm thµnh líp, cã hoÆc kh«ng cã nguyªn liÖu phô trî 0504 Ruét, bong bãng, d¹ dµy ®éng vËt (trõ c¸), toµn bé 0-50 hoÆc tõng phÇn, t¬i, íp l¹nh, íp ®«ng, muèi, ng©m níc muèi, sÊy kh« hoÆc hun khãi 0505 Da vµ c¸c bé phËn kh¸c cña loµi chim, cã l«ng vò hoÆc l«ng t¬, l«ng vò vµ c¸c phÇn cña l«ng vò (®· hoÆc cha cÊt tØa) vµ l«ng t¬, míi chØ röa s¹ch, Khö trïng hoÆc xö lý ®Ó b¶o qu¶n; bét vµ phÕ 0-20 liÖu tõ l«ng vò hoÆc c¸c phÇn kh¸c cña l«ng vò 0506 X¬ng vµ lâi sõng, cha chÕ biÕn, ®· khö mì, s¬ 0-20 chÕ(nhng cha cÊt thµnh h×nh), xö lý b»ng axit hoÆc khö gelatin; bét vµ phÕ liÖu tõ c¸c s¶n phÈm trªn 0507 Ngµ, mai ®éng vËt hä rïa, lîc c¸ voi (phiÕn sõng hµm trªn) vµ hµm r¨ng lîc c¸ voi, sõng g¹c h¬u, mãng guèc, mãng vuèt, má chim, cha chÕ biÕn hoÆc ®· s¬ chÕ nhng cha cÊt thµnh h×nh; 0-20 bét vµ phÕ liÖu tõ c¸c s¶n phÈm trªn
 6. 0508 San h« vµ c¸c chÊt liÖu t¬ng tù, cha chÕ biÕn 0-20 hoÆc ®· s¬ chÕ nhng cha gia c«ng thªm; vá ®éng vËt th©n mÒm, ®éng vËt gi¸p x¸c hoÆc ®éng vËt da gai vµ mai mùc cha chÕ biÕn hoÆc s¬ chÕ nhng cha cÊt thµnh h×nh; bét vµ c¸c phÕ liÖu tõ c¸c s¶n phÈm trªn 0509 Bät biÓn tù nhiªn gèc ®éng vËt 0-20 0510 Long diªn h¬ng (lÊy tõ tinh dÞch c¸ voi, dïng lµm n- 0-20 íc hoa); chÊt x¹ h¬ng (tõ c©y h¬ng vµ h¬u x¹), chÊt th¬m lÊy tõ c«n trïng c¸nh cøng; mËt ®· hoÆc cha sÊy kh«, c¸c chÊt tuyÕn vµ c¸c s¶n phÈm ®éng vËt kh¸c dïng ®Ó chÕ biÕn dîc phÈm, t¬i, íp l¹nh, - íp ®«ng hä¨c b¶o qu¶n t¹m thêi díi h×nh thøc kh¸c 0511 C¸c s¶n phÈm ®éng vËt kh¸c cha ®îc chi tiÕt 0-20 hoÆc ghi ë n¬i kh¸c; ®éng vËt thuéc ch¬ng 1 hoÆc ch¬ng 3 ®· chÕt, kh«ng dïng lµm thùc phÈm cho ngêi CH¦¥NG 6 C©y sèng vµ c¸c lo¹i c©y trång kh¸c, cñ, rÔ vµ c¸c lo¹i t¬ng tù; hoa c¾t rêi vµ c¸c lo¹i l¸ trang trÝ 0601 Th©n cñ, rÔ cñ, th©n èng, th©n rÔ, ë d¹ng ngñ, 0-10 d¹ng sinh trëng hoÆc cã hoa; c©y vµ rÔ rau diÕp xo¨n, trõ rÔ thuéc nhãm 1212 0602 C©y sèng kh¸c (kÓ c¶ rÔ), cµnh gi©m, cµnh ghÐp; 0-10 sîi nÊm (gièng) 0603 Hoa cÊt rêi vµ nô hoa dïng lµm hoa bã hoÆc ®Ó 30-50 trang trÝ, t¬i, kh«, ®· nhuém, tÈy, thÊm tÈm hoÆc xö lý c¸ch kh¸c. 0604 T¸n l¸, cµnh vµ c¸c phÇn kh¸c cña c©y, kh«ng cã 30-50 hoa hoÆc nô, c¸c lo¹i cá, rªu ®Þa y dïng lµm nguyªn liÖu ®Ó trang trÝ, lµm hoa bã, t¬i, kh« , ®· nhuém, tÈy, thÊm tÈm hoÆc xö lý c¸ch kh¸c. CH¦¥NG 7 Rau vµ mét sè lo¹i cñ, rÔ ¨n ®îc 0701 Khoai t©y, t¬i hoÆc íp l¹nh 10-50
 7. Riªng: khoai t©y ®Ó lµm gièng 0-10 0702 Cµ chua, t¬i hoÆc íp l¹nh 10-50 0703 Hµnh, hµnh t¨m, tái, tái t©y, c¸c lo¹i rau hä hµnh tái 10-50 kh¸c, t¬i hoÆc íp l¹nh Riªng: Hµnh, hµnh t¨m, tái, tái t©y, c¸c lo¹i rau, 0-10 hµnh tái ®Ó lµm gièng 0704 B¾p c¶i, hoa l¬, xu hµo, c¶i xo¨n vµ c¸c lo¹i rau ¨n 10-50 t¬ng tù, t¬i hoÆc íp l¹nh 0705 Rau diÕp vµ rau diÕp xo¨n, t¬i hoÆc íp l¹nh 10-50 0706 Cµ rèt, cñ c¶i dÇu, cñ c¶i ®êng non ®Ó lµm rau 10-50 trÉn (xa - l¸t), cÇn cñ, cñ c¶i ri vµ c¸c lo¹i cñ rÔ ¨n ®îc t¬ng tù t¬i hoÆc íp l¹nh 0707 Da chuét vµ da chuét ri, t¬i hoÆc íp l¹nh 10-50 0708 Rau ®Ëu ®· hoÆc cha bãc vá, t¬i hoÆc íp l¹nh 10-50 0709 Rau kh¸c, t¬i hoÆc íp l¹nh 10-50 0710 Rau c¸c lo¹i (®· hoÆc cha hÊp chÝn hoÆc luéc 10-50 chÝn), íp ®«ng 0711 Rau c¸c lo¹i ®· b¶o qu¶n t¹m thêi (vÝ dô: b»ng h¬i 10-50 «-xit lu huúnh, ng©m muèi, ng©m níc lu huúnh hoÆc ng©m trong dung dÞch b¶o qu¶n kh¸c), nh- ng kh«ng ¨n ngay ®îc. 0712 Rau kh«, ë d¹ng nguyªn, cÊt, th¸i l¸t, vôn hoÆc ë 10-50 d¹ng bét nhng cha chÕ biÕn thªm 0713 Rau ®Ëu kh« c¸c lo¹i, ®· bãc vá qu¶, ®· hoÆc cha 10-50 bãc vá h¹t hoÆc xay thµnh m¶nh Riªng: c¸c lo¹i rau ®Ëu ®Ó lµm gièng 0-10 0714 S¾n, cñ dong, cñ lan, Cóc vó (A-ti-s« Jerusalem), 0-20 khoai lang, c¸c lo¹i cñ rÔ t¬ng tù cã hµm lîng bét hoÆc I-nu-lin cao, t¬i, íp l¹nh, íp ®«ng hoÆc kh«, ®· hoÆc cha th¸i l¸t hoÆc lµm thµnh d¹ng viªn; lâi c©y cä sa-g«
 8. CH¦¥NG 8 Qu¶ vµ h¹t ¨n ®îc, vá qu¶ hä chanh hoÆc hä da 0801 Dõa, qu¶ h¹ch Brazil, h¹t ®µo lÉn hét (h¹t ®iÒu), t¬i 10-50 hoÆc kh«, ®· hoÆc cha bãc vá hoÆc lét vá 0802 Qu¶ h¹ch kh¸c, t¬i hoÆc kh«, ®· hoÆc cha bãc vá 10-50 hoÆc lét vá 0803 Chuèi, kÓ c¶ chuèi l¸, t¬i hoÆc kh« 10-50 0804 Qu¶ chµ lµ, sung, døa, lª tÇu, æi, xoµi, m¨ng côt, t- 10-50 ¬i hoÆc kh«. 0805 Qu¶ cã mói (hä chanh), t¬i hoÆc kh« 10-50 0806 Nho, t¬i hoÆc kh« 10-50 0807 Da t©y (kÓ c¶ da hÊu) vµ ®u ®ñ, t¬i 10-50 0808 T¸o t©y, lª vµ qña méc qua, t¬i 10-50 0809 M¬, anh ®µo, ®µo (kÓ c¶ xu©n ®µo), mËn, mËn 10-50 gai, t¬i 0810 Qu¶ kh¸c, t¬i 10-50 0811 Qu¶, h¹t c¸c lo¹i, ®· hoÆc cha hÊp hoÆc luéc 10-50 chÝn, íp ®«ng, ®· hoÆc cha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c 0812 Qu¶ vµ h¹t, ®îc b¶o qu¶n t¹m thêi (vÝ dô: b»ng h¬i 10-50 «-xit lu huúnh, níc muèi, níc lu huúnh hoÆc dung dÞch b¶o qu¶n kh¸c) nhng kh«ng ¨n ngay ®îc 0813 Qu¶ kh«, trõ c¸c lo¹i qu¶ thuéc nhãm 0801 ®Õn 10-50 0806; hçn hîp c¸c lo¹i qu¶ h¹ch, qu¶ kh« thuéc ch- ¬ng nµy 0814 Vá c¸c lo¹i qu¶ cã mói (hä chanh), hoÆc da t©y 0-10 (kÓ c¶ da hÊu), t¬i , íp ®«ng, kh« hoÆc b¶o qu¶n t¹m thêi trong níc muèi, níc lu huúnh hoÆc trong c¸c dung dÞch b¶o qu¶n kh¸c CH¦¥NG 9
 9. Cµ phª, chÌ, chÌ Paragoay (mate) vµ c¸c lo¹i gia vÞ 0901 Cµ phª, rang hoÆc cha rang, ®· hoÆc cha khö 10-50 chÊt ca-fe-in; vá qu¶ vµ vá h¹t cµ phª; c¸c chÊt thay thÕ cµ phª cã chøa cµ phª theo tû lÖ nµo ®ã 0902 ChÌ, ®· hoÆc cha pha h¬ng liÖu 10-50 0903 ChÌ Paragoay (mate) 10-50 0904 H¹t tiªu thuéc gièng Piper; c¸c lo¹i qu¶ dßng 10-50 Capsicum hoÆc dßng Pimenta, kh«, xay hoÆc t¸n 0905 Va-ni 10-50 0906 QuÕ vµ hoa quÕ 10-50 0907 §inh h¬ng (c¶ qu¶, th©n, cµnh) 10-50 0908 H¹t vµ vá nhôc ®Ëu khÊu, b¹ch ®Ëu khÊu 10-50 0909 H¹t håi, th× lµ, rau mïi, th× lµ Ai cËp hoÆc c©y ca- 10-50 rum; h¹t b¸ch xï 0910 Gõng, nghÖ t©y, nghÖ, hóng t©y, l¸ nguyÖt quÕ, 10-50 ca-ri vµ c¸c lo¹i kh¸c CH¦¥NG 10 Ngò cèc 1001 Lóa mú vµ hçn hîp gi÷a lóa mú vµ m¹ch ®en 0-10 (meslin) 1002 Lóa m¹ch ®en 0-10 1003 Lóa m¹ch 0-10 1004 YÕn m¹ch 0-10 1005 Ng« 0-30 1006 Lóa g¹o 0-30 1007 Lóa miÕn 0-30
 10. 1008 KiÒu m¹ch, kª, h¹t c©y thãc chim, c¸c lo¹i ngò cèc 0-30 kh¸c CH¦¥NG 11 C¸c s¶n phÈm xay x¸t; m¹ch nha; tinh bét; i-nu- lin; glu-ten bét m× 1101 Bét mú hoÆc bét meslin 10-50 1102 Bét ngò cèc, trõ bét mú hoÆc bét meslin 10-50 1103 Ngò cèc d¹ng vì m¶nh, d¹ng bét th« vµ bét viªn 10-50 1104 Ngò cèc ®îc chÕ biÕn theo c¸ch kh¸c (vÝ dô: x¸t 10-50 vá, xay, nghiÒn vì m¶nh, nghiÒn vôn, l¸t, nghiÒn th«), trõ g¹o thuéc nhãm 1006; mÇm ngò cèc cßn nguyªn ®· xay, vì m¶nh hoÆc t¸n 1105 Khoai t©y, d¹ng bét mú, bét th«, h¹t, viªn hoÆc 10-50 d¹ng m¶nh l¸t 1106 Bét mú vµ bét th« chÕ biÕn tõ c¸c lo¹i rau ®Ëu kh« 10-50 thuéc nhãm 0713, tõ c¸c lo¹i cá hoÆc rÔ, cñ thuéc nhãm 0714 hoÆc tõ c¸c s¶n phÈm thuéc ch¬ng 8 1107 H¹t ngò cèc ®· nÈy mÇm (malt), rang hoÆc cha 0-10 rang 1108 Tinh bét; i-nu-lin 10-50 1109 Glu-ten lóa mú, ®· hoÆc cha sÊy kh« 0-10 CH¦¥NG 12 H¹t vµ qu¶ cã dÇu; c¸c lo¹i qu¶ h¹t kh¸c; c©y c«ng nghiÖp, c©y dîc liÖu; r¬m, r¹ lµm thøc ¨n gia sóc 1201 §Ëu t¬ng h¹t hoÆc m¶nh 10-50 Riªng: §Ëu t¬ng ®Ó lµm gièng 0-10 1202 L¹c vá hoÆc l¹c nh©n cha rang, hoÆc cha chÕ 10-50 biÕn c¸ch kh¸c, ®· hoÆc cha vì m¶nh
 11. Riªng: L¹c vá, l¹c nh©n, ®Ó lµm gièng 0-10 1203 Cïi dõa 10-50 1204 H¹t lanh, ®· hoÆc cha vì m¶nh 10-50 1205 H¹t c¶i dÇu, ®· hoÆc cha vì m¶nh 10-50 1206 H¹t híng d¬ng, ®· hoÆc cha vì m¶nh 10-50 Riªng: H¹t híng d¬ng ®Ó lµm gièng 0-10 1207 Qu¶ vµ h¹t cã dÇu kh¸c, ®· hoÆc cha vì m¶nh 10-50 1208 Bét mú vµ bét th« tõ c¸c lo¹i h¹t hoÆc qu¶ cã dÇu, 10-50 trõ bét tõ h¹t mï t¹t 1209 H¹t, qu¶ vµ mÇm dïng ®Ó gieo trång 0-10 1210 Hoa lªn men bia (hu-bê-l«ng), t¬i hoÆc kh«, ®· 0-10 hoÆc cha xay, nghiÒn thµnh bét, hoÆc ë d¹ng bét viªn; phÊn hoa bia 1211 C¸c lo¹i c©y vµ c¸c phÇn cña c©y (c¶ h¹t, qu¶) chñ 0-10 yÕu dïng lµm níc hoa, dîc phÈm, thuèc trõ s©u, thuèc tÈy uÕ, hoÆc c¸c môc ®Ých t¬ng tù, t¬i hoÆc kh«, ®· ho¨c cha cÊt, nghiÒn hoÆc xay thµnh bét 1212 Qu¶ c©y minh quyÕt, rong biÓn vµ t¶o biÓn kh¸c, 0-30 cñ c¶i ®êng vµ mÝa, t¬i, íp l¹nh, íp ®«ng hoÆc kh«, ®· hoÆc cha xay; h¹t qu¶, nh©n qu¶ vµ c¸c s¶n phÈm rau kh¸c (bao gåm c¶ rÔ rau diÕp xo¨n cha rang) chñ yÕu dïng lµm thøc ¨n cho ngêi, cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 1213 R¬m, trÊu tõ c©y ngò cèc, cha chÕ biÕn, ®· hoÆc 0-30 cha b¨m, xay, Ðp hoÆc lµm thµnh d¹ng viªn 1214 Cñ c¶i Thôy ®iÓn, cñ c¶i, rÔ cá kh«, cá linh l¨ng, 0-30 cá ba l¸, c©y hång ®Ëu, c¶i xo¨n, ®Ëu lu-pin (lupines), ®Ëu t»m vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù dïng lµm thøc ¨n cho gia sóc, ®· hoÆc cha lµm thµnh d¹ng bét viªn CH¦¥NG 13
 12. C¸nh kiÕn ®á; g«m, c¸c lo¹i nhùa c©y vµ chÊt chiÕt suÊt tõ thùc vËt 1301 C¸nh kiÕn ®á; g«m tù nhiªn, nhùa c©y, nhùa c©y 0-10 d¹ng g«m, nhùa «-le-« (oleoresins) (vÝ dô: nhùa th¬m) 1302 Cao vµ c¸c chiÕt suÊt thùc vËt; chÊt pec-tic; muèi 0-10 cña a-xit pec-ti-nic, muèi cña a-xit pec-tic, th¹ch tr¾ng, c¸c chÊt nhÇy vµ chÊt lµm qu¸nh kh¸c, ®· hoÆc cha pha chÕ, lÊy tõ c¸c s¶n phÈm thùc vËt CH¦¥NG 14 VËt liÖu thùc vËt dïng ®Ó tÕt bÖn; c¸c s¶n phÈm thùc vËt cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 1401 VËt liÖu thùc vËt dïng ®Ó tÕt bÖn hoÆc ®an (nh: 0-10 tre, song, m©y, sËy, liÔu giá, c©y bÊc, cä sîi, ®· röa s¹ch, chuéi hoÆc c¸c lo¹i r¬m ngò cèc ®· tÈy hoÆc nhuém, vá c©y ®o¹n) 1402 VËt liÖu thùc vËt chñ yÕu dïng ®Ó lãt hoÆc nhåi 0-10 (vÝ dô: b«ng g¹o, tãc thùc vËt, rong liÔu) ®· hoÆc cha lµm thµnh líp víi nguyªn liÖu phô trî hoÆc kh«ng 1403 VËt liÖu thùc vËt chñ yÕu dïng lµm chæi, lµm bµn 0-10 ch¶i (vÝ dô: c©y ngò cèc dïng lµm chæi, sîi cä Brazil, cá l¨ng, sîi thïa) ®· hoÆc cha lµm thµnh nïi hoÆc bã 1404 C¸c s¶n phÈm tõ thùc vËt cha ®îc chi tiÕt hoÆc 0-10 ghi ë n¬i kh¸c CH¦¥NG 15 Mì vµ dÇu ®éng vËt hoÆc thùc vËt vµ c¸c s¶n phÈm lÊy tõ mì hoÆc dÇu ®éng vËt hoÆc thùc vËt; mì thùc phÈm, ®· ®îc chÕ biÕn; s¸p ®éng vËt hoÆc thùc vËt 1501 Mì lîn (kÓ c¶ mì l¸) vµ mì gia cÇm, trõ c¸c lo¹i mì 0-30 thuéc nhãm 0209 hoÆc 1503
 13. 1502 Mì tr©u bß, cõu hoÆc dª, trõ c¸c lo¹i mì thuéc 0-30 nhãm 1503 1503 Nh÷ng s¶n phÈm Ðp tõ mì lîn d¹ng ch¶y (ste-a-rin mì lîn, dÇu mì lîn, ste-a-rin mar-ga-rin, dÇu mar- 0-30 ga-rin) vµ dÇu mì ®éng vËt dïng ®Ó lµm nÕn hoÆc xµ phßng (dÇu tallow), kh«ng ph¶i thÓ s÷a, cha pha trÉn hoÆc cha chÕ biÕn c¸ch kh¸c 1504 Mì, dÇu vµ c¸c thµnh phÇn mì dÇu cña c¸ hoÆc 0-30 thó biÓn, ®· hoÆc cha tinh chÕ nhng cha thay ®æi thµnh phÇn hãa häc 1505 Mì l«ng vµ c¸c chÊt bÐo tõ mì l«ng (kÓ c¶ mì l«ng 0-30 cõu) 1506 Mì, dÇu ®éng vËt kh¸c vµ c¸c thµnh phÇn cña 0-30 chóng, ®· hoÆc cha tinh chÕ nhng cha thay ®æi thµnh phÇn hãa häc 1507 DÇu ®Ëu t¬ng vµ c¸c thµnh phÇn cña dÇu ®Ëu t- 0-50 ¬ng, ®· hoÆc cha tinh chÕ nhng cha thay ®æi thµnh phÇn hãa häc 1508 DÇu l¹c vµ c¸c thµnh phÇn cña dÇu l¹c ®· hoÆc 0-50 cha tinh chÕ nhng cha thay ®æi thµnh phÇn hãa häc 1509 DÇu «-liu vµ c¸c thµnh phÇn cña dÇu «-liu, ®· 0-50 hoÆc cha tinh chÕ nhng cha thay ®æi thµnh phÇn hãa häc 1510 DÇu kh¸c vµ c¸c thµnh phÇn cña chóng chØ thu 0-50 ®îc tõ «-liu ®· hoÆc cha tinh chÕ nhng kh«ng thay ®æi thµnh phÇn hãa häc, kÓ c¶ hçn hîp cña c¸c lo¹i dÇu nµy hoÆc c¸c thµnh phÇn cña c¸c lo¹i dÇu nµy víi dÇu hoÆc thµnh phÇn cña dÇu thuéc nhãm 1509 1511 DÇu cä vµ c¸c thµnh phÇn cña dÇu cä ®· hoÆc 0-50 cha tinh chÕ nhng cha thay ®æi thµnh phÇn hãa häc 1512 DÇu h¹t híng d¬ng, dÇu c©y rum, dÇu h¹t b«ng vµ 0-50 c¸c thµnh phÇn cña chóng, ®· hoÆc cha tinh chÕ, nhng cha thay ®æi thµnh phÇn hãa häc
 14. 1513 DÇu dõa, dÇu h¹t cä hoÆc dÇu cä ba-ba-su vµ 0-50 c¸c thµnh phÇn cña chóng ®· hoÆc cha tinh chÕ, nhng cha thay ®æi thµnh phÇn hãa häc 1514 DÇu h¹t c¶i, dÇu cña c¶i dÇu, dÇu mï t¹t vµ c¸c 0-50 thµnh phÇn cña chóng, ®· hoÆc cha tinh chÕ nh- ng cha thay ®æi thµnh phÇn hãa häc 1515 Mì vµ dÇu thùc vËt ®«ng ®Æc kh¸c (kÓ c¶ dÇu 0-50 Jojoba) vµ c¸c thµnh phÇn cña chóng ®· hoÆc ch- a tinh chÕ, nhng cha thay ®æi thµnh phÇn hãa häc 1516 Mì dÇu ®éng vËt hoÆc thùc vËt vµ c¸c thµnh 0-50 phÇn cña chóng ®· qua hy-®r« (hydro) hãa, e-ste hãa liªn hîp, t¸i e-ste hãa hoÆc e-le-din hãa toµn bé hoÆc tõng phÇn, ®· hoÆc cha tinh chÕ, nhng cha chÕ biÕn thªm 1517 Mar-ga-rin, c¸c hçn hîp vµ chÕ phÈm dïng ®Ó ¨n 0-50 lµm tõ mì hoÆc dÇu ®éng thùc vËt hoÆc c¸c thµnh phÇn cña c¸c lo¹i mì hoÆc dÇu kh¸c nhau thuéc ch¬ng nµy, trõ mì hoÆc dÇu ¨n ®îc, hoÆc c¸c thµnh phÇn cña chóng thuéc nhãm 1516 1518 Mì vµ dÇu ®éng vËt hoÆc thùc vËt vµ c¸c thµnh 0-30 phÇn cña chóng, ®· luéc, «-xy hãa, rót níc, sun- ph¸t hãa, thæi kh«, polyme hãa b»ng c¸ch ®un nãng trong ch©n kh«ng hoÆc trong khÝ tr¬, hoÆc b»ng biÖn ph¸p xö lý hãa häc kh¸c, trõ lo¹i thuéc nhãm 1516; c¸c hçn hîp hoÆc c¸c chÕ phÈm kh«ng ¨n ®îc tõ mì hoÆc dÇu ®éng vËt hoÆc thùc vËt hoÆc tõ thµnh phÇn cña c¸c lo¹i mì hoÆc dÇu kh¸c thuéc ch¬ng nµy, cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 1520 Gly-xª-rin th«; níc vµ dung dÞch kiÒm gly-xª-rin 0-30 1521 S¸p thùc vËt (trõ triglycerides), s¸p ong, s¸p c«n 0-30 trïng vµ s¸p c¸ nhµ t¸ng, ®· hoÆc cha tinh chÕ hay pha mµu. 1522 ChÊt nhên, b· cßn l¹i sau qu¸ tr×nh xö lyû c¸c chÊt 0-30 bÐo hoÆc s¸p ®éng vËt, thùc vËt CH¦¥NG 16
 15. C¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ thÞt, c¸ hoÆc ®éng vËt gi¸p x¸c, ®éng vËt th©n mÒm, hoÆc ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng sèng díi níc kh¸c 1601 Xóc xÝch vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù lµm tõ ThÞt, tõ 10-50 c¸c bé phËn néi t¹ng hoÆc tiÕt; c¸c chÕ phÈm thøc ¨n tõ c¸c s¶n phÈm ®ã 1602 ThÞt, c¸c bé phËn néi t¹ng, tiÕt ®· chÕ biÕn hoÆc 10-50 b¶o qu¶n kh¸c 1603 S¶n phÈm tinh chiÕt vµ níc Ðp tõ ThÞt, c¸ hoÆc 10-50 ®éng vËt gi¸p x¸c, ®éng vËt th©n mÒm hoÆc ®éäng vËt kh«ng x¬ng sèng sèng díi níc kh¸c 1604 C¸ ®· ®îc chÕ biÕn hay ®· ®îc b¶o qu¶n; trøng c¸ 10-50 muèi (caviar) vµ s¶n phÈm thay thÕ trøng c¸ muèi chÕ biÕn tõ trøng c¸ 1605 §éng vËt gi¸p x¸c, th©n mÒm vµ ®éng vËt kh«ng 10-50 x¬ng sèng sèng díi níc kh¸c, ®· ®îc chÕ biÕn hoÆc b¶o qu¶n CH¦¥NG 17 §êng vµ c¸c lo¹i møt, kÑo cã ®êng 1701 §êng mÝa hoÆc ®êng cñ c¶i vµ ®êng su-co-za 0-50 (sucrose) tinh khiÕt vÒ mÆt hãa häc, ë d¹ng tinh thÓ. 1702 §êng kh¸c, bao gåm ®êng lac-to-za, man-to-za, 0-30 glu-co-za, fruc-to-za tinh khiÕt vÒ mÆt hãa häc, d¹ng tinh thÓ; si-r« ®êng cha pha thªm h¬ng liÖu hoÆc chÊt mµu; mËt ong nh©n t¹o ®· hoÆc cha pha trÉn víi mËt ong tù nhiªn; ®êng th¾ng (caramen) 1703 MËt tõ qu¸ tr×nh chiÕt suÊt hoÆc tinh chÕ®êng. 0-30 1704 Møt kÑo cã ®êng (kÓ c¶ s«-c«-la tr¾ng), kh«ng 0-50 chøa ca-cao CH¦¥NG 18 Ca-cao vµ c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ cacao
 16. 1801 Cacao d¹ng h¹t, m¶nh, sèng hoÆc ®· rang 0-20 1802 Vá qu¶, vá h¹t, vá lôa vµ phÕ liÖu cacao kh¸c 0-20 1803 Bét cacao ®· hoÆc cha khö chÊt bÐo 0-30 1804 B¬, chÊt bÐo vµ dÇu cacao 0-30 1805 Bét cacao, cha pha thªm ®êng hay chÊt ngät kh¸c. 10-40 1806 S«-c«-la vµ chÕ phÈm ¨n ®îc chøa cacao 30-50 CH¦¥NG 19 S¶n phÈm chÕ biÕn biÕn tõ ngò cèc, bét, tinh bét hoÆc s÷a; c¸c lo¹i b¸nh 1901 ChiÕt suÊt tõ h¹t ngò cèc ®· n¶y mÇm (malt); thøc ¨n chÕ biÕn tõ tinh bét, tõ bét th« hoÆc tõ 10-50 chiÕt suÊt cña malt, kh«ng chøa cacao hoÆc cã chøa cacao víi tØ träng díi 40% ®îc tÝnh trªn toµn bé lîng cacao ®· rót hÕt chÊt bÐo cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c; thøc ¨n chÕ biÕn tõ c¸c s¶n phÈm thuéc nhãm 0401 ®Õn 0404, kh«ng chøa cacao hoÆc cã chøa ca-cao víi tû träng díi 5% ®îc tÝnh trªn toµn bé lîng cacao ®· rót hÕt chÊt bÐo cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 1902 C¸c s¶n phÈm bét nhµo (pasta) ®· hoÆc cha nÊu 10-50 hoÆc nhåi (ThÞt hoÆc c¸c chÊt kh¸c) hay chÕ biÕn c¸ch kh¸c nh c¸c lo¹i mú que (spaghetti), m× èng (macaroni), mú sîi, mú dÑt, gnocchi, ravioli, canne- loni; couscous ®· hoÆc cha chÕ biÕn 1903 C¸c s¶n phÈm tõ tinh bét S¾n, vµ s¶n phÈm thay 10-50 thÕ chÕ biÕn tõ tinh bét, ë d¹ng m¶nh, h¹t, bét xay, bét r©y hay c¸c d¹ng t¬ng tù 1904 Thøc ¨n chÕ biÕn tõ qu¸ tr×nh næ, rang ngò cèc 10-50 (vÝ dô: báng ng«); c¸c lo¹i ngò cèc (trõ ng«) ë d¹ng h¹t, d¹ng m¶nh hoÆc d¹ng h¹t ®· chÕ biÕn kh¸c (trõ bét th« vµ bét mÞn), ®· lµm chÝn s½n hoÆc chÕ biÕn c¸ch kh¸c, cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c
 17. 1905 B¸nh mú, b¸nh ngät, b¸nh quy, c¸c lo¹i b¸nh kh¸c, cã 10-50 hoÆc kh«ng chøa cacao; b¸nh th¸nh, vá viªn thuèc con nhÖn dïng trong ngµnh dîc, b¸nh quÕ, b¸nh ®a nem vµ c¸c s¶n phÈám t¬ng tù Riªng: vá viªn thuèc con nhÖn dïng cho ngµnh dîc 0-10 CH¦¥NG 20 S¶n phÈm chÕ biÕn tõ rau, qu¶, h¹t hoÆc c¸c phÇn kh¸c cña c©y 2001 Rau, qu¶, qu¶ h¹ch vµ c¸c phÇn ¨n ®îc kh¸c cña 10-50 c©y, ®· chÕ biÕn hoÆc b¶o qu¶n b»ng giÊm hay a-xit a-xª-tic 2002 Cµ chua ®· chÕ biÕn hä¨c b¶o qu¶n c¸ch kh¸c trõ 10-50 b¶o qu¶n b»ng a-xit a-xª-tic hoÆc b»ng giÊm 2003 NÊm vµ nÊm côc, ®· chÕ biÕn hoÆc b¶o qu¶n 10-50 c¸ch kh¸c trõ b¶o qu¶n b»ng a-xit a-xª-tic hay b»ng giÊm 2004 Rau kh¸c, ®· chÕ biÕn hoÆc b¶o qu¶n díi c¸c 10-50 h×nh thøc kh¸c trõ b¶o qu¶n b»ng a-xit a-xª-tic vµ b»ng giÊm, ®· íp ®«ng, trõ c¸c s¶n phÈm thuéc nhãm 2006 2005 Rau kh¸c, ®· chÕ biÕn hay b¶o qu¶n díi c¸c h×nh 10-50 thøc kh¸c trõ a-xit a-xª-tic hoÆc giÊm, kh«ng íp ®«ng, trõ c¸c s¶n phÈm thuéc nhãm 2006 2006 Rau, qu¶, qu¶ h¹ch, vá qu¶ vµ c¸c phÇn kh¸c cña 10-50 c©y, ®îc b¶o qu¶n b»ng ®êng (®· r¸o níc, phñ ®- êng hoÆc kÕt tinh) 2007 Møt, níc qu¶ ®«ng, møt qu¶ nghiÒn, bét qu¶ 10-50 nghiÒn, bét qu¶ nghiÒn ®· c« ®Æc, nÊu chÝn, ®· hoÆc cha pha thªm ®êng hay chÊt ngät kh¸c 2008 Qu¶, qu¶ h¹ch vµ c¸c phÇn kh¸c cña c©y, ®· chÕ 10-50 biÕn, b¶o qu¶n c¸ch kh¸c, ®· hoÆc cha pha thªm ®êng hay chÊt ngät kh¸c hoÆc rîu, cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 2009 Níc qu¶ Ðp (kÓ c¶ hÌm nho) vµ níc rau Ðp cha lªn 10-50
 18. men vµ cha pha rîu, ®· hoÆc cha pha thªm ®êng hay chÊt ngät kh¸c CH¦¥NG 21 C¸c s¶n phÈm chÕ biÕn ¨n ®îc kh¸c 2101 ChÊt chiÕt suÊt , tinh chÊt vµ c¸c chÊt c« ®Æc tõ 30-50 cµ phª, chÌ, chÌ Paragoay vµ c¸c chÕ phÈm cã thµnh phÇn c¬ b¶n lµ cµ phª, chÌ, chÌ Paragoay, rÔ rau diÕp xo¨n rang vµ c¸c chÊt thay thÕ cµ phª rang kh¸c, c¸c chÊt chiÕt suÊt tinh chÊt vµ c¸c chÊt c« ®Æc tõ c¸c s¶n phÈm thay thÕ ®ã 2102 Men ho¹t ®éng hoÆc men ú (men kh«); c¸c tæ 0-20 chøc vi sinh ®¬n bµo ngõng ho¹t ®éng (nhng kh«ng bao gåm c¸c lo¹i v¾c-xin thuéc nhãm 3002); bét në ®· pha chÕ 2103 Níc sèt vµ c¸c chÕ phÈm lµm níc sèt; ®å gia vÞ 30-50 hçn hîp vµ bét canh hçn hîp; bét mú vµ th« tõ h¹t mï t¹t vµ mï t¹t ®· chÕ biÕn 2104 Sóp, níc xuýt vµ chÕ phÈm ®Ó lµm sóp, níc xuýt; 10-50 thøc ¨n tæng hîp chÕ biÕn thuÇn chÊt. 2105 Kem l¹nh (ice - cream) vµ s¶n phÈm t¬ng tù, cã 30-50 hoÆc kh«ng chøa cacao 2106 C¸c lo¹i thøc ¨n cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i 10-50 kh¸c CH¦¥NG 22 §å uèng, rîu vµ giÊm 2201 C¸c lo¹i níc, kÓ c¶ níc kho¸ng tù nhiªn hoÆc nh©n 30-150 t¹o vµ níc cã ga, cha pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c hay h¬ng liÖu; níc ®¸ vµ tuyÕt 2202 C¸c lo¹i níc, kÓ c¶ níc kho¸ng vµ níc cã ga, ®· pha 30-150 thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c hay h¬ng liÖu vµ ®å uèng kh«ng chøa cån, kh«ng bao gåm níc qu¶ Ðp hoÆc rau Ðp thuéc nhãm 2009 2203 Bia s¶n xuÊt tõ h¹t ngò cèc ®· n¶y mÇm (malt) 30-150
 19. 2204 Rîu vang lµm tõ nho t¬i, kÓ c¶ rîu vang cao ®é; 30-150 hÌm nho trõ lo¹i thuéc nhãm 2009 2205 Rîu vermouth vµ rîu vang kh¸c lµm tõ nho t¬i ®· 30-150 pha thªm h¬ng vÞ b»ng th¶o méc vµ chÊt th¬m kh¸c 2206 §å uèng cã men kh¸c (vÝ dô: vang t¸o, vang lª, 30-150 vang mËt ong); hçn hîp cña ®å uèng cã men vµ hçn hîp cña ®å uèng cã men víi ®å uèng kh«ng chøa cån cha ®îc chi tiÕt hay ghi ë n¬i kh¸c 2207 Cån ª-ti-lÝc cha bÞ lµm biÕn tÝnh cã nång ®é 30-50 80% trë lªn; cån ª-ti-lÝc vµ rîu m¹nh kh¸c ®· bÞ lµm biÕn tÝnh ë mäi nång ®é. 2208 Cån ª-ti-lÝc cha bÞ lµm biÕn tÝnh cã nång ®é cån 30-150 díi 80%; rîu m¹nh, rîu mïi vµ ®å uèng cã rîu kh¸c. 2209 GiÊm vµ chÊt thay thÕ giÊm lµm tõ a-xit a-xª-tic 30-50 CH¦¥NG 23 PhÕ th¶i, phÕ liÖu tõ ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm; thøc ¨n gia sóc ®· chÕ biÕn 2301 Bét mú, bét th« vµ bét viªn tõ ThÞt hoÆc c¬ quan 0-20 néi t¹ng d¹ng ThÞt, tõ c¸ hay ®éng vËt gi¸p x¸c, ®éng vËt th©n mÒm hoÆc ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng sèng díi níc kh¸c, kh«ng thÝch hîp lµm thøc ¨n cho ngêi; tãp mì 2302 C¸m, chÕ phÈm xay l¹i tõ ®Çu mÇm lóa vµ phÕ 0-20 liÖu kh¸c ë d¹ng viªn hoÆc kh«ng, thu ®îc tõ qu¸ tr×nh giÇn, sµng, r©y, xay x¸t hoÆc chÕ biÕn c¸ch kh¸c tõ c¸c lo¹i ngò cèc hay c©y rau ®Ëu 2303 PhÕ liÖu tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tinh bét vµ phÕ 0-20 liÖu t¬ng tù, b· Ðp cñ c¶i ®êng, b· mÝa vµ phÕ liÖu kh¸c tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®êng, b· vµ phÕ th¶i tõ qu¸ tr×nh ñ hay chng cÊt, ë d¹ng viªn hoÆc kh«ng 2304 B¸nh kh« dÇu vµ phÕ liÖu r¾n kh¸c ®· hoÆc cha 0-20 xay hay ë d¹ng viªn, thu ®îc tõ qu¸ tr×nh chiÕt suÊt dÇu ®Ëu t¬ng.
 20. 2305 B¸nh kh« dÇu vµ phÕ liÖu r¾n kh¸c ®· hoÆc cha 0-20 xay hay ë d¹ng viªn, thu ®îc tõ qu¸ tr×nh chiÕt suÊt dÇu l¹c 2306 B¸nh kh« dÇu vµ phÕ liÖu r¾n kh¸c ®· hoÆc cha 0-20 xay hay ë d¹ng viªn, thu ®îc tõ qu¸ tr×nh chiÕt suÊt mì hoÆc dÇu thùc vËt, trõ c¸c lo¹i thuéc nhãm 2304 hoÆc 2305 2307 B· rîu vang; c¸u rîu 0-20 2308 Nguyªn liÖu thùc vËt, phÕ liÖu thùc vËt vµ s¶n 0-20 phÈm phô tõ thùc vËt ë d¹ng viªn hoÆc kh«ng dïng lµm thøc ¨n gia sóc, cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 2309 ChÕ phÈm dïng lµm thøc ¨n cho ®éng vËt 0-20 CH¦¥NG 24 Thuèc l¸ l¸ vµ nguyªn liÖu thay thÕ thuèc l¸ l¸ ®· chÕ biÕn 2401 Thuèc l¸ l¸ cha chÕ biÕn; phÕ liÖu thuèc l¸ l¸ 10-50 2402 X× gµ, x× gµ xÐn hai ®Çu, x× gµ nhá vµ thuèc l¸ 30-150 ®iÕu, chÕ biÕn tõ thuèc l¸ l¸ hoÆc c¸c chÊt thay thÕ thuèc l¸ l¸ 2403 Thuèc l¸ l¸ ®· chÕ biÕn vµ c¸c chÊt thay thÕ thuèc 30-150 l¸ l¸ ®· chÕ biÕn kh¸c; thuèc l¸ ®îc lµm "thuÇn chÊt" (homogenised) hoÆc thuècl¸ ®îc "hoµn nguyªn" (reconstituted); chiÕt suÊt vµ tinh chÊt thuèc l¸ CH¦¥NG 25 Muèi, lu huúnh; ®Êt vµ ®¸; th¹ch cao, v«i vµ xi m¨ng 2501 Muèi (kÓ c¶ muèi ¨n vµ muèi ®· bÞ lµm biÕn chÊt) 0-30 vµ clo-rua-nat-ri nguyªn chÊt, ë d¹ng dung dÞch n- íc hoÆc kh«ng hoÆc cã chøa chÊt chèng ®ãng b¸nh hoÆc chÊt lµm t¨ng ®é chÈy; níc biÓn 2502 Pi-rit s¾t cha nung 0-10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2