Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 5 NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 01/2008/NQ-H ND Qu n 5, ngày 14 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 5 KHÓA IX, KỲ H P TH 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi nghe các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n, Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân, báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i, Ban Pháp ch H i ng nhân dân qu n, phát bi u c a y ban M t tr n T qu c qu n và ý ki n c a các i bi u; Kỳ h p th 12 H i ng nhân dân qu n 5 khóa IX ư c t ch c vào ngày 11 tháng 7 năm 2008, QUY T NGHN: Nh t trí v i báo cáo 6 tháng u năm, chương trình công tác 6 tháng cu i năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n. Tán thành báo cáo c a y ban nhân dân qu n và các ngành v tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i và thu - chi ngân sách 6 tháng u năm 2008, các bi n pháp th c hi n ch tiêu, k ho ch 6 tháng cu i năm 2008. Ghi nh n ý ki n c a y ban M t tr n T qu c qu n, Ban Kinh t - Xã h i và Ban Pháp ch H i ng nhân dân qu n phát bi u trong kỳ h p. H i ng nhân dân qu n 5 nh n m nh m t s nhi m v sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NGHN QUY T H I NG NHÂN DÂN QU N 6 THÁNG U NĂM 2008: Qua th o lu n c a các i bi u và tr l i ch t v n c a y ban nhân dân, các ban - ngành qu n, H i ng nhân dân qu n th ng nh t v i ánh giá ho t ng kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng theo ch tiêu k ho ch ra trong 6 tháng u năm 2008. C th như sau: - Doanh s thương m i - d ch v toàn qu n ư c t 21.940 t ng, tăng 21% so cùng kỳ năm trư c.
  2. - Kim ng ch xu t nh p khNu ư c t 122,087 tri u USD. - Giá tr s n xu t công nghi p ư c t trên 2.278 t ng, tăng 15,76% so v i cùng kỳ năm trư c. - Ư c thu ngân sách nhà nư c 6 tháng ư c t 507,4 t ng, t 52% d toán năm, tăng 42% so cùng kỳ năm trư c. Trong ó, ư c thu thu công thương nghi p là 384 t ng, t 47% k ho ch năm, tăng 39% so v i cùng kỳ. - Ư c thu ngân sách qu n 6 tháng là 130,436 t ng; t 55% k ho ch năm, tăng 49% so cùng kỳ năm trư c; chi ngân sách qu n là 102 t ng; t 43% k ho ch năm, tăng 21% so cùng kỳ. - Giá tr u tư xây d ng, s a ch a các công trình b ng ngu n v n ngân sách th c hi n trong 6 tháng ư c t 18 t ng, t 36,09 % so v i k ho ch năm. - Công tác thu ti n thuê nhà ư c t 5,8 t ng, t 65% k ho ch. ã xét bán 428 căn nhà v i s ti n hơn 27 t ng. - Qu n ã c p 342 gi y phép xây d ng, 626 gi y ch ng nh n quy n s d ng nhà t di n mua nhà theo Ngh nh s 61/N -CP, c p 2.150 gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . - T l h c sinh l p 5 và l p 9 hoàn thành b c h c t 100%. y ban nhân dân thành ph ti p t c công nh n qu n 5 t chuNn v ch ng mù ch và ph c p giáo d c năm 2007. - T o vi c làm cho 2.712/5.000 lư t ngư i, t 54,24% k ho ch năm. - ào t o ngh cho 8.512/17.000 lư t ngư i, t 50,1% k ho ch năm. Nhìn chung, h u h t các ch tiêu như t c tăng trư ng kinh t , doanh thu thương m i - d ch v , giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p, thu ngân sách u tăng so v i cùng kỳ năm 2007. Tuy nhiên giá tr xây d ng cơ b n, ch tiêu thu thu trong 6 tháng u năm chưa t k ho ch. Ph m pháp hình s , tai n n giao thông tăng so v i cùng kỳ. Tr t t - v sinh môi trư ng có chuy n bi n nhưng chưa ư c duy trì thư ng xuyên. II. V NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2008: Ngoài nhi m v và các gi i pháp ã ư c y ban nhân dân qu n nêu trong báo cáo, H i ng nhân dân qu n 5 ngh y ban nhân dân qu n lưu ý: 1. V kinh t : - Ph n u doanh thu thương m i - d ch v tăng t 19% - 21%; giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p tăng 14% - 16% so v i th c hi n năm 2007. Ph n u hoàn thành 100% ch tiêu thu ngân sách nhà nư c và thu thu công thương nghi p. - Xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và thu - chi ngân sách qu n năm 2009.
  3. 2. V xây d ng cơ b n - qu n lý ô th : - Hoàn thành ưa vào s d ng công trình m r ng Trư ng Hàm T , kho tang v t c a Công an qu n, tr s y ban nhân dân - Phư ng i phư ng 1 và công viên d c tuy n H i Thư ng Lãn Ông. - Ti p t c thi công: chung cư 155 Nguy n Chí Thanh, chung cư 402 Hàm T , nhà liên k 12 - 28 Nguy n Tri Phương. - T ch c u th u các công trình: Trung tâm Thương m i - D ch v T n à, tr s y ban nhân dân các phư ng 2, 4, 7, 12, H i Ch th p , Trư ng Tr n Qu c To n, Lý C nh H n, Nguy n c C nh. - Hoàn t t vi c c i t o, nâng c p 3 tuy n ư ng, 29 h m và 12 v a hè theo k ho ch. - Duy trì th c hi n k ho ch ch n ch nh, l p l i tr t t ô th , an toàn giao thông và v sinh môi trư ng trên a bàn qu n. 3. V văn hóa - xã h i: - T ch c các ho t ng văn hóa - văn ngh , th d c th thao chào m ng các ngày l l n. - Ti p t c t ch c các l p t p hu n v văn hóa giao ti p, ng x trong công s , c ng ng dân cư. T ng k t 1 năm th c hi n ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” trên a bàn qu n. - Tri n khai th c hi n t t k ho ch tuy n sinh năm h c 2008 - 2009. Có k ho ch s a ch a nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b d y h c, khai gi ng năm h c 2008 - 2009. - Ny m nh công tác c p gi y ch ng nh n và ki m tra, x lý vi ph m v v sinh an toàn th c phNm. - Tri n khai k ho ch chăm lo di n chính sách, có công nhân d p k ni m 61 năm ngày Thương binh li t sĩ. - T ng k t, ánh giá k t qu th c hi n m c tiêu cơ b n không còn h nghèo có thu nh p dư i 8 tri u ng/ngư i/năm. Ph n u t ch tiêu 358 h nghèo vư t chuNn có m c thu nh p trên 10 tri u ng/ngư i/năm. - Ti p t c th c hi n vi c chuy n i phương ti n, ngành ngh cho ngư i s d ng xe 3, 4 bánh t ch theo ch o c a y ban nhân dân thành ph . 4. An ninh - qu c phòng: Gi v ng n nh an ninh chính tr . Thư ng xuyên m t cao i m t n công các lo i t i ph m. Tăng cư ng tu n tra, ch t ch n, th c hi n tr n áp liên t c lo i tr các băng nhóm t i ph m. Ph n u ki m ch , kéo gi m ph m pháp hình s , cháy n , tai n n giao thông trên a bàn.
  4. 5. C i cách hành chính: - Ti p t c tri n khai th c hi n Ch th s 07/2008/CT-UBND c a y ban nhân dân thành ph v tăng cư ng các bi n pháp góp ph n gi m l m phát, th c hi n ti t ki m ch ng lãng phí. - Thư ng tr c y ban nhân dân qu n b trí th i gian tăng cư ng i cơ s , gi i quy t khó khăn, vư ng m c trong quá trình i u hành công tác c a ơn v . - Th c hi n t t công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c tri. Nâng cao hi u qu công tác hòa gi i cơ s , h n ch tình tr ng khi u n i vư t c p. - Xây d ng, nâng c p h th ng ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001: 2000, ng th i tri n khai th c hi n xây d ng m ng LAN t i 9 phư ng còn l i. III. T CH C TH C HI N: H i ng nhân dân qu n giao cho y ban nhân dân qu n căn c ý ki n c a y ban M t tr n T qu c qu n, hai Ban H i ng nhân dân, c a i bi u ã nêu t i kỳ h p và b n t ng h p ki n ngh c a c tri ch o các phòng, ban liên quan xem xét gi i quy t. ng th i có k ho ch c th t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân ph i h p ho t ng và tăng cư ng giám sát, ki m tra k p th i ôn c, ch n ch nh thi u sót trong t ch c th c hi n Ngh quy t H i ng nhân dân. ngh y ban M t tr n T qu c qu n và các t ch c thành viên tuyên truy n ph bi n nhi m v kinh t - xã h i 6 tháng cu i năm 2008, ng th i ph i h p ch t ch v i các cơ quan nhà nư c ng viên các t ng l p nhân dân tích c c tham gia, k p th i phát hi n nh ng v n c n i u ch nh, b sung, ph n ánh v i các cơ quan có thNm quy n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n, khóa IX, kỳ h p l n th 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH ng Công Lu n
Đồng bộ tài khoản