Nghị quyết số 02/1997/NQ-QH9

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 02/1997/NQ-QH9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/1997/NQ-QH9 về kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa IX do của Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/1997/NQ-QH9

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/1997/NQ-QH9 Hà N i, ngày 10 tháng 5 năm 1997 NGHN QUY T QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (kỳ h p th 11, qu c h i khoá IX) Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Trên cơ s xem xét các báo cáo, t trình c a các cơ quan c a Qu c h i, Chính ph , các cơ quan h u quan và ý ki n c a i bi u Qu c h i; QUY T NGHN I- V CÔNG TÁC NHI M KỲ KHOÁ IX C A QU C H I 1- Nh ng k t qu t ư c Trong nhi m kỳ khoá IX, Qu c h i ã có nhi u i m i v t ch c và ho t ng, th c hi n ngày càng t t hơn nhi m v , quy n h n c a mình theo quy nh c a pháp lu t. Nguyên t c t p trung dân ch ư c tôn tr ng, dân ch trong sinh ho t c a Qu c h i ư c phát huy. Tính hình th c trong ho t ng c a Qu c h i ã gi m d n. Ni m tin c a nhân dân i v i Qu c h i ư c nâng lên. a) Ho t ng c a Qu c h i ã ư c tăng cư ng, nhi u m t t k t qu t t, nh t là v công tác l p pháp: Qu c h i ã ban hành nhi u lu t, U ban thư ng v Qu c h i ã ban hành nhi u pháp l nh. Các lu t, pháp l nh này ã th ch hoá ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và c th hoá Hi n pháp năm 1992; t ng bư c góp ph n hoàn ch nh h th ng pháp lu t, áp ng yêu c u c a công cu c i m i t nư c trên t t c các lĩnh v c chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i, qu c phòng, an ninh, i ngo i. Các quy t nh v nh ng v n quan tr ng c a t nư c như kinh t - xã h i, ngân sách Nhà nư c, t ch c b máy và nhân s c p cao, i u ch nh a gi i hành chính ã ư c th c hi n ngày càng có hi u qu . Ho t ng giám sát ư c tăng cư ng, n i dung tương i toàn di n, hình th c ư c c i ti n, k t h p ch t ch gi a vi c nghe báo cáo, nghe tr l i ch t v n v i vi c c oàn công tác giám sát các b , ngành, các a phương, cơ s và m t s cơ quan i di n c a nư c ta nư c ngoài. M t s k t qu c a ho t ng giám sát ã góp ph n vào vi c xem xét, thông qua ho c s a i, b sung các văn b n pháp lu t.
  2. Các ki n ngh c a c tri trong c nư c ã ư c i bi u Qu c h i l ng nghe và k p th i ph n nh, ư c các cơ quan Nhà nư c nghiên c u, gi i quy t t ng bư c và ư c t ng h p trình Qu c h i xem xét. Ho t ng i ngo i ư c th c hi n có hi u qu theo ư ng l i i ngo i c l p t ch , hoà bình, h u ngh , h p tác qu c t và chính sách r ng m , a phương hoá, a d ng hoá. b) T ch c và phương th c ho t ng c a Qu c h i ã có nh ng i m i: T ch c các cơ quan Qu c h i ư c i m i theo Hi n pháp năm 1992. Ch t lư ng i bi u Qu c h i ư c nâng lên, cơ c u i bi u b trí tương i h p lý. i bi u Qu c h i ho t ng chuyên trách ư c tăng thêm. Ho t ng c a các oàn i bi u Qu c h i ư c Ny m nh. Các cơ quan Qu c h i ã ch ng ph i h p ch t ch v i các cơ quan Nhà nư c trong vi c chuNn b n i dung các kỳ h p Qu c h i, các phiên h p U ban thư ng v Qu c h i và nhi u công tác quan tr ng khác; ng th i, ti n hành giám sát ho t ng c a các cơ quan Nhà nư c. Qu c h i ã tăng cư ng m i quan h v i nhân dân, v i M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên. Các i bi u Qu c h i ã thư ng xuyên báo cáo k t qu ho t ng c a Qu c h i, ti p xúc và l ng nghe ý ki n c tri; tuyên truy n, ng viên nhân dân tham gia xây d ng chính quy n và th c hi n các ngh quy t c a Qu c h i. M i quan h gi a các cơ quan c a Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i v i H i ng nhân dân và các cơ quan h u quan a phương ngày càng ch t ch hơn. 2- Nh ng thi u sót, t n t i a) Trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a Qu c h i, trên m t s m t ho t ng, hi u qu chưa cao, còn mang tính hình th c: Công tác xây d ng pháp lu t còn thi u ch ng, thi u ng b . Qu c h i chưa có chương trình xây d ng pháp lu t c nhi m kỳ, chương trình xây d ng pháp lu t hàng năm thư ng ph i i u ch nh. Ch t lư ng m t s lu t, pháp l nh chưa cao, có nh ng i u kho n ch m i d ng l i quy nh chung, ph i ch văn b n hư ng d n m i th c hi n ư c. Công tác tuyên truy n, gi i thích, ph bi n, hư ng d n thi hành pháp lu t còn nhi u y u kèm. Vi c xem xét, quy t nh nh ng v n quan tr ng, nh t là v ngân sách Nhà nư c có lúc còn mang tính hình th c. Công tác thNm tra c a các cơ quan Qu c h i v lĩnh v c này còn nhi u h n ch . Ho t ng giám sát còn y u, hi u qu chưa cao. Nhi u ki n ngh thông qua ho t ng giám sát chưa ư c các cơ quan có trách nhi m nghiên c u, gi i quy t k p th i. Chưa có lu t giám sát quy nh cơ ch và phương th c giám sát c th .
  3. Vi c giám sát các cơ quan tư pháp trong ho t ng i u tra, truy t , xét x , thi hành án, b t, giam, tha, chưa ư c quan tâm úng m c. Giám sát vi c th c hi n ngh quy t c a Qu c h i v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, ch ng buôn l u t k t qu th p. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân tuy ã có c g ng, song v n còn nhi u h n ch , chưa áp ng ư c yêu c u, nguy n v ng c a nhân dân. b) T ch c và phương th c ho t ng c a Qu c h i tuy ã có i m i nhưng v n chưa áp ng ư c yêu c u: M ts i bi u Qu c h i chưa dành th i gian c n thi t cho ho t ng c a Qu c h i. Chưa thư ng xuyên ti p xúc v i c tri và chưa làm t t công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân thi hành các ngh quy t c a Qu c h i. S i bi u Qu c h i ho t ng chuyên trách còn ít. Các cơ quan c a Qu c h i chưa i u ki n i sâu nghiên c u, xem xét m t s lĩnh v c quan tr ng như ngân sách Nhà nư c, ho t ng tư pháp, công tác dân nguy n. Phương th c ti n hành các kỳ h p Qu c h i c n ư c c i ti n nhi u hơn n a. i u ki n b o m cho các ho t ng c a Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i và i bi u Qu c h i còn h n ch . 3- M t s v n c n quan tâm th c hi n trong th i gian t i Sau kỳ h p này, các oàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i t ch c ti p xúc c tri báo cáo k t qu kỳ h p và ti p xúc báo cáo vi c th c hi n trách nhi m i bi u trong c nhi m kỳ. KhNn trương hoàn ch nh d án Lu t t ch c Qu c h i (s a i) và d án Lu t giáo d c chuNn b trình Qu c h i khoá X thông qua; hoàn ch nh các d án Pháp l nh cán b , công ch c, Pháp l nh v ch ng tham nhũng, Pháp l nh th c hành ti t ki n, ch ng lãng phí U ban thư ng v Qu c h i khoá IX thông qua. Ti p t c rút kinh nghi m v t ch c, ho t ng c a Qu c h i khoá IX, trên cơ s ó có nh ng ki n ngh c n thi t nh m ti p t c xây d ng và hoàn thi n Nhà nư c C ng hoà các h i ch nghĩa Vi t Nam. II- V VI C TI P T C TH C HI N NHI M V NĂM 1997 C n ti p t c th c hi n các nhi m v , ch tiêu và các gi i pháp ư c nêu trong các Ngh quy t c a Qu c h i t i kỳ h p th 10 và chú tr ng m t s v n sau ây: 1- V kinh t Nâng cao hi u qu s n xu t nông nghi p g n v i vi c phát tri n kinh t nông thôn, b o v môi trư ng sinh thái. Thi hành chính sách h tr v n, nông dân m r ng s n xu t. Xây d ng qu b o hi m s n xu t, qu b o hi m cây tr ng v t nuôi. T ch c t t vi c tiêu th nông s n hàng hoá, nh t là lúa g o ng b ng sông C u Long.
  4. V s n xu t công nghi p: Ti p t c s p x p l i các doanh nghi p Nhà nư c. T o i u ki n cho các doanh nghi p i m i công ngh , nâng cao năng xu t, ch t lư ng s n phNm, t o s c c nh tranh trên th trư ng trong và ngo i nư c. Kiên quy t x lý các doanh nghi p Nhà nư c thua l kéo dài; m r ng, thí i m c ph n hoá m t s doanh nghi p m t cách v ng ch c. Rút kinh nghi m vi c liên doanh liên k t gi a doanh nghi p Nhà nư c v i tư nhân t ng bư c m r ng hình th c này. Tri n khai th c hi n t t Lu t h p tác xã. Ny m nh xu t khNu, ki m soát ch t ch các m t hàng nh p khNu, không b o lãnh vi c nh p hàng tiêu dùng tr ch m trong trư ng h p c bi t ph i ư c Chính ph ng ý, gi m b t m c nh p siêu. Thông qua chính sách thu , tín d ng và các bi n pháp phi thu quan h n ch nh p khNu các m t hàng không thi t y u, các m t hàng trong nư c s n xu t ã áp ng nhu c u. Tri n khai th c hi n t t Lu t Thương m i. Huy ng t i a các ngu n v n trong và ngoài nư c phát tri n cơ s h t ng và góp ph n Ny nhanh tăng trư ng kinh t , xây d ng các i u ki n c n thi t s m ưa th trư ng v n vào ho t ng. Ny m nh vi c cho vay phát tri n s n xu t kinh doanh. Th c hi n chính sách ti n t ch t ch góp ph n ki m ch l m phát. Nâng cao ch t lư ng tín d ng, s d ng có hi u qu v n vay. Xây d ng qu b o hi m ti n g i. Tăng cư ng qu n lý vi c mua bán ngo i t và các kho n vay n nư c ngoài. ưa ho t ng ngân hàng vào tr t t k cương. 2- V các d án u tư quan tr ng a) Chính ph ã trình Qu c h i 5 d án u tư quan tr ng, g m: - Chương trình khí t- i n- m. - D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. - Chương trình ki m soát lũ ng b ng sông C u Long. - D án tr ng 5 tri u ha r ng. - D án xa l B c - Nam. ây là các d án u tư xây d ng cơ b n quan tr ng có ý nghĩa chi n lư c i v i s phát tri n lâu dài c a t nư c, có quy mô và v n u tư l n, nh hư ng n các cân i chung c a qu c gia, tác ng n nhi u ngành, lĩnh v c, vùng kinh t , n môi trư ng, qu c phòng và an ninh. Qu c h i ng ý v ch trương Chính ph nghiên c u, chuNn b các d án trên. b) Giao Chính ph chuNn b trình Qu c h i khoá X: - V tiêu chuNn c a nh ng d án l n và quan tr ng mà Qu c h i c n xem xét quy t nh. - Trên cơ s ó, l a ch n công trình quan tr ng trình Qu c h i xem xét quy t nh.
  5. 3- V ngân sách Nhà nư c Ti p t c th c hi n t t Lu t ngân sách Nhà nư c. ChuNn b i u ki n tri n khai th c hi n các Lu t thu m i. Th c hi n các gi i pháp phát tri n s n xu t kinh doanh, t o ngu n thu l n cho ngân sách. C i ti n phương pháp qu n lý thu, nâng cao hi u l c b máy thu thu , phí và l phí. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, ch ng th t thu. B o m nguyên t c n u thu không t d toán thì ph i gi m chi tương ng. Th c hi n ki m soát chi ngân sách theo d toán ngân sách Nhà nư c. Qu n lý ch t ch và th c hi n ti t ki m chi tiêu trong các ơn v s d ng ngân sách Nhà nư c, trong các doanh nghi p Nhà nư c. KhNn trương s a i, b sung các ch và nh m c chi tiêu i v i t ng lĩnh v c. Có bi n pháp m nh m và kiên quy t x lý các vi ph m v qu n lý tài chính thu v cho ngân sách. 4- V văn hoá - xã h i Tri n khai th c hi n nhi m v phát tri n giáo d c - ào t o, khoa h c - công ngh theo tinh th n Ngh quy t l n th 2 Ban Ch p hành trung ương ng. Ny m nh xã h i hoá g n v i vi c b o m ngân sách Nhà nư c u tư cho công tác giáo d c, y t , văn hoá; ng th i, th c hi n công b ng xã h i trong các lĩnh v c này. Th c hi n t t chính sách ưu ãi i v i ngư i có công. Tăng cư ng các ho t ng " n ơn áp nghĩa", thi t th c k ni m 50 năm ngày thương binh li t sĩ. Ny m nh vi c phòng và ch ng các t n n xã h i, c bi t là n n mua, bán, s d ng ma tuý và lôi kéo tr em vào t n n xã h i. Có chính sách, gi i pháp ng b gi i quy t có hi u qu v n di dân t do. 5- V qu c phòng, an ninh Tăng cư ng xây d ng n n qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân; nâng cao ch t lư ng các l c lư ng vũ trang nhân dân, b o v v ng ch c c l p, an ninh, ch quy n và toàn v n lãnh th c a t nư c. Tri n khai th c hi n có hi u qu các pháp l nh v dân quân t v , d b ng viên, b i biên phòng. Ny m nh phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c, k t h p ch t ch v i các cơ quan b o v pháp lu t trong vi c gi gìn tr t t k cương, an toàn xã h i. Ngăn ng a và tr ng tr có hi u qu m i ho t ng t i ph m, nh t là các t i tham nhũng. III- V CÁC GIAO DNCH DÂN S V NHÀ Ư C XÁC L P TRƯ C NGÀY 1-7-1991 T i kỳ h p này, Qu c h i ã th o lu n và cho ý ki n v các giao d ch dân s v nhà ư c xác l p trư c ngày 1-7-1991. Qu c h i nh n th y, vi c quy nh v các giao
  6. d ch dân s này là c n thi t và ph i ư c gi i quy t t ng bư c v ng ch c mb o l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích chính áng c a công dân. Qu c h i giao cho Chính ph căn c vào ý ki n c a i bi u Qu c h i, ti p t c nghiên c u, kh o sát trình U ban thư ng v Qu c h i ban hành Ngh quy t quy nh v các giao d ch dân s v nhà thu c s h u tư nhân ư c xác l p trư c ngày 1-7-1991 gi a cá nhân v i cá nhân, gi a cá nhân v i cơ quan, t ch c, bao g m: - Thuê nhà ; - Cho mư n, cho nh nhà ; - Mua bán nhà ; - i nhà ; - T ng, cho nhà ; - Th a k nhà ; - Qu n lý nhà v ng ch gi a cá nhân v i cá nhân. IV- V CÔNG TÁC B U C I BI U QU C H I KHOÁ X Cu c b u c i bi u Qu c h i khoá X có ý nghĩa chính tr to l n, nhân dân c nư c l a ch n nh ng i bi u x ng áng i di n cho ý chí, nguyên v ng c a mình t i cơ quan quy n l c Nhà nư c cao nh t. T ch c t t cu c b u c l n này là góp ph n phát huy quy n làm ch c a nhân dân, ti p t c xây d ng và hoàn thi n Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam - Nhà nư c c a dân, do dân, vì dân. U ban thư ng v Qu c h i ch u trách nhi m ch trì cu c b u c i bi u Qu c h i khoá X, cùng Chính ph và U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam hư ng d n thi hành và tuyên truy n sâu r ng Lu t b u c i bi u Qu c h i. Các ngành, các c p, M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên, các ơn v l c lư ng vũ trang, các oàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i theo ph m vi trách nhi m c a mình, tích c c tham gia vi c chuNn b cho cu c b u c ; t o i u ki n công dân th c hi n y quy n b u c và ng c theo quy nh c a pháp lu t; ng viên c tri hăng hái i b u và sáng su t l a ch n nh ng ngư i x ng áng tiêu chuNn làm i bi u Qu c h i; góp ph n b o m cu c b u c ư c ti n hành th c s dân ch , úng pháp lu t. Cùng v i vi c b u c i bi u Qu c h i khoá X, i v i các a phương có b u b sung i bi u H i ng nhân dân thì c n t ch c chu áo t k t qu t t. V- T CH C TH C HI N Giao U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph và các cơ quan h u quan ch o th c hi n Ngh quy t này theo trách nhi m và quy n h n c a mình. Ny m nh vi c tuyên truy n, ph bi n và hư ng d n thi hành pháp lu t. Quan tâm xem xét và gi i quy t các
  7. khi u n i, t cáo c a công dân. T p trung ch o th c hi n có hi u qu các bi n pháp ch ng tham nhũng, ch ng các t n n xã h i. Các cơ quan c a Qu c h i, các i bi u Qu c h i tăng cư ng giám sát vi c th c hi n các quy t nh c a Qu c h i t i kỳ h p này. M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên ng viên các t ng l p nhân dân th c hi n các quy t nh c a Qu c h i. Qu c h i kêu g i ng bào, chi n sĩ c nư c phát huy quy n làm ch , nêu cao tinh th n t l c, t cư ng, c n ki m xây d ng t nư c, tham gia tích c c vào cu c b u c i bi u Qu c h i khoá X, th c hi n th ng l i nhi m v năm 1997; Ny m nh s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. Ngh quy t này ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th 11 thông qua ngày 10 tháng 5 năm 1997. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản