Nghị quyết liên tịch số 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
112
lượt xem
6
download

Nghị quyết liên tịch số 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết liên tịch số 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT về việc phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2008 - 2012 do Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết liên tịch số 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT

  1. TRUNG ƯƠNG OÀN THANH NIÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C NG S N H CHÍ MINH-B TÀI c l p – T do – H nh phúc NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG -------------- ------- S : 03/2008/NQLT-TƯ TN-BTNMT Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T LIÊN TNCH V VI C PH I H P HÀNH NG TRONG LĨNH V C TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG GIAI O N 2008 - 2012 Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c i u l oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và B Tài nguyên và Môi trư ng th ng nh t ban hành Ngh quy t liên t ch v vi c ph i h p hành ng trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng, giai o n 2008 – 2012 như sau: I. M C ÍCH YÊU C U 1. Nâng cao nh n th c, vai trò và trách nhi m c a oàn viên, thanh thi u nhi trong các ho t ng b o v , khai thác h p lý, s d ng hi u qu , ti t ki m tài nguyên, b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u và phát tri n b n v ng; ph n u t nay n năm 2012, ưa n i dung giáo d c v b o v , khai thác h p lý, s d ng hi u qu , ti t ki m tài nguyên, b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u và phát tri n b n v ng vào chương trình ho t ng hàng năm c a các c p oàn, H i, i trên toàn qu c; xây d ng i ngũ cán b oàn và oàn viên, thanh thi u nhi nòng c t tham gia b o v tài nguyên, b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u và phát tri n b n v ng; g n tiêu chí ho t ng b o v , khai thác h p lý, s d ng hi u qu , ti t ki m tài nguyên, b o v môi trư ng, hành ng ng phó v i bi n i khí h u và phát tri n b n v ng ánh giá ch t lư ng ho t ng c a t ch c oàn, H i, i. 2. Ny m nh, a d ng hóa các hình th c tuyên truy n, ph bi n chính sách, pháp lu t và các thông tin v tài nguyên và môi trư ng cho cán b oàn viên, thanh thi u nhi; xây d ng và nhân r ng các mô hình ho t ng oàn, H i, i g n v i ho t ng khai thác h p lý, s d ng hi u qu , ti t ki m tài nguyên và b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u, th c hi n n p s ng văn minh, thân thi n v i môi trư ng. 3. Phát huy vai trò xung kích, tình nguy n c a oàn viên, thanh thi u nhi s n sàng tham gia các ho t ng b o v tài nguyên, b o v môi trư ng, b o t n a d ng sinh h c, hành ng ng phó v i bi n i khí h u. Ph n u m i oàn viên, thanh thi u nhi có nh ng vi c làm thi t th c b o v tài nguyên, môi trư ng. 4. Tăng cư ng s ph i h p gi a Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh v i B Tài nguyên và Môi trư ng và các ơn v có liên quan trong các ho t ng th c hi n m c tiêu khai thác h p lý, s d ng hi u qu , ti t ki m tài nguyên và b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u, th c hi n n p s ng văn minh, thân thi n v i môi trư ng. II. N I DUNG PH I H P HÀNH NG 1. Nghiên c u, xây d ng n i dung, chương trình, tài li u, các n phNm liên quan n chính sách, pháp lu t v tài nguyên và b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u ưa vào n i dung tuyên truy n, t p hu n, giáo d c và sinh ho t c a các c p oàn, H i, i trên toàn qu c; ưa các n i dung v b o v , s d ng hi u qu , ti t ki m tài nguyên và b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u thành các tr ng tâm trong chương trình, k ho ch ho t ng hàng năm c a các c p oàn, H i, i; nâng cao hi u bi t, xây d ng ý th c, trách nhi m trong vi c khai thác h p lý, s d ng hi u qu , ti t
  2. ki m tài nguyên, gìn gi và b o v môi trư ng s ng, ng phó v i bi n i khí h u trong m i oàn viên, thanh thi u nhi. 2. Nghiên c u, xây d ng các hình th c, mô hình và t ch c tuyên truy n, ph bi n chính sách, pháp lu t v tài nguyên và b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u phù h p v i t ng i tư ng trong oàn viên, thanh thi u nhi; xây d ng i ngũ c ng tác viên, tuyên truy n viên là cán b oàn có ki n th c và k năng tham gia tuyên truy n, ph bi n chính sách, pháp lu t và thông tin v tài nguyên và b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u trong các trư ng h c, trên a bàn sinh s ng, t ng c m dân cư, thôn, xóm, làng, b n. 3. Thành l p các i “thanh niên xung kích”, i “tình nguy n xanh”, i “tuyên truy n măng non” làm nòng c t tr c ti p tham gia các ho t ng b o v tài nguyên, hành ng b o v và c i thi n môi trư ng, b o v môi trư ng các lưu v c sông, các dòng sông các xã, phư ng, thôn, b n, b o t n a d ng sinh h c, hành ng ng phó v i bi n i khí h u; ch ng tham gia tích c c trong vi c ngăn ch n, phát hi n và k p th i t cáo các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng; t ch c các t ho t ng cao i m, cùng v i thư ng xuyên tri n khai các ho t ng thi t th c, c th nh m huy ng ông o oàn viên, thanh thi u nhi và nhân dân tham gia. 4. Khuy n khích, phát huy s sáng t o, sáng ki n trong vi c khai thác h p lý, s d ng hi u qu , ti t ki m tài nguyên, b o v ngu n nư c, x lý, tái s d ng, tái ch ch t th i, s d ng ti t ki m năng lư ng, t o và s d ng ngu n năng lư ng s ch, thân thi n v i môi trư ng cho oàn viên, thanh thi u nhi c nư c. 5. Xây d ng các cơ ch , chính sách và phát tri n ngu n l c t o i u ki n thu n l i cho các c p oàn, H i, i tham gia các ho t ng b o v tài nguyên, b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u; ng viên, khen thư ng k p th i các gương t t, vi c t t, các sáng ki n khai thác h p lý, s d ng hi u qu , ti t ki m tài nguyên và b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u t o bư c chuy n bi n sâu r ng t nh n th c n hành ng, ngăn ch n và phát hi n k p th i các hành vi vi ph m pháp lu t v tài nguyên và môi trư ng; bi u dương và nhân r ng các mô hình, i n hình c a các c p oàn, H i, i và các oàn viên, thanh thi u nhi. 6. Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát t ch c cơ s oàn, H i, i và oàn viên, thanh thi u nhi góp ph n nâng cao năng l c, hi u qu ho t ng trong tri n khai th c hi n. III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M A. TRÁCH NHI M C A TRUNG ƯƠNG OÀN THANH NIÊN C NG S N H CHÍ MINH 1. Ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng trong vi c nghiên c u, xây d ng n i dung, chương trình, tài li u, các n phNm liên quan n chính sách, pháp lu t v tài nguyên và b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u; ưa các n i dung này thành các tr ng tâm trong chương trình, k ho ch ho t ng hàng năm c a các c p oàn, H i, i; t ch c các l p t p hu n, b i dư ng, ào t o cho cán b oàn, H i, i các c p v các n i dung liên quan n khai thác h p lý, s d ng hi u qu , ti t ki m tài nguyên, gìn gi và b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u. 2. Xây d ng i ngũ “tuyên truy n viên” th c hi n tuyên truy n, ph bi n chính sách, pháp lu t và thông tin v tài nguyên và b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u; ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u, xây d ng các hình th c, mô hình và t ch c các ho t ng tuyên truy n, ph bi n chính sách, pháp lu t v tài nguyên và b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u. 3. Thành l p và t ch c hi u qu ho t ng c a các i “tình nguy n xanh”, i “thanh niên xung kích”, i “tuyên truy n măng non”. Tăng cư ng qu n lý, ch o ki n toàn t ch c b máy c a oàn các c p nh m th c hi n ch trương, chính sách, pháp lu t v tài nguyên và môi trư ng và các quy nh c a pháp lu t có liên quan; xây d ng và ưa tiêu chí b o v , s d ng hi u qu , ti t ki m tài nguyên, b o v môi trư ng, hành ng ng phó v i bi n i khí h u và phát tri n b n v ng ánh giá ch t lư ng ho t ng hàng năm c a t ch c oàn, H i, i.
  3. 4. T ch c các ho t ng tuyên truy n, ph bi n chính sách, pháp lu t và thông tin v tài nguyên và b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u; t ch c các cu c thi sáng t o v các mô hình khai thác h p lý, s d ng hi u qu , ti t ki m tài nguyên, b o v ngu n nư c, x lý, gi m thi u và tái s d ng, tái ch ch t th i, s d ng ti t ki m năng lư ng, phát minh và s d ng ngu n năng lư ng s ch, thân thi n v i môi trư ng; t ch c thư ng xuyên các hành ng b o v môi trư ng, b o v và gi gìn ngu n nư c s ch, hành ng thi t th c ng phó v i bi n i khí h u. Hư ng d n, ch o các t ch c cơ s oàn thư ng xuyên t ch c các ho t ng c a chương trình “Thanh niên tham gia b o v dòng sông quê hương”, coi ây là tr ng tâm trong ho t ng b o v môi trư ng t i a phương. T ch c các ho t ng cao i m v i các hình th c phù h p vào các d p: - T ch c T t tr ng cây vào d p T t Âm l ch hàng năm; - Ngày t ng p nư c th gi i (ngày 02 tháng 02 hàng năm); - Ngày Nư c th gi i (ngày 22 tháng 3 hàng năm); - Ngày Khí tư ng th gi i (ngày 23 tháng 3 hàng năm); - Ngày Trái t (ngày 22 tháng 4 hàng năm); - Ho t ng hư ng ng tu n l qu c gia v Nư c s ch và V sinh môi trư ng: t ngày 29/4 n ngày 06/5 hàng năm; - Hư ng ng ngày a d ng sinh h c và ngày môi trư ng th gi i: t ngày 25/5 n ngày 05/6 hàng năm. - Hư ng ng chi n d ch làm cho th gi i s ch hơn: t ngày 01/9 n ngày 30/9 hàng năm. 5. Tăng cư ng qu n lý, ch o ki n toàn t ch c b máy c a oàn các c p nh m th c hi n ch trương, chính sách, pháp lu t v tài nguyên và môi trư ng. B. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG CÓ TRÁCH NHI M 1. Ph i h p v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh th c hi n các nhi m v sau: a) Nghiên c u, xây d ng n i dung, chương trình, tài li u, các n phNm liên quan n chính sách, pháp lu t v tài nguyên và b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u; tham gia t ch c các l p t p hu n, b i dư ng, ào t o cho cán b oàn, H i, i các c p v các n i dung liên quan n khai thác h p lý, s d ng hi u qu , ti t ki m tài nguyên, gìn gi và b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u; b) Nghiên c u, xây d ng các hình th c, mô hình và b i dư ng cho i ngũ “tuyên truy n viên” v tuyên truy n, ph bi n chính sách, pháp lu t v tài nguyên và b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u; c) Tuyên truy n, ph bi n chính sách, pháp lu t và thông tin v tài nguyên và b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u; t ch c các cu c thi sáng t o v các mô hình khai thác h p lý, s d ng hi u qu , ti t ki m tài nguyên, b o v ngu n nư c, x lý, gi m thi u và tái s d ng, tái ch ch t th i, s d ng ti t ki m năng lư ng, phát minh và s d ng ngu n năng lư ng s ch, thân thi n v i môi trư ng; d) Hư ng d n th c hi n chương trình “Thanh niên tham gia b o v dòng sông quê hương”. 2. Xây d ng cơ ch , chính sách và kinh phí ph i h p h tr các chương trình, k ho ch ho t ng c a Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; cơ ch , chính sách ng viên, khen thư ng,
  4. nhân r ng các gương t t, vi c t t, các i n hình c a các c p oàn, H i, i và oàn viên, thanh thi u nhi. 3. Ch trì, ph i h p v i oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và các t ch c liên quan trong vi c l y ý ki n c a cán b , oàn viên, thanh thi u nhi tham gia, góp ý vào các ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng. 4. Hư ng d n, t o i u ki n oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh tham gia ki m tra, giám sát, phát hi n, ki n ngh x lý k p th i các hành vi vi ph m pháp lu t v tài nguyên và môi trư ng và tham gia gi i quy t các mâu thu n, xung t l i ích v khai thác, s d ng tài nguyên, b o v môi trư ng, ng phó v i bi n i khí h u. IV. T CH C CH O TH C HI N 1. B Tài nguyên và Môi trư ng cùng v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ch o các c p oàn, H i, i và các S Tài nguyên và Môi trư ng t ch c th c hi n có hi u qu ngh quy t liên t ch này; nh kỳ 6 tháng, m t năm xây d ng báo cáo k t qu th c hi n g i v B Tài nguyên và Môi trư ng và Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. Thành l p Ban ch o th c hi n Ngh quy t liên t ch do Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng làm Trư ng Ban, Bí thư Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh làm Phó trư ng Ban, thành viên Ban ch o là i di n Lãnh o m t s ơn v tr c thu c có liên quan c a Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và B Tài nguyên và Môi trư ng. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng cùng v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh thư ng xuyên ph i h p trao i thông tin, nh kỳ 6 tháng làm vi c liên t ch gi i quy t các vư ng m c, t n t i và phát sinh trong quá trình th c hi n Ngh quy t liên t ch; hàng năm t ch c h p sơ k t, ánh giá quá trình th c hi n và xây d ng k ho ch th c hi n cho nh ng năm ti p theo. 3. B Tài nguyên và Môi trư ng giao cho V K ho ch và Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh giao cho Ban Thanh niên Nông thôn là cơ quan u m i t ch c, hư ng d n tri n khai th c hi n Ngh quy t liên t ch; hàng năm d a vào các m c tiêu và ho t ng c th ph i h p xây d ng K ho ch ho t ng chi ti t v các n i dung, chương trình và kinh phí th c hi n các m c tiêu c a Ngh quy t liên t ch, th ng nh t vào tháng 10 c a năm. 4. Căn c vào Ngh quy t liên t ch, các c p b oàn và các cơ quan ch c năng v tài nguyên và môi trư ng nghiên c u c th hóa vi c th c hi n cho phù h p v i i u ki n, hoàn c nh và nhi m v tr ng tâm c a a phương, ơn v , cơ s oàn. 5. Ngh quy t liên t ch có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh quy t liên t ch s 08/2005/NQLT-TƯ TN-BTNMT ngày 07 tháng 12 năm 2005 c a Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh – B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ph i h p hành ng b o v môi trư ng ph c v phát tri n b n v ng. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, các t nh, thành oàn, các S Tài nguyên và Môi trư ng k p th i ph n ánh v B Tài nguyên và Môi trư ng và Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh k p th i gi i quy t. B TRƯ NG BÍ THƯ TH NH T BCH B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG TRUNG ƯƠNG OÀN TNCS H CHÍ MINH Ph m Khôi Nguyên Võ Văn Thư ng
Đồng bộ tài khoản