Nghị quyết liên tịch số 47/2000/NQLT/HLHPN-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
138
lượt xem
8
download

Nghị quyết liên tịch số 47/2000/NQLT/HLHPN-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết liên tịch số 47/2000/NQLT/HLHPN-BNN về việc hỗ trợ phụ nữ nông thôn phát triển sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết liên tịch số 47/2000/NQLT/HLHPN-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔN-HỘI LIÊN HIỆP ******** PHỤ NỮ VIỆT NAM ****** Số: 47/2000/NQLT/HLHPN- Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2000 BNN NGHN QUYẾT LIÊN TNCH VỀ VIỆC HỖ TRỢ PHỤ NỮ NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Hơn 10 năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, sự nghiệp phát triển nông nghiệp-nông thôn nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, trong đó có sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ nông nghiệp nông thôn đã góp phần quan trọng vào phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, ổn định đời sống, ổn định kinh tế-xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để bước vào thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn trong thời gian tới. Để tiếp tục phát huy khả năng và trí tuệ của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất ký kết Nghị quyết liên tịch với những mục tiêu, nội dung sau đây: I. MỤC TIÊU 1. Tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam, nhất là phụ nữ nông nghiệp và nông thôn phát huy tiềm năng, sức sáng tạo để phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội Phụ nữ Việt Nam lần thứ VIII và mục tiêu chiến lược của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời kỳ 2000-2005. 2. Xây dựng chương trình hành động cụ thể, tạo sự phối hợp chặt chẽ, phát huy thế mạnh của mỗi ngành, nhằm huy động và khuyến khích sự tham gia tích cực có hiệu quả của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn. 3. Củng cố và phát triển khối liên kết vững chắc giữa phụ nữ trí thức, phụ nữ công nhân với phụ nữ nông nghiệp-nông thôn vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. II. NỘI DUNG 1. ĐNy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ; các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm giúp phụ nữ nông nghiệp-nông thôn nâng cao kiến thức, kỹ năng để phát triển sản xuất, chuyển đổi vụ mùa, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng, kinh tế vườn, phát triển ngành nghề, tạo bước chuyển cơ bản của nông nghiệp- nông thôn nước ta. 2. N ghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế; hướng trọng tâm vào phát triển kinh tế xã hội vùng sâu, vùng xa, tạo việc làm, mở thêm ngành nghề mới, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, xóa đói giảm nghèo. 3. Thực hiện có hiệu quả những chương trình, dự án trọng điểm có tác động trực tiếp đến nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nông nghiệp-nông thôn. III. BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO 1. Bộ N ông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, các Sở N ông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật về sản xuất nông-lâm nghiệp, chế biến, khuyến nông, khuyến lâm cho phụ nữ nông nghiệp-nông thôn để đưa nhanh những tiến bộ kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi… 2. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt N am chỉ đạo các cấp Hội, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc ngành N ông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia nghiên cứu áp dụng những tiến bộ kỹ thuật, các đề tài liên quan đến phụ nữ nông nghiệp-nông thôn.
  2. Vận động chị em áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản hàng hóa, hỗ trợ giúp đỡ nhau xây dựng kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng và bảo vệ môi trường sinh thái. 3. Hai ngành phối hợp đNy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tổ chức các hình thức hội thi câu lạc bộ nhằm tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ của cả nước. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện N ghị quyết liên tịch để giúp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt N am và Bộ N ông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm có: - Thứ trưởng Bộ N ông nghiệp và Phát triển nông thôn là Trưởng ban. - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt N am, làm Phó Trưởng ban. - Ban gia đình đời sống thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt N am và Cục Khuyến nông và Khuyến lâm thuộc Bộ N ông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực giúp lãnh đạo hai ngành chỉ đạo và tổ chức thực hiện N ghị quyết; đồng thời định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện N ghị quyết liên tịch của ngành mình. 2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt N am, Bộ N ông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cấp Hội, ngành N ông nghiệp và Phát triển nông thôn các cấp khNn trương triển khai phổ biến N ghị quyết liên tịch này tới tận cơ sở, đề ra chương trình hành động phối hợp cụ thể ở mỗi cấp để thiết thực hỗ trợ phụ nữ nông nghiệp nông thôn phát triễn sản xuất, đảm bảo cuộc sống ngày càng được nâng cao. 3. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, Ban Chỉ đạo họp sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện lên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt N am và Bộ trưởng Bộ N ông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn, vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt N am, Bộ trưởng Bộ N ông nghiệp và phát triển nông thôn và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt N am đề nghị với cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để ngành N ông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thực hiện tốt N ghị quyết liên tịch này./. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TM. ĐOÀN CHỦ TNCH HỘI LIÊN HIỆP TRIỂN NÔNG THÔN PHỤ NỮ VIỆT NAM CHỦ TNCH Lê Huy Ngọ Hà Thị Khiết

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản