Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
72
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2005 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2005/NQ-CP Hà N i, ngày 14 tháng 1 năm 2005 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 01/2005/NQ-CP NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2005 V M T S GI I PHÁP CH Y U CH O TH C HI N K HO CH KINH T - XÃ H I VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2005 Năm 2005 là năm cu i cùng và là năm có vai trò quy t nh trong vi c th c hi n Ngh quy t i h i ng l n th IX và Ngh quy t s 55/2001/QH10 c a Qu c h i v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001 - 2005. tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a Qu c h i khoá XI, kỳ h p th 6 v nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2005, Chính ph ra m t s gi i pháp ch y u c n t p trung ch o, i u hành trong năm 2005 như sau: I. TI P T C C I THI N MÔI TRƯ NG KINH DOANH VÀ Y M NH TĂNG TRƯ NG KINH T C V T C VÀ CH T LƯ NG A. Ti p t c c i thi n môi trư ng kinh doanh, t o i u ki n thúc Ny các ơn v kinh t nâng cao hi u qu và s c c nh tranh 1. B Tài nguyên và Môi trư ng, B Tài chính hoàn thành các văn b n hư ng d n thi hành các Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t t ai trong quý I năm 2005. 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là U ban nhân dân c p t nh) Ny nhanh ti n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, tr ng tâm là t t i ô th và t r ng s n xu t; ph n u n cu i năm 2005 hoàn thành vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 3. B Tài nguyên và Môi trư ng ch o và ph i h p v i các a phương hoàn thành công tác ki m kê t trong c nư c, hoàn thành quy ho ch, k ho ch s d ng t n năm 2010; Ny m nh công tác gi i phóng m t b ng, kiên quy t thu h i di n tích t không s d ng ho c s d ng không hi u qu theo úng quy nh c a pháp lu t b o m nhu c u m t b ng c a các d án u tư. nh kỳ 6 tháng, B Tài nguyên và Môi trư ng t ng h p báo cáo Chính ph k t qu th c hi n ch trương này. 4. B K ho ch và u tư trình Chính ph trong quý III năm 2005 các d th o: Lu t Doanh nghi p và Lu t u tư áp d ng chung cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t trong nư c và các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 5. B K ho ch và u tư trình Chính ph án tăng cư ng thu hút u tư tr c ti p c a nư c ngoài trong quý I năm 2005 theo hư ng quy nh ăng ký c p phép u tư
 2. phù h p v i l trình th c hi n các cam k t h i nh p kinh t qu c t c a Vi t Nam, m r ng phân c p và y quy n vi c c p gi y phép và qu n lý u tư cho U ban nhân dân c p t nh. 6. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Thương m i, T ng c c Th ng kê Ny m nh công tác phân tích, d báo di n bi n giá c th trư ng; ch ng x lý theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph nh ng gi i pháp c th i u hành, qu n lý, bình n giá; x lý nghiêm nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v giá. 7. Các T ng công ty nhà nư c ph i ch ng b o m d tr s n xu t, d tr lưu thông tăng kh năng tham gia i u ti t cung - c u, góp ph n ng phó k p th i khi có bi n ng t xu t v giá. 8. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i t t là các B ) trong quý I năm 2005 rà soát, b sung, s a i, ban hành các quy nh v phát tri n và m c a các d ch v cho các thành ph n kinh t trong nư c và doanh nghi p nư c ngoài, trong ó c n b o m th c hi n úng các cam k t qu c t ã ký k t v i ASEAN, Hoa Kỳ, EU, Nh t B n,... Trư ng h p vư t thNm quy n, ch m nh t là trong quý II năm 2005 trình Chính ph quy t nh. 9. B Tài chính ph i h p v i các B liên quan trình Chính ph trong quý I năm 2005 án v chuy n m nh ho t ng c a các lĩnh v c: giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao sang cơ ch ho t ng d ch v phù h p v i kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. 10. Các B , U ban nhân dân các c p t o i u ki n v t ai cho s n xu t, thông tin ti p c n th trư ng, xúc ti n thương m i,... phát tri n m nh doanh nghi p, c bi t là doanh nghi p dân doanh, góp ph n thúc Ny tăng trư ng kinh t , t o vi c làm theo m c tiêu Qu c h i ra. 11. B Tài chính cùng các B : Thương m i, Giao thông v n t i, Công nghi p, Bưu chính, Vi n thông, Khoa h c và Công ngh , Ngo i giao khNn trương rà soát l i t ng lo i phí và l phí h y b các lo i phí, l phí do các cơ quan, doanh nghi p t t ra trái quy nh c a pháp lu t; có bi n pháp c t gi m ngay nh ng chi phí d ch v u vào ang m c cao; gi m các lo i chi phí, l phí v n t i, kho bãi t i các c ng bi n, c ng hàng không và các chi phí trong các ho t ng liên quan n vi c th c hi n Chương trình hành ng c a APEC n năm 2006. 12. B K ho ch và u tư, B Công an và B Tài chính th c hi n vi c rà soát, s a i các quy nh v ăng ký kinh doanh, kh c d u, c p mã s thu và bán hóa ơn; h p lý hoá các khâu t ch c th c hi n n cu i năm 2005 th i gian t i a dành cho các công vi c này không quá 15 ngày. B. Ny m nh phát tri n ng b các lo i th trư ng, chuy n m nh ho t ng s n xu t, kinh doanh sang cơ ch th trư ng 1. B Xây d ng, B Tài nguyên và Môi trư ng khNn trương xây d ng d án Lu t Kinh doanh b t ng s n, báo cáo Chính ph trình Qu c h i trong quý II năm 2005.
 3. 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i trình Chính ph trong quý I năm 2005 s a i, b sung quy nh v s d ng lao ng theo hư ng m r ng quy n cho các doanh nghi p trong vi c tuy n d ng lao ng, c bi t là lao ng nư c ngoài. 3. B Bưu chính, Vi n thông nghiên c u trình Chính ph ho c ban hành theo thNm quy n trong quý II năm 2005 quy nh v kinh doanh m ng lư i vi n thông ư ng tr c theo hư ng ph i h ch toán riêng v giá cư c và qu n lý k t n i tránh s phân bi t i x v i các doanh nghi p ngoài T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam khi s d ng các d ch v trên m ng thông tin ư ng tr c qu c gia. 4. B Khoa h c và Công ngh hoàn thi n án phát tri n th trư ng khoa h c và công ngh , trình Chính ph trong quý I năm 2005. 5. B Tài chính trong quý III năm 2005 t ng k t, ánh giá 5 năm ho t ng th trư ng ch ng khoán t p trung, trình Chính ph án phát tri n th trư ng ch ng khoán giai o n 2006 - 2010 phù h p v i án t ng th hoàn thi n và phát tri n th trư ng v n, th trư ng ti n t Vi t Nam. 6. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong quý II năm 2005 trình Th tư ng Chính ph các bi n pháp thúc Ny các hình th c liên k t "b n Nhà"(Nhà nông - Nhà doanh nghi p - Nhà khoa h c - Nhà nư c) thông qua ký k t h p ng s n xu t, tiêu th nông s n theo Quy t nh s 80/2002/Q -TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ; ng th i, xu t các i u kho n ràng bu c và các ch tài nh m x lý có hi u qu các tranh ch p v h p ng liên k t. C. Ny m nh huy ng v n u tư c a t t c các thành ph n kinh t cho tăng trư ng 1. B K ho ch và u tư trình Chính ph trong quý II năm 2005 Ngh nh s a i Ngh nh s 77/CP ngày 18 tháng 6 năm 1997 v Quy ch u tư theo hình th c BOT trong nư c. 2. B Giao thông v n t i trong quý II năm 2005 công b Danh m c d án BOT trong lĩnh v c giao thông v n t i thu hút các ngu n v n ngoài ngân sách nhà nư c. 3. B Xây d ng trong quý II năm 2005 công b Danh m c d án u tư v k t c u h t ng kinh t , xã h i c n g i v n u tư t các thành ph n kinh t trong nư c, t nư c ngoài, nh t là các d án thu c lĩnh v c c p, thoát nư c, x lý rác th i, v sinh môi trư ng, xây d ng khu ô th m i, giao thông ô th , công trình công c ng. 4. B K ho ch và u tư trong quý II năm 2005 công b Danh m c các d án qu c gia kêu g i u tư nư c ngoài; trình Th tư ng Chính ph i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n ngành và lĩnh v c theo hư ng m r ng s tham gia u tư c a các thành ph n kinh t , k c u tư nư c ngoài. 5. B K ho ch và u tư trong quý I năm 2005 công b Danh m c ngành ngh , lĩnh v c c th mà các nhà u tư nư c ngoài ch ư c tham gia t i a 30% v n u tư theo quy nh c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i v i các ngành và lĩnh v c khác ngoài danh m c này không h n ch t l v n góp c a các nhà u tư nư c ngoài.
 4. 6. Các B , U ban nhân dân c p t nh ti p t c c i ti n và công khai hoá các quy trình, th t c hành chính v u tư theo hư ng ơn gi n, thu n ti n và rút ng n th i gian thNm nh, c p phép u tư. 7. B K ho ch và u tư trình Chính ph trong quý I năm 2005 Ngh nh b sung, s a i Ngh nh s 22/1999/N -CP ngày 14 tháng 4 năm 1999 quy nh v u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam nh m th ng nh t qu n lý và t o i u ki n thu n l i cho các ho t ng u tư c a doanh nghi p Vi t Nam ra nư c ngoài. 8. B Tài chính, U ban nhân dân c p t nh Ny nhanh l trình lo i b vi c quy nh giá khác nhau gi a các nhà u tư trong nư c và u tư nư c ngoài. 9. Các a phương ch ng rà soát l i vi c qu n lý và s d ng t có bi n pháp khai thác qu t và ngu n thu t t ai ph c v tr c ti p cho u tư phát tri n c a a phương. D. Ny m nh s p x p, c ph n hoá và nâng cao hi u qu ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c 1. B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài nguyên và Môi trư ng, B K ho ch và u tư và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, trong quý I năm 2005 ban hành y các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 187/2004/N - CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n. B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m ch o, t ch c th c hi n s p x p l i doanh nghi p nhà nư c theo Quy t nh s 155/2004/Q -TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i công ty nhà nư c và công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty nhà nư c và phương án, k ho ch ã ư c duy t. 2. Các doanh nghi p nhà nư c l n khi c ph n hoá ph i th c hi n vi c niêm y t trên th trư ng ch ng khoán. B Tài chính có trách nhi m hư ng d n, theo dõi, giám sát vi c th c hi n quy nh này. 3. B Tài chính hư ng d n các t ng công ty, doanh nghi p l n (T ng công ty i n l c Vi t Nam, T ng công ty Xi măng Vi t Nam, T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam,...) phát hành trái phi u doanh nghi p huy ng v n, m r ng u tư s n xu t, kinh doanh. 4. Các B , a phương theo ch c năng và trách nhi m ư c giao Ny m nh vi c x lý n t n ng c a doanh nghi p nhà nư c, lành m nh hóa tình hình tài chính doanh nghi p nhà nư c nh m h tr cho quá trình c ph n hóa, s p x p, i m i, nâng cao hi u qu ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c. 5. Ti p t c Ny m nh và m r ng di n c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c bao g m c m t s t ng công ty và doanh nghi p l n trong các ngành: i n l c, luy n kim, cơ khí, hoá ch t, phân bón, xi măng, xây d ng, v n t i ư ng b , ư ng sông, hàng không, hàng h i, vi n thông, ngân hàng, b o hi m và các t ng công ty nhà nư c ho t ng trong các ngành mà Nhà nư c không c n gi 100% v n. Trong khi chưa c ph n hoá ư c toàn t ng công ty thì c ph n hoá các doanh nghi p thành viên. Th c
 5. hi n vi c bán c ph n c a doanh nghi p nhà nư c c ph n hóa, trư c h t là iv i các t ng công ty, công ty có quy mô l n trên th trư ng ch ng khoán. 6. Các B , U ban nhân dân c p t nh nâng cao trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c. Nh ng doanh nghi p thu c di n c ph n hoá mà không ch u c ph n hoá ho c trì hoãn th c hi n thì kiên quy t thay i nhân s ch ch t. II. NÂNG CAO HI U QU U TƯ, CH NG TH T THOÁT VÀ LÃNG PHÍ TRONG U TƯ A. Ti p t c rà soát, c p nh t và nâng cao ch t lư ng quy ho ch 1. Chính ph ban hành Ngh nh v quy ho ch và qu n lý quy ho ch trong quý I năm 2005. Các B có liên quan ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n ch m nh t trong quý II năm 2005. 2. Các B , U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i quy ho ch ã ư c phê duy t, có bi n pháp ngăn ng a, k p th i x lý ho c ki n ngh c p có thNm quy n x lý nh ng ơn v , cá nhân quy t nh u tư không úng quy ho ch; ng th i, ti p t c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a B Chính tr và Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n các Ngh quy t c a B Chính tr v phát tri n kinh t - xã h i và b o m an ninh, qu c phòng c a các vùng Tây Nguyên, ng b ng sông C u Long, Trung du mi n núi B c b , B c Trung b và Duyên h i mi n Trung n năm 2010. 3. B K ho ch và u tư và các cơ quan qu n lý ngành rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch ngành, quy ho ch các Vùng kinh t tr ng i m, quy ho ch các s n phNm ch y u trong quý II năm 2005 theo hư ng: quy ho ch là nh hư ng các a phương xây d ng quy ho ch chi ti t, các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t (bao g m c u tư nư c ngoài) xây d ng k ho ch, phương án s n xu t, kinh doanh. Công khai các quy ho ch và tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát c a c ng ng i v i công tác quy ho ch. 4. U ban nhân dân c p t nh rà soát, b sung quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương phù h p v i các quy ho ch t ng th ngành, vùng, s n phNm c a Trung ương. i m i phương pháp xây d ng quy ho ch, làm cho s n phNm c a quy ho ch phát huy ư c l i th c a a phương, là nh hư ng huy ng m i ngu n l c c a xã h i cho phát tri n, ph c v chuy n d ch cơ c u kinh t , khai thác m i ti m năng Ny nhanh t c phát tri n c a khu v c công nghi p và d ch v . B. Nâng cao hi u qu u tư, ch ng lãng phí, th t thoát v n u tư c a Nhà nư c 1. B K ho ch và u tư trình Chính ph trong quý I năm 2005 Quy ch qu n lý u tư b ng v n nhà nư c (g m v n ngân sách, v n tín d ng nhà nư c, v n u tư c a các doanh nghi p nhà nư c) theo hư ng: lo i b d n tình tr ng khép kín trong u tư xây d ng, tách ch c năng qu n lý nhà nư c v u tư và xây d ng v i qu n lý kinh doanh trong t t c các khâu. Ph i th c hi n cơ ch u th u i v i nh ng d án u tư b ng v n nhà nư c; ngư i ra quy t nh u tư không ư c kiêm nhi m làm ch u tư d án; t ch c tư v n
 6. thi t k , nhà th u xây d ng, tư v n giám sát c a m t d án, công trình nh t thi t không ư c cùng m t cơ quan ch qu n (B , t nh, thành ph ); quy nh rõ i u ki n, tiêu chuNn làm ch u tư, ban qu n lý d án; nâng cao năng l c và tính chuyên nghi p c a các ban qu n lý d án. Cùng v i vi c phân c p trong qu n lý u tư và xây d ng, ti p t c b sung các ch tài v trách nhi m toàn di n c a ch u tư i v i hi u qu , ch t lư ng, ti n xây d ng d án; trách nhi m c a ngư i ra quy t nh u tư; c a ban qu n lý d án; c a t ch c, cá nhân tư v n thi t k k th t, tư v n giám sát thi công, nhà th u khi tham gia xây d ng. Các d án u tư ã hoàn thành ph i t ch c ki m toán trư c khi quy t toán công trình. 2. B Xây d ng trong quý II năm 2005 ban hành tiêu chí v năng l c và i u ki n ho t ng c a t ch c tư v n thi t k k thu t và t ch c tư v n giám sát thi công theo hư ng khuy n khích t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tham gia các ho t ng này; chuy n các t ch c này c a Nhà nư c sang ho t ng c l p, không có ch qu n. 3. Các B , U ban nhân dân c p t nh rà soát, ánh giá các văn b n quy ph m pháp lu t v u tư xây d ng hi n hành, k p th i ki n ngh Chính ph s a i, b sung, ban hành m i các quy nh c th v các ch tài i v i thanh tra, ki m tra, giám sát u tư t ngu n v n nhà nư c; các nguyên t c, tiêu chí phân b v n u tư theo m c tiêu; th c hi n công khai, minh b ch trong vi c phân b v n u tư nhà nư c; công khai k t qu thanh tra, ki m tra; x lý k p th i, nghiêm minh nh ng ơn v , cá nhân làm sai các quy nh c a pháp lu t. 4. Ti p t c th c hi n Ch th s 29/2003/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ch n ch nh, qu n lý u tư và xây d ng b ng ngu n v n nhà nư c; rà soát l i ch trương u tư và hi u qu u tư i v i m t s d án l n, còn nhi u ý ki n khác nhau xác nh hư ng x lý. 5. Năm 2005, các c p có thNm quy n quy t nh u tư ph i soát xét, ch u trách nhi m i v i các công trình ang xây d ng và d nh kh i công b o m hi u qu u tư, kh c ph c tình tr ng u tư dàn tr i; kiên quy t không quy t nh u tư i v i các công trình chưa ch c ch n v ngu n v n. i v i các d án ang chuNn b u tư, thNm nh l i các phương án u tư, xem xét l i các yêu c u v quy ho ch, k thu t, công ngh , th trư ng,...; n u vi c u tư không mang l i hi u qu thi t th c thì không quy t nh u tư. i v i các d án ang u tư, c n có s rà soát, tính toán s a i, b sung gi i pháp k thu t, thay i quy mô, công ngh cho phù h p nh m b o m tính hi u qu c a d án, n u xét th y vi c ti p t c u tư không hi u qu thì kiên quy t d ng u tư. Trư ng h p các d án u tư xét th y không hi u qu nhưng v n ti p t c ư c u tư d n n không thu h i ư c v n, không tr ư c n vay thì ngư i quy t nh ti p t c u tư ph i b x lý hành chính, x lý k lu t tuỳ theo m c vi ph m ho c x lý hình s n u gây h u qu nghiêm tr ng.
 7. Trong quý II năm 2005, các B , a phương g i báo cáo k t qu rà soát các n i dung trên cho B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Chính ph . 6. V thanh tra u tư xây d ng cơ b n: a) Thanh tra Chính ph , thanh tra các B , a phương t p trung thanh tra u tư xây d ng cơ b n, ch ng dàn tr i, lãng phí, th t thoát, tiêu c c trong u tư xây d ng cơ b n, ngay t khâu thi t k . b) B K ho ch và u tư xây d ng chương trình và t ch c th c hi n vi c ki m tra, giám sát, thanh tra k ho ch và u tư m t s d án l n thu c các ngành: giao thông v n t i, th y l i, i n l c, xây d ng. 7. B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 ban hành quy nh v trách nhi m c a ngư i thNm nh, ngư i quy t nh d án u tư theo hư ng: a) Ngư i quy t nh u tư d án ph i ch u trách nhi m v hi u qu và kh năng b o m ngu n v n; d án u tư ph i theo úng quy ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và không trái v i các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. b) Quy nh rõ trách nhi m cá nhân c a ngư i thNm nh, ngư i quy t nh u tư, ngư i giám sát thi công i v i ch t lư ng công trình. 8. V n ngân sách nhà nư c dành cho u tư phát tri n ph i ư c các cơ quan dân c bàn, quy t nh. B K ho ch và u tư trình Chính ph trong quý III năm 2005 vi c ngh Qu c h i s a i tiêu chí các d án ph i trình Qu c h i và xu t tiêu chí các d án u tư ph i trình H i ng nhân dân các c p xét duy t ch trương u tư theo m t quy trình ch t ch . 9. Các B , các a phương ph i dành th a áng v n u tư trong d toán ngân sách năm 2005 thanh toán n t n ng trong u tư xây d ng cơ b n, không phát sinh n m i trái v i quy nh c a pháp lu t; các a phương ã kh i công xây d ng công trình khi chưa ư c b trí v n trong k ho ch, d a vào huy ng v n c a nhà th u, vay c a các t ch c tín d ng,... gây nên n ng và chi m d ng v n c a doanh nghi p ph i dành m t ph n ngân sách hàng năm c a a phương mình tr n và t nay ch m d t vi c quy t nh u tư tuỳ ti n này. 10. B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính, các B liên quan trong quý I năm 2005 rà soát l i các công trình u tư b ng trái phi u Chính ph b o m có hi u qu ; ch phát hành trái phi u khi các công trình, d án ư c phép u tư t ngu n trái phi u Chính ph ã hoàn t t các th t c và i u ki n th c hi n ngay. 11. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, các B và các a phương liên quan rà soát Danh m c các d án ư ng tu n tra biên gi i, th y l i mi n núi, các xã biên gi i hi n chưa có ư ng giao thông (ô tô) n trung tâm xã th c hi n t ngu n trái phi u Chính ph theo Ngh quy t c a Qu c h i. 12. B K ho ch và u tư ch trì xây d ng quy ho ch v thu hút và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) cho th i kỳ 2006 - 2010; ch ng b sung và
 8. s a i theo thNm quy n ho c trình Chính ph s a i các văn b n liên quan n qu n lý v n ODA, trư c h t là Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c. 13. Các ngành, các c p, các ơn v ph i quán tri t và th c hi n úng Ch th s 17/2004/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v Ny m nh gi i ngân ngu n v n ODA; t o bư c chuy n bi n m nh m v gi i ngân và nâng cao hi u qu s d ng ngu n v n ODA. 14. B Tài chính trình Chính ph trong quý I năm 2005 án s a i, b sung Pháp l nh u th u v mua s m tài s n công; ban hành quy ch ki m tra, giám sát vi c s d ng v n khi th c hi n d án u tư b ng v n nhà nư c. 15. B K ho ch và u tư ph i h p v i các cơ quan c a Qu c h i xây d ng quy ch b o m cho các cơ quan dân c và c ng ng dân cư giám sát vi c tri n khai th c hi n các công trình u tư b ng v n nhà nư c. 16. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i T ng c c Th ng kê và các cơ quan liên quan xây d ng h th ng cung c p thông tin v doanh nghi p, làm cơ s giúp các ngân hàng xem xét, quy t nh vi c cho vay. 17. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính trình Chính ph trong quý II năm 2005 i u ki n thành l p doanh nghi p c l p có v n u tư nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c ánh giá tín nhi m doanh nghi p h tr các t ch c tín d ng khi xem xét, quy t nh cho vay v n và các doanh nghi p có thêm cơ s xác nh s minh b ch v tài chính khi phát hành trái phi u doanh nghi p và tham gia th trư ng v n. III. I U HÀNH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TI N T A. V tài chính và ngân sách nhà nư c 1. Các B , a phương tăng cư ng ch o ch ng th t thu, ph n u vư t d toán thu ngân sách ít nh t 5% so v i d toán ã ư c giao t i Quy t nh s 194/2004/Q - TTg ngày 17 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph b sung ngu n th c hi n nhi m v kinh t - xã h i và c i cách ti n lương. 2. Các B và a phương ph i phân b , giao d toán năm 2005 n ơn v s d ng ngân sách úng th i gian quy nh. Sau ngày 31 tháng 3 năm 2005, cơ quan k ho ch, tài chính các c p t ng h p, báo cáo cơ quan có thNm quy n i u ch nh gi m chi ho c i u chuy n cho ơn v khác s v n chưa phân b . 3. i v i các chương trình m c tiêu qu c gia, ngoài ngu n v n ngân sách trung ương h tr , căn c m c tiêu, nhi m v c a t ng chương trình, các a phương ch ng b trí ngân sách và huy ng thêm các ngu n h p pháp khác b o m n h t năm 2005 hoàn thành các m c tiêu, nhi m v giai o n 2001 - 2005 c a các chương trình trên a bàn. 4. B Tài chính trong quý II năm 2005 trình Chính ph s a i, b sung cơ ch tài chính i v i các ơn v s nghi p theo hư ng tăng quy n t ch v tài chính, t ch c
 9. th c hi n nhi m v , qu n lý t ch c, biên ch ,... áp d ng cho t t c các ơn v s nghi p có thu, t o ng l c Ny m nh phát tri n các ho t ng d ch v công. 5. B Tài chính trình Chính ph trong quý II năm 2005 d th o Ngh nh v s a i, b sung chính sách khuy n khích phát tri n các cơ s s nghi p ngoài công l p theo ch trương Ny m nh th c hi n xã h i hoá các ho t ng: y t , giáo d c, văn hoá, th d c th thao. 6. B Tài chính, B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hoàn thi n cơ ch giám sát tài chính, ti n t , nh t là n nư c ngoài nh m b o m an ninh tài chính qu c gia, ki m soát các lu ng v n, các kho n vay n , tr n , m r ng các hình th c công khai tài chính. 7. Các B , các a phương th c hi n công b công khai d toán ngân sách năm 2005 theo quy nh t i Quy t nh s 192/2004/Q -TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v ban hành Quy ch công khai tài chính. B. V ti n t và tín d ng 1. góp ph n ki m soát l m phát, yêu c u: a) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có gi i pháp nâng cao năng l c phân tích, d báo ch ng i u ti t th trư ng ti n t nh m n nh s c mua i n i và i ngo i c a ng ti n Vi t Nam, ph n u gi ch s giá tiêu dùng năm 2005 không vư t quá m c Qu c h i ã quy t nh. b) H i ng tư v n chính sách tài chính ti n t trình Th tư ng Chính ph trong quý I năm 2005 ánh giá tình hình và xu t các gi i pháp ki m ch tăng giá trong năm 2005, c bi t trong nh ng tháng u năm. 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam tăng cư ng công tác thanh tra, giám sát ho t ng c a các t ch c tín d ng, có bi n pháp nâng cao ch t lư ng tín d ng và ki m soát tăng trư ng tài s n có r i ro nh m ngăn ch n xu hư ng gia tăng n x u c a các t ch c tín d ng; phát hi n và x lý k p th i các vi ph m trong ho t ng tín d ng, ti n t . 3. Ti p t c Ny nhanh ti n th c hi n án cơ c u l i h th ng ngân hàng thương m i nh m nâng cao năng l c tài chính và kh năng c nh tranh c a các ngân hàng này; t ng k t, ánh giá vi c th c hi n án x lý n t n ng c a các ngân hàng thương m i. 4. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam khNn trương th c hi n các ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 988/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 12 năm 2004; trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 phương án x lý n x u c a các t ch c tín d ng sau khi áp d ng chuNn m c và thông l qu c t v k toán, phân lo i tín d ng và trích l p d phòng r i ro. 5. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t p trung Ny nhanh ti n phát tri n th trư ng ti n t trong khuôn kh án hoàn thi n và phát tri n th trư ng v n, th trư ng ti n t Vi t Nam; Ny nhanh ti n th c hi n d án hi n i hóa ngân hàng và h th ng thanh toán; m r ng thanh toán không dùng ti n m t; chuNn b các i u ki n tri n khai th c hi n Ngh nh c a Chính ph v thanh toán b ng ti n m t.
 10. 6. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình Chính ph trong quý II năm 2005 án v l trình nâng cao tính chuy n i c a ng ti n Vi t Nam, kh c ph c t ng bư c hi n tư ng ô la hoá trong n n kinh t ; chuNn b d th o Pháp l nh Ngo i h i trình Chính ph vào quý I năm 2006. 7. B Công an, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch ng th c hi n các gi i pháp ngăn ng a và x lý k p th i các hành vi s n xu t, lưu thông và tiêu th ti n gi và các lo i t i ph m khác trong lĩnh v c ngân hàng. C. V th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí 1. Các B , U ban nhân dân c p t nh trong quý I năm 2005 hoàn thành vi c rà soát, x lý theo thNm quy n nh ng sai ph m trong qu n lý, s d ng tr s làm vi c c a các cơ quan qu n lý nhà nư c, ơn v s nghi p thu c thNm quy n qu n lý; thu h i l i các cơ s s d ng không úng m c ích c p cho các ơn v khác có nhu c u chính áng. 2. Các B , U ban nhân dân c p t nh trong quý I năm 2005 ph i rà soát l i s xe ô tô hi n ang s d ng; kiên quy t x lý các sai ph m trong vi c qu n lý, s d ng xe ô tô ã phát hi n qua thanh tra, ki m tra t năm 2004 v trư c (k c th c hi n i u chuy n xe ô tô vư t tiêu chuNn gi a các cơ quan, ơn v tr c thu c). 3. B Tài chính trình Th tư ng Chính ph trong quý I năm 2005 vi c s a i, b sung ch trang c p xe ô tô con thu c khu v c công. 4. Các B , các a phương và cơ s ph i th c hi n ti t ki m, ch ng lãng phí, nh t là trong vi c t ch c h i ngh , h i th o, mít tinh, k ni m, ón nh n các danh hi u thi ua và i công tác, kh o sát, h c t p trong và ngoài nư c,... Không t ch c chiêu ãi, t ng quà, không k t h p t ch c h i ngh , h i th o v i tham quan, ngh mát. Ngân sách nhà nư c không b sung kinh phí ngoài d toán cho các ho t ng này. 5. B Tài chính trình Th tư ng Chính ph trong quý I năm 2005 ban hành Quy t nh v tiêu chuNn, nh m c trang b phương ti n làm vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c và Quy ch v quà bi u, quà t ng. IV. Y M NH XU T KH U VÀ THÚC Y QUÁ TRÌNH H I NH P KINH T QU C T 1. Các B và a phương hư ng d n các doanh nghi p ti p t c tri n khai các gi i pháp m r ng th trư ng, Ny m nh s n xu t hàng xu t khNu theo hư ng tăng t tr ng hàng công nghi p, hàng ã qua ch bi n nâng cao giá tr hàng hóa xu t khNu. 2. Các B và a phương ch ng th c hi n các bi n pháp c t gi m b o h , tăng cư ng h n ch và ki m soát c quy n kinh doanh; hư ng d n các hi p h i ngành hàng và các doanh nghi p phân tích kh năng c nh tranh c a các s n phNm, d ch v và xu t các bi n pháp c th nh m gi m chi phí u vào c a s n xu t, chi phí trung gian, tăng năng su t lao ng, nâng cao ch t lư ng c a t ng lo i s n phNm, d ch v ; có bi n pháp c th khuy n khích xu t khNu các m t hàng m i ang có kh năng t m c tăng trư ng xu t khNu cao.
 11. 3. B Thương m i ph i h p v i các B liên quan rà soát l i và xu t b sung, s a i cơ ch khu kinh t c a khNu, ch ư ng biên v i các nư c láng gi ng. 4. Các cơ quan qu n lý nhà nư c có trách nhi m trong qu n lý ho t ng xu t nh p khNu (phân b h n ng ch, h i quan, thu , tín d ng, thanh toán...) ph i th c hi n các bi n pháp m nh m ngăn ch n t tham nhũng, sách nhi u doanh nghi p, gi m th t c phi n hà, b o m tính công khai, minh b ch, tăng cư ng i tho i v i doanh nghi p. 5. B Thương m i ph i h p v i các B liên quan, các hi p h i ngành ngh và a phương Ny m nh công tác xúc ti n thương m i tr ng i m, trong ó chú tr ng n các th trư ng có kim ng ch xu t nh p khNu l n như EU, Hoa Kỳ, Nh t B n, Trung Qu c,...; có bi n pháp nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a ho t ng xúc ti n thương m i. 6. giúp doanh nghi p h i nh p có hi u qu , h n ch r i ro: a) B Thương m i, B Ngo i giao và các B qu n lý s n xu t ch ng phát hi n, cung c p thông tin, xu t bi n pháp ng phó k p th i v i các rào c n phi thu quan, rào c n k thu t trong thương m i qu c t ; hư ng d n các doanh nghi p th c hi n úng các quy trình s n xu t, các tiêu chuNn kinh t - k thu t c a s n phNm xu t khNu, nâng cao uy tín c a hàng hóa Vi t Nam trên th trư ng qu c t . b) B Thương m i khNn trương hoàn thành án ch ng phòng ch ng các v ki n thương m i nư c ngoài theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 6071/VPCP-QHQT ngày 09 tháng 11 năm 2004. c) B Thương m i và B Tài chính ph bi n thông tin và hư ng d n các doanh nghi p v n d ng Chương trình gi m thu (CEPT/AFTA); tranh th nh ng cam k t m c a i v i th trư ng ASEAN m r ng th trư ng xu t khNu. B Công nghi p xây d ng án nâng cao s c c nh tranh c a hàng d t may Vi t Nam, tranh th a d ng hóa th trư ng và Ny m nh xu t khNu vào các nư c d b h n ng ch như EU, Cana a. 7. Các B khNn trương th c hi n các công vi c ư c phân công nh m h tr oàn àm phán Chính ph s m k t thúc àm phán t m c tiêu gia nh p WTO vào cu i năm 2005; ng th i, căn c vào các cam k t qu c t và l trình m c a các ngành, các lĩnh v c hư ng d n các doanh nghi p chuNn b h i nh p có hi u qu . 8. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i các B liên quan khNn trương ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành s a i, b sung các văn b n c n thi t áp ng yêu c u gia nh p WTO. B Tư pháp giám sát, ki m tra b o m th c hi n úng chương trình xây d ng pháp lu t ã ra. V. M T S GI I PHÁP TRONG LĨNH V C XÃ H I 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i trình Th tư ng Chính ph trong quý I năm 2005 ban hành chuNn nghèo cho th i kỳ 2006 - 2010; ng th i, ph i h p v i T ng c c Th ng kê ch o, hư ng d n các a phương i u tra, th ng kê h nghèo cho
 12. t ng xã, huy n, t nh (vi c này ph i k t thúc trong quý III năm 2005) làm cơ s xây d ng và th c hi n các chính sách xoá ói, gi m nghèo. ưCác a phương khNn trương xây d ng chương trình toàn di n v xoá ói gi m nghèo cho th i kỳ 2006 - 2010. B Lao ng - Thương binh và Xã h i t ng h p, trình Chính ph chương trình này trong quý III năm 2005. 2. Các B , a phương ti p t c gi i quy t có hi u qu và v ng ch c công tác xóa ói, gi m nghèo nông thôn, nh t là vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s . Ny m nh phong trào toàn dân h tr xây d ng nhà cho các h nghèo, c bi t là h gia ình nghèo thu c di n ngư i có công. 3. U ban nhân dân các c p th c hi n t t Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo, b o m dân ch , công khai, minh b ch. 4. B Lao ng - Thương binh và Xã h i, các a phương có cơ ch và gi i pháp c th khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia vào vi c u tư xây d ng và m r ng m ng lư i, nâng cao ch t lư ng ào t o ngh cho ngư i lao ng, c bi t là thanh niên nông thôn, áp ng nhu c u lao ng cho các khu công nghi p, cho xu t khNu lao ng,... Ch n ch nh vi c t ch c ưa lao ng i làm vi c nư c ngoài, m thêm th trư ng xu t khNu lao ng. 5. B Giáo d c và ào t o có nhi m v : a) Trình Chính ph trong quý I năm 2005 Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 37/2004/QH11 c a Qu c h i v giáo d c. b) Trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 án i m i giáo d c i h c và án i u ch nh phương án phân ban trung h c ph thông góp ph n hư ng nghi p cho h c sinh và phù h p v i i u ki n th c ti n Vi t Nam. c) Trình Chính ph trong quý II năm 2005 án i m i toàn di n công tác qu n lý nhà nư c v giáo d c theo hư ng phân công, phân c p rõ trách nhi m, quy n h n c a B Giáo d c và ào t o, c a các B , U ban nhân dân c p t nh. d) Trình Chính ph trong quý II năm 2005 án i m i ch h c phí. ) Th c hi n ng b các bi n pháp ngăn ch n s gian d i trong vi c thi c , trong vi c làm lu n văn, lu n án, c p phát văn b ng, ch ng ch ; kh c ph c b nh ch y theo thành tích; quy nh ngay vi c c m giáo viên d y thêm có thu ti n i v i h c sinh c a chính l p mình, trư ng mình. e) Rà soát i u ch nh, b sung quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, tiêu chí v i u ki n thành l p các trư ng i h c, cao ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t.
 13. g) Hoàn thi n cơ s pháp lý i v i các lo i hình giáo d c ào t o ngoài công l p, ban hành cơ ch chính sách chuy n i lo i hình giáo d c ào t o công l p sang ngoài công l p. 6. B Giáo d c và ào t o, B Tài chính, B K ho ch và u tư, U ban nhân dân các c p Ny nhanh ti n xây d ng và gi i ngân Chương trình kiên c hóa trư ng h c, ph n u hoàn thành m c tiêu c a Chương trình trong năm 2005. 7. B Y t trình Chính ph án t ng th v i m i ch vi n phí trong quý I năm 2005; án s a i, b sung i u l b o hi m y t , án m r ng ph m vi b o hi m y t b t bu c, khung pháp lý cho vi c áp d ng nhi u hình th c b o hi m y t t nguy n, b o hi m y t c ng ng; xây d ng, công b các quy ho ch: m ng lư i b nh vi n, ngành dư c, h th ng y t d phòng trong quý II năm 2005. 8. B Y t ti p t c hoàn thi n và nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c v dư c và khám, ch a b nh; trình Chính ph án phát tri n s n xu t, d tr , lưu thông thu c ch a b nh. 9. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B Y t và U ban nhân dân các c p có các gi i pháp quy t li t, huy ng m i l c lư ng ki m tra, khoanh vùng và d p t t tri t các d ch cúm gia c m và các d ch b nh gia súc khác, không lây lan ra di n r ng; ch o các a phương kh c ph c h n hán và phòng, ch ng thiên tai, cháy r ng, b o m n nh i s ng nhân dân. 10. U ban Dân s , Gia ình và Tr em ph i h p v i các cơ quan liên quan tăng cư ng ki m tra, giám sát vi c th c hi n công tác dân s k ho ch hoá gia ình, h n ch vi c sinh con th ba; nghiên c u trình Chính ph án s a i i u 10 Pháp l nh Dân s trình U ban Thư ng v Qu c h i. T ch c ng và chính quy n các c p ph i h p ch t ch v i các oàn th , các t ch c xã h i Ny m nh tuyên truy n, v n ng, giáo d c th c hi n các ch trương, chính sách và pháp lu t v dân s , k ho ch hoá gia ình. 11. B Văn hóa - Thông tin có nhi m v : a) Th c hi n các bi n pháp c th khuy n khích i ngũ văn ngh s sáng tác ư c nhi u công trình, tác phNm có giá tr tư tư ng và ngh thu t cao, áp ng ngày càng t t hơn yêu c u văn hóa, tinh th n c a nhân dân, nh t là vùng sâu, vùng xa; khuy n khích, t o i u ki n các thành ph n kinh t tham gia chăm lo xây d ng i s ng văn hóa, góp ph n u tranh bài tr các hi n tư ng tiêu c c trong lĩnh v c văn hóa, thông tin. b) Trình Chính ph trong quý II năm 2005 án quy ho ch phát tri n m ng lư i truy n hình, phát thanh trong c nư c. c) Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch tri n khai th c hi n k t lu n c a B Chính tr v m t s bi n pháp tăng cư ng qu n lý báo chí. 12. Các cơ quan thông tin i chúng tích c c phát hi n và c vũ k p th i các i n hình tiên ti n, các gương ngư i t t, vi c t t trong s n xu t và i s ng; b o m thông tin
 14. chính xác, trung th c trong u tranh ch ng quan liêu, tham nhũng, lãng phí và ch ng t n n xã h i; không ưa tin sai ch trương, nh hư ng làm nh hư ng n s ch o, i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 13. U ban Th d c Th thao có bi n pháp c th ch n ch nh, hoàn thi n công tác qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c th d c th thao. Ch trì cùng B Y t trình Chính ph trong quý III năm 2005 án hình thành t ch c và cơ ch ph i h p gi a các cơ quan có trách nhi m trong vi c b o v s c kho , nâng cao th ch t và t m vóc c a ngư i Vi t Nam. 14. B Khoa h c và Công ngh ban hành theo thNm quy n ho c trình Chính ph ban hành các văn b n v s h u trí tu ; xu t cơ ch chuy n các cơ quan nghiên c u ng d ng và chuy n giao công ngh sang ho t ng theo mô hình doanh nghi p. 15. B Khoa h c và Công ngh có nhi m v : a) Trình Chính ph trong quý II năm 2005 án v cơ ch , chính sách và các gi i pháp Ny m nh ng d ng và phát tri n công ngh cao. b) Trình Th tư ng Chính ph vi c i m i căn b n cơ ch xây d ng, qu n lý nhi m v khoa h c và công ngh c a các c p, các ngành. 16. B Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng, công b tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam. Tăng cư ng qu n lý, giám sát các ho t ng khai thác, s d ng tài nguyên thiên nhiên. Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c v b o v môi trư ng. 17. B Xây d ng ch trì cùng B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng xu t cơ ch , chính sách khuy n khích các doanh nghi p, a phương xây d ng nhà cho công nhân các khu công nghi p t p trung. 18. Các B : Giáo d c và ào t o, y t , Khoa h c và Công ngh , Văn hóa - Thông tin, Lao ng - Thương binh và Xã h i, U ban Th d c Th thao ch o Ny m nh xã h i hoá trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý; phân lo i, xác nh rõ cơ ch c th áp d ng v i t ng lo i ơn v d ch v công l p: lo i ti p t c ư c Nhà nư c áp ng toàn b kinh phí, lo i ư c Nhà nư c tr giúp m t ph n, lo i ph i t bù p chi phí, trư c h t là chi phí thư ng xuyên; t ng bư c m r ng lo i cơ s t bù p y chi phí. 19. Các B nghiên c u b sung chính sách, m r ng ph m vi và t o i u ki n thu n l i thu hút u tư nư c ngoài dư i nhi u hình th c phát tri n m nh các cơ s d ch v ngoài công l p; quy nh chính sách h tr i v i các cơ s ngoài công l p t nguy n ho t ng theo cơ ch phi l i nhu n. M t s cơ s d ch v công l p cũng có th chuy n thành công ty c ph n ho c liên doanh v i nư c ngoài. 20. Các B : Công an, Qu c phòng và U ban nhân dân c p t nh xây d ng các phương án c th th c hi n chi n lư c b o v T qu c trong tình hình m i, g n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i v i nhi m v c ng c , tăng cư ng ti m l c an ninh, qu c phòng và b o m tr t t an toàn xã h i.
 15. VI. Y M NH C I CÁCH HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG 1. Năm 2005, Th trư ng các cơ quan c a Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các c p ph i rà soát l i toàn b t ch c b máy, quy trình công tác c a cơ quan; tr c ti p ch o công tác c i cách hành chính, s p x p thu g n b máy, tinh gi m biên ch ; lo i b ngay nh ng n i dung, quy trình ch ng chéo, ph c t p, quan liêu, nhũng nhi u gây khó khăn, m t th i gian c a nhân dân. 2. Các B và U ban nhân dân các c p ph i h th ng hoá nh ng quy nh v các th t c và gi y t c n thi t i v i t ng lo i công vi c, công b công khai, minh b ch trên các phương ti n thông tin i chúng và nơi công s làm căn c cho nhân dân th c hi n và giám sát vi c th c hi n. Văn phòng Chính ph trình Th tư ng Chính ph vi c l y ý ki n c a dân và doanh nghi p v quy trình, th t c hành chính. Nghiêm c m các cơ quan, ơn v tuỳ ti n ra các th t c hành chính ngoài nh ng quy nh ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n công b . 3. B N i v ch o các a phương tri n khai th c hi n mô hình "m t c a" t t c các c p chính quy n, b o m gi i quy t thông su t các yêu c u c a dân, m r ng phân c p cho c p huy n, c p xã gi i quy t nh ng th t c liên quan tr c ti p n công vi c hàng ngày c a dân. 4. B N i v cùng B Tài chính xây d ng cơ ch ki m soát thu nh p, th c hi n vi c kê khai tài s n và thu nh p cá nhân i v i cán b công ch c nhà nư c, c bi t là ngư i có ch c, có quy n. 5. Các cơ quan hành chính ph i xây d ng văn hoá lãnh o và qu n lý, văn hoá nơi công s , th hi n trư c h t trong trách nhi m và thái ng x khi gi i quy t công vi c c a dân; th c hi n dân ch trong n i b cơ quan và trong quan h v i dân, gương m u th c hi n n p s ng văn minh trong vi c t ch c ám cư i, ám tang. c bi t chú ý xây d ng và th c hi n t t quy ch làm vi c c a chính quy n c p cơ s , trư c h t là ch gi i quy t công vi c c a dân. K t h p ch n ch nh ho t ng c a b máy chính quy n v i th c hi n t t quy ch dân ch cơ s . 6. V gi i quy t khi u n i t cáo: a) Các B , U ban nhân dân các c p ph i quán tri t và th c hi n y n i dung Ngh quy t c a Qu c h i và Ch th c a Th tư ng Chính ph v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân, b o m n h t năm 2005 gi i quy t v cơ b n các v khi u ki n còn t n ng, không phát sinh các " i m nóng" v khi u ki n. N m sát tình hình và k p th i gi i quy t ngay t cơ s nh ng v vi c khi u t ông ngư i, làm rõ nguyên nhân, c bi t là nh ng sai sót trong công tác qu n lý nhà nư c ch n ch nh và x lý nh ng cán b , công ch c có quy t nh ho c hành vi trái pháp lu t khi n dân ph i khi u ki n. Tăng cư ng vi c tr c ti p i tho i x lý k p th i các ngh c a dân. b) Thanh tra Chính ph tham kh o ý ki n c a các cơ quan liên quan và c a các a phương, trình Th tư ng Chính ph trong quý I năm 2005 các bi n pháp x lý m t cách cơ b n tình tr ng khi u ki n vư t c p, c bi t là các v khi u ki n sau khi ã có quy t nh c a c p cu i cùng (c p B , t nh).
 16. 7. Giao Thanh tra Chính ph : a) T ng k t Pháp l nh Ch ng tham nhũng, trình Chính ph trong quý I năm 2005 d án Lu t Ch ng tham nhũng. Trong quý II năm 2005, báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c phê chuNn Công ư c Liên h p qu c v ch ng tham nhũng. b) Trình Chính ph trong quý II năm 2005 án thành l p Ban Ch o qu c gia (có i di n c a các B liên quan) h i t ư c s c m nh c a h th ng chính tr trong phòng ng a, u tranh ch ng tham nhũng. 8. B N i v ch trì, ph i h p v i Thanh tra Chính ph trình Chính ph trong quý III năm 2005 Quy ch thanh tra (ki m tra) công v làm cơ s cho vi c tri n khai công tác thanh tra (ki m tra) trong m t s lĩnh v c qu n lý: nhà, t, thu , h i quan, u tư xây d ng và m t s v vi c c th ã ư c c tri, công lu n ph n ánh. 9. Các B , a phương t ch c th c hi n nghiêm túc các k t lu n c a cơ quan thanh tra, ki m toán; công khai k t lu n c a cơ quan thanh tra, ki m toán và k t qu x lý; th trư ng cơ quan c p trên có trách nhi m x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i th trư ng các cơ quan, ơn v sai ph m. 10. Lãnh o các B , a phương ph i ch o vi c th c hi n c i cách hành chính ngay t c p cơ s theo k ho ch c th , quy nh rõ ti n , trách nhi m c a ngư i ch trì th c hi n, nh kỳ báo cáo k t qu th c hi n v i cơ quan c p trên. B N i v ch u trách nhi m t ng h p, báo cáo Chính ph 6 tháng và hàng năm. VII. T CH C TH C HI N 1. Căn c vào Chương trình công tác năm 2005 và Ngh quy t này c a Chính ph , các B và U ban nhân dân c p t nh xây d ng k ho ch hành ng c th c a cơ quan, c p mình, quy nh rõ t ng m c tiêu, nhi m v , th i gian và phân công ngư i ch u trách nhi m t ng ph n vi c; hàng tháng, hàng quý có ki m i m, ánh giá tình hình th c hi n. 2. Các B , U ban nhân dân các c p c n phát ng phong trào thi ua sôi n i, t ch c h i ngh tuyên dương các i n hình tiên ti n l p thành tích chào m ng các ngày l l n trong năm 2005, chào m ng i h i Thi ua toàn qu c l n th VII và i h i ng toàn qu c l n th X, góp ph n thúc Ny vi c hoàn thành k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm (2001 - 2005). 3. Chính ph t ch c các h i ngh chuyên v i a phương bàn các công tác cơ b n lâu dài cũng như x lý các v n b c xúc phát sinh trong di n r ng; ng th i, duy trì các cu c giao ban hàng quý ki m i m tình hình và ra các bi n pháp Ny m nh th c hi n k ho ch và ngân sách nhà nư c. 4. Cu i tháng 11 năm 2005, các B , U ban nhân dân c p t nh l p báo cáo ki m i m tình hình th c hi n Ngh quy t này trình Th tư ng Chính ph và g i B K ho ch và u tư. B K ho ch và u tư t ng h p k t qu th c hi n Ngh quy t, ánh giá m c hoàn thành c a t ng B , t ng a phương trình Chính ph và báo cáo t i h i ngh cu i năm c a Chính ph v i các a phương.
 17. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản