Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận 3 năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 3 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 01/2009/NQ-H ND Qu n 3, ngày 08 tháng 01 năm 2009 NGHN QUY T V NHI M V , CH TIÊU KINH T - XÃ H I C A QU N 3 NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 3 KHÓA IX KỲ H P L N TH 18 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, báo cáo th m tra c a hai Ban H i ng nhân dân; các báo cáo c a y ban nhân dân; thông báo c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n 3, QUY T NGHN: Nh t trí v i báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n 3 v ho t ng c a H i ng nhân dân qu n 3 năm 2008. Nh t trí v i các báo cáo c a y ban nhân dân qu n 3 v tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i qu n 3 năm 2008 và d ki n nh hư ng phát tri n kinh t -xã h i năm 2009. H i ng nhân dân qu n 3 nh n m nh m t s v n sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V , CH TIÊU NĂM 2008 1. Trong năm, tuy tình hình kinh t chung có nhi u bi n ng ph c t p, nh hư ng n tăng trư ng kinh t , môi trư ng u tư và i s ng c a nhân dân trên a bàn, nhưng Qu n ã c g ng hoàn thành các nhi m v , ch tiêu k ho ch. An ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trên a bàn ti p t c ư c gi v ng. Thu ngân sách t và vư t ch tiêu. Công tác ki m tra, qu n lý th trư ng ư c tăng cư ng, góp ph n k m gi giá và ch ng buôn l u, gian l n thương m i. Nhi u h m, v a hè ư c ch nh trang, m r ng. Các phong trào và ho t ng văn hóa xã h i có nhi u kh i s c và t thành tích cao. Trong công tác c i cách hành chính, Qu n ã tri n khai th c hi n i trà cơ ch “M t c a liên thông” các phư ng; gi i th T nghi p v hành chính công và chuy n giao nhi m v ti p nh n, gi i quy t h sơ v các phòng ch c năng. Các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n cũng ư c s p x p l i theo Ngh nh s 14/2008/N -CP.
  2. Trong th c hi n n p s ng văn minh ô th , Qu n bư c u ã t o ư c s chuy n bi n trong nhân dân v vi c ch p hành pháp lu t v tr t t , an toàn giao thông, nâng cao ý th c gi gìn v sinh chung, b o v môi trư ng và xây d ng ý th c giao ti p - ng x văn minh nơi công c ng, Qu n ã th c hi n t ho c vư t các ch tiêu kinh t - xã h i năm 2008 sau: - Doanh thu thương m i - d ch v th c hi n ư c 66.573 t ng, tăng 32,1% so v i năm 2007 (ch tiêu: tăng 20%); - Thu ngân sách nhà nư c trên a bàn ư c 1.203,243 t ng, t 146,7% ch tiêu (ch tiêu: 820,20 t ng); - V n ng nhân dân hi n t m r ng ư c 23 h m, trong ó có 6 h m t k ho ch năm 2007 chuy n sang (ch tiêu: 14 h m); - 13.818 lao ng ư c gi i thi u và có vi c làm (ch tiêu 8.500 lao ng); - 14/14 phư ng không còn h nghèo dư i 7 tri u ng/ngư i/năm; - T l phát tri n dân s t nhiên là 0,54% (ch tiêu: dư i 1%); - Phá án c bi t nghiêm tr ng t t l 100% (ch tiêu: trên 80%); - Giao quân nghĩa v quân s t ch tiêu c 2 c p qu n và phư ng (150/150 thanh niên nh p ngũ). 2. Bên c nh nh ng k t qu t ư c, Qu n cũng có m t s t n t i c n ư c ti p t c kh c ph c trong th i gian t i, như: ti n th c hi n các d án, công trình ch m; tình hình an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i còn nhi u ti m Nn, ph c t p, s m i nghi n và s tái nghi n ma túy tăng. Vi c th c hi n năm n p s ng văn minh ô th tuy có chuy n bi n bư c u nhưng tình tr ng thi u tôn tr ng lu t l giao thông, buôn bán l n, chi m l ư ng, x rác ngoài ư ng ph còn khá ph bi n. II. M C TIÊU VÀ CÁC CH TIÊU KINH T - XÃ H I CH Y U NĂM 2009 1. M c tiêu 1.1. Ti p t c duy trì t c tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i, góp ph n ki m ch l m phát và gi v ng n nh xã h i. a d ng hóa và s d ng có hi u qu các ngu n l c áp ng yêu c u cho phát tri n kinh t - xã h i. Nâng cao hi u qu v n u tư t ngân sách nhà nư c. 1.2. Ti p t c th c hi n có hi u qu , t o s chuy n bi n rõ nét trong xây d ng n p s ng văn minh ô th ; tăng cư ng l p l i tr t t k cương trong qu n lý ô th . Ny nhanh ti n th c hi n các d án, công trình ch nh trang ô th . 1.3. Ti p t c nâng cao m c s ng và ch t lư ng s ng nhân dân, Ny m nh xã h i hóa nh m t o i u ki n khuy n khích tư nhân u tư vào các lĩnh v c văn hóa, giáo d c, y t , th d c th thao; phát tri n h th ng an sinh xã h i. T ch c t t k ni m các ngày
  3. l l n trong năm. Xây d ng và phát tri n văn hóa theo hư ng văn minh hi n i, gi gìn và phát huy b n s c văn hóa dân t c. 1.4. Tăng cư ng qu c phòng, an ninh, gi v ng an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trên a bàn. Gi i quy t nh ng v n b c xúc, c bi t là tình tr ng t i ph m, ma túy, mãi dâm. 1.5. Th c hi n có k t qu Chương trình c i cách hành chính, Chương trình phòng, ch ng tham nhũng, Chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”. 2. Các ch tiêu kinh t - xã h i ch y u: 2.1. Doanh thu d ch v - thương m i tăng t 25% tr lên so v i năm 2008; 2.2. Thu ngân sách t ch tiêu pháp l nh (1.178 t ng) và ph n u th c hi n là 1.236,9 t ng; 2.3. Hoàn thành vi c phê duy t quy ho ch chi ti t 1/2000 14 phư ng; 2.4. V n ng nhân dân hi n t m r ng 14 h m (m i phư ng 1 h m); 2.5. Th c hi n bê tông nh a nóng 14 h m (m i phư ng 1 h m); 2.6. Th c hi n 15 công trình nâng c p v a hè (chuy n t năm 2008 qua); 2.7. Xây d ng 07 m ng xanh (trong ó có 6 công trình t năm 2008 chuy n qua); 2.8. Kh i công các d án công trình: Trư ng Ti u h c Nhiêu L c, tr s y ban nhân dân phư ng 1, tr s y ban nhân dân phư ng 3, Chung cư 108/69GH Tr n Quang Di u, Trung tâm Thương m i - D ch v Ch ũi, Trư ng M m non 6, Trư ng Trung h c cơ s Bàn C , Trư ng Trung h c cơ s Lê L i, Trư ng Ti u h c Lê Chí Tr c, Trư ng M m non 11, tr s Công an phư ng 2, tr s Công an phư ng 12, Tr m Y t phư ng 7; 2.9. Gi m c tăng dân s t nhiên dư i 1%; 2.10. Gi i thi u gi i quy t vi c làm cho 7.500 lao ng, gi m t l th t nghi p còn dư i 5%; 2.11. Thêm 2 phư ng ăng ký xây d ng phư ng văn hóa (nâng t ng s phư ng ăng ký là 7); 2.12. Xây d ng thêm 4 khu ph văn hóa (nâng t ng s khu ph văn hóa là 50); 2.13. Th c hi n án gi m nghèo, tăng h khá v i m c chuNn là 8 tri u ng/ngư i/năm; 2.14. Xây d ng 10/14 phư ng t tiêu chuNn phư ng lành m nh, không có ma túy, mãi dâm;
  4. 2.15. Xây d ng thêm 2 trư ng h c t chuNn qu c gia; 2.16. Gi m s v ph m pháp hình s 10% so v i năm 2008; 2.17. t t l phá án t 60% tr lên, trong ó t l phá án c bi t nghiêm tr ng t t 80% tr lên; 2.18. Hoàn thành ch tiêu giao quân nghĩa v quân s c 2 c p qu n và phư ng. III. T CH C TH C HI N 1. Giao cho: - y ban nhân dân qu n 3 tri n khai, t ch c th c hi n Ngh quy t. - Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n giám sát th c hi n Ngh quy t. 2. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n 3 và các oàn th chính tr - xã h i ng viên các t ng l p nhân dân, các gi i th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n; ph n ánh k p th i tâm tư nguy n v ng, ki n ngh c a công dân n H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 3 Khóa IX, kỳ h p l n th 18 thông qua ngày 08 tháng 01 năm 2009./. CH TNCH Thân Th Thư
Đồng bộ tài khoản