Nghị quyết Đại hội cổ đông 2009 của Công ty Cổ phần Alphan

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
63
lượt xem
5
download

Nghị quyết Đại hội cổ đông 2009 của Công ty Cổ phần Alphan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết Đại hội cổ đông 2009 của Công ty Cổ phần Alphan 1/ Thông qua báo cáo của HĐQT/Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2008 kế hoạch SXKD năm 2009 của Công ty: Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu trong năm 2009 như sau: - Tổng tài sản - Doanh thu thuần : 980 tỷ đồng. 55 tỷ đồng 50 tỷ đồng 12%. : 1.000 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: - Lợi nhuận sau thuế : - Tỷ lệ chia cổ tức : 2/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Đại hội cổ đông 2009 của Công ty Cổ phần Alphan

  1. ALP: Nghị quyết Đại hội cổ đông 2009 Công ty Cổ phần Alphanm (mã CK: ALP) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 tổ chức ngày 25/04/2009 như sau: 1/ Thông qua báo cáo của HĐQT/Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2008 kế hoạch SXKD năm 2009 của Công ty: Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu trong năm 2009 như sau: - Tổng tài sản : 980 tỷ đồng. - Doanh thu thuần : 1.000 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế : 50 tỷ đồng - Tỷ lệ chia cổ tức : 12%. 2/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2008. 3/ Thông qua nội dung tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGĐ. 4/ Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2008 của Công ty. Đồng ý việc phân phối lợi nhuận của Công ty trong năm 2008 là 12% (Trong đó 6%bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu thưởng) và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thưởng này. Đồng thời Đại hội cũng uỷ quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành việc phân chia lợi nhuận năm 2008 và niêm yết số lượng CP thưởng này cho Cổ đông tuân thủ theo Điều lệ Công ty và Luật hiện hành. 5/ Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty trong năm 2009. Đại hội đã thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty trong năm 2009. Qua đó nếu không đạt kế hoạch SXKD như đã đề ra thì mức thù lao năm 2009 sẽ là 1% lợi nhuận sau thuế và nếu đạt hoặc vượt mức kế hoạch đề ra thì mức thù lao năm 2009 sẽ là 2% lợi nhuận sau thuế tính theo số liệu đã kiểm toán. Đồng thời Đại hội cũng uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2009. 6/ Thông qua tờ trình xin thôi tham gia HĐQT và nghỉ việc của thành viên HĐQT . Đại hội thông qua việc xét đơn xin thôi tham gia HĐTQ và đơn xin nghỉ việc của Ông Nguyễn Tài Minh Cường - Uỷ viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc Công ty. HĐQT cũng đã
  2. trình ĐHĐCĐ thông qua việc để trống ghế HĐQT cho tới khi có người đủ điều kiện tham gia đề cử hoặc ứng cử vào vị trí này. 7/ Thông qua tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Đại hội đã đồng ý để Bà Đào Thanh Nga thôi tham gia Ban kiểm soát và đã tiến hành bầu bổ sung bổ sung Bà Nguyễn Thu Hương vào thành viên BKS thay thế Bà Đào Thanh Nga do có đơn xin thôi tham gia BKS. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua. 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản