Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 5 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 01/2006/NQ-H ND Qu n 5, ngày 18 tháng 07 năm 2006 NGHN QUY T V VI C CHO THÔI LÀM NHI M V I BI U H I NG NHÂN DÂN H I NG NHÂN DÂN QU N 5 KHÓA IX KỲ H P TH 7 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c i u 86 Quy ch ho t ng c a H i ng nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2005. Sau khi xem xét ơn xin thôi làm nhi m v i bi u H i ng nhân dân c a ông Ph m c H i và các ý ki n c a i bi u; Kỳ h p th 7 H i ng nhân dân qu n 5 khóa IX ư c t ch c vào ngày 18 tháng 7 năm 2006, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí thông qua ơn xin thôi làm nhi m v i bi u H i ng nhân dân qu n 5 khóa IX (2004 - 2009) c a ông Ph m c H i. i u 2. Giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n 5 thông báo cho y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n 5, c tri ơn v b u c nơi i bi u ư c b u, ông Ph m c H i bi t v vi c cho thôi làm nhi m v i bi u H i ng nhân dân qu n 5 khóa IX. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n, khóa IX, kỳ h p l n th 7 thông qua ngày 18 tháng 07 năm 2006. CH TNCH Nguy n Trung Tín
Đồng bộ tài khoản