Nghị quyết số 01/NQ-CP

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
55
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 01/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/NQ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 01/NQ-CP Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 NGHN QUY T V NH NG GI I PHÁP CH Y U CH O, I U HÀNH TH C HI N K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2009 Năm 2009, kinh t nư c ta ti p t c ng trư c nhi u khó khăn và thách th c, òi h i s n l c, ph n u cao c a các c p, các ngành, các doanh nghi p và toàn dân nh m t ư c m c tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 theo úng Ngh quy t kỳ h p th tư, Qu c h i khóa XII, trong ó nhi m v tr ng tâm là t p trung m i n l c ch ng ngăn ch n suy gi m kinh t , thúc Ny s n xu t, kinh doanh, Ny m nh xu t khNu, kích c u u tư và tiêu dùng, b o m an sinh xã h i, ph n u tăng trư ng kinh t năm 2009 m c kho ng 6,5%. Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương t p trung th c hi n quy t li t các gi i pháp ch y u v ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 sau ây: A. T P TRUNG THÁO G KHÓ KHĂN, VƯ NG M C, THÚC Y PHÁT TRI N S N XU T, KINH DOANH, HUY NG VÀ S D NG CÓ HI U QU CÁC NGU N V N U TƯ PHÁT TRI N, NGĂN CH N SUY GI M KINH T I. THÁO G KHÓ KHĂN, VƯ NG M C, THÚC Y S N XU T, KINH DOANH, HUY NG VÀ S D NG CÓ HI U QU CÁC NGU N V N U TƯ PHÁT TRI N 1. Các B , cơ quan, a phương: a) Tri n khai và t ch c th c hi n nghiêm túc, ng b các nhi m v ã nêu t i Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph ; ch ng th c hi n ho c ph i h p v i các cơ quan liên quan tri n khai ngay các gi i pháp c p bách tháo g khó khăn, h tr nh m thúc Ny phát tri n s n xu t, kinh doanh, nâng cao kh năng c nh tranh c a doanh nghi p, t ch c kinh t và s n phNm, Ny m nh tiêu th s n phNm. b) Căn c ch c năng, nhi m v ư c phân công, trong tháng 01 năm 2009 ban hành theo thNm quy n vi c s a i, b sung nh ng quy nh không còn phù h p ho c không áp ng yêu c u c a tình hình th c t hi n nay, nh t là quy nh v th t c ăng ký kinh doanh, i u ki n ti p c n v n, m t b ng s n xu t, quy n và trách nhi m gi i quy t vư ng m c c a doanh nghi p, … tháo g khó khăn cho s n xu t, kinh doanh; ng th i, trình c p có thNm quy n s a i, b sung nh ng n i dung vư t thNm quy n. c) T p trung b trí v n u tư phát tri n thu c ngu n ngân sách nhà nư c và trái phi u Chính ph thu c k ho ch năm 2009 cho các công trình, d án có hi u qu , có kh năng hoàn thành trong năm 2009 – 2010; không b trí v n cho các công trình, d án chưa th t c u tư. Ti p t c rà soát ình hoãn ngay các công trình, d án kém hi u qu ho c chưa th c s c n thi t. d) Th c hi n ng b các gi i pháp phù h p huy ng t i a và s d ng có hi u qu các ngu n v n cho u tư phát tri n. Chú tr ng huy ng các ngu n v n thu c khu v c tư nhân trong nư c và nư c ngoài u tư phát tri n cơ s h t ng; có cơ ch và gi i pháp u tư theo hình th c h p tác gi a Nhà nư c và tư nhân (PPP) trong lĩnh v c k t c u h t ng. ) Ch ng x lý theo thNm quy n nh ng khó khăn, vư ng m c i v i vi c tri n khai th c hi n các d án u tư, ng th i có gi i pháp c th nh m thúc Ny s n xu t, kinh doanh và h tr các nhà u
 2. tư có nhu c u m r ng quy mô u tư th c hi n ư c nhanh chóng, thu n ti n; tăng cư ng công tác xúc ti n u tư trong và ngoài nư c. e) Th c hi n ng b các gi i pháp v quy ho ch, chuNn b u tư, th t c pháp lý trong u tư và xây d ng … Ny nhanh ti n th c hi n và gi i ngân các d án u tư, trư c h t là các d án u tư quan tr ng, công trình tr ng i m. Trong tháng 01 năm 2009, B trư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác nh và trình Th tư ng Chính ph danh m c các d án ư c l a ch n hình th c ch nh th u Th tư ng Chính ph xem xét, y quy n cho B trư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v vi c Ny nhanh ti n th c hi n, b o m ch t lư ng và hi u qu d án. g) Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát, ngăn ng a th t thoát, lãng phí, b o m s d ng v n có hi u qu , úng m c ích, úng pháp lu t. 2. B K ho ch và u tư: a) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan nghiên c u, so n th o d án Lu t s a i, b sung m t s i u c a các lu t liên quan n t ai, u tư, xây d ng báo cáo Chính ph trình Qu c h i xem xét, thông qua vào kỳ h p th 5 Qu c h i Khóa XII. Trong khi ch Qu c h i xem xét, thông qua d án Lu t nói trên, ngay trong quý I năm 2009, trình Chính ph s a i n i dung quy nh t i các văn b n hư ng d n thi hành Lu t u th u, Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p tháo g k p th i khó khăn cho doanh nghi p trong s n xu t, kinh doanh. b) Ch trì xây d ng, trình Chính ph ban hành Ngh nh v k ho ch u tư s d ng và giám sát u tư s d ng v n nhà nư c; Ngh nh thay th Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; Ngh nh v hình thành, t ch c ho t ng và qu n lý i v i T p oàn kinh t nhà nư c; Ngh nh v t ch c, qu n lý và ho t ng c a doanh nghi p ph c v an ninh, qu c phòng; Ngh nh thay th Ngh nh s 90/2001/N -CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a; Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 v chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành công ty c ph n. c) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính th c hi n ng v n trái phi u Chính ph k ho ch năm 2009 và theo ti n th c hi n cho các công trình, d án ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 171/Q -TTg ngày 24 tháng 7 năm 2006 và các quy t nh khác c a Th tư ng Chính ph v y t , giáo d c cho các B , cơ quan và a phương. d) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph trong tháng 1 năm 2009 vi c s d ng ngu n v n kích c u c a Chính ph . ) Ph i h p v i B Tài chính trong vi c qu n lý, s d ng d phòng ngân sách Trung ương úng m c ích ch ng i phó v i m i tình hu ng, nh t là thiên tai, bão, lũ, d ch b nh. e) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph trong tháng 01 năm 2009 quy t nh t l s d ng ngu n thu t x s ki n thi t u tư cho giáo d c, y t và phúc l i xã h i khác phù h p v i yêu c u và tình hình th c t c a các a phương. g) ánh giá th c hi n K ho ch phát tri n doanh nghi p nh và v a 5 năm (2006 – 2010) theo Quy t nh s 236/2006/Q -TTg ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph . h) Ch trì nghiên c u, trình Th tư ng Chính ph án s a i, b sung quy nh v qu n lý c a ch s h u nhà nư c i v i doanh nghi p 100% v n nhà nư c.
 3. i) Ch trì xây d ng án nh hư ng chi n lư c phát tri n h p tác xã. Hư ng d n t ch c b máy qu n lý nhà nư c v kinh t t p th phù h p v i quy nh hi n hành c a pháp lu t và yêu c u, i u ki n th c t c a các c p, ngành, a phương; ch trì t ng k t và trình Chính ph s a i, b sung chính sách h tr i v i kinh t t p th . k) Ch trì nghiên c u, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các quy nh c n thi t t o cơ s pháp lý và i u ki n thu n l i thúc Ny các doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài. l) Ph i h p v i các cơ quan, a phương tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c tri n khai th c hi n và tuân th các quy nh các d án u tư s d ng ngu n v n nhà nư c, k p th i phát hi n, ngăn ng a, x ph t các vi ph m, nâng cao hi u qu u tư và kh năng gi i ngân ngu n v n nhà nư c, nh t là v n trái phi u Chính ph . 3. B Tài chính: a) Trong quý II năm 2009, hoàn thành vi c ban hành các văn b n hư ng d n và t ch c tri n khai th c hi n các văn b n pháp lu t ã ư c s a i, ban hành, có hi u l c t năm 2009 như: Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, Lu t Thu giá tr gia tăng, Lu t Thu thu nh p cá nhân, Lu t Thu tiêu th c bi t, Pháp l nh s a i, b sung i u 6 Pháp l nh Thu Tài nguyên. b) Rà soát, ti p t c lo i b các quy nh v th t c hành chính không còn phù h p ho c không c n thi t trong công tác qu n lý thu ; ng th i, trình c p có thNm quy n bãi b ngay nh ng quy nh v vi c thu các kho n phí, l phí không úng v i quy nh c a pháp lu t, ngăn ch n và ch m d t ngay tình tr ng l m d ng trách nhi m quy nh các kho n óng góp b t h p lý dư i m i hình th c. c) Nghiên c u, xu t v i Chính ph , Th tư ng Chính ph các chính sách tài chính, thu phù h p v i nh ng cam k t gia nh p T ch c Thương m i th gi i (WTO) áp d ng nh m h tr doanh nghi p Ny m nh s n xu t, kinh doanh và xu t khNu. d) Hư ng d n y ban nhân dân các a phương s d ng ngu n thu x s ki n thi t u tư các công trình phúc l i xã h i a phương, trong ó t p trung u tư cho các công trình giáo d c, y t phù h p v i tình hình th c t c a các a phương. ) Trong tháng 01 năm 2009, trình Th tư ng Chính ph quy t nh cơ ch và ngu n v n cho vay v n tín d ng nhà nư c u tư kiên c hóa kênh mương, phát tri n ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n, h t ng làng ngh nông thôn. e) Trong tháng 01 năm 2009, ban hành Quy ch b o lãnh tín d ng i v i doanh nghi p nh và v a. 4. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: a) Ch o và t o i u ki n các ngân hàng thương m i tham gia tích c c vào vi c tri n khai th c hi n các gi i pháp i u hành chính sách ti n t , nh t là các i u ki n vay v n v i lãi su t h p lý, phù h p, áp ng nhu c u c a s n xu t, kinh doanh. Trư c h t, c n có gi i pháp c th nh m tri n khai và th c hi n và th c hi n có hi u qu ch trương kích c u c a Chính ph trong năm 2009. b) Ch o và th c hi n các bi n pháp phù h p các t ch c tín d ng th c hi n ngay vi c i u ch nh cơ c u tín d ng và m r ng ti p c n, vay v n tín d ng i v i các doanh nghi p, h s n xu t, nh t là doanh nghi p nh và v a, doanh nghi p thu c lĩnh v c xu t khNu, doanh nghi p khu v c nông nghi p và nông thôn, doanh nghi p các làng ngh , doanh nghi p s n xu t các m t hàng tiêu dùng thi t y u. 5. B Khoa h c và Công ngh : a) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương xây d ng d án Lu t o lư ng; ph i h p v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s a i Lu t S h u trí tu . Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan hoàn ch nh các văn b n hư ng d n thi hành
 4. Lu t Chuy n giao công ngh , Lu t Tiêu chuNn và quy chuNn k thu t, Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. b) Xây d ng, trình Chính ph Chi n lư c h i nh p qu c t trong lĩnh v c khoa h c và công ngh ; i m i cơ ch tài chính i v i các ơn v s nghi p công l p trong lĩnh v c khoa h c và công ngh . c) Xây d ng và tri n khai Chương trình i m i công ngh qu c gia; thúc Ny phát tri n doanh nghi p khoa h c và công ngh ; h tr doanh nghi p u tư vào ho t ng khoa h c và công ngh , i m i thi t b , công ngh ; xây d ng h th ng qu n lý ch t lư ng, phát tri n tài s n trí tu nh m nâng cao năng su t, ch t lư ng và kh năng c nh tranh c a s n phNm, hàng hóa và b o v môi trư ng. d) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan rà soát, nâng c p h th ng tiêu chuNn và quy chuNn k thu t i v i s n phNm, hàng hóa, d ch v , b o m hài hòa v i h th ng tiêu chuNn qu c t . 6. B Lao ng – Thương binh và Xã h i: a) Nghiên c u, xây d ng, trình Chính ph ban hành Ngh nh thay th Ngh nh s 04/2005/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v khi u n i, t cáo v lao ng. b) Nghiên c u, trình Chính ph Ngh nh i u ch nh m c t i thi u chung, m c lương t i thi u vùng i v i doanh nghi p trong nư c và doanh nghi p có v n u tư tr c ti p nư c ngoài. c) Ph i h p v i các cơ quan, a phương liên quan tri n khai th c hi n chính sách b o hi m th t nghi p, b o m th c hi n úng quy nh c a Lu t B o hi m xã h i. d) Tăng cư ng năng l c và hi u qu ho t ng c a y ban quan h lao ng c p qu c gia; hư ng d n vi c thành l p t ch c liên ngành v quan h lao ng nâng cao ch t lư ng ho t ng, b o v quy n l i h p pháp c a ngư i lao ng. Tri n khai và ch o vi c th c hi n thí i m cơ ch , quy trình àm phán, thương lư ng, ký k t th a ư c lao ng t p th ngành ho c c m, nhóm doanh nghi p t ng k t, xây d ng thành cơ ch chính th c i v i ho t ng này; ph i h p v i các cơ quan, a phương, doanh nghi p nhân r ng các mô hình xây d ng quan h lao ng hài hòa, lành m nh trong doanh nghi p. 7. B Xây d ng: a) Ch trì, ph i h p các cơ quan liên quan và a phương xây d ng d th o Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình, Ngh nh v h p ng trong ho t ng xây d ng. b) Trong quý I năm 2009, ban hành quy nh hư ng d n vi c thành l p Ban Qu n lý d án các công trình u tư xây d ng, b o m ho t ng c a Ban Qu n lý d án áp ng ư c tình hình th c t c a lĩnh v c, ngành. 8. B Tài nguyên và Môi trư ng: a) Xây d ng Ngh quy t c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách trong công tác qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng, trình Chính ph trong tháng 2 năm 2009. b) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan hư ng d n thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t theo hư ng s d ng th ng nh t m u Gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh t i i u 48 c a Lu t t ai công nh n v quy n s d ng t và quy n s h u tài s n g n li n v i t (g m nhà , công trình xây d ng khác, r ng cây và vư n cây lâu năm). c) Ti p t c rà soát, s a i, b sung các quy nh c a pháp lu t v t ai, b o v môi trư ng; ban hành theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n hư ng d n b o m tính th ng nh t, ng b c a h th ng pháp lu t.
 5. II. Y M NH PHÁT TRI N CÁC NGÀNH VÀ VÙNG KINH T THEO HƯ NG NÂNG CAO CH T LƯ NG VÀ HI U QU 1. Phát tri n nông nghi p, nông thôn và nâng cao i s ng nông dân a) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: - Ch trì xây d ng, trình Chính ph Chương trình m c tiêu qu c gia v phát tri n nông thôn m i và các án, chính sách tri n khai chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t Trung ương 7 v nông nghi p, nông dân, nông thôn. - Ch trì xây d ng, trình Chính ph ban hành Ngh nh v an ninh lương th c qu c gia; trình Th tư ng Chính ph ban hành quy t nh v phát tri n mô hình liên k t s n xu t gi a h dân v i các thành ph n kinh t nông thôn; v phát tri n gi ng cây tr ng, v t nuôi; v công tác khuy n nông; v cơ gi i hóa và gi m t n th t sau thu ho ch. - Ch trì rà soát, ban hành theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n b sung quy ho ch v th y l i, v s d ng t tr ng lúa, quy ho ch phát tri n nông, lâm, ngư, diêm nghi p; xây d ng án phát tri n nuôi tr ng th y s n; khai thác b o v ngu n l i th y s n n năm 2020; án b o v , phát tri n r ng. - Ti p t c Ny nhanh ti n th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, b o m th c hi n nghiêm túc nhi m v theo úng Ngh quy t s 73/2006/QH11 c a Qu c h i, nh t là vi c hoàn thành ch tiêu tr ng r ng phòng h , r ng c d ng nh m b o m an ninh môi trư ng và h n ch tác ng c a bi n i khí h u. - Có bi n pháp, l trình c th khuy n khích và t o i u ki n cho vi c tri n khai có hi u qu Chương trình gi ng cây tr ng ưa ư c ngày càng nhi u gi ng có năng su t cao, ch t lư ng t t vào s n xu t, áp ng nhu c u tiêu dùng trong nư c và xu t khNu nh m gi m t i a thi t h i cho nông dân do ch t lư ng gi ng gây ra. - Tăng cư ng ph i h p v i các cơ quan ch c năng và a phương ki m tra, theo dõi, phát hi n và có bi n pháp k p th i ngăn ch n, d p d ch b nh i v i cây tr ng, v t nuôi. - Ch trì, ph i h p v i các a phương ch ng phòng ch ng và gi m nh thiên tai, ng th i ch ng hư ng d n nhân dân vùng b thiên tai l a ch n gi ng cây tr ng, v t nuôi phù h p s n xu t và n nh i s ng sau thiên tai; cung c p nư c cho s n xu t nông nghi p và sinh ho t c a nhân dân. b) B K ho ch và u tư: - Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng án i u ch nh chính sách phát tri n nông nghi p phù h p v i cam k t WTO. - Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn rà soát, b sung các quy nh v u tư khuy n khích doanh nghi p u tư vào nông nghi p, nông thôn; huy ng, l ng ghép các ngu n v n u tư tri n khai Ngh quy t Trung ương 7 v nông nghi p, nông dân, nông thôn. c) B Khoa h c và Công ngh : - Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng án nâng cao năng l c nghiên c u ng d ng, chuy n giao khoa h c công ngh và ti n b k thu t trong nông nghi p, nông thôn, phát tri n nông nghi p công ngh cao. - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan và a phương tri n khai Chương trình h tr phát tri n tài s n trí tu c a doanh nghi p, chú tr ng h tr xây d ng, khai thác, b o v và phát tri n ch d n a lý i v i các s n phNm nông, lâm, th y s n và hàng th công.
 6. d) B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, trình Th tư ng Chính ph trong quý I năm 2009 án thí i m b o hi m nông nghi p. ) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Chính ph ban hành Ngh nh v tín d ng ph c v phát tri n nông nghi p, nông thôn. e) y ban nhân dân các c p: - Ch ng tri n khai th c hi n t t các n i dung c a Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t Trung ương 7 v nông nghi p, nông dân, nông thôn; k p th i x lý ho c xu t v i cơ quan có thNm quy n gi i quy t nh ng phát sinh, vư ng m c vi c tri n khai th c hi n t hi u qu . - Ch o và ch ng tri n khai các bi n pháp c n thi t v phòng, ch ng, gi m nh thiên tai trên a bàn, ng th i có phương án ph i h p v i các cơ quan, a phương s n sàng ng c u khi x y ra thiên tai a phương, khu v c khi c n thi t. 2. Phát tri n công nghi p, xây d ng và ô th : a) Các B , cơ quan và a phương ch ng th c hi n các gi i pháp nh m tháo g khó khăn các t ch c, cá nhân t p trung ngu n l c Ny nhanh phát tri n s n xu t g n v i nâng cao ch t lư ng, hi u qu và kh năng c nh tranh c a s n phNm; t p trung phát tri n s n xu t các s n phNm ang có l i th so sánh; phát tri n công nghi p, xây d ng g n v i phát tri n d ch v , phát tri n ô th và b o v môi trư ng. b) B Công Thương: - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng, trình Chính ph Lu t S d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ; Ngh nh quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c, thay th Ngh nh s 74/2003/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . - Xây d ng các chính sách khuy n khích u tư, phát tri n các ngành công nghi p mũi nh n theo Quy t nh s 55/2007/Q -TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; công nghi p ph tr ; công nghi p ch bi n nông s n và nguyên li u cho các ngành d t may, da giày, … - Ch o phát huy năng l c s n xu t, b o m áp ng nhu c u các s n xu t thi t y u c a n n kinh t , như: i n, than m , phân bón, s t thép xây d ng, ng cơ máy móc ph c v nông nghi p và các m t hàng tiêu dùng thi t y u. c) B Xây d ng: - KhNn trương hoàn ch nh trình Qu c h i Lu t Quy ho ch ô th ; Lu t s a i, b sung i u 126 c a Lu t Nhà . - Ch trì nghiên c u, xây d ng, trình Chính ph án phát tri n th trư ng b t ng s n; án u tư phát tri n nhà cho công nhân, xây d ng công trình sinh ho t văn hóa, cơ s phúc l i xã h i t i các khu công nghi p t p trung; án v chính sách nhà cho các i tư ng chính sách. d) B Khoa h c và Công ngh : - Ph i h p v i B Công Thương tri n khai Chương trình i m i công ngh qu c gia trong các ngành công nghi p ưu tiên, công nghi p mũi nh n; các ngành d ch v hàm lư ng công ngh cao như: tài chính, ngân hàng, bưu chính, vi n thông, hàng không. - Xây d ng và tri n khai Chương trình qu c gia v thúc Ny năng su t, ch t lư ng nh m nâng cao kh năng c nh tranh c a doanh nghi p Vi t Nam.
 7. - Ph i h p v i B Xây d ng, B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u v phát tri n các lo i v t li u cao c p, siêu b n, siêu nh , ti t ki m năng l c, v t li u thân thi n v i môi trư ng. ) B K ho ch và u tư: - Ph i h p v i B Công Thương, B Xây d ng ki m tra, gi i quy t nh ng vư ng m c làm nh hư ng n vi c th c hi n theo ti n c a các d án u tư tr ng i m ngành d u khí, d án ngu n i n, xi măng, … - Ph i h p v i B Công Thương và các B , cơ quan liên quan trình Chính ph , Th tư ng Chính ph cơ ch Ny m nh u tư, i m i công ngh và cơ c u s n xu t i v i m t s lĩnh v c như: khai khoáng, ch bi n khoáng s n, xây d ng th y i n v a và nh , xây d ng các khu kinh t c a khNu. e) B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương xây d ng, báo cáo Chính ph trình Qu c h i d án Lu t Khoáng s n (s a i). 3. Phát tri n thương m i, d ch v và Ny m nh xu t khNu a) B Công Thương: - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan và a phương xây d ng, báo cáo Chính ph trình Qu c h i d án Lu t B o v ngư i tiêu dùng. - Rà soát và hoàn thi n Quy ho ch phát tri n h th ng k t c u h t ng thương m i, m ng lư i phân ph i bán buôn, bán l hàng hóa phù h p v i tình hình m i, trong ó chú tr ng phát tri n các lo i hình thương m i hi n i, t p trung, quy mô l n. - Xây d ng các chương trình h tr doanh nghi p v ào t o, cung c p thông tin liên quan n chính sách, rào c n thương m i c a các nư c i tác thương m i nh m nâng cao năng l c, kh năng c nh tranh và ch ng trong s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p trong nư c. - Trong tháng 01 năm 2009, trình Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 55/2007/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2007 v kinh doanh xăng d u, b o m phù h p v i tình hình phát tri n c a th trư ng và yêu c u qu n lý c a Nhà nư c trong tình hình m i. - Xây d ng k ho ch và l trình th c hi n c th phát tri n ngành công nghi p ph tr nh m nâng cao hi u qu s n xu t trong nư c và gi m nhu c u nh p khNu. - Xây d ng cơ ch , chính sách Ny m nh xu t khNu hàng công nghi p ch bi n và có hàm lư ng công ngh cao; chính sách khuy n khích phát tri n s n xu t các m t hàng thay th hàng nh p khNu. Xây d ng án b o hi m xu t khNu. - T n d ng các l i th t các th a thu n thương m i t do (FTA), g n th trư ng xu t khNu v i th trư ng nh p khNu, thông qua Ny m nh xu t khNu, gi m nh p siêu các th trư ng hi n có m c nh p siêu l n nh m gi m nh p siêu c a c nư c. Ki m soát ch t ch nh p khNu, c bi t là nh p khNu hàng tiêu dùng không thi t y u. - Theo dõi sát bi n ng th trư ng k p th i ch o ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph nh ng gi i pháp b o m cân i cung – c u các m t hàng thi t y u, nh hư ng tr c ti p n s n xu t và i s ng nhân dân như: xăng d u, lương th c, xi măng, s t thép, phân bón … b) B Khoa h c và Công ngh : - Hoàn thi n cơ ch , chính sách thúc Ny thương m i hóa các k t qu nghiên c u và phát tri n m r ng th trư ng công ngh . Ny m nh phát tri n d ch v khoa h c và công ngh trong các lĩnh v c tiêu chuNn ch t lư ng, s h u trí tu , tư v n, nh giá và chuy n giao công ngh .
 8. - H tr tăng cư ng năng l c và hi u qu ho t ng c a h th ng các trung tâm ng d ng và chuy n giao công ngh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. c) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì i u hành chính sách ti n t , t giá phù h p v i ch trương kích c u u tư, tiêu dùng và Ny m nh xu t khNu. d) B K ho ch và u tư ph i h p v i B Công Thương theo dõi, ánh giá sát các ho t ng thương m i, d ch v và cân i xu t nh p khNu; k p th i xu t v i Chính ph các gi i pháp thúc Ny phát tri n thương m i d ch v và xu t khNu. ) B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương xây d ng d án Lu t Vi n thông, Lu t T n s vô tuy n i n, Lu t Bưu chính. e) B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương Ny nhanh ti n th c hi n các d án giao thông ư ng b , ư ng s t, ư ng bi n, ư ng sông, ư ng hàng không, trong ó c bi t chú tr ng Ny nhanh ti n th c hi n h th ng c ng bi n, c ng trung chuy n container, h th ng ư ng b cao t c, … theo tiêu chuNn qu c t . 4. Phát tri n kinh t vùng và kinh t bi n a) B K ho ch và u tư ch trì: - Xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng Trung du và mi n núi B c B ; vùng ng b ng sông H ng; vùng B c Trung B và Duyên h i mi n Trung; vùng Tây Nguyên; vùng ông Nam B ; vùng ng b ng sông C u Long; quy ho ch phát tri n các h i o Vi t Nam; rà soát quy ho ch phát tri n khu công nghi p; quy ho ch phát tri n sân golf trên ph m vi c nư c n năm 2020. - Xây d ng cơ ch u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng kinh t - xã h i ven bi n. b) B Tài nguyên và Môi trư ng: - Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương ti p t c tri n khai th c hi n án t ng th v i u tra cơ b n và qu n lý tài nguyên, môi trư ng bi n n năm 2010, t m nhìn n năm 2020. - L p danh m c, t ng h p tr lư ng, tài nguyên các m ã ư c i u tra, ánh giá, thăm dò b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c; ch trì, ph i h p v i B Tài chính xu t phương th c nh giá tài nguyên khoáng s n và cơ ch thu h i v n ngân sách nhà nư c khi ưa m khoáng s n vào thăm dò, khai thác, báo cáo Th tư ng Chính ph . - Ch trì, ph i h p v i B Công Thương, B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng cơ ch thí i m u th u khai thác m . - Xây d ng, trình Chính ph án khai thác có hi u qu l i ích kinh t vùng lãnh h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a Vi t Nam g n li n v i b o v ch quy n qu c gia. c) Các B , cơ quan, a phương t ch c th c hi n Chi n lư c phát tri n kinh t bi n toàn di n, có tr ng tâm, tr ng i m theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 4 (Khóa X); xây d ng trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành quy ho ch và các cơ ch , chính sách phù h p phát tri n m nh và có hi u qu các khu kinh t ven bi n. B. N NNH KINH T VĨ MÔ, NGĂN NG A L M PHÁT 1. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: a) i u hành chính sách ti n t th n tr ng, linh ho t nh m th c hi n hi u qu 5 nhóm gi i pháp c a Chính ph ã nêu t i Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008, ph n u t m c
 9. tiêu quan tr ng hàng u là ngăn ch n suy gi m kinh t , thúc Ny phát tri n s n xu t, kinh doanh, m r ng u tư, góp ph n kích c u s n xu t, tiêu dùng và góp ph n ki m soát l m phát. Ti p t c i u hành lãi su t phù h p, i u hành t giá linh ho t theo tín hi u th trư ng, khuy n khích xu t khNu, ki m soát nh p khNu. b) Ti p t c c ng c và lành m nh hóa ho t ng c a các t ch c tín d ng, th c hi n t t các quy nh v b o m an toàn, d phòng r i ro, phân lo i n . Th c hi n úng các quy nh v thành l p m i ngân hàng và các t ch c tín d ng phi ngân hàng. c) Tăng cư ng vai trò và hi u l c qu n lý nhà nư c i v i lĩnh v c ti n t , tín d ng, ngo i h i mà tr ng tâm là t p trung hoàn thi n h th ng th ch v ti n t và ngân hàng v i yêu c u hư ng t i chuNn m c m i, phù h p v i thông l qu c t . T p trung xây d ng d án Lu t Ngân hàng nhà nư c, Lu t Các t ch c tín d ng trình Qu c h i trong năm 2009. d) Tăng cư ng công tác d báo tình hình trong nư c và qu c t , c bi t là nh ng bi n ng v tình hình tài chính th gi i, th c hi n các phương án ng phó, h n ch tác ng b t l i c a kho ng ho ng t bên ngoài n h th ng ngân hàng trong nư c. ) Xây d ng h th ng thông tin v ti n t , tín d ng theo chuNn qu c t , b o m cung c p úng, và k p th i các di n bi n ti n t trong nư c. e) Tăng cư ng giám sát ho t ng c a các t ch c tín d ng; n m ch c tình hình n trong các t ch c tín d ng có phương án ch ng x lý k p th i, b o m an toàn h th ng ngân hàng. 2. B K ho ch và u tư: a) Tăng cư ng công tác phân tích và d báo tình hình kinh t , xã h i trong và ngoài nư c. Xây d ng cơ ch phân công, ph i h p gi a các B , cơ quan và a phương trong vi c cung c p thông tin, k t qu d báo ph c v cho vi c xây d ng, i u hành và th c hi n k ho ch phát tri n kinh t , xã h i. b) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan trình Chính ph các gi i pháp chính sách ng phó, h n ch các tác ng b t l i t kh ng ho ng, suy thoái kinh t th gi i. c) Ph i h p v i B Tài chính, B Công Thương, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam th c hi n các bi n pháp b o m n nh các cân i vĩ mô v ngân sách, u tư, ti n t , tín d ng, xu t nh p khNu, cán cân thanh toán qu c t , … 3. B Tài chính: a) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan hoàn thi n trình Qu c h i thông qua d án Lu t Qu n lý n công; Lu t Ngân sách nhà nư c; Lu t Thu tài nguyên; Lu t Thu nhà, t; Lu t s d ng v n nhà nư c vào u tư kinh doanh. b) Theo dõi ch t ch di n bi n kinh t th gi i và trong nư c nh hư ng n ngu n thu ngân sách nhà nư c. Trong trư ng h p ngu n thu gi m l n, nh hư ng n cân i chi ngân sách nhà nư c, k p th i báo cáo Chính ph các gi i pháp x lý m t cách ch ng. c) Th c hi n chính sách giá theo cơ ch th trư ng i v i nh ng m t hàng nhà nư c nh giá, xóa bao c p, bù l qua giá. Tăng cư ng ki m soát vi c ch p hành pháp lu t nhà nư c v giá, x lý nghiêm các hành vi vi ph m. d) Ki m soát ch t ch các di n bi n c a th trư ng ch ng khoán, th trư ng v n, k p th i có các gi i pháp ng phó v i các tình hu ng x y ra. 4. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u, hoàn ch nh d án Lu t ăng ký giao d ch b o m.
 10. 5. Các B , cơ quan và y ban nhân dân c p t nh tăng cư ng công tác nghiên c u, d án, c nh báo v kinh t th gi i, theo dõi bi n bi n kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t th gi i, tìm hi u kinh nghi m các nư c v x lý tác ng c a kh ng ho ng, gi i quy t các thách th c an ninh kinh t , năng lư ng, bi n i khí h u, … trong t ng ngành, lĩnh v c và a phương. C. TH C HI N T T CÁC M C TIÊU AN SINH XÃ H I, B O M I S NG NHÂN DÂN, B O V MÔI TRƯ NG, TRI N KHAI M NH M CÁC HO T NG XÃ H I HÓA TRONG CÁC LĨNH V C GIÁO D C, D Y NGH , Y T , VĂN HÓA, TH THAO, MÔI TRƯ NG 1. B Giáo d c và ào t o: a) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương xây d ng d án Lu t Giáo viên; s a i, b sung m t s i u c a Lu t Giáo d c. b) Ph i h p v i B Tài chính và các a phương th c hi n t t chính sách h tr cho h c sinh vùng có i u ki n khó khăn, con em thu c i tư ng chính sách. c) Ph i h p v i B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ngân hàng Chính sách Xã h i và các a phương ánh giá toàn di n k t qu th c hi n chính sách cho vay ưu ãi v i sinh viên, h c sinh các trư ng i h c, cao ng và trung h c chuyên nghi p, báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý I năm 2009. d) T ng k t vi c nâng c p các trư ng cao ng lên i h c và thành l p m i các trư ng i h c b o m tính h p lý và hi u qu gi a u tư xây d ng cơ s v t ch t, i ngũ giáo viên và ch t lư ng ào t o; t ng k t vi c th c hi n Ngh quy t s 40/2000/NQ-QH10 c a Qu c h i v i m i n i dung gi ng d y b c ph thông, báo cáo Chính ph trình Qu c h i vào kỳ h p cu i năm 2009. 2. B Lao ng – Thương binh và Xã h i: a) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương nghiên c u, xây d ng Lu t Ngư i tàn t t; s a i B Lu t Lao ng. b) Ch trì nghiên c u, xây d ng Ngh nh v x ph t hành chính trong lĩnh v c chăm sóc, b o v tr em; v chính sách tr giúp tr em; v b o v , chăm sóc, giáo d c tr em; hư ng d n thi hành công tác sau cai nghi n ma túy; quy nh ch áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính và ch áp d ng v i ngư i chưa thành niên, ngư i t nguy n vào cơ s ch a b nh; quy nh t ch c cai nghi n ma túy t i gia ình, c ng ng và trình t , th t c áp d ng bi n pháp cai nghi n ma túy b t bu c t i c ng ng. c) Ph i h p v i B Tài chính, các cơ quan liên quan nghiên c u, xây d ng Ngh nh v i u ch nh lương hưu, tr c p b o hi m xã h i và tr c p hàng tháng i v i cán b xã ã ngh vi c; i u ch nh m c tr c p, ph c p ưu ãi ngư i có công; i u ch nh m c tr c p xã h i; quy nh i tư ng c p h c b ng, tr c p và mi n gi m h c phí; hoàn thi n h th ng văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Bình ng gi i. d) Tri n khai và hư ng d n các a phương th c hi n k p th i, y các chính sách ã ban hành v h tr các i tư ng chính sách, h nghèo, h c n nghèo và ngư i dân các vùng khó khăn, vùng b thiên tai, d ch b nh, ngư i hư ng lương hưu có thu nh p th p, ngư i v hưu. ) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng và t ch c th c hi n các chính sách h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo nh t. e) Nghiên c u, trình Chính ph ban hành và áp d ng m c chuNn nghèo m i cho phù h p i u ki n v thu nh p, giá c và m c s ng c a nhân dân các vùng, mi n.
 11. g) Phát tri n h th ng d y ngh theo quy ho ch, nh hư ng th trư ng, hi n i hóa, chuNn hóa, xã h i hóa và h i nh p khu v c, qu c t ; a d ng hóa các hình th c, phương pháp d y ngh phù h p v i i tư ng h c ngh và yêu c u s n xu t. 3. B Y t : a) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương nghiên c u, xây d ng d án Lu t Dân s ; Lu t Khám b nh, ch a b nh; Lu t Phòng, ch ng tác h i c a thu c lá; Lu t An toàn th c phNm. b) Xây d ng các cơ ch , chính sách huy ng m i ngu n v n trong xã h i nâng cao ch t lư ng i u tr , ph c v t i các cơ s y t công l p. Ny nhanh quá trình xã h i hóa trong lĩnh v c y t . c) Xây d ng các chính sách u tư phát tri n ngu n nhân l c cho y t , b o m yêu c u v ch t lư ng, o c ngh nghi p. d) Ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương ra các chính sách b o m v sinh an toàn th c phNm. Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát, thanh tra k p th i phát hi n, ngăn ch n, x lý nghiêm các vi ph m pháp lu t v an toàn v sinh th c phNm. ) Ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n ki m tra, thanh tra, x lý nghiêm các vi ph m pháp lu t v ch t th i t i các b nh vi n. 4. B Văn hóa, Th thao và Du l ch: a) Hoàn ch nh d án Lu t i n nh. Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương nghiên c u xây d ng d án Lu t Di s n văn hóa. b) Xây d ng các cơ ch , chính sách huy ng m i ngu n v n Ny m nh xã h i hóa trong lĩnh v c văn hóa, th d c th thao. 5. B Thông tin và Truy n thông: a) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan nghiên c u, s a i d án Lu t Báo chí. b) ánh giá vi c th c hi n Lu t Xu t b n, c th hóa nh ng quy nh c a Lu t theo hư ng tăng cư ng trách nhi m c a các nhà xu t b n và cơ quan qu n lý nhà nư c v xu t b n. 6. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương xây d ng d án Lu t Nuôi con nuôi. 7. B Tài nguyên và Môi trư ng: a) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương rà soát, ánh giá vi c th c hi n các Chương trình v b o v môi trư ng; xu t nh ng n i dung c n b sung, s a i, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. b) Tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra, ph i h p v i các cơ quan liên quan và a phương k p th i phát hi n, ngăn ch n, x lý nghiêm các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. c) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, các cơ quan liên quan và a phương xây d ng h th ng ch tiêu, quy ch báo cáo th ng kê, thông tin v b o v tài nguyên và môi trư ng. d) Xây d ng và th c hi n cơ ch cung c p thông tin khí tư ng th y văn chuyên sâu ph c v cho các ngành kinh t , xã h i; Ny m nh vi c thương m i hóa s li u, d li u v khí tư ng th y văn tăng ngu n thu cho ngân sách nhà nư c và tái u tư phát tri n cho ngành khí tư ng th y văn; c ng c và nâng cao năng l c c a cơ quan d báo khí tư ng th y văn.
 12. 8. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương xây d ng cơ ch giám sát, ánh giá phát tri n b n v ng; cơ ch , chính sách khuy n khích u tư trong lĩnh v c b o v tài nguyên và môi trư ng. 9. B N i v ph i h p v i H i Ngư i cao tu i xây d ng s a i Lu t Ngư i cao tu i. 10. Các B , cơ quan liên quan và a phương ph i h p v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam xây d ng, s a i Lu t Công oàn. 11. B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Lao ng – Thương binh và Xã h i tìm ngu n và th c hi n chính sách h tr cho các h nghèo nâng cao i s ng. 12. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n t t các chính sách chăm sóc, n nh i s ng cho nhân dân t i ch , h n ch th p nh t tình tr ng di dân t do. Các a phương có nhi u dân di cư t do, c n có phương án n nh i s ng cho ngư i dân di cư t do. Chính ph th c hi n h tr kinh phí n nh i s ng cho ngư i dân di cư t do. B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí kinh phí th c hi n. D. TĂNG CƯ NG HO T NG I NGO I, CH NG H I NH P KINH T QU C T , NÂNG CAO VN TH C A NƯ C TA TRÊN Ư NG QU C T , B O M QU C PHÒNG, AN NINH VÀ TR T T AN TOÀN XÃ H I. 1. B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan: a) Ti p t c tri n khai các quan h qu c t ã ư c thi t l p i vào chi u sâu, n nh và b n v ng. M r ng quan h v i các i tác khác nh m tranh th kh năng h p tác trên các m t, c bi t là tìm ki m và m r ng th trư ng xu t khNu. Phát tri n m nh m công tác i ngo i nhân dân. Ch ng tham gia cu c u tranh chung vì hòa bình, n nh, h p tác bình ng gi a các qu c gia và quy n chính áng c a con ngư i. b) Phát huy và nâng cao vai trò c a Vi t Nam trong các t ch c, di n àn qu c t ; tích c c, ch ng và nâng cao hi n qu tham gia Liên h p qu c, y viên không thư ng tr c H i ng b o an Liên h p qu c, WTO, APEC, ASEM, ASEAN và h p tác ti u vùng Mê Công. c) Ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n nghiêm túc, có hi u qu các cam k t qu c t v thương m i, u tư, d ch v và các lĩnh v c khác. Các c p, các ngành, các doanh nghi p căn c vào cam k t WTO và cam k t trong các th a thu n kinh t , thương m i song phương và khu v c mà Vi t Nam tham gia, xây d ng k ho ch th c hi n c th tranh th t i a các cơ h i và h n ch các tác ng b t l i c a h i nh p. d) Xây d ng k ho ch hành ng tri n khai th c hi n k ho ch t ng th v C ng ng kinh t ASEAN vào năm 2015; chi n lư c h i nh p t ng th phù h p v i giai o n phát tri n m i c a t nư c; xúc ti n àm phán, ký k t các th a thu n thương m i t do (FTA), các hi p nh h p tác và i tác v i m t s i tác ch ch t. Tri n khai th c hi n có hi u qu Hi p nh i tác kinh t v i Nh t B n. Tích c c, ch ng khai thác hi u qu các hành lang kinh t , tuy n ư ng xuyên Á và các chương trình, d án h p tác ti u vùng sông Mê Công. ) Ti p t c tri n khai th c hi n t t Ngh quy t c a B chính tr v công tác i v i c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. Tăng cư ng quan h h p tác v i các nư c t o m i thu n l i cho ng bào ta làm ăn sinh s ng h c t p và hòa nh p t t v i c ng ng nư c s t i; oàn k t cưu mang, giúp l n nhau, gi gìn b n s c văn hóa t t p c a dân t c và hư ng v quê hương. 2. B Tư pháp: a) Ph i h p v i B Ngo i giao, B Công an xây d ng d th o Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Qu c t ch Vi t Nam (s a i).
 13. b) ChuNn b k ho ch t ch c th c hi n vi c ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam t i cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. Tri n khai th c hi n t t Lu t Qu c t ch Vi t Nam (s a i), chính sách cho ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v nư c mua nhà, công tác d y ti ng Vi t cho c ng ng, … 3. B Qu c phòng, B Công an ph i h p cùng các cơ quan liên quan và a phương: a) Nâng cao ch t lư ng xây d ng n n qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình m i; xây d ng l c lư ng vũ trang nhân dân v ng m nh toàn di n, chú tr ng trang b và các i u ki n b o m khác. Xây d ng t nh, huy n thành khu v c phòng th v ng ch c. Chú tr ng k t h p kinh t , xã h i v i qu c phòng, an ninh các a bàn tr ng i m v qu c phòng, an ninh. b) ánh giá, nh n nh úng, k p th i tình hình ch ng x lý hi u qu các tình hu ng, b o m an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i; b o v v ng ch c c l p, ch quy n và toàn v n lãnh th . c) Th c hi n có hi u qu chi n lư c và các chương trình, quy ho ch, k ho ch v qu c phòng, an ninh, phòng ch ng t i ph m, phòng ch ng ma túy, phòng, ch ng mua bán ph n , tr em và tìm ki m c u n n. d) Tăng cư ng v n ng nhân dân và b ng các bi n pháp thích h p u tranh làm th t b i âm mưu c a các th l c thù ch l i d ng các v n v t do tôn giáo, dân ch , nhân quy n … gây m t n nh chính tr , xã h i. ) Phát tri n t p trung kinh t bi n g n v i b o v ch quy n trên các vùng bi n, h i o, th m l c a. Gi gìn an ninh, n nh tình hình biên gi i, k t h p th c hi n úng k ho ch phân gi i c m m c v i các nư c láng gi ng. e) Tăng cư ng và nâng cao kh năng i phó v i nh ng nhi m v t xu t phát sinh, các tình tr ng khNn c p, thiên tai, bão l t … 4. B Công an ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao: a) Xây d ng các bi n pháp c th nâng cao ch t lư ng công tác i u tra và ch t lư ng tranh t ng t i các phiên tòa. b) Gi i quy t k p th i, úng pháp lu t các lo i án hình s , dân s hành chính; gi i quy t t t khi u n i, t cáo c a công dân b o m tr t t an toàn xã h i; chú tr ng tìm ra nguyên nhân và i u ki n phát sinh vi ph m pháp lu t, t i ph m, các tranh ch p k p th i kh c ph c và phòng ng a. 5. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan và a phương xây d ng d án Lu t Dân quân t v ; Lu t Nghĩa v quân s (s a i); Lu t L c lư ng d b ng viên; Pháp l nh qu n lý, s d ng vũ khí, v t li u n và công c h tr . 6. B N i v ch trì, ph i h p v i các B , ngành xây d ng d án Lu t Cơ y u. 7. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan xây d ng các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Thi hành án dân s ; ph i h p v i y ban nhân dân thành ph H Chí Minh tri n khai k p th i vi c thành l p t ch c Th a phát l i thí i m xã h i hóa công tác thi hành án dân s ; xây d ng và trình phê duy t án v t ch c các cơ quan thi hành án theo khu v c; hoàn thành quy ho ch h th ng tr s , cơ s v t ch t cho các cơ quan thi hành án theo tinh th n Ngh quy t s 49-NQ/TW ã ra. 8. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Công an và các a phương ti p t c Ny m nh th c hi n các gi i pháp b o m tr t t an toàn giao thông, x lý có hi u qu các v n v tai n n giao thông và ùn t c giao thông các thành ph l n. . Y M NH CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG, TH C HÀNH TI T KI M CH NG LÃNG PHÍ
 14. 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh theo ch c năng nhi m v ư c giao: a) Ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph xây d ng các d án lu t, pháp l nh và các văn b n hư ng d n thi hành các lu t, pháp l nh theo Chương trình công tác c a Chính ph , b o m tính ng b và k p th i trong vi c ban hành văn b n pháp lu t. b) Ti p t c Ny m nh c i cách hành chính t o ra bư c ti n m i v ch t, tr ng tâm là th t c hành chính. T p trung xây d ng, hoàn thi n h th ng cơ s d li u qu c gia v th t c hành chính. c) Th c hi n án T ng rà soát h th ng pháp lu t t năm 1976 n nay sau khi ư c Qu c h i ho c y ban Thư ng v Qu c h i thông qua. d) Tri n khai th c hi n ng b Ngh quy t s 04-NQ/TW ngày 21 tháng 8 năm 2006 c a H i ngh l n th ba Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, các Lu t, Ngh quy t, Chương trình hành ng c a Chính ph v phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Nâng cao hi u l c, hi u qu ho t ng c a các Ban Ch o phòng ch ng tham nhũng và các ơn v chuyên trách v ch ng tham nhũng. X lý k p th i, nghiêm minh các v vi c vi ph m. cao trách nhi m cá nhân c a ngư i ng u cơ quan, ơn v t Trung ương n a phương trong u tranh ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. ) Tăng cư ng qu n lý, giám sát thu nh p c a cán b , công ch c, nh t là nh ng ngư i có ch c, có quy n. Th c hi n t t ch trương chuy n i, luân chuy n v trí công tác c a cán b , công ch c. e) Phát huy quy n làm ch c a nhân dân, ph i h p ch t ch v i M t tr n T qu c, các t ch c oàn th xã h i và các cơ quan thông t n, báo chí trong công tác phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. g) Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, i u tra x lý các v vi c tiêu c c, tham nhũng. T p trung ch o và x lý kiên quy t, d t i m theo úng quy nh c a pháp lu t, công b công khai k t qu x lý trên các phương ti n thông tin i chúng i v i các v vi c tiêu c c, tham nhũng ã ư c phát hi n. ng th i, ti p t c tăng cư ng thanh tra b n lĩnh v c tr ng tâm ã ư c nêu trong Chương trình hành ng c a Chính ph v th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng là: u tư xây d ng cơ b n, qu n lý s d ng t ai, qu n lý thu chi ngân sách và qu n lý tài s n công, g n v i vi c thanh tra th c thi ch c trách công v i v i m t s lĩnh v c mà dư lu n và nhân dân quan tâm. 2. Thanh tra Chính ph hoàn ch nh d án Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thanh tra. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan và a phương xây d ng d án Lu t Khi u n i; trình Qu c h i thông qua d án Lu t T cáo. 3. B Công an ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u, xây d ng Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh T ch c i u tra hình s . 4. B N i v ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương xây d ng d án Lu t Lưu tr , Lu t Viên ch c. 5. B Tư pháp: a) T ch c th c hi n t t Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t (s a i); hoàn ch nh d án Lu t Lý l ch tư pháp; Lu t B i thư ng nhà nư c; Lu t S a i, b sung m t s i u c a B Lu t Hình s ; b) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương xây d ng d án Lu t Ti p c n thông tin; Lu t Ph bi n, giáo d c pháp lu t; ph i h p v i y ban Pháp lu t c a Qu c h i xây d ng Pháp l nh h p nh t văn b n quy ph m pháp lu t; Pháp l nh pháp i n h th ng quy ph m pháp lu t.
 15. c) Ph i h p v i Vi n Ki m sát nhân dân t i cao xây d ng d án Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân. d) Ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao xây d ng d án Pháp l nh s a i, b sung m t s i uc a Pháp l nh ThNm phán và H i thNm Tòa án nhân dân. E. TĂNG CƯ NG NĂNG L C I U HÀNH, T CH C TH C HI N 1. Căn c vào Ngh quy t này và Chương trình công tác năm 2009 c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân c p t nh khNn trương ch o, i u hành quy t li t, linh ho t, hi u qu , phù h p v i tình hình m i, hư ng vào huy ng n i l c, b o m các ch trương, chính sách c a Chính ph ư c th c hi n ngay t ngày u, tháng u c a năm 2009; xây d ng k ho ch hành ng c th c a B , cơ quan, a phương, trong ó quy nh rõ t ng m c tiêu, nhi m v , th i gian và phân công ngư i ch u trách nhi m t ng ph n vi c; hàng tháng, hàng quý có ki m i m, ánh giá tình hình th c hi n, báo cáo theo quy nh. 2. Chính ph t ch c các h i ngh chuyên v i các a phương k p th i x lý nh ng v n phát sinh trong quá trình tri n khai Ngh quy t; ng th i, duy trì các cu c giao ban hàng tháng ki m i m tình hình th c hi n, ra các bi n pháp Ny m nh th c hi n k ho ch và ngân sách nhà nư c năm 2009. 3. B Thông tin và Truy n thông ch o các phương ti n thông tin i chúng ưa tin chính xác v các ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c, tránh ưa nh ng thông tin sai s th t có tính kích ng, gây tâm lý b t an trong xã h i. 4. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph ôn c, ki m tra vi c xây d ng, s a i và b sung các văn b n quy ph m pháp lu t, b o m ti n ã ư c quy nh. 5. Các B , cơ quan, y ban nhân dân c p t nh ki m i m tình hình th c hi n Ngh quy t này c a B , cơ quan, a phương mình; báo cáo Th tư ng Chính ph , ng g i B K ho ch và u tư k t qu th c hi n trư c ngày 15 tháng 11 năm 2009. B K ho ch và u tư t ng h p k t qu th c hi n Ngh quy t, ánh giá m c hoàn thành c a t ng B , cơ quan, a phương và báo cáo Chính ph t i phiên h p Chính ph tháng 12 năm 2009. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản