Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
39
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N 5 c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 01/2007/NQ-H ND Qu n 5, ngày 17 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N 5 KHÓA IX, KỲ H P TH 10 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi nghe các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n, Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân, báo cáo thNm tra c a Ban Kinh t - Xã h i, Ban Pháp ch H i ng nhân dân qu n, phát bi u c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và ý ki n c a các i bi u; Kỳ h p th 10 H i ng nhân dân qu n 5 khóa IX ư c t ch c vào ngày 17 tháng 7 năm 2007, QUY T NGHN: Nh t trí v i Báo cáo 6 tháng u năm, Chương trình công tác 6 tháng cu i năm 2007 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n. Tán thành báo cáo c a y ban nhân dân qu n và các ngành v tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i và thu chi ngân sách 6 tháng u năm 2007, các bi n pháp th c hi n ch tiêu, k ho ch 6 tháng cu i năm 2007. Ghi nh n ý ki n c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n, Ban Kinh t - Xã h i và Ban Pháp ch H i ng nhân dân qu n phát bi u trong kỳ h p. H i ng nhân dân qu n 5 nh n m nh m t s nhi m v sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NGHN QUY T H I NG NHÂN DÂN QU N 6 THÁNG U NĂM 2007: Qua th o lu n c a các i bi u và tr l i ch t v n c a y ban nhân dân, các ban - ngành qu n, H i ng nhân dân qu n th ng nh t v i ánh giá ho t ng kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng theo ch tiêu k ho ch ra trong 6 tháng u năm 2007. C th như sau: - Doanh s thương m i - d ch v toàn qu n ư c t 18.250 t ng, tăng 18,5% so cùng kỳ năm trư c. - Kim ng ch xu t nh p khNu toàn qu n tính ư c t 55,911 tri u USD, trong ó kim ng ch xu t khNu ư c t 2 tri u USD. - Giá tr s n xu t công nghi p toàn qu n ư c t trên 1.970,8 t ng, tăng 19,31% so v i cùng kỳ năm trư c.
  2. - Thu ngân sách Nhà nư c 6 tháng ư c t 356,148 t ng, t 46% d toán năm, tăng 22% so cùng kỳ năm trư c. Trong ó, thu thu công thương nghi p ngoài qu c doanh là 276,468 t ng, tăng 26% so cùng kỳ, t 43,5% k ho ch năm. - Thu ngân sách qu n 6 tháng ư c là 96,445 t ng; t 49% k ho ch năm, tăng 36% so cùng kỳ năm trư c; chi ngân sách qu n là 85,332 t ng; t 43% k ho ch năm, tăng 17% so cùng kỳ. - Các công trình xây d ng nhà , trư ng h c, thương m i - d ch v ph c v các nhu c u v nhà , giáo d c, công trình công c ng ti p t c ư c tri n khai. Giá tr u tư xây d ng, s a ch a các công trình b ng ngu n v n ngân sách th c hi n trong 6 tháng ư c t 28,276 t ng, t 39,20% so v i k ho ch năm. - Hoàn t t công tác n bù gi i t a d án i l ông - Tây, c u và ư ng Nguy n Văn C , ã l p th t c bàn giao m t b ng cho ơn v thi công. D án m r ng Trư ng i h c Y Dư c ã thu h i m t b ng ư c 80/89 căn. D án Trung tâm thương m i - chung cư Soái Kình Lâm ã thu h i m t b ng ư c 113/125 căn. Các d án khác (d án di d i các h trong khuôn viên trư ng h c, b nh vi n, d án R p ng Tháp…) v n ti p t c th c hi n. - Công tác thu ti n thuê nhà ư c t 6,8 t ng, t 68% k ho ch, tăng 2% so v i cùng kỳ. ã xét bán 566 căn nhà v i tr giá hơn 36,5 t ng, t 51% k ho ch năm. - Qu n ã c p 305 gi y phép xây d ng, 539 gi y ch ng nh n quy n s d ng nhà t mua nhà theo Ngh nh s 61/CP, c p 328 gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s h u công trình xây d ng theo Ngh nh s 90/2006/N -CP c a Chính ph . ThNm nh d toán, quy t toán ư c 109 công trình v i t ng giá tr trên 48,2 t ng. - T l h c sinh l p Năm hoàn thành b c ti u h c t 99,97% (3.790/3.791 HS), l p Chín ư c xét t t nghi p trung h c cơ s t 99,87% (3.992/3.997 HS). ã ki m tra và công nh n 15/15 phư ng hoàn thành ph c p giáo d c b c trung h c ph thông năm 2006 và ư c UBND thành ph công nh n qu n 5 t chuNn ph c p b c trung h c năm 2006. - T o vi c làm cho 2.675/5.000 lư t ngư i, t 53,5% k ho ch năm. - ào t o ngh cho 8.186/17.000 lư t ngư i, t 48,15% k ho ch năm. Nhìn chung, h u h t các ch tiêu v kinh t như t c tăng trư ng kinh t , doanh thu thương m i - d ch v , giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p u tăng so v i cùng kỳ năm 2006. Tuy nhiên giá tr xây l p, s a ch a trong 6 tháng u năm t t l th p, nhi u công trình tr ng i m chưa ư c kh i công theo úng ti n ,k ho ch c a qu n. Tr t t - v sinh môi trư ng có chuy n bi n nhưng chưa ư c duy trì thư ng xuyên. II. V NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2007: Ngoài nhi m v và các gi i pháp ã ư c y ban nhân dân qu n nêu trong báo cáo, H i ng nhân dân qu n 5 ngh y ban nhân dân qu n lưu ý: 1. V kinh t : - Ph n u hoàn thành các ch tiêu ra: doanh thu thương m i - d ch v năm 2007 tăng t 19% - 21% so v i th c hi n năm 2006; giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p tăng 14% - 16% so v i th c hi n năm 2006. Tăng cư ng các bi n pháp, ph n u hoàn thành 100% ch tiêu thu ngân sách Nhà nư c (770,73 t ng).
  3. - Xây d ng và tri n khai k ho ch th c hi n chương trình hành ng h i nh p kinh t qu c t c a qu n 5 giai o n 2007 - 2010. - Xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và thu chi ngân sách qu n năm 2008. 2. V xây d ng cơ b n - qu n lý ô th : - Hoàn thành ưa vào s d ng cao c văn phòng 1015 Tr n Hưng o, tr s y ban nhân dân phư ng 10 và Công viên Cây Mai. - Kh i công xây d ng các công trình: chung cư 155 Nguy n Chí Thanh, chung cư 402 Hàm T , d án khu nhà 12 - 28 Nguy n Tri Phương, kho tang v t Công an qu n 5, Câu l c b Hưu trí, thi công c i t o nâng c p công viên… - Ny nhanh ti n l p và trình duy t th t c u tư, phương án b i thư ng gi i t a các d án theo k ho ch, t p trung các d án tr ng i m c a qu n. - Hoàn t t công tác bàn giao nhà, n n t tái nh cư cho các h thu c d án il ông - Tây. - T p trung hoàn ch nh án và công b quy ho ch chi ti t t l 1/2000 c a 15 phư ng. Tri n khai quy ho ch chi ti t t l 1/500 t i m t s c m dân cư (khu t giác Hùng Vương - Sư V n H nh - Tr n Phú - Tr n Nhân Tôn (phư ng 9), khu mũi tàu Tr n Phú, phư ng 11, phư ng 12). Rà soát, i u ch nh quy ho ch h m gi i. - Ny m nh công tác c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t . Hoàn thành công tác bán nhà thu c s h u Nhà nư c. 3. V văn hóa - xã h i: - T ch c các ho t ng văn hóa - văn ngh , TDTT chào m ng các ngày l l n. - Ti p t c Ny m nh th c hi n cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư”. Ph n u n cu i năm 2007 phư ng 12 t chuNn phư ng văn hóa. - Tri n khai k ho ch b o t n, duy tu các di tích xu ng c p trên a bàn nh m áp ng các yêu c u tham quan, du l ch, giáo d c truy n th ng. - Ti p t c th c hi n cu c v n ng “Nói không v i tiêu c c và b nh thành tích trong giáo d c”. T ch c t t công tác tuy n sinh và khai gi ng năm h c 2007 - 2008. - T ch c các ho t ng th thao hè, giao lưu 3 th h ; H i thao ngư i Hoa và tham gia các gi i th thao c p thành ph . - Tri n khai k ho ch th c hi n mô hình y t a phương, thành l p b nh vi n tuy n qu n, Trung tâm Y t D phòng qu n theo ch trương c a thành ph . Tăng cư ng ki m tra, phòng, ch ng s t xu t huy t và d ch cúm gia c m. - Ny nhanh ti n thNm nh, c p gi y ch ng nh n an toàn v sinh th c phNm trên a bàn qu n. T ch c thanh, ki m tra v sinh an toàn th c phNm và y dư c tư nhân t II/2007. - T p trung th c hi n t t chính sách xã h i; công tác n ơn áp nghĩa. Ti p t c v n ng óng góp xây d ng, s a ch a nhà tình nghĩa, tình thương, t ng t th , các v t d ng sinh ho t thi t y u cho gia ình di n chính sách khó khăn. - Ti n hành kh o sát, l p k ho ch nâng m c thu nh p c a các h c n chuNn nghèo t 6 tri u ng lên 7 tri u ng/ngư i/năm. Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n án “Chương trình gi m nghèo, tăng h khá gi ” c a thành ph giai o n 2007 - 2010.
  4. 4. An ninh - qu c phòng: - Gi v ng n nh an ninh chính tr , tăng cư ng qu c phòng toàn dân và th tr n an ninh nhân dân. Thư ng xuyên th c hi n tr n áp kiên quy t, liên t c, ng b , lo i tr các ho t ng t i ph m có t ch c. - T ch c di n t p phòng th năm 2007. ChuNn b t t ngu n giao quân nghĩa v quân s năm 2008. 5. C i cách hành chính: - Ny nhanh vi c áp d ng công ngh thông tin và các gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu n lý hành chính Nhà nư c. Ti n hành ánh giá và công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001:2000 c a qu n năm 2007. - Tri n khai vi c th c hi n Ngh nh s 79/2007/N -CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph v c p b n sao t s g c, ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký. - T ch c ánh giá công nh n hi u qu v n hành h th ng ch t lư ng ISO t i các phư ng 2, 8, 14; sơ k t công tác tri n khai áp d ng m ng LAN t i 6 phư ng thí i m (2, 11, 13, 14, 15) và tri n khai th c hi n các phư ng còn l i. III. T CH C TH C HI N: H i ng nhân dân qu n giao cho y ban nhân dân qu n căn c ý ki n c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n, hai Ban H i ng nhân dân, c a i bi u ã nêu t i kỳ h p và b n t ng h p ki n ngh c a c tri ch o các phòng, ban liên quan xem xét gi i quy t. ng th i có k ho ch c th t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân ph i h p ho t ng và tăng cư ng giám sát, ki m tra k p th i ôn c, ch n ch nh thi u sót trong t ch c th c hi n Ngh quy t H i ng nhân dân. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và các t ch c thành viên tuyên truy n, ph bi n nhi m v kinh t - xã h i 6 tháng cu i năm 2007, ng th i ph i h p ch t ch v i các cơ quan Nhà nư c ng viên các t ng l p nhân dân tích c c tham gia, k p th i phát hi n nh ng v n c n i u ch nh, b sung, ph n ánh v i các cơ quan có thNm quy n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n khóa IX, kỳ h p l n th 10 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2007./. CH TNCH ng Công Lu n
Đồng bộ tài khoản