Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
34
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận 3 năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N 3 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 01/2008/NQ-H ND Qu n 3, ngày 18 tháng 01 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V , CH TIÊU KINH T - XÃ H I C A QU N 3 NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 3 KHÓA IX - KỲ H P L N TH 14 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, báo cáo th m tra c a hai Ban H i ng nhân dân; các báo cáo c a y ban nhân dân qu n; thông báo c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n; ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n 3, QUY T NGHN: Nh t trí v i báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân v ho t ng c a H i ng nhân dân qu n 3 năm 2007 và chương trình công tác năm 2008. Nh t trí v i các báo cáo c a y ban nhân dân qu n 3 v tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i qu n 3 năm 2007 và d ki n chương trình k ho ch năm 2008. H i ng nhân dân qu n 3 nh n m nh m t s v n sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V K HO CH NĂM 2007 1. H i ng nhân dân ghi nh n y ban nhân dân qu n 3 ã t ch c th c hi n t ho c vư t các ch tiêu sau ây trong năm 2007: - Doanh thu thương m i - d ch v th c hi n ư c 38.093 t ng, tăng 33,1% so v i năm 2006 (ch tiêu năm 2007: tăng ít nh t là 15%). - Thu ngân sách nhà nư c trên a bàn ư c 756,712 t ng, vư t 35,6% d toán ư c giao (ch tiêu: 557,6 t ng). - Hoàn thành m c tiêu xóa ói gi m nghèo giai o n 2 v i ch tiêu không còn h nghèo có thu nh p dư i m c 6 tri u ng/ngư i/năm. - Trong năm, ã gi i thi u và có 10.740 lao ng ư c gi i quy t vi c làm (ch tiêu: gi i thi u và gi i quy t vi c làm 8.500 lao ng). - Có 4/14 phư ng ăng ký xây d ng phư ng văn hóa (ch tiêu: 2 phư ng ăng ký). - Gi t l phát tri n dân s t nhiên dư i 1% (k t qu th c hi n: 0,51%). - Hoàn thành ch tiêu g i thanh niên nh p ngũ, t ch tiêu c 2 c p qu n và phư ng (215/215 thanh niên nh p ngũ).
  2. - m b o tình hình an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. S v ph m pháp hình s gi m ư c 10,18% so v i năm 2006 (ch tiêu: gi m ít nh t 10%); t l phá án c bi t nghiêm tr ng t 100% (ch tiêu: trên 80%) - Th c hi n t t công tác b u c i bi u Qu c h i khóa XII trên a bàn qu n. 2. H i ng nhân dân qu n ánh giá cao nh ng c g ng c a y ban nhân dân qu n trong vi c t ch c th c hi n các nhi m v , ch tiêu khác, c th như: Ny m nh công tác ki m tra sau ăng ký kinh doanh, ch ng buôn l u và gian l n thương m i; tăng cư ng x lý các trư ng h p vi ph m xây d ng; công tác quy ho ch 1/2000; t ch c th c hi n các d án, công trình ư c ghi trong ngh quy t H i ng nhân dân có nhi u chuy n bi n tích c c; bán nhà thu c s h u nhà nư c theo Ngh nh s 61/CP cơ b n ã bán ho c áp giá nh ng nhà có i u ki n bán; m b o ư c v sinh ô th ; gi v ng ph c p giáo d c ti u h c trong tu i, ph c p trung h c cơ s và ph c p trung h c ph thông; t ch c t t ho t ng k ni m các ngày l l n; duy trì ư c các phong trào th d c th thao qu n chúng; quan tâm chăm lo t t cho nhân dân, chăm lo gia ình chính sách nhân k ni m 60 năm ngày Thương binh Li t s . Trong công tác c i cách hành chính, Qu n ã m r ng áp d ng theo tiêu chuNn ISO 9001:2000 trên m t s lĩnh v c; th c hi n thí i m cơ ch “m t c a liên thông” t i T Nghi p v hành chính công và m t s phư ng; s p x p, ki n toàn b máy các phòng, ban, ơn v thu c qu n; nâng cao năng l c, trách nhi m, thái ph c v nhân dân c a cán b , công ch c; th c hi n trang thông tin i n t c a qu n; xây d ng m ng thông tin riêng o k t n i gi a qu n, phư ng và các phòng, ban v.v… 3. H i ng nhân dân nh n th y Qu n cũng còn m t s t n t i c n ư c kh c ph c trong th i gian t i như sau: tuy có nhi u c g ng, nhưng ch có 3/10 d án, công trình ghi trong ngh quy t c a H i ng nhân dân ư c kh i công; ngu n k t dư ngân sách qu n khá l n, nhưng các d án u tư d ki n s d ng t ngu n này chưa tri n khai th c hi n ư c; công tác gi i ngân các d án công trình còn ch m, thư ng t p trung vào th i i m cu i năm; tr t t lòng l ư ng, v a hè và v sinh môi trư ng v n còn nhi u b t c p; t l khám phá án tuy có tăng hơn so v i năm 2006, nhưng v n chưa t ch tiêu ra; t n n xã h i, nh t là ma túy v n còn di n bi n ph c t p v i nh ng ho t ng bi n tư ng, trá hình, t l ngư i nghi n ma túy m i phát sinh và s tái nghi n tăng cao; ngư i dân v n còn phàn nàn v công tác ki m tra n i nghi p b n v khi yêu c u c p gi y phép xây d ng, v ti n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo k ho ch. II. M C TIÊU, NHI M V VÀ CÁC CH TIÊU PH N U TRONG NĂM 2008 1. M c tiêu, nhi m v : (1) Duy trì t c tăng trư ng kinh t cao theo cơ c u d ch v - thương m i - ti u th công nghi p, phát tri n theo hư ng b n v ng trên ba lĩnh v c: kinh t , xã h i và môi trư ng. Phát huy t t và a d ng hóa các ngu n v n u tư và nâng cao hi u qu s d ng v n u tư t ngân sách nhà nư c. (2) Nâng cao hi u qu qu n lý nhà nư c qu n, phư ng trên các lĩnh v c. (3) Tăng cư ng công tác qu c phòng, an ninh, m b o gi v ng n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i. Ti p t c nâng cao ch t lư ng công tác i u tra, truy t , xét x ; không oan sai cũng không b l t t i ph m. Phòng, ch ng có hi u qu i v i các lo i t i ph m và t n n xã h i. (4) Ti p t c nâng cao m c s ng và ch t lư ng s ng c a nhân dân, gi i quy t k p th i và có hi u qu nh ng v n b c xúc c a xã h i. (5) Ti p t c th c hi n công tác c i cách hành chính; phòng, ch ng tham nhũng; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. (6) T ch c t t ho t ng k ni m các ngày l l n. (7) Th c hi n t t “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”.
  3. 2. Các ch tiêu ph n u th c hi n: (1) Doanh thu thương m i - d ch v tăng trên 20% so v i năm 2007. (2) t ch tiêu thu ngân sách (820,2 t ng) và ph n u vư t ch tiêu ít nh t là 5%. (3) Hoàn thành vi c l p quy ho ch chi ti t 1/500 m t s khu v c c n ch nh trang. (4) V n ng nhân dân hi n t m r ng ít nh t là 14 h m (m i phư ng 1 h m). (5) Th c hi n bê tông nh a nóng theo phương th c Nhà nư c và nhân dân cùng làm ít nh t là 14 h m (m i phư ng 1 h m). (6) Ch nh trang, nâng c p v a hè các tuy n ư ng sau: - Lý Thái T - Nguy n Thi n Thu t - Cách M ng Tháng Tám - Tr n Quang Di u - Lý Chính Th ng - Trương nh - Bà Huy n Thanh Quan - Võ Văn T n - Nguy n ình Chi u - Tr n Qu c Th o - Pasteur - Tr n Qu c To n - Huỳnh T nh C a - Lê Quý ôn - Tú Xương - Ngô Th i Nhi m (7) Xây d ng 05 m ng xanh t i các a i m sau: - Phía trư c h i trư ng Thành y (tuy n Bà Huy n Thanh Quan). - C nh Trư ng Nguy n Th Minh Khai (tuy n Bà Huy n Thanh Quan). - C nh Trư ng Lê L i (tuy n Lý Chính Th ng).
  4. - Trong khuôn viên sân chung cư Tr n Quang Di u. - Khu t 391 Nam Kỳ Kh i Nghĩa (Trư ng Tr n Minh Quy n cũ). (8) Kh i công 8 d án, công trình sau: - Tr s y ban nhân dân phư ng 1. - Tr s y ban nhân dân phư ng 3. - Trư ng Ti u h c Nhiêu L c. - Trung tâm Th d c Th thao H Xuân Hương. - Trung tâm Thương m i - D ch v s 158 ư ng Võ Văn T n. - Chung cư 134A Lý Chính Th ng, phư ng 7. - Chung cư 108/69GH Tr n Quang Di u, phư ng 14. - Chung cư s 2 ư ng Nguy n Gia Thi u, phư ng 6. (9) Gi i thi u và gi i quy t vi c làm cho 8.500 lao ng. (10) Xây d ng 14/14 phư ng không còn ma túy, mãi dâm. (11) Nâng m c thu nh p các h nghèo lên trên 7 tri u ng/ngư i/năm. (12) Xây d ng 2 trư ng t chuNn qu c gia. (13) Thêm 2 phư ng ăng ký xây d ng phư ng văn hóa. (14) Xây d ng thêm 06 khu ph văn hóa (nâng t ng s khu ph văn hóa trên a bàn qu n lên là 55). (15) Gi m c tăng dân s t nhiên dư i 1%. (16) Giao quân nghĩa v quân s t ch tiêu c p qu n và c p phư ng. (17) Gi m s v ph m pháp hình s 10% so v i năm 2007. (18) T l khám phá án t t 60% tr lên. (19) T l khám phá án c bi t nghiêm tr ng t 80% tr lên. III. GI I PHÁP TH C HI N H i ng nhân dân qu n nh t trí v i các gi i pháp ư c nêu ra trong các báo cáo c a y ban nhân dân qu n trình t i kỳ h p, ng th i nh n m nh m t s gi i pháp sau ây: (1) Tăng cư ng vi c th c hi n k lu t hành chính, nh t là vi c ch p hành ch thông tin, báo cáo trong b máy hành chính; ki m tra, ch o ch n ch nh nh ng trư ng h p th c hi n không úng quy ch làm vi c, quy ch ph i h p công tác, quy trình gi i quy t công vi c trong b máy chính quy n. (2) Ny m nh vi c ng d ng công ngh thông tin trong công tác qu n lý, i u hành và gi i quy t công vi c các cơ quan, ơn v qu n, phư ng.
  5. (3) Gi m các cu c h p không c n thi t và t ng bư c nâng cao ch t lư ng h i h p. (4) Tăng cư ng i cơ s gi i quy t các khó khăn cơ s ; ng th i tranh th làm vi c v i các s , ngành thành ph tháo g các khó khăn c a Qu n. (5) Th c hi n có hi u qu cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”. IV. T CH C TH C HI N Giao y ban nhân dân qu n 3 tri n khai, t ch c th c hi n Ngh quy t. Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n 3 và các oàn th chính tr - xã h i ng viên các t ng l p nhân dân, các gi i th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n; ph n ánh k p th i tâm tư nguy n v ng, ki n ngh c a công dân n H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 3 Khóa IX, kỳ h p l n th 14 thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2008./. CH TNCH Thân Th Thư
Đồng bộ tài khoản