Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc triển khai thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----- ------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 12 (Ngày 27 tháng 3 năm 2008) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Chỉ thị số 260/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội; Xét Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 21/3/2008 của UBND thành phố Hà Nội và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố; ý kiến của đại biểu HĐND thành phố, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua Tờ trình của UBND thành phố về việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Hà Tây; điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc; toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 xã: Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vào Thủ đô Hà Nội. Điều 2. Giao UBND thành phố: - Hoàn chỉnh văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ; - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo quy định sau khi có Nghị quyết của Quốc hội về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và sự chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII kỳ họp thứ 12 thông qua./.
  2. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Ủy ban TVQH, Chính phủ (để báo cáo); - TT Thành ủy (để báo cáo); - VPQH, VPCP (để báo cáo); - Ban công tác ĐB của QH (để báo cáo); Ngô Thị Doãn Thanh - Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp (để báo cáo); - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội; - TTHĐNDTP, UBNDTP, MTTQTP; - Đại biểu HĐNDTP; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thành phố; - VPTU, VPHĐND, VPUBND, VPĐĐBQH HN; - HĐND, UBND, UBMTTQ các quận, huyện.
Đồng bộ tài khoản