Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N BÌNH TH NH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 01/2008/NQ-H ND Bình Th nh, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH KHÓA IX, KỲ H P TH 11 (T ngày 10 n ngày 11 tháng 7 năm 2008) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ s xem xét các báo cáo, t trình c a Thư ng tr c và các Ban c a H i ng nhân dân qu n; các báo cáo và t trình c a y ban nhân dân qu n và các cơ quan h u quan; báo cáo c a y ban M t tr n T qu c qu n, QUY T NGHN: 1. Nh t trí v i báo cáo c a H i ng nhân dân v ho t ng 6 tháng u năm và chương trình công tác 6 tháng cu i năm 2008. 2. Nh t trí ánh giá tình hình th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, thu chi ngân sách trên a bàn qu n trong 6 tháng u năm, phương hư ng nhi m v và các bi n pháp th c hi n 6 tháng cu i năm 2008 ã nêu trong báo cáo c a y ban nhân dân qu n và các cơ quan h u quan. H i ng nhân dân qu n nh n m nh m t s n i dung như sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V 6 THÁNG U NĂM 2008: y ban nhân dân qu n ã có nhi u n l c trong t ch c i u hành th c hi n nhi m v kinh t - xã h i 6 tháng u năm 2008 t ư c m t s k t qu trên nhi u m t. H u h t các ch tiêu th c hi n u tăng so v i cùng kỳ, ho t ng s n xu t - kinh doanh ti p t c phát tri n; Phát huy hi u qu vi c th c hi n quy trình qu n lý ch t lư ng ISO góp ph n nâng cao hi u l c và hi u qu qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c. Các ho t ng chăm sóc s c kh e và chăm lo các gia ình chính sách, có công, ngư i có hoàn c nh khó khăn luôn ư c quan tâm th c hi n; có nhi u n l c trong công tác b o tr xã h i và xóa ói gi m nghèo. Phát huy dân ch cơ s , huy ng s c m nh kh i i oàn k t toàn dân trong vi c th c hi n chương trình m c tiêu 3 gi m; phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư”; phong trào toàn dân b o v an ninh t
  2. qu c; u tranh phòng, ch ng t n n xã h i… và “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” bư c u t ư c k t qu nh t nh; góp ph n gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trên a bàn. Tuy nhiên v n còn m t s m t t n t i, h n ch như: ti n th c hi n u tư xây d ng cơ b n, các công trình tr ng i m, ch nh trang và nâng c p ch , quy ho ch chi ti t 1/2000, quy ho ch phát tri n kinh t n năm 2020 v n còn ch m; công tác gi i quy t ơn thư khi u n i t cáo, khi u ki n, ki n ngh c a công dân tuy có t p trung nhưng s ơn dân nguy n còn t n ng khá nhi u; ph m pháp hình s và phát sinh m i ngư i nghi n ma túy có chi u hư ng gia tăng ph c t p. Công tác c i cách hành chính có t ư c m t s k t qu nh t nh, nhưng nhìn chung vi c gi i quy t h sơ c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t còn ch m, gây phi n hà cho dân. II. NHI M V TR NG TÂM VÀ CH TIÊU CH Y U: 1. Tăng cư ng và nâng cao hi u qu ho t ng c a H i ng nhân dân qu n: Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n và các Ban H i ng nhân dân qu n có k ho ch và tăng cư ng công tác ki m tra giám sát, kh o sát ho t ng c a y ban nhân dân và các ngành ch c năng v th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n m t cách có hi u qu . 2. Nâng cao hi u qu ch o, i u hành và qu n lý c a y ban nhân dân qu n: Trên cơ s k t qu th c hi n 6 tháng u năm, y ban nhân dân qu n ti p t c ch o i u hành theo Quy t nh s 05/2008/Q -UBND ngày 24 tháng 01 năm 2008; Chương trình s 73/CTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2008 v chương trình làm vi c c a y ban nhân dân qu n, Quy t nh s 04/2008/Q -UBND ngày 24 tháng 01 năm 2008 v k ho ch th c hi n “Năm 2008 - năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”, trong ó c n t p trung: - Ngoài các ch tiêu, nhi m v ã ư c Ngh quy t H i ng nhân dân t i kỳ h p th 10 xác nh, y ban nhân dân qu n s m b sung vào k ho ch ch o i u hành 6 tháng cu i năm nh ng n i dung ã trình và ư c H i ng nhân dân thông qua t i kỳ h p 11 l n này. - Rà soát các ch tiêu, nhi m v c a t ng ơn v , t ng phư ng b sung, nhi m v , bi n pháp k ho ch c th nh m tri n khai th c hi n hoàn thành các ch tiêu, nhi m v năm 2008 theo k ho ch ã ra. - Ti p t c t p trung ch o g n nhi m v chuyên môn v i t ch c t t các ho t ng k ni m nh ng ngày l l n, Ny m nh th c hi n cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh” và th c hi n có hi u qu k ho ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. - Rà soát, s a i, b sung các quy nh v ch c năng, nhi m v c a các phòng, ban chuyên môn; c ng c hoàn thi n t ch c b máy, nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác các phòng, ban, ơn v và y ban nhân dân phư ng.
  3. 2.1. V kinh t : Ti p t c ph n u t m c tăng trư ng s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p trên 7% và m c tăng doanh thu thương m i, d ch v 18% tr lên so th c hi n năm 2007. C n t p trung các bi n pháp sau ây: - Hoàn thành th c hi n liên thông gi a y ban nhân dân qu n v i Chi c c Thu , Kho b c Nhà nư c qu n trong vi c ăng ký kinh doanh và c p mã s thu . T ch c g p g , ti p xúc và i tho i v i các doanh nghi p. - ChuNn b t t các i u ki n, bi n pháp th c hi n chuy n i ngành ngh kinh doanh (trong i u ki n có th ) và chuy n i phương ti n kinh doanh cho các trư ng h p hành ngh xe ba, b n bánh t ch (xe ba gác máy, xe ba gác p) - Tăng cư ng ki m tra thư ng xuyên và t xu t, kiên quy t xóa các t i m h p ch l n chi m lòng l ư ng, ti p t c t p trung x lý d t i m các trư ng h p tái l n chi m t i các khu v c ch t phát, ch t m ã gi i t a. - Tăng cư ng công tác h u ki m; x lý k p th i nh ng trư ng h p vi ph m trong ăng ký và ho t ng kinh doanh c a các ơn v . - Hoàn thành án quy ho ch c m kinh t trên a bàn qu n Bình Th nh n năm 2020 theo cương ư c H i ng nhân dân qu n thông qua. 2.2. V công tác u tư xây d ng cơ b n và b i thư n,g gi i phóng m t b ng: Ny nhanh ti n l p, hoàn thành thi t k d toán k thu t i v i các d án tr ng i m và các d án trong danh m c u tư xây d ng cơ b n năm 2008, ph n u 80 - 95% d án trong danh m c ư c kh i công và hoàn thành th t c. C n t p trung: - Th c hi n kh i công: xây d ng tr s y ban nhân dân phư ng 2, 22, 25, h bơi Trư ng Ti u h c Chu Văn An, Trư ng Ti u h c C u Long và hoàn thành, bàn giao d án Trư ng Ti u h c Bình Qu i Tây; ch ng ph i h p v i S Giao thông v n t i hoàn thành vi c i u ch nh giá gói th u, phê duy t t ng d toán, k t qu trúng th u và kh i công d án c ng h p 125 inh Tiên Hoàng. - Hoàn thành công tác gi i phóng m t b ng kh i công d án: Chung cư Trư ng Sa; thoát nư c Phan Văn Hân, Trư ng Cán b thành ph , c u Th Thiêm, c ng h p 125 inh Tiên Hoàng; - Ny nhanh ti n b i thư ng, gi i phóng m t b ng các d án tr ng i m c a thành ph : Tân Sơn Nh t - Bình L i - Vành ai ngoài; tuy n ư ng s t B n Thành - Su i Tiên, c u ư ng Bình Tri u 2, d án ch ng s t l o n 1.3… Hoàn thành vi c b trí tái nh cư cho các h t m cư t i khu B ch àn phư ng 27. - Tri n khai th c hi n d t i m vi c n bù c a 2 d án trong khu dân cư Bình Hòa theo Ngh nh s 22/CP. Hoàn ch nh phương án, tri n khai b i thư ng, gi i t a theo Ngh nh s 84/2007/N -CP i v i các d án còn l i.
  4. - Hoàn ch nh danh m c các d án u tư trên a bàn qu n và công khai c th nh m kêu g i u tư. - Rà soát tính hi u qu và kh thi toàn b các d án công trình kéo dài nhưng chưa th c hi n, chưa kh i công, ngh c t gi m, ch ng lãng phí. - T p trung ch o th c hi n công tác ki m tra các i m có nguy cơ s t l cao và ph i h p ch t ch v i các s - ngành thành ph k p th i gi i quy t các vư ng m c khó khăn Ny nhanh ti n th c hi n các ti u d án ch ng s t l trên a bàn qu n. 2.3. V qu n lý ô th : - ôn c Thành ph s m phê duy t án quy ho ch chung và hoàn t t vi c i u ch nh và l p m i quy ho ch chi ti t 1/2000 trên a bàn qu n. - Có k ho ch và bi n pháp Ny nhanh ti n th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t và c p gi y ch ng nh n cho các trư ng h p ư c gi i quy t bán nhà theo Ngh nh s 61/CP c a Chính ph ; m b o ( n cu i tháng 8 năm 2008) hoàn thành cơ b n vi c gi i quy t h sơ t n ng t năm 2007 tr v trư c và ph n u h t quý III năm 2008 tr i gi i quy t h sơ úng h n theo quy nh. - Ti p t c th c hi n ki m kê qu t công ã ư c Nhà nư c giao qu n lý s d ng theo Ch th 31 c a Th tư ng Chính ph . - Ti p t c th c hi n có hi u qu án b o v môi trư ng (giai o n 2006 - 2010) năm 2008. Hoàn thành k ho ch th c hi n ch nh trang nhà ven kênh r ch, nhà l p x p và chung cư hư h ng trên a bàn qu n. - Tăng cư ng các bi n pháp qu n lý nhà nư c v xây d ng, t ai và môi trư ng trên a bàn qu n. 2.4. V văn hóa - xã h i: Song song v i phát tri n kinh t và h t ng k thu t ph i g n v i nâng cao i s ng xã h i, c n t p trung: - Th c hi n t t k ho ch ngày “Toàn dân ưa tr n trư ng”, m b o nh n s h c sinh n tu i vào h c các c p năm h c 2008 - 2009, ph n u h c sinh 6 tu i vào l p 1 t 100%, 100% h c sinh hoàn thành ti u h c vào l p 6 các h , 95% h c sinh hoàn thành trung h c cơ s vào l p 10 các h ; duy trì k t qu hoàn thành ph c p ti u h c, trung h c cơ s và b c trung h c. - Tri n khai k ho ch th c hi n Quy t nh 13 c a y ban nhân dân thành ph v ti p t c Ny m nh th c hi n chính sách dân s , k ho ch hóa gia ình theo Ngh quy t s 47 c a B Chính tr . - Thư ng xuyên th c hi n công tác phòng, ch ng d ch b nh, x lý d ch, không phát sinh d ch s t xu t huy t trên a bàn qu n; ki m tra và x lý kiên quy t các
  5. trư ng h p vi ph m v sinh an toàn th c phNm; phòng, ch ng d ch cúm gia súc - gia c m. Th c hi n 100% tr trong tu i u ng Vitamin A t 2 năm 2008. - m b o th c hi n y các chính sách xã h i cho các di n theo quy nh. Hoàn thành ch tiêu gi m h nghèo, tăng h khá, t p trung tr giúp h c n nghèo có thu nh p 8 n 10 tri u ng/ngư i/năm, hoàn thành k t qu kh o sát h thu nh p dư i 12 tri u ng/ngư i/năm theo ch o c a thành ph . Ti p t c h tr 24 h hi n ang có m c thu nh p dư i 6 tri u ng ra kh i chương trình. Qu n lý và s d ng có hi u qu ngu n v n xóa ói gi m nghèo. - Ny m nh các ho t ng xây d ng i s ng văn hóa. Ki m tra công nh n các mô hình văn hóa năm 2008 m b o úng tiêu chuNn, tránh hình th c. - T ng k t 03 năm th c hi n công tác qu n lý giáo d c ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng. Th c hi n có hi u qu vi c thí i m “ i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng thu c Methadone”. 2.5. V công tác n i chính: - Ti p t c gi v ng an ninh chính tr ; th c hi n có hi u qu công tác chuy n hóa a bàn tr ng i m, Ny lùi các lo i t n n xã h i; t p trung các bi n pháp kéo gi m tai n n giao thông; x lý và kh ng ch các t i m ma túy m i phát sinh trên a bàn. Ph n u kéo gi m 10 - 12% s v ph m pháp hình s . - Tri n khai th c hành di n t p DT’08 t k t qu cao và hoàn thành 100% ch tiêu giao quân nghĩa v quân s c 2 c p (qu n và phư ng). - Tăng cư ng công tác ti p công dân c a Thư ng tr c y ban nhân dân qu n và Trư ng các phòng, ban; t p trung ch o x lý d t i m ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân có hi u qu , úng lu t nh, không t n ng d n n ph c t p. - Tăng cư ng ki m tra công tác phòng, ch ng cháy, n và hoàn thành k ho ch chuy n hóa 16 khu dân cư d cháy trên a bàn. 2.6. Công tác c i cách hành chính: - Công khai và th c hi n úng quy trình gi i quy t th t c hành chính cho nhân dân. - Ny m nh áp d ng công ngh thông tin, h th ng qu n lý ch t lư ng ISO; nâng c p ư ng truy n m ng n i b và các ph n m m tác nghi p c a y ban nhân dân qu n. T ch c sơ k t vi c thí i m k t n i m ng liên thông gi a qu n v i 05 phư ng thí i m và tri n khai th c hi n cơ ch “m t c a liên thông” theo tinh th n Ngh nh s 93/CP c a Chính ph , m b o ho t ng có hi u qu . - S p x p biên ch và cơ quan chuyên môn theo Ngh nh s 132/2007/N -CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph và Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph m b o b máy chính quy n qu n, phư ng ho t ng ng b có hi u qu .
  6. - Hoàn ch nh quy ch làm vi c c a y ban nhân dân qu n và các quy ch , quy trình công v thu c ph m vi qu n lý c a y ban nhân dân qu n. Tăng cư ng ki m tra vi c thi hành công v i v i các cơ quan và c p cơ s thu c qu n. III. T CH C TH C HI N: Giao y ban nhân dân qu n có k ho ch ch o t ch c i u hành, th c hi n có hi u qu Ngh quy t này. Thư ng tr c và các Ban H i ng nhân dân qu n, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n ph i h p ch t ch , tăng cư ng giám sát, phát hi n và ch n ch nh k p th i nh ng thi u sót c a y ban nhân dân qu n và các phòng, ban, ơn v liên quan m b o vi c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c qu n và các t ch c thành viên M t tr n tăng cư ng tuyên truy n, giáo d c, v n ng qu n chúng, làm t t vai trò giám sát và ph i h p, h tr v i các cơ quan nhà nư c ng viên các t ng l p nhân dân tham gia th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n. - H i ng nhân dân qu n kêu g i các t ng l p nhân dân, cán b , chi n sĩ các ngành, các c p nêu cao tinh th n trách nhi m, oàn k t phát huy tính năng ng sáng t o, c n ki m, ra s c ph n u th c hi n th ng l i nhi m v kinh t - xã h i năm 2008 c a qu n. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân qu n Bình Th nh khóa IX, thông qua t i kỳ h p thư ng l l n th 11 ngày 11 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH inh Th Lang
Đồng bộ tài khoản