Nghị quyết số 02/2002/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 02/2002/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2002 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/2002/NQ-CP

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2002/NQ-CP Hà N i, ngày 04 tháng 2 năm 2002 NGH QUY T C A CHÍNH PH S 02/2002/NQ-CP NGÀY 04 THÁNG 2 NĂM 2002 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 01 NĂM 2002 Ngày 31 tháng 01 năm 2002, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 01 năm 2002, bàn và quy t ngh các v n đ sau đây: 1. Chính ph nghe B trư ng B Tư pháp đ c T trình Chính ph v D án Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph đ c Báo cáo T ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án Lu t này. Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t đư c Qu c h i khoá IX, kỳ h p th 10 thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996 đã đáp ng yêu c u cơ b n v xây d ng và hoàn thi n h th ng pháp lu t, th hi n tinh th n đ i m i quy trình l p pháp, l p quy c a b máy nhà nư c theo ti n trình c i cách hành chính. Trong nh ng năm qua, vi c thi hành Lu t đã t o ra s chuy n bi n v ch t trong ho t đ ng xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t. Ch t lư ng các văn b n ngày càng cao. N i dung các văn b n ngày càng phong phú, đa d ng, bao quát đư c h u h t các lĩnh v c cơ b n, quan tr ng c a xã h i. Tuy nhiên, quá trình th c hi n Lu t đã b c l m t s h n ch , thi u sót c n đư c kh c ph c k p th i, nh t là các quy đ nh liên quan đ n quy trình xây d ng d án, d th o văn b n; vai trò và trách nhi m c a các ch th trình d án; công tác t ch c th m đ nh, th m tra d án; ch t lư ng và ti n đ so n th o... Nh ng v n đ đó c n đư c s a đ i, b sung k p th i đ nâng cao hi u qu ho t đ ng ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, đ i m i quy trình l p pháp và c i cách v th ch . Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và các đ i bi u d h p, kh n trương hoàn ch nh d án Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, trình Th tư ng Chính ph xem xét trư c khi trình U ban Thư ng v Qu c h i. 2. Chính ph nghe B trư ng B Thương m i, Phó Ch t ch U ban qu c gia v h p tác kinh t qu c t trình Chương trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t c a B Chính tr v h i nh p kinh t qu c t .
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 07/ NQ - TW ngày 27 tháng 11 năm 2001 c a B Chính tr Ban Ch p hành Trung ương Đ ng (khoá IX) v h i nh p kinh t qu c t bao g m các n i dung ch y u sau: Tăng cư ng công tác thông tin tuyên truy n; s a đ i b sung th ch , chính sách kinh t thương m i; chuy n d ch cơ c u và nâng cao kh năng c nh tranh c a n n kinh t ; xây d ng Chi n lư c t ng th v h i nh p kinh t qu c t ; đào t o ngu n nhân l c, nh t là các chuyên gia gi i v thương m i và lu t pháp qu c t ; k t h p hài hoà ho t đ ng ngo i giao v i ho t đ ng kinh t đ i ngo i; c ng c an ninh qu c phòng; đàm phán gia nh p T ch c Thương m i Th gi i (WTO) và ki n toàn t ch c làm nhi m v h i nh p kinh t qu c t . Các n i dung c th trong Chương trình hành đ ng c a Chính ph v h i nh p kinh t qu c t ph i th hi n s k t h p, đan xen v i nh ng Chương trình khác cũng như các cam k t qu c t c a Nhà nư c ta nh m chuy n d ch cơ c u kinh t , nâng cao kh năng c nh tranh c a hàng hoá và c a c n n kinh t , nâng cao v th c a nư c ta trong ti n trình h i nh p kinh t qu c t . Các B , ngành và đ a phương ph i có k ho ch c th đ th c hi n có hi u qu Chương trình hành đ ng này. Giao U ban qu c gia v h p tác kinh t qu c t ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và các đ i bi u d h p, hoàn ch nh Chương trình hành đ ng c a Chính ph v h i nh p kinh t qu c t , trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh ban hành trong tháng 02 năm 2002. 3. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và Đ u tư báo cáo m t s nét v tình hình kinh t - xã h i tháng 01 năm 2002. Tình hình s n xu t kinh doanh tháng 01 v n tăng khá, nh t là s n xu t công nghi p; nhưng lĩnh v c xu t kh u gi m sút so v i tháng trư c và v i cùng kỳ năm trư c, kim ng ch xu t kh u đang khó khăn c v lư ng và giá; riêng hàng thu s n xu t kh u v n gi đư c t c đ tăng 26,4% so v i cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nư c đ t khá. Chi ngân sách đáp ng đ y đ các nhu c u. Ch s giá tiêu dùng tháng 01 cao hơn các năm trư c, tăng 1,1% so v i tháng 12 năm 2001. Chính ph lưu ý các B , ngành và đ a phương t p trung m i n l c đ y m nh s n xu t kinh doanh, d n s c cho xu t kh u. Gi v ng an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i; ch ng buôn l u và gian l n thương m i; t n công t i ph m và các t n n xã h i; ki m tra quy t li t, h n ch tai n n giao thông; gi i quy t k p th i tình hình thi u đói c a nhân dân m t s vùng. Giao B Tài chính ban hành văn b n hư ng d n th c hi n: T ngày 01 tháng 01 năm 2002 không thu ti n s d ng v n đ i v i ph n v n nhà nư c có t i doanh nghi p, thay th quy đ nh t i đi m 15, Ngh quy t s 05/ 2001/ NQ- CP ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v vi c b sung m t s gi i pháp đi u hành k ho ch kinh t năm 2001; s d ng ngu n v n này cho đ u tư phát tri n doanh nghi p. Các B , ngành và đ a phương tích c c ch đ o, đáp ng t t nhu c u đi l i c a nhân dân, t ch c t t các ho t đ ng vui chơi gi i trí trong d p T t c truy n; t p trung l c lư ng ki m tra v sinh an toàn th c ph m; chăm lo đ i s ng cho các đ i tư ng chính
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. sách; đáp ng đ y đ hàng hoá và đ phòng đ t bi n x u v giá c trong d p T t. T ch c cho nhân dân vui T t c truy n Nhâm Ng an toàn, lành m nh. Thi hành nghiêm túc ch trương c a Chính ph v c m đ t pháo; ch n ch nh k cương, k lu t hành chính; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. T o không khí ph n kh i, hăng say lao đ ng, h c t p và công tác, th c hi n t t các nhi m v kinh t - xã h i năm 2002. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản