Nghị quyết liên tịch số 2308/NQLT-1999

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
252
lượt xem
40
download

Nghị quyết liên tịch số 2308/NQLT-1999

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết liên tịch số 2308/NQLT-1999 về việc tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn do Trung ương Hội nông dân Việt Nam - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết liên tịch số 2308/NQLT-1999

  1. TRUNG ƯƠNG H I NÔNG DÂN VI T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA NAM – NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VI T NAM VÀ PHÁT TRI N VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 2308/NQLT-1999 Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 1999 NGH QUY T LIÊN T CH V T CH C TH C HI N CHÍNH SÁCH TÍN D NG NGÂN HÀNG PH C V PHÁT TRI N NÔNG NGHI P VÀ NÔNG THÔN Phát tri n nông nghi p và kinh t nông thôn có vai trò c c kỳ quan tr ng đ i v i s n đ nh và phát tri n kinh t , chính tr - xã h i c a nư c ta. Đ ng, Chính ph đã có nhi u ch trương, chính sách, chương trình phát tri n nông nghi p và nông thôn. Sau 10 năm đ i m i nông nghi p, nông thôn đã có nh ng bi n đ i to l n: GDP nông, lâm, ngư nghi p bình quân 1 tri u t n/ năm, đ i s ng đa s nông dân đư c c i thi n rõ r t, m c thu nh p bình quân đ u ngư i tăng 1,5 l n. H i Nông dân Vi t Nam và Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam (NHNNoPTNT), v i màng lư i r ng kh p, g n bó v i nông nghi p, nông thôn, nông dân, đã góp ph n đáng k vào nh ng thành t u đ i m i: Đ n tháng 9 – 1999, NHNNoPTNT Vi t Nam đã có ngu n v n trên 34.000 t (b ng 27 l n năm 1988), dư n cho h s n xu t vay g n 21.000 t v i 6,2 tri u h và v i 1.320 chi nhánh t t nh, thành ph đ n qu n, huy n, th xã, th tr n, liên xã; H i nông dân xã, chi H i Nông dân thôn xóm, có các Qu H tr nông dân gi i quy t vi c làm g n 130 ngàn t đ ng. Tuy nhiên, hi n nay và trong tương lai nhu c u vay v n cho phát tri n nông nghi p, nông thôn là c c kỳ to l n vì khu v c này có t i 10 tri u h , trên 10 tri u ha đ t nông, lâm, ngư nghi p, m t nư c nuôi tr ng thu , h i s n còn chưa đư c khai thác; cơ s v t ch t k thu t, cơ s h t ng nông thôn còn quá th p kém và chưa đư c đ u tư tho đáng. Quan h s n xu t nông thôn ch m đư c đ i m i. Đ góp ph n đ y m nh phát tri n nông nghi p, nông thôn trong th i kỳ công nghi p hoá - hi n đ i hoá; v i h th ng t ch c r ng kh p, sau m t th i gian trao đ i bàn b c, H i nông dân Vi t Nam và NHNNoPTNT Vi t Nam đã th ng nh t ra ngh quy t liên t ch “T ch c th c hi n chính sách tín d ng Ngân hàng ph c v phát tri n nông nghi p và nông thôn” v i các n i dung sau: I - M C ĐÍCH, Ý NGHĨA 1 – H tr t o đi u ki n thu n l i cho 100% h nông dân có nhu c u vay v n phát tri n s n xu t, kinh doanh và c i thi n đ i s ng, đư c vay v n t i các chi nhánh NHNNoPTNT trên ph m vi toàn qu c.
  2. 2 – Nêu cao tinh th n tương tr , h p tác gi a các h i viên trong t vay v n s d ng v n đúng m c đích, có hi u qu đ phát tri n s n xu t, c i thi n đ i s ng và hoàn tr v n vay cho NHNNoPTNT đúng kỳ h n cam k t. 3 – NHNNoPTNT có cơ s đ không ng ng m r ng đ u tư phát tri n nông nghi p, nông thôn, nâng cao an toàn v n vay và năng l c tài chính; H i Nông dân tăng cư ng sinh ho t, xây d ng n n văn hoá tiên ti n đ m đà b n s c dân t c, xây d ng nông thôn gi u đ p, h i viên nông dân ngày càng g n bó v i t ch c h i. II - N I DUNG NGH QUY T LIÊN T CH A - Thành l p các t vay v n đ m r ng cho h viên vay: chương trình này đư c th c hi n t i c p cơ s ; đ i v i các phương án vay t 10 tri u đ ng tr xu ng. Trách nhi m và quy n h n m i bên như sau: 1 – Trách nhi m và quy n h n c a H i Nông dân các c p. 1.1 – T ch c h c t p, tuyên truy n đư ng l i chính sách c a Đ ng và Nhà nư c, quy đ nh c a Ngân hàng trong vi c cho h nông dân vay v n s n xu t kinh doanh, nâng cao đ i s ng nh m th c hi n m c tiêu c a Đ ng và Nhà nư c đã đ ra. 1.2 – Thành l p các t vay v n trên cơ s các chi, t H i nông dân, các t vay v n ph i đư c t ch c ch t ch , đ m b o các đi u ki n sau: - Cán b H i cơ s là ngư i t ch c các t vay v n. Thành viên c a t vay v n ph i là h i viên H i Nông dân. Trong trư ng h p thành viên chưa ph i là h i viên thì ph i đư c chi h i trư ng gi i thi u và sau m t th i gian vào t s đư c k t n p vào H i. Các thành viên có nhu c u vay v n đ phát tri n s n xu t nông – lâm – ngư – diêm nghi p, m mang thêm ngành ngh , d ch v v i m c vay t 10 tri u đ ng tr xu ng thì không ph i th ch p tài s n. - Có danh sách các thành viên c a t vay v n và biên b n h p t , b u t trư ng, t phó, thư ký đư c H i Nông dân cùng UBND xã, phư ng, th tr n xác nh n. - Có quy t đ nh thành l p t vay v n c a UBND xã, phư ng, th tr n. - Có quy ư c ho t đ ng c a t vay v n theo nguyên t c t nguy n, dân ch , cùng có l i, giúp đ nhau trong s n xu t, đ i s ng, cùng nhau chia s r i ra, h tr nhau tr n ngân hàng đúng th i h n. - Trong quá trình ho t đ ng, t vay v n ph i cam k t tuân th theo các nguyên t c và đi u ki n vay v n theo quy đ nh c a Ngân hàng. 1.3 – T ch c các l p t p hu n nâng cao ki n th c, ph bi n các kinh nghi m s n xu t kinh doanh cho h i viên, đ m b o đem l i hi u qu kinh t , nâng cao thu nh p, c i thi n đ i s ng.
  3. 1.4 – Ph i h p cùng UBND xã, phư ng, th tr n, NHNNoPTNT cơ s x lý nh ng trư ng h p vi ph m quy đ nh c a Ngân hàng trong quá trình vay, tr n ngân hàng c a các thành viên trong t vay v n. 1.5 – Đ i di n cho h nông dân b o v các quy n l i c a ngư i vay v n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t và h p đ ng d ch v hai bên đã ký k t. 2 - Trách nhi m và quy n h n c a các chi nhánh Ngân hàng nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2.1 – B o đ m cho h nông dân vay v n đ s n xu t kinh doanh thu n ti n, k p th i, đ y đ . Th i h n cho vay căn c theo chu kỳ s n xu t kinh doanh c a câp tr ng, v t nuôi, th i h n thu h i v n c a phương án s n xu t kinh doanh, kh năng thu nh p, tr n c a h nông dân. 2.2 – Ch u trách nhi m đào t o cán b t , cán b tham gia chương trình c a H i Nông dân v quy trình nghi p v c a Ngân hàng trong vi c cho h nông dân vay v n. 2.3 – Ký k t h p đ ng d ch v v i các t vay v n do H i Nông dân thành l p và chi tr hoa h ng theo quy đ nh c a NHNNoPTNT Vi t Nam. 2.4 – Đư c quy n t ch i cho vay, n u t ho c h vay v n không đ đi u ki n theo quy đ nh sau khi đã trao đ i, th ng nh t v i H i Nông dân cơ s . Th c hi n vi c thu n , thu lãi, x lý n quá h n, gi i quy t các món vay b r i ro theo đúng quy đ nh. 2.5 – Thư ng xuyên cung c p, ph n ánh tình hình và s li u liên quan đ n ho t đ ng c a t vay v n cho H i nông dân nh m đôn đ c các t , h i viên vay v n th c hi n t t trách nhi m c a mình. 3 – Trách nhi m chung. 3.1 – Hai bên có chương trình, k ho ch, ra văn b n ch đ o các c p cơ s th c hi n đúng các n i dung đã quy đ nh v trách nhi m và quy n h n nêu trên trong t ng th i gian thích h p. 3.2 – Hai bên thư ng xuyên g p g , trao đ i nh m gi i quy t các khó khăn, vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n. 3.3 – Hai bên t ch c th c hi n t t công tác tuyên truy n, thi đua khen thư ng, t ng k t đáng giá quá trình th c hi n t đó đ ra các gi i pháp thích h p, rút ra nh ng bào h c kinh nghi m đ ph bi n chung. 3.4 – Hai bên th ng nh t nh ng v n đ c n ki n ngh Đ ng và Nhà nư c nh m hoàn thi n cơ ch , chính sách cho h nông dân vay v n phát tri n s n xu t kinh doanh.
  4. B - Khuy n khích các t ch c ngh nghi p, câu l c b Nông dân gi i ký h p đ ng làm d ch v vay v n theo quy đ nh và hư ng d n c a NHNo&PTNT Vi t Nam. Chương trình này áp d ng ch y u cho h nông dân vay trên 10 tri u đ ng đ phát tri n kinh t hàng hoá, nuôi tr ng thu h i s n, ch bi n…. C – Tuyên truy n các chính sách v nông nghi p, nông thôn, các chính sách và bi n pháp, th t c cho vay, các bi n pháp làm ăn gi i, s d ng v n có hi u qu v i phương châm: dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra. III - T CH C TH C HI N 1 – Căn c Ngh quy t liên t ch này, NHNNo&PTNT t nh cùng H i Nông dân t nhm chi nhánh NHNNo&PTNT huy n, qu n ký h p đ ng c th t ng khâu công vi c như đi u 23 đi m 4 QĐ 180/QĐ/HĐBT ngày 15 tháng 12 năm 1998 c a H i đ ng qu n tr NHNNo&PTNT Vi t Nam, th c hi n phù h p v i đ a đi m c th c a t ng cơ s . Chú ý: đ y nhanh vi c thành l p t vay v n, t p hu n cho h i viên vay t 10 tri u đ ng tr xu ng. 2 – Hai bên tham gia nâng coa ch t lư ng báo Nông thôn ngày nay, t p chí Nông thôn, nguy t san thông tin NHNNo&PTNT Vi t Nam đ đáp ng nhi m v tuyên truy n (theo đi m C m c II): đ ng th i NHNNo&PTNT Vi t Nam chi phí mua báo Nông thôn ngày nay, nguy t san thông tin NHNNo&PTNT Vi t Nam phát cho h th ng Ngân hàng t Trung ương đ n Ngân hàng cơ s và m t s cơ s H i nông dân đ s d ng k p th i có hi u qu các thông tin này. 3 – Sáu tháng m t l n, h i nông dân c p huy n cùng v i chi nhánh NHNNo&PTNT huy n t ch c sơ k t, đánh giá. Hàng năm, H i Nông dân t nh, NHNNo&PTNT t nh, Trung ương H i Nông dân Vi t Nam, NHNNo&PTNT Vi t Nam t ch c t ng k t, đánh giá ho t đ ng theo ngh quy t này. Các đ t sơ k t, t ng k t ti n hành bình ch n đi n hình t t theo t vay v n, h i vay v n làm ăn gi i, tr n t t, cán b h i và cán b ngân hàng gương m u, có nhi u đóng góp đ đ ngh c p trên khen thư ng (NHNNo&PTNT Vi t Nam chi phí cho t p hu n, sơ, t ng k t và khen thư ng…). 4 – NHNNo&PTNT t nh, H i Nông dân t nh, báo cáo c th lên c p u và Chính quy n v ch trương này, đ có s ch đ o tr c ti p c a c p u Đ ng, Chính quy n các c p. 5 – Văn b n này có hi u l c k t ngày 2 bên ký k t. Ngh quy t liên t ch trên đây đư c ký vào lúc 15 gi ngày 12 tháng 10 năm 1999 t i NHNNo&PTNT Vi t Nam, v i s hi n di n c a lãnh đ o c p trên và các cơ quan thông t n báo chí Trung ương và Hà N i. TM. H I NÔNG DÂN VI T NAM TM. NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ Ch t ch PTNT VI T NAM T ng Giám đ c
  5. Nguy n Đ c Tri u Tr nh H u Đ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản