Nghị quyết số 01/2007/QH12

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
109
lượt xem
12
download

Nghị quyết số 01/2007/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2007/QH12 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2007/QH12

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2007/QH12 Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V CƠ C U T CH C C A CHÍNH PH VÀ S PHÓ TH TƯ NG CHÍNH PH NHI M KỲ KHÓA XII QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 84 và i u 114 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c i u 2 Lu t t ch c Qu c h i; Căn c i u 2 Lu t t ch c Chính ph ; Căn c i u 29 N i quy kỳ h p Qu c h i; Căn c T trình s 19/TTr-TTg ngày 26/7/2007 c a Th tư ng Chính ph ngh Qu c h i quy t nh cơ c u t ch c c a Chính ph . QUY T NGHN: A. CƠ C U T CH C C A CHÍNH PH I. CÁC B 1. B qu c phòng, 2. B Công An, 3. B Ngo i Giao, 4. B N i v , 5. B Tư pháp, 6. B K ho ch và u tư, 7. B Tài chính, 8. B Công thương, 9. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, 10. B Giao thông v n t i, 11. B Xây d ng,
  2. 12. B Tài nguyên và Môi trư ng, 13. B Thông tin và Truy n thông, 14. B Lao ng – Thương binh và Xã h i, 15. B Văn hóa, Th thao và Du l ch 16. B Khoa h c và Công ngh , 17. B Giáo d c và ào t o, 18. B Y t . II. CÁC CƠ QUAN NGANG B 19. y ban Dân t c, 20. Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam, 21. Thanh tra Chính ph , 22. Văn phòng Chính ph . III. CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N C A M T S B , CƠ QUAN NGANG B Ã Ư C QUY NNH T I CÁC LU T, PHÁP L NH HI N HÀNH, NHƯNG NAY CÓ S THAY I V CƠ C U, T CH C THEO NGHN QUY T NÀY, THÌ Ư C CHUY N GIAO CHO CÁC B , CƠ QUAN NGANG B TƯƠNG NG K T NGÀY CÁC CƠ QUAN NÀY Ư C S P X P L I. GIAO CHO CHÍNH PH TRÌNH QU C H I VÀ Y BAN THƯ NG V QU C H I S A I, B SUNG CÁC LU T VÀ PHÁP L NH LIÊN QUAN N CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N C A CÁC B , CƠ QUAN NGANG B THEO NGHN QUY T NÀY. IV. CHÍNH PH QUY NNH C TH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C C A CÁC B , CƠ QUAN NGANG B . B. S PHÓ TH TƯ NG CHÍNH PH Chính ph có 05 Phó Th tư ng. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th nh t, thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2007./.
  3. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản