Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
63
lượt xem
5
download

Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN về việc ban hành quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN

  1. CHÍNH PH - Y BAN TRUNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ƯƠNG M T TR N T QU C NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------ --------------- S : 19/2008/NQLT/CP- Hà N i, ngày 22 tháng 08 năm 2008 UBTUMTTQVN NGHN QUY T LIÊN TNCH V VI C BAN HÀNH QUY CH PH I H P CÔNG TÁC C A CHÍNH PH VÀ Y BAN TRUNG ƯƠNG M T TR N T QU C VI T NAM CHÍNH PH - Y BAN TRUNG ƯƠNG M T TR N T QU C VI T NAM Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; tăng cư ng s ph i h p công tác i v i các nhi m v có liên quan, nh m nâng cao hơn n a hi u qu ho t ng c a Chính ph và y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam trong th i kỳ m i, QUY T NGHN i u 1. Ban hành kèm theo Ngh quy t này Quy ch ph i h p công tác c a Chính ph và y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy ch v m i quan h công tác gi a Chính ph và y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ban hành ngày 24 tháng 4 năm 1996. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; Ban Thư ng tr c, các ban, ơn v liên quan c a y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Trong quá trình t ch c th c hi n Ngh quy t, Văn phòng Chính ph , Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam có trách nhi m ki n ngh Chính ph và y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam xem xét s a i, b sung khi c n thi t. TM. Y BAN TW M T TR N T QU C TM. CHÍNH PH VI T NAM TH TƯ NG CH TNCH
  2. Nguy n T n Dũng Huỳnh m Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TH (5b), UBTWMTTQVN (3b). QUY CH PH I H P CÔNG TÁC C A CHÍNH PH VÀ Y BAN TRUNG ƯƠNG M T TR N T QU C VI T NAM (Ban hành kèm theo Ngh quy t liên t ch s 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph và y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam) i u 1. V ph i h p t p h p, xây d ng kh i i oàn k t toàn dân t c 1. Chính ph và y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ph i h p ch t ch trong vi c t p h p, xây d ng kh i i oàn k t toàn dân t c g n v i vi c phát huy dân ch trong i s ng xã h i, xây d ng ng b các chính sách phát huy m i kh năng sáng t o c a các t ng l p nhân dân, ng viên nhân dân nghiêm ch nh ch p hành chính sách, pháp lu t và th c hi n t t các nhi m v chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i, qu c phòng, an ninh, i ngo i c a ng, Nhà nư c và chương trình hành ng c a M t tr n T qu c Vi t Nam. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ph i h p, t o i u ki n Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam t ch c vi c v n ng, t p h p các nhân sĩ, trí th c, cá nhân tiêu bi u trong các dân t c, các tôn giáo, chuyên gia trên các lĩnh v c tham gia các ho t ng c a M t tr n t o s ng thu n trong xã h i; tuyên truy n, v n ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài hư ng v quê hương, góp ph n th c hi n th ng l i m c tiêu dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh.
  3. 3. Hàng năm, i di n c a Chính ph tham d ngày h i i oàn k t toàn dân t c do y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam t ch c. i u 2. V ph i h p tuyên truy n, v n ng nhân dân 1. y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam g i d th o k ho ch tuyên truy n, v n ng nhân dân Ny m nh phong trào thi ua yêu nư c, các cu c v n ng mang tính toàn dân, toàn di n n Chính ph , B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ph i h p xây d ng. Cơ quan nh n ư c yêu c u ph i h p có trách nhi m tham gia ý ki n b o m k ho ch có tính kh thi cao. 2. i v i các cu c v n ng nhân dân mà Chính ph xét th y y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam nên ch trì thì Th tư ng Chính ph trao i, th ng nh t v i Ch t ch y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam v m c ích, yêu c u, n i dung và các bư c ti n hành, ng th i t o i u ki n M t tr n t ch c th c hi n. i v i cu c v n ng nhân dân do Chính ph ch trì thì Chính ph m i i di n y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam tham gia. i v i cu c v n ng nhân dân do y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam xư ng và ch trì, Chính ph ph i h p, t o i u ki n y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam t ch c tri n khai th c hi n. i v i cu c v n ng nhân dân do B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph phát ng c n có s ph i h p c a Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ho c cu c v n ng nhân dân do Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam phát ng c n có s ph i h p c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph thì lãnh o hai bên th o lu n v m c ích, yêu c u, n i dung cu c v n ng, các bư c ti n hành và ph i h p cùng ch o tri n khai th c hi n. i u 3. V ph i h p xây d ng pháp lu t 1. Hàng năm, B Tư pháp thông báo d ki n chương trình, k ho ch xây d ng lu t, pháp l nh c a Chính ph Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam tham gia ý ki n ch m nh t là 15 ngày, trư c khi d th o chương trình xây d ng lu t, pháp l nh ư c trình cơ quan có thNm quy n. Hàng năm, Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam g i văn b n ki n ngh xây d ng lu t, pháp l nh n B Tư pháp trình Chính ph cho ý ki n. 2. Chính ph tham gia ý ki n b ng văn b n i v i các d án lu t, pháp l nh do y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ch trì so n th o trư c khi trình cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh. 3. Khi xây d ng m i, s a i, b sung văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n quy n, nghĩa v cơ b n c a công dân, n các t ng l p nhân dân do y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam tr c ti p v n ng; n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a M t tr n T qu c Vi t Nam; n t ch c b máy Nhà nư c thì các B , cơ
  4. quan ngang B ch trì so n th o g i d th o văn b n y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam tham gia ý ki n. 4. Khi xây d ng m i, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , B , cơ quan ngang B liên quan n quy n và trách nhi m c a M t tr n T qu c Vi t Nam, ch , chính sách i v i cán b M t tr n thì cơ quan ch trì so n th o g i d th o y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam tham gia ý ki n. 5. y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, góp ý ki n b ng văn b n v các d th o nêu t i kho n 3, kho n 4 i u này g i các cơ quan so n th o và Th tư ng Chính ph ; cơ quan so n th o có trách nhi m ti p thu, gi i trình theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. V ph i h p th c hi n công tác b u c i bi u H i ng nhân dân các c p 1. Căn c Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và Chính ph ban hành Ngh quy t liên t ch hư ng d n quy trình hi p thương l a ch n, gi i thi u nh ng ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân; t ch c h i ngh l y ý ki n c tri nơi công tác, nơi cư trú i v i nh ng ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân; vi c v n ng b u c ; nh ng v n phát sinh trong quá trình ti n hành b u c , b o m s th ng nh t trong vi c ch o, hư ng d n y ban nhân dân, y ban M t tr n T qu c các c p a phương th c hi n công tác b u c theo quy nh c a pháp lu t. 2. B N i v ch trì, ph i h p v i Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam hư ng d n cơ c u, thành ph n c a các t ch c thành viên M t tr n tham gia các t ch c ph trách b u c ; t ch c h i ngh t p hu n nghi p v cho cán b làm công tác b u c ; t ch c h i ngh giao ban theo vùng, mi n; ch o, ki m tra công tác b u c ; t ng k t công tác b u c . 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B N i v , Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam hư ng d n vi c s d ng kinh phí b u c i v i các a phương. i u 5. V ki n ngh và tr l i ki n ngh c a y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam 1. y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam có trách nhi m t ng h p ý ki n, ki n ngh c a nhân dân ph n ánh v i Chính ph . Chính ph có trách nhi m xem xét, x lý và có văn b n tr l i y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. 2. Chính ph , B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph khi nh n ư c ơn khi u n i, t cáo c a công dân do Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam chuy n n thu c trách nhi m gi i quy t c a mình, có trách nhi m xem xét, gi i quy t và tr l i b ng văn b n n y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. Th i h n tr l i theo quy nh c a pháp lu t v gi i quy t khi u n i, t cáo.
  5. nh kỳ hàng tháng, Thanh tra Chính ph thông báo n y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam t ng h p tình hình công tác gi i quy t khi u n i, t cáo. 3. Chính ph , các B , cơ quan ngang B có trách nhi m nghiên c u xem xét, x lý và tr l i i v i nh ng ki n ngh c a nhân dân v vi c s a i, b sung, thay th , bãi b ho c ình ch thi hành văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n c a mình không còn phù h p v i th c t do y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam t ng h p g i n. i u 6. V các ho t ng giám sát và ph n bi n xã h i 1. Trong quá trình tham gia giám sát c a M t tr n T qu c Vi t Nam n u phát hi n có bi u hi n vi ph m pháp lu t c a cơ quan hành chính nhà nư c, cán b , công ch c thu c thNm quy n qu n lý c a Chính ph , B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph thì y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ki n ngh b ng văn b n v i các cơ quan ó. Cơ quan nhà nư c có trách nhi m xem xét và tr l i ki n ngh c a y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam theo lu t nh. 2. Trong trư ng h p Chính ph t ch c ho t ng ki m tra liên ngành v m t lĩnh v c c th trong ph m vi m t a phương ho c nhi u a phương, khi c n thi t Chính ph m i i di n y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam tham gia oàn ki m tra i v i nh ng v n liên quan n quy n giám sát c a M t tr n T qu c Vi t Nam. 3. Chính ph ph i h p, t o i u ki n y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam th c hi n ho t ng giám sát, ph n bi n xã h i theo quy nh. i u 7. V ph i h p ban hành văn b n liên t ch; g i văn b n m i ban hành 1. Chính ph ph i h p v i y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ban hành Ngh quy t liên t ch hư ng d n thi hành nh ng v n mà pháp lu t quy nh trách nhi m tham gia qu n lý nhà nư c c a M t tr n T qu c Vi t Nam theo ngh c a m i bên. B , cơ quan ngang B ph i h p v i Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ban hành văn b n liên t ch th c hi n nh ng v n có liên quan n quy n, trách nhi m c a y ban M t tr n T qu c các c p a phương theo ngh c a m i bên. 2. B , cơ quan ngang B ph i h p v i Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ban hành Quy ch ph i h p công tác t ch c th c hi n nh ng công vi c liên quan theo ngh c a m i bên. 3. Chính ph , Th tư ng Chính ph , các B , cơ quan ngang B g i y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam các văn b n quy ph m pháp lu t m i ban hành. i u 8. V kinh phí ho t ng 1. Kinh phí ho t ng c a y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam do ngân sách Trung ương b o m. Hàng năm, Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam l p d toán ngân sách năm k ho ch c a y ban Trung ương M t
  6. tr n T qu c Vi t Nam g i B Tài chính, B K ho ch và u tư theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. 2. Trư ng h p có ho t ng t xu t phát sinh chưa ư c b trí trong d toán kinh phí ho t ng c a y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam thì Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam xây d ng d toán chi ti t g i B Tài chính, B K ho ch và u tư B Tài chính, B K ho ch và u tư gi i quy t theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. i u 9. V vi c tham gia các kỳ h p, phiên h p 1. Ch t ch y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ư c m i d các phiên h p c a Chính ph , cu c h p c a Th tư ng Chính ph bàn v nh ng v n liên quan. 2. Th tư ng, Phó Th tư ng Chính ph ho c các thành viên khác c a Chính ph ư c m i d các kỳ h p c a y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, oàn Ch t ch y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ph i h p th c hi n các chương trình công tác có liên quan. i u 10. V trao i thông tin và làm vi c liên t ch 1. Chính ph , y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam thư ng xuyên trao i thông tin v nh ng v n có liên quan b o m hi u qu trong ph i h p công tác. Chính ph g i y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam các báo cáo nh kỳ v tình hình kinh t - xã h i và s ch o, i u hành c a Chính ph . y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam g i Chính ph các báo cáo nh kỳ v tình hình th c hi n chương trình ph i h p và th ng nh t hành ng c a y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. 2. Th tư ng Chính ph và Ch t ch y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam t ch c h p liên t ch nh kỳ hàng năm ki m i m vi c th c hi n Quy ch ph i h p công tác và bàn nhi m v ph i h p c a năm sau. 3. Khi c n thi t, Th tư ng Chính ph và Ch t ch y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam h p bàn v n i dung ph i h p công tác ho c x lý xu t, ki n ngh c a m i bên. i u 11. T ch c th c hi n Văn phòng Chính ph , Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam có trách nhi m theo dõi, ôn c vi c th c hi n Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản