Nghị quyết số 02/2001/NQ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
85
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 02/2001/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/2001/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2001 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/2001/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2001/NQ-CP Hà N i, ngày 02 tháng 03 năm 2001 NGH QUY T V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 02 NĂM 2001 Trong hai ngày, 26 và 27 tháng 02 năm 2001, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 02 năm 2001, th o lu n và quy t ngh các v n đ sau đây: 1. V d án Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Đ t đai: Chính ph đã nghe T ng c c trư ng T ng c c Đ a chính đ c T trình v d th o Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Đ t đai và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o trên. Chính ph th ng nh t nh n đ nh, chính sách đ t đai là v n đ ph c t p và r t nh y c m, c n có th i gian đ nghiên c u t ng k t th c ti n, do v y vi c s a đ i m t cách toàn di n Lu t Đ t đai ph i đư c ti n hành t ng bư c phù h p v i vi c đ i m i cơ ch qu n lý kinh t . Trư c m t, t yêu c u phát tri n kinh t - xã h i trong giai đo n hi n nay, m t s v n đ b t c p như th m quy n giao đ t, cho thuê đ t, thu h i đ t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, đ nh giá đ t, đ n bù gi i phóng m t b ng... c n s m đư c s a đ i, b sung, nh m tháo g các ách t c, khó khăn trong qu n lý, đi u hành c a Chính .ph và chính quy n đ a phương, t o đi u ki n thu n l i cho ngư i s d ng đ t. - Giao T ng c c Đ a chính ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các B , ngành liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , b sung, hoàn ch nh d th o; g i phi u xin ý ki n các th nh viên Chính ph , t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph trư c khi trình Qu c h i. - Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn chu n b báo cáo phương án gi i quy t nh ng v n đ v đ t đai đang b c xúc hi n nay nhưng chưa đưa vào d th o Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Đ t đai, trình Chính ph trong phiên h p tháng 3 năm 2001. 2. Thông qua D án Lu t Giao thông đư ng b do B trư ng B Giao thông v n t i trình. Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, B Công an, Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph đ b sung, hoàn ch nh d án, báo cáo Th tư ng Chính ph trư c khi trình Qu c h i. 3. Thông qua D án Pháp l nh v v sinh an toàn th c ph m do B trư ng B -khoa h c, Công ngh và Môi trư ng trình. Giao B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Pháp l nh và báo cáo Th tư ng Chính ph trư c khi trình U ban Thư ng v Qu c h i. 4. Thông qua D án Pháp l nh phí và l phí do B trư ng B Tài chính trình. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn ch nh D án Pháp l nh và báo cáo Th tư ng Chính ph trư c khi trình U ban Thư ng v Qu c h i. 5. Thông qua Ngh đ nh quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam do B Công an trình. Giao B Công an ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các B : Ngo i giao, Qu c phòng, Tư pháp ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành trong tháng 3 năm 2001.
  2. 6. Thông qua Ngh đ nh kinh doanh l hành và hư ng d n viên du l ch. Giao T ng c c Du l ch ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành trong tháng 3 năm 2001. 7. T i phiên h p này, B trư ng B Giao thông v n t i báo cáo Chính ph v nh ng bi n pháp c p bách b o đ m an toàn giao thông. Chính ph nh t trí v i n i dung báo cáo. Trư c m t, yêu c u các B , ngành ch c năng và U ban nhân dân các t nh, thành ph ti p t c đ y m nh hơn n a các bi n pháp nh m kh c ph c tình tr ng tai n n và ùn t c giao thông, t p trung tri n khai ngay m t s bi n pháp c p bách như tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát, x lý th t nghiêm các vi ph m, kiên quy t ngăn ch n b ng đư c n n đua xe, x lý nghiêm các trư ng h p lái xe nghi n ng p và say rư u, các trư ng h c ki m tra và nghiêm c m ngay h c sinh không đ tu i đi xe máy; th c hi n b t bu c đ i mũ b o hi m đ i v i m i ngư i khi đi mô tô, xe máy t tháng 6 năm 2001 (cán b , công ch c c a các cơ quan nhà nư c ph i gương m u th c hi n s m hơn); tăng cư ng công tác ki m đ nh an toàn đ i v i phương ti n giao thông, g n trách nhi m c a cơ quan ki m đ nh v i ch t lư ng ki m đ nh; dành thêm kinh phí t p trung xoá các "đi m đen" trên các đo n đư ng thư ng x y ra tai n n; kiên quy t x lý tình tr ng l n chi m lòng đư ng, v a hè, hành lang b o v công trình giao thông. Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Công an và các cơ quan liên quan d th o và s m trình Th tư ng Chính ph ban hành các quy t đ nh c th đ t ch c th c hi n. 8. Chính ph đã nghe B trư ng B Thương m i báo cáo m t s bi n pháp đ y m nh xu t kh u g o và cà phê năm 2001 và B trư ng B K ho ch và Đ u tư báo cáo tình hình th c hi n k ho ch tháng 02 và 2 tháng đ u năm 2001. Chính ph nh n đinh, tình hình kinh t - xã h i c a đ t nư c trong 2 tháng đ u năm ti p t c phát tri n: s n xu t nông nghi p, công nghi p ti p t c phát tri n khá, xu t kh u có nhi u c g ng, d ch v ti p t c tăng. Tuy nhiên, vi c tiêu th nông s n hàng hoá đang g p nhi u khó khăn; đ u tư phát tri n chưa có nhi u chuy n bi n; tình hình khi u ki n đông ngư i v n ti p t c di n ra m t s nơi, c n ph i đư c gi i quy t k p th i. Chính ph yêu c u các B , ngành và đ a phương ti p t c tri n khai các gi i pháp th c hi n nhi m v mà Chính ph đã đ ra t i H i ngh c a Chính ph v i Ch t ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đ u tháng 02 năm 2001 đ hoàn thành t t nhi m v phát tri n kinh t - xã h i các tháng ti p theo. Nh ng v n đ l n c n t p trung ch đ o đ th c hi n t t nhi m v năm 2001 là ti p t c tháo g vư ng m c và h tr cho doanh nghi p; gi i quy t v n đ tiêu th và phát tri n m t s s n ph m quan tr ng; tháo g vư ng m c v đ u tư phát tri n; t p trung th c hi n các nhi m v tr ng đi m v khoa h c - công ngh và giáo d c - đào t o; tăng cư ng k cương, k lu t hành chính. Riêng vi c tiêu th lúa, g o và cà phê đang là v n đ b c xúc, c n ph i có bi n pháp x lý ngay. Vì v y, Chính ph quy t đ nh: V tiêu th lúa, g o đ ng b ng sông C u Long: 1/ Ti p t c đ y m nh các công tác xúc ti n thương m i, tìm ki m th trư ng xu t kh u g o dài h n, trên cơ s ký k t b sung các tho thu n Chính ph . Giao B Thương m i bàn v i các doanh đ xem xét, gi i quy t t ng khu v c th trư ng c th , v n đ nào vư t th m quy n, báo cáo Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Chính ph có bi n pháp khuy n khích c n thi t đ phát tri n th trư ng m i. 2/ Giao T ng công ty Lương th c mi n Nam và các công ty lương th c trên đ a bàn các t nh đ ng b ng sông C u Long mua t m tr kho ng 1 tri u t n g o v Đông Xuân 2000 - 2001 trong th i gian t 10 tháng 3 đ n 10 tháng 5 năm 2001 , t p trung mua ngay lư ng g o l n vào tháng 3 năm 2001 đ tăng đư c giá lúa trên th trư ng. Ngân sách nhà nư c s h tr
  3. 100% lãi su t vay ngân hàng trong 6 tháng (t 10 tháng 3 năm 2001 đ n 10 tháng 9 năm 2001) đ i v i s g o t m tr này. 3/ Giao Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch đ o Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam bàn v i U ban nhân dân các t nh ti n hành th c hi n giãn n và ti p t c cho vay m i cho ngư i s n xu t lúa và doanh nghi p xu t kh u g o. 4/ B Thương m i bàn v i Hi p h i Lương th c Vi t Nam và các doanh nghi p xu t kh u g o đ xây d ng Trung tâm giao d ch g o xu t kh u nh m đ nh hư ng th ng nh t cho ho t đ ng giao d ch xu t kh u g o, b o đ m l i ích chung và quy n l i c a m i doanh nghi p. 5/ Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch đ o T ng công ty Lương th c mi n Nam bàn v i U ban nhân dân các t nh xây d ng thí đi m các ch trung tâm nông s n, trư c m t các t nh có s n lư ng lúa hàng hoá l n đ giúp nông dân tiêu th lúa, g o và th c hi n các d ch v khác cho s n xu t nông nghi p. 6/ Đ gi m chi phí đ u vào cho nông dân, giao B Tài chính đi u ch nh gi m thu su t thu nh p kh u và b thu chênh l ch giá đ i v i phân bón các lo i. Th c hi n vi c mi n gi m thu s d ng đ t nông nghi p đ i v i đ t lúa theo tinh th n Ngh quy t s 09/2000/NQ-CP c a Chính ph . B Tài chính s a đ i, b sung m t s chính sách tài chính t o đi u ki n thu n l i cho doanh nghi p xu t kh u g o. - V tiêu th cà phê Tây Nguyên: 1/ B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch đ o các doanh nghi p kh n trương hoàn thành vi c mua t m tr 150.000 t n cà phê đã đư c Th tư ng Chính ph quy t đ nh đ thúc đ y nâng giá cà phê trong nư c và giá xu t kh u. B Thương m i theo dõi sát tình hình th trư ng cà phê qu c t đ k p th i ch đ o bán ra khi giá c phù h p. Hi p h i Cà phê - Ca cao Vi t Nam ph i h p ch t ch v i Hi p h i c a các nư c xu t kh u cà phê đ th ng nh t các bi n pháp hành đ ng nh m nâng giá xu t kh u cà phê. 2/ B Tài chính kh n trương tri n khai vi c c p bù 70% lãi su t vay ngân hàng đ i v i các kho n vay mua cà phê xu t kh u trong 9 tháng năm 2000 đã đư c Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Th c hi n vi c mi n gi m thu s d ng đ t nông nghi p đ i v i đ t tr ng cà phê theo tinh th n Ngh quy t s 09/2000/NQ-CP c a Chính ph . 3/ Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam kh n trương báo cáo Th tư ng Chính ph s dư n vay c a các h nông dân vay chăm sóc vư n cà phê trong năm 2000; có k ho ch h tr đ i v i các kho n vay này c a nông dân đ ti p t c chăm sóc cà phê, nh t là đ i v i đ t tr ng cà phê c a đ ng bào các dân t c. 4/ V m t s bi n pháp tài chính mà B Thương m i đ ngh , giao B Tài chính làm vi c v i U ban nhân dân t ng t nh Tây Nguyên đ x lý c th ; v n đ nào vư t th m quy n, B đ xu t bi n pháp, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét quy t đ nh trong đ u quý II năm 2001. V các bi n pháp dài h n đ nâng cao hi u qu s n xu t, kinh doanh lúa, g o và cà phê, đ u tư chuy n đ i cơ c u cây tr ng, giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm vi c v i các B , ngành liên quan đ xây d ng đ án chung và các gi i pháp x lý c th t ng t nh, trên cơ s đó ph i h p v i các B , ngành đ x lý. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i T ng công ty Cà phê, T ng công ty Lương th c mi n Nam và U ban nhân dân các t nh có liên quan xây d ng d án đ u tư v công ngh sau thu ho ch, công nghi p ch bi n nh m nâng cao ch t lư ng g o, cà phê trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2001.
  4. TH TƯ NG CHÍNH PH Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản