Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về tổng kết nhiệm kỳ 2004 - 2009, khóa IX của Hội đồng nhân dân quận 10 do Hội đồng nhân dân quận 10 khoá IX, kỳ họp thứ 19 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 10 NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 01/2009/NQ-H ND Qu n 10, ngày 14 tháng 4 năm 2009 NGHN QUY T V T NG K T NHI M KỲ 2004 - 2009, KHÓA IX C A H I NG NHÂN DÂN QU N 10 H I NG NHÂN DÂN QU N 10 KHÓA IX, KỲ H P TH 19 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ch th s 31-CT/TW ngày 12 tháng 3 năm 2009 c a B Chính tr v lãnh o th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Ngh quy t s 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng và Ngh quy t s 724/2009/NQ-UBTVQH12 c a y ban Thư ng v Qu c h i ngày 16 tháng 01 năm 2009 v danh sách huy n, qu n, phư ng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Quy t nh s 241/Q -TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n Ngh quy t s 26/2008/NQ-QH12 v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Trên cơ s nghiên c u báo cáo t ng k t ho t ng c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, báo cáo c a các ngành h u quan, ý ki n óng góp c a y ban M t tr n T qu c qu n 10, QUY T NGHN: i u 1. Tán thành và thông qua báo cáo t ng k t nhi m kỳ c a H i ng nhân dân qu n; báo cáo t ng k t tình hình qu n lý, i u hành th c hi n nhi m v kinh t - xã h i - an ninh qu c phòng nhi m kỳ 2004 - 2009 c a y ban nhân dân qu n và báo cáo các ngành h u quan ã trình bày trư c kỳ h p. i u 2. ngh y ban nhân dân qu n 10 ti p t c ch o t ch c th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n 10, m b o t các ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i, các chương trình công tác tr ng tâm ã ra trong năm 2009 và nh ng ch o c a H i ng nhân dân - y ban nhân dân thành ph trong hư ng t i; ng th i t p trung gi i quy t d t i m các ki n ngh c a c tri còn t n ng trong th i gian qua. i u 3. H i ng nhân dân qu n 10 tuyên b mãn nhi m kỳ và chính th c k t thúc ho t ng c a H i ng nhân dân qu n 10 vào ngày 25 tháng 4 năm 2009 th c hi n
  2. thí i m không t ch c H i ng nhân dân qu n, phư ng theo Ngh quy t s 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i. Ngh quy t này ã ư c i bi u H i ng nhân dân qu n 10 khóa IX thông qua t i kỳ h p th 19 ngày 14 tháng 4 năm 2009./. CH TNCH Lâm ình Chi n
Đồng bộ tài khoản