Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
55
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP về một số chủ trương giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2003/NQ-CP Hà N i, ngày 17 tháng 1 năm 2003 NGH QUY T C A CHÍNH PH S : 02/2003/ NQ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2003 V M T S CH TRƯƠNG GI I PHÁP CH Y U C N T P TRUNG NĂM 2003 Năm 2003 là năm "b n l " c a k ho ch 5 năm (2001-2005), nh ng thành t u và k t qu t ư c trong năm 2003 s góp ph n r t l n cho vi c th c hi n th ng l i Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th IX. Nh m tri n khai các Ngh quy t c a Qu c h i khoá XI, Kỳ h p th hai v nhi m v và d toán ngân sách nhà nư c năm 2003 và c th hoá các ch trương, chính sách ã ra, Chính ph xác nh m t s ch trương, gi i pháp ch y u c n t p trung ch o trong năm 2003 như sau: I. THÚC Y CHUY N DNCH CƠ C U, NÂNG CAO HI U QU VÀ KH NĂNG C NH TRANH C A N N KINH T 1. Thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t nh m Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá, thích ng v i nhu c u và cơ ch ho t ng c a th trư ng, phát huy ư c l i th c nh tranh, không ng ng nâng cao hi u qu c a n n kinh t . B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công nghi p, B Thu s n ch ng ph i h p và hư ng d n các a phương th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t trong nông nghi p, nông thôn theo hư ng t o ra vùng s n xu t hàng hoá t p trung chuyên canh, thâm canh có năng su t, ch t lư ng cao, áp d ng ti n b khoa h c k thu t và công ngh m i, tăng t tr ng giá tr c a ngành chăn nuôi, thu s n và d ch v ngành ngh , gi m t tr ng giá tr c a ngành tr ng tr t, a d ng ngành ngh tăng t tr ng giá tr s n xu t công nghi p trong cơ c u kinh t nông thôn. B Công nghi p ch o vi c i u ch nh cơ c u s n phNm công nghi p hình thành nh ng ngành hàng và s n phNm gi vai trò ng l c trong t ng nhóm s n phNm nh m thúc Ny phát tri n s n xu t c a ngành công nghi p, trư c h t là nh ng s n phNm hi n ta có kh năng xu t khNu cũng như các s n phNm ta ang có ti m năng th c hi n như : óng tàu, ng cơ nh , xe ô tô khách, xe t i nh thông d ng, óng m i toa xe,... 2. Trong năm 2003, ti p t c t ch c th c hi n có hi u qu Chương trình phát tri n gi ng cây nông nghi p, lâm nghi p, gi ng v t nuôi và gi ng thu s n, b o m có gi ng t t, giá c h p lý cung c p cho nhu c u s n xu t c a nông dân; a d ng hoá các hình th c khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, h tr chuy n giao công ngh , cung c p thông tin th trư ng gi m giá u vào c a s n phNm nông nghi p. Khuy n khích nh ng a phương có i u ki n th c hi n d n i n, i th a, chuy n quy n s d ng t, chuy n m c ích s d ng t theo úng quy ho ch và quy nh c a pháp lu t v t ai nh m t o quy mô t ai phù h p v i yêu c u c a s n xu t
 2. l n trong nông nghi p theo hư ng t p trung, chuyên canh, thâm canh g n v i cơ s ch bi n và th trư ng tiêu th , b o m m c tiêu s n xu t 1 tri u t n g o ch t lư ng cao xu t khNu. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o, hư ng d n các a phương th c hi n c th . 3. Các B , ngành, a phương khNn trương rà soát l i quy ho ch, trư c h t là quy ho ch s d ng t, m t nư c, quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch các khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t m , khu công ngh cao, quy ho ch các tuy n giao thông quan tr ng, quy ho ch k t c u h t ng du l ch, quy ho ch ô th , quy ho ch các trung tâm thương m i, các khu kinh t c a khNu i u ch nh, b sung nh ng n i dung không còn phù h p ho c xây d ng quy ho ch m i nh m phát huy t t nh t l i th c a t ng ngành, t ng vùng, t ng a phương th c hi n nhi m v , m c tiêu phát tri n kinh t . i v i m t s quy ho ch chuyên ngành quan tr ng, trong nư c chưa có kinh nghi m, c n thuê chuyên gia, tư v n nư c ngoài th c hi n. B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B N i v và các B , ngành qu n lý s n xu t khNn trương ngay trong Quý I năm 2003 ph i h p v i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh hoàn thành quy ho ch ngành và s p x p doanh nghi p nhà nư c nh m khai thác t i ưu tài s n, năng l c c a các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t kinh doanh cùng ngành ngh trên cùng a bàn. T năm 2003, vi c phê duy t các d án thu c m i ngu n v n, vi c giao t, giao r ng, giao m t nư c cho ngư i s n xu t ph i tuân th úng quy nh c a Lu t t ai và ph i theo úng quy ho ch ư c duy t v i th i gian phù h p ngư i dân, doanh nghi p yên tâm, ch ng u tư s n xu t. Các B , ngành và chính quy n a phương ch cho phép th c hi n các d án phù h p v i quy ho ch ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 4. B K ho ch và u tư quy nh c th vi c công b công khai quy ho ch xây d ng chi ti t và các d án u tư, c bi t là ch trương u tư i v i d án kh i công m i, các quy t nh phê duy t d án kh thi (tr nh ng d án ho c nh ng thông tin c a d án thu c di n không ư c công b công khai) trên các phương ti n thông tin i chúng các t ch c và nhân dân tham gia ý ki n, tham gia giám sát trong quá trình th c hi n d án. 5. Các cơ quan c a Chính ph và chính quy n a phương các c p có trách nhi m h tr , t o i u ki n quan h liên k t gi a nông dân v i doanh nghi p, các cơ s khoa h c k thu t, các t ch c tín d ng ư c thu n ti n, có hi u qu trong s n xu t, tiêu th s n phNm, b o m s hài hoà l i ích c a các bên, phát huy ư c tính ch ng, sáng t o c a ngư i s n xu t. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các B , ngành và a phương ti p t c theo dõi và sơ k t k p th i phương th c tiêu th nông s n thông qua h p ng gi a ngư i s n xu t v i ngư i tiêu th s n phNm b sung, i u ch nh k p th i. 6. Ti p t c coi xu t khNu là nhi m v tr ng tâm trong năm 2003. Khuy n khích, h tr xu t khNu i v i nh ng s n phNm có s c c nh tranh b ng m i hình th c: tín d ng xu t khNu, thư ng khuy n khích xu t khNu, xúc ti n thương m i, ăng ký thương hi u
 3. hàng hoá ... i ôi v i vi c h n ch nh p khNu nh ng s n phNm trong nư c có th s n xu t ư c, gi m b t tình tr ng nh p siêu. B Thương m i ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan hư ng d n th c hi n c th . Trong vi c i u ch nh thu su t và phí, B Tài chính chú tr ng các bi n pháp khuy n khích xu t khNu, s d ng s n phNm trong nư c s n xu t ư c. 7. Ti p t c t o i u ki n thu n l i cho các ch u tư thu c các thành ph n kinh t ti p c n các ngu n v n u tư s n xu t, i m i thi t b , công ngh ph c v yêu c u nâng cao ch t lư ng, h giá thành s n phNm nh m nâng cao kh năng c nh tranh ngay trong t ng s n phNm, nh t là nh ng s n phNm có l i th v s n xu t, có th trư ng tiêu th và nh ng s n phNm thu c nhóm hàng n m trong l trình h i nh p v i các nư c trong khu v c. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ph i h p v i B Tài chính xu t bi n pháp c th vào Quý I năm 2003. 8. Các B qu n lý s n xu t, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o vi c ánh giá ho t ng s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p thu c ph m vi qu n lý; có bi n pháp c th t ch c l i s n xu t, nâng cao s c c nh tranh c a doanh nghi p và s n phNm ch ng h i nh p theo úng l trình gi m thu và phi thu mà nư c ta ã cam k t. B Tài chính và B Thương m i công b rõ các l trình và ph i h p v i các B qu n lý s n xu t ch o, hư ng d n các doanh nghi p th c hi n ngay t tháng 01 năm 2003. 9. Th c hi n vi c Nhà nư c tăng cư ng ki m soát c quy n kinh doanh, gi m b o h , ki m soát, i u ch nh giá c a m t s s n phNm c quy n nhà nư c hi n nay nh m t o ng l c v c nh tranh các doanh nghi p t vươn lên, phát tri n. Nghiên c u, t ng k t kinh nghi m ho t ng c a m t s doanh nghi p kinh doanh không thu c lĩnh v c c quy n nhưng t b o m i u ki n ho t ng theo cơ ch kinh t th trư ng và ã thành công trong vi c t o ra ư c các m t hàng có kh năng c nh tranh v i s n phNm c a nư c ngoài có bi n pháp xoá b d n c quy n trong kinh doanh hi n nay. B K ho ch và u tư th c hi n vi c t ng k t trong Quý II năm 2003. 10. Ny m nh vi c lành m nh hoá tài chính doanh nghi p n năm 2005 hoàn thành cơ b n vi c chuy n doanh nghi p nhà nư c n m gi 100% v n sang công ty trách nhi m h u h n m t thành viên và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c i v i doanh nghi p mà Nhà nư c không c n n m gi 100% v n. T p trung ki n toàn t ch c, cơ ch qu n lý i v i các T ng công ty nhà nư c, doanh nghi p nhà nư c; ng th i Ny m nh chuy n i ch s h u i v i doanh nghi p nh , thua l , doanh nghi p nhà nư c không c n n m gi 100% v n sang hình th c công ty c ph n ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. X lý nghiêm kh c, k c vi c thay th , cho thôi ch c v ang m nhi m i v i nh ng cán b không th c hi n nghiêm túc án s p x p doanh nghi p nhà nư c ã ư c c p trên có thNm quy n phê duy t.
 4. Trong Quý III năm 2003, B Tài chính cùng v i B K ho ch và u tư trình Chính ph mô hình c th v i di n ch s h u v n nhà nư c theo hư ng làm rõ ch c năng qu n lý nhà nư c và ch c năng i di n ch s h u c a các cơ quan qu n lý nhà nư c, b o m quy n ch ng trong s n xu t, kinh doanh và t ch v tài chính c a doanh nghi p nhà nư c. 11. Tri n khai th c hi n các nh ch trung gian trong lĩnh v c tài chính như Công ty u tư tài chính, Công ty mua bán n và h tr chuy n i s h u, Công ty tư v n tài chính, nh giá tài s n... t o thêm công c i m i phương th c u tư, lành m nh hoá tài chính doanh nghi p, thúc Ny ti n trình c ph n hoá và a d ng hoá s h u i v i doanh nghi p nhà nư c theo Ngh quy t Trung ương 3, Khoá IX. 12. Không chuy n các kho n n ngân sách nhà nư c và n có ngu n g c t ngân sách, n vay ngân hàng thành v n c p cho các doanh nghi p nhà nư c. Hi u su t sinh l i trong ho t ng s n xu t, kinh doanh ph i ư c coi là m t trong nh ng tiêu chuNn ch y u ánh giá hi u qu ho t ng c a các doanh nghi p. 13. ình, hoãn kh i công các d án chưa th t c u tư. T p trung v n u tư c a Nhà nư c cho các d án quan tr ng, có nh hư ng tr c ti p n vi c th c hi n m c tiêu chuy n d ch cơ c u kinh t , các d án có th hoàn thành trong năm ưa vào khai thác s d ng. Nh ng ơn v còn nhi u d án d dang, th i gian thi công kéo dài thì không ư c kh i công các d án m i. Ch m d t tình tr ng ng v n th c hi n d án i v i d án u tư xây d ng chưa ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, k c nh ng d án do các cơ quan trung ương qu n lý. 14. B K ho ch và u tư nghiên c u s a i, b sung Quy ch u tư theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT) áp d ng cho u tư trong nư c. Cho phép th c hi n u tư theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT) trong nư c i v i m t s d án, n u ph n v n thu c s h u doanh nghi p không m c 30% thì s d ng v n ngân sách nhà nư c trong d toán chi ngân sách ã ư c giao b o m t l t i a 30% như quy nh t i Ngh nh s 77/CP ngày 18 tháng 6 năm 1997 c a Chính ph . 15. B Giao thông v n t i, B Tài chính nghiên c u ban hành quy nh giao quy n thu phí có th i h n i v i các công trình c u, ư ng ư c phép thu phí. Trư c m t, cho áp d ng th c hi n i v i qu c l 51, qu c l 5 và qu c l 10, ư ng Láng - Hoà L c. 16. Th c hi n thí i m vi c doanh nghi p tư nhân trong nư c ã ư c giao quy n s d ng t lâu dài ư c cho nhà u tư nư c ngoài thuê l i t trong th i h n ư c giao quy n s d ng t. Trong Quý II năm 2003, B Tài nguyên và Môi trư ng trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch qu n lý c th có căn c th c hi n, giám sát vi c thí i m này. II. HUY Đ NG NGU N L C Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N 1. Các ch u tư, các a phương ph i huy ng t i a các ngu n l c c a các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tăng ngu n v n cho u tư phát tri n, coi ây là m t trong nh ng gi i pháp quan tr ng nh m thúc Ny và m r ng s n xu t hoàn thành các m c tiêu phát tri n năm 2003.
 5. 2. Doanh nghi p tr c ti p u tư vào các lĩnh v c m i, t o s n phNm quan tr ng, các lĩnh v c r i ro cao, lĩnh v c phát tri n công ngh thông tin, ph n m m tin h c, d ch v phát tri n m ng thông tin theo nh ng tiêu chuNn hi n i, tiên ti n c a th gi i nh m nâng cao s c c nh tranh c a các doanh nghi p và c a n n kinh t , ngoài ưu ãi ư c hư ng theo quy nh, còn ư c xem xét b o lãnh nh p thi t b ph c v tr c ti p cho d án u tư. B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n th c hi n c th . 3. V n tín d ng u tư c a Nhà nư c c n t p trung cho các khu v c, lĩnh v c then ch t, d án quan tr ng tr c ti p ph c v m c tiêu chuy n d ch cơ c u kinh t , thúc Ny tăng trư ng kinh t . M r ng di n ư c ưu ãi sau u tư, thu h p i tư ng vay v n tr c ti p t Qu H tr phát tri n. 4. Khuy n khích u tư các công trình có kh năng thu h i v n b ng ngu n phát hành trái phi u công trình. B Tài chính khNn trương nghiên c u trình Th tư ng Chính ph vi c phát hành trái phi u ngo i t huy ng ngo i t trong nư c cho m c tiêu cơ c u l i n qu c gia, u tư cho m t s công trình tr ng i m c a Nhà nư c. 5. B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c a d ng hóa các hình th c góp v n u tư phát tri n và kinh doanh cơ s h t ng; khuy n khích và th c hi n h tr thích h p t ngân sách nhà nư c i v i vi c u tư xây d ng công trình h t ng nông thôn, công trình ngoài hàng rào các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao thu c m i thành ph n kinh t . 6. Các a phương thu c các vùng kinh t tr ng i m, có i u ki n vay và kh năng tr n , ư c phát hành trái phi u u tư huy ng v n trong nư c xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i t o i u ki n thu hút u tư và phát tri n lâu dài trên a bàn, theo nguyên t c t vay, t tr , b o m n nh tình hình tài chính qu c gia. B Tài chính hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n ch trương này. 7. T ng k t, ánh giá vi c b trí và s d ng các ngu n v n h tr t trung ương cho a phương theo các m c tiêu c th như phát tri n h t ng kinh t - xã h i, h t ng du l ch, h t ng nuôi tr ng thu s n, làng ngh ... b o m úng ch trương và m c tiêu u tư, thúc Ny s phát tri n ngành, gi i quy t vi c làm, góp ph n t o ra t c tăng trư ng kinh t c a t ng a phương nói riêng và toàn b n n kinh t nói chung. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B và a phương t ng k t, báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n trong Quý III năm 2003. 8. Ti p t c c i thi n môi trư ng u tư thu hút v n u tư nư c ngoài, c bi t là t o i u ki n thu n l i phát tri n nhanh các ngành công nghi p h tr ; Ny m nh c i cách th t c hành chính, quy trình x lý, thNm nh, c p phép và qu n lý nhà nư c sau c p phép i v i các d án u tư nư c ngoài theo hư ng quy nh rõ trách nhi m c a t ng cơ quan, t ng c p, t ng ngành trong rà soát, i u ch nh quy nh v u tư nư c ngoài, ph i h p xây d ng danh m c d án kêu g i u tư, trong xúc ti n u tư nư c ngoài. a d ng hoá các hình th c u tư nư c ngoài. Ny m nh th c hi n l trình gi m các chi phí u tư, thu h p, ti n t i xoá b chênh l ch v giá d ch v u
 6. vào, thu h p s cách bi t v thu su t gi a doanh nghi p trong nư c v i doanh nghi p u tư nư c ngoài. B K ho ch và u tư quy nh c th các n i dung hư ng d n th c hi n trong Quý II năm 2003, ng th i có k ho ch Ny m nh ho t ng xúc ti n u tư nư c ngoài, t p trung vào các a bàn có ti m năng. 9. B K ho ch và u tư chuNn b n i dung và bi n pháp tri n khai th c hi n thí i m cho phép nhà u tư nư c ngoài thành l p công ty c ph n và chuy n m t s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ang ho t ng thành công ty c ph n. 10. B K ho ch và u tư, B Tài chính quy nh các bi n pháp c th nh m t o ra kh năng hài hoà hơn v th t c gi a Vi t Nam v i nhà tài tr tăng cư ng thu hút và nâng cao hi u qu s d ng ngu n v n ODA; Ny nhanh công tác gi i phóng m t b ng, giao t theo úng ti n và b trí v n i ng th c hi n d án, nh t là các d án hoàn thành trong năm 2003, năm 2004 Ny nhanh vi c gi i ngân th c hi n các d án theo các hi p nh ã ký k t. 11. Ngân sách nhà nư c (trung ương và a phương) ưu tiên u tư i v i các chương trình nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh ph c v chuy n d ch cơ c u kinh t , th c hi n h tr cho i m i công ngh , cho áp d ng công ngh m i c a các doanh nghi p, h tr doanh nghi p, h nông dân, cơ s nghiên c u khoa h c th c hi n vi c liên k t trong nghiên c u s n xu t, tiêu th s n phNm; h tr cơ quan nghiên c u t o l p m i liên k t v i các công ty l n và các cơ quan khoa h c công ngh c a nư c ngoài trong vi c cung c p, chuy n giao công ngh m i, tiên ti n, hi n i. B Khoa h c và Công ngh nghiên c u trình Chính ph chính sách và gi i pháp c th . 12. Nghiên c u xây d ng các quy nh v i u ki n, năng l c, trách nhi m c a cá nhân và các cơ quan tư v n trong vi c l p d án u tư và thi t k ; thNm quy n và trách nhi m c a ch u tư; trách nhi m c a t ch c, cá nhân trong giao th u, nh n th u, trong thi công, giám sát, nghi m thu, b o hành, b o trì công trình. B K ho ch và u tư, B Xây d ng ban hành quy nh c th . Nghiên c u s m s a i Quy ch u th u, s a i, b sung các quy nh v nh m c, ơn giá xây d ng, i m i cơ ch ki m tra, giám sát ch t lư ng thi công, giám sát giá xây d ng trong u tư, k p th i phát hi n nh ng sai ph m trong t ch c thi công, nghi m thu công trình. N u phát hi n có nh ng sai ph m, ph i ình ch thi công có bi n pháp kh c ph c. Các t ch c giám sát ph i có v th c l p v i ch u tư, v i ơn v t ch c thi công xây d ng; kh c ph c tình tr ng các t ch c giám sát và t ch c thi công thu c cùng m t cơ quan qu n lý nh m ngăn ch n hi n tư ng thông ng, tho hi p trong giám sát, nghi m thu, quy t toán làm nh hư ng n ch t lư ng công trình, gây lãng phí, th t thoát trong u tư xây d ng. B K ho ch và u tư, B Xây d ng khNn trương nghiên c u trình Th tư ng Chính ph . Ngư i có thNm quy n quy t nh khâu nào ph i ch u trách nhi m v các quy t nh c a mình t i khâu ó. Ngư i ng u ơn v ph i ch u trách nhi m khi x y ra nh ng lãng phí, th t thoát trong u tư xây d ng các d án, công trình thu c ph m vi qu n lý.
 7. 13. B K ho ch và u tư ch trì cùng các cơ quan h u quan xu t ch trương i u ch nh cơ ch u th u và u tư xây d ng cơ b n nh m gi m b t sơ h trong khâu u th u và lãng phí l n trong u tư xây d ng cơ b n. III. TÁI CHÍNH TI N T 1. Các B , cơ quan Trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao nhi m v thu, chi ngân sách cho các ơn v ngay t tháng 01 năm 2003. Nhi m v thu ph n u cao hơn m c d toán Th tư ng Chính ph giao, nhi m v chi ph i úng m c d toán ư c giao. Th c hi n thông báo công khai vi c phân b , giao d toán thu, chi ngân sách theo úng quy nh. 2. Tri n khai t ch c th c hi n nhi m v thu ngân sách theo úng quy nh c a pháp lu t. Tăng cư ng công tác ki m tra trư c và sau hoàn thu giá tr gia tăng, x lý nghiêm vi ph m; thu h i các kho n chi m d ng ti n hoàn thu . Kiên quy t ch ng th t thu, ch ng buôn l u, gian l n thương m i, tr n l u thu , ch ng n ng thu . 3. B o m ngu n ngân sách năm 2003 th c hi n c i cách ti n lương theo úng Ngh quy t c a Qu c h i. Ngân sách a phương dành t i thi u 50% s tăng thu năm 2002 so d toán H i ng nhân dân ã quy t nh; 50% s tăng thu d toán năm 2003 so d toán 2002 Th tư ng Chính ph ã giao; th c hi n ti t ki m chi thư ng xuyên 10% (không k ti n lương và có tính ch t lương) c a d toán chi năm 2003; 35 - 40% s thu ư c l i theo ch c a các ơn v s nghi p, hành chính; ch ng dành 50% s tăng thu c a năm 2003 so d toán ã ư c Th tư ng Chính ph giao t o ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm 2003 và năm sau. Sau khi ã th c hi n các bi n pháp trên mà v n không ngu n thì ngân sách trung ương s b sung b o m ngu n th c hi n ch ti n lương m i. 4. Th c hi n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương thay cho cơ ch u tư tr l i (ho c c p l i) theo d toán thu t các ngu n thu trên a bàn. 5. Tri n khai vi c phát hành "công trái giáo d c" th c hi n Chương trình kiên c hoá trư ng h c, l p h c. Ti p t c v n ng s óng góp c a các doanh nghi p và c a toàn xã h i cho Chương trình này. 6. T năm 2003, không th c hi n vi c tr giá ho c c p cho không máy thu thanh cho ng bào s ng vùng sâu, vùng xa mà s d ng kinh phí này h tr các a phương u tư phát tri n các tr m phát thanh, truy n thanh c m, xã dân cư các t nh mi n núi, vùng ng bào dân t c. y ban Dân t c ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Văn hoá - Thông tin hư ng d n c th vi c th c hi n ch trương này. 7. Các B , các cơ quan Trung ương và y ban nhân dân các c p s m hoàn thành vi c giao quy n t ch v t ch c biên ch , cán b , ti n lương và tài chính, tài s n cho các ơn v s nghi p theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph . B Tài chính ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n c th các bư c ti n hành và có cơ ch qu n lý, ki m tra, giám sát ch t ch các ơn v sau khi ư c giao quy n. 8. Th c hi n cơ ch thư ng cho ngân sách a phương :
 8. - i v i thu tiêu th c bi t hàng s n xu t trong nư c: thư ng 100% s vư t thu ngân sách Trung ương so v i d toán ư c giao. - i v i ph n thu vư t d toán ư c giao v thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t hàng nh p khNu : thư ng 100% s vư t thu t 20 t ng tr xu ng và 50% c a ph n vư t trên 20 t ng, t ng s thư ng t i a không quá 50 t ng. - i v i các kho n thu phân chia: thư ng 20% c a ph n th c thu ngân sách Trung ương năm 2003 cao hơn th c thu 2002. - Vi c thư ng vư t thu c a thành ph Hà N i, th c hi n theo Pháp l nh v Th ô Hà N i s 29/2000/PL-UBTVQH ngày 28 tháng 12 năm 2000 c a y ban Thư ng v Qu c h i. S thư ng vư t thu nêu trên ư c s d ng b sung vào u tư xây d ng k t c u h t ng, th c hi n nhi m v quan tr ng, t xu t phát sinh a phương và thư ng cho ngân sách c p dư i. 9. T ch c th c hi n d toán ngân sách năm 2003 : a) i v i ngân sách nhà nư c: - S tăng thu so v i d toán (n u có) ư c s d ng gi m b i chi ngân sách nhà nư c, tăng chi tr n , tăng u tư phát tri n, b sung ngu n th c hi n ch ti n lương m i, tăng qu d tr tài chính, tăng d phòng ngân sách ch ng i phó v i thiên tai và x lý các nhi m v t xu t phát sinh. - N u s thu gi m l n so v i d toán, ch ng xây d ng phương án i u ch nh d toán trình y ban Thư ng v Qu c h i xem xét, quy t nh. Gi m c b i chi ngân sách Nhà nư c không quá 5% t ng s n phNm trong nư c (GDP). b) i v i ngân sách a phương : - S tăng thu so v i d toán (n u có) ư c s d ng tăng chi tr n , tăng chi u tư phát tri n, b sung ngu n th c hi n ch ti n lương m i, tăng qu d tr tài chính, tăng d phòng ngân sách ch ng i phó v i thiên tai và x lý các nhi m v t xu t phát sinh. - N u s thu gi m so v i d toán, ph i gi m chi tương ng nh ng kho n chi chưa th c s c p thi t. 10. B Tài chính t ch c t ng k t vi c th c hi n và xu t s a i, b sung Lu t thu giá tr gia tăng, Lu t thu tiêu th c bi t, Lu t thu thu nh p doanh nghi p, Lu t thu s d ng t nông nghi p và xây d ng các lu t thu m i nh m khuy n khích và t o i u ki n nâng cao kh năng c nh tranh, phù h p v i ti n trình h i nh p. 11. B Tài chính nghiên c u trình Chính ph ban hành Ngh nh quy nh thNm quy n chi tiêu ti n thu c ngân sách th t ch t ch , rõ ràng và công khai; quy nh rõ th trư ng c a m t ơn v ư c chi nh ng kho n gì, bao nhiêu; ng th i, quy nh
 9. quy n xu t toán c a cán b tài chính, cán b kho b c khi phát hi n kho n chi không úng ch . 12. Gi n nh giá tr ng Vi t Nam, b o m ki m soát ư c l m phát không quá 5% b o m ư c cân i chung và thúc Ny tăng trư ng kinh t . Hoàn thi n và im i i u hành chính sách ti n t theo hư ng nâng cao năng l c phân tích, d báo ch ng i u ti t th trư ng ti n t thông qua các công c chính sách ti n t gián ti p. 13. Các t ch c tín d ng ư c ch ng l a ch n, quy t nh và t ch u trách nhi m vi c cho vay không ph i áp d ng các bi n pháp b o m b ng tài s n theo quy nh v b o m ti n vay. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam nghiên c u ban hành quy nh v m c cho vay không ph i b o m b ng tài s n i v i nh ng ngư i vay là h p tác xã, h nông dân ã s n xu t hàng hoá l n, có d án kh thi, có kh năng tr n ngân hàng. 14. Các t ch c tín d ng ư c s d ng ngu n v n huy ng góp v n thành l p Qu b o lãnh tín d ng cho doanh nghi p nh và v a. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i b trí v n t ngân sách góp v n i u l c a Qũy theo úng Quy t nh s 193/2001/Q -TTg ngày 20 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . 15. T p trung và có bi n pháp tích c c trong vi c x lý n t n ng; b sung v n i u l c a các ngân hàng thương m i nhà nư c và các ngân hàng chính sách; th c hi n án c ng c , hoàn ch nh, lành m nh hoá h th ng các t ch c tín d ng. 16. M r ng và phát tri n các d ch v ti n ích ngân hàng hi n i áp ng yêu c u c a n n kinh t . Hoàn thi n các cơ ch pháp lý v thanh toán séc, th ngân hàng; phát tri n h th ng thanh toán i n t liên ngân hàng m r ng thanh toán không dùng ti n m t trong n n kinh t . 17. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam nghiên c u ban hành Quy nh v b o hi m tín d ng xu t khNu, cho vay chi t kh u ch ng t ; nâng t l s d ng t i a v n huy ng ng n h n c a các ngân hàng thương m i cho vay trung và dài h n. 18. y ban Ch ng khoán Nhà nư c c n có bi n pháp c th ti p t c c ng c , phát tri n th trư ng ch ng khoán n nh, an toàn, v ng ch c; khuy n khích, t o i u ki n tăng thêm lư ng hàng hoá có ch t lư ng, tăng thêm doanh nghi p l n, có uy tín, các ngân hàng thương m i c ph n và m t s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài tham gia niêm y t trên th trư ng ch ng khoán; ng th i, t p trung ch o khNn trương ưa Trung tâm Giao d ch ch ng khoán thành ph Hà N i vào ho t ng. IV. M T S LĨNH V C XÃ H I 1. B Giáo d c và ào t o t p trung th c hi n các gi i pháp i m i chương trình gi ng d y, sách giáo khoa; ti p thu ý ki n óng góp v sách giáo khoa l p 1, l p 6 i u ch nh, b sung, hoàn thi n; làm t t vi c biên so n sách giáo khoa l p 2, l p 7; cung c p k p th i, y thi t b d y h c cho các trư ng h c; th c hi n c i ti n chương trình, nâng cao ch t lư ng, hi u qu giáo d c trong các trư ng dân t c n i trú h c sinh t t nghi p t i các trư ng này có trình (kh năng) tham gia vào công vi c qu n lý xây d ng làng, b n. Tri n khai th c hi n t t các quy nh v phát tri n giáo d c m m non, chương trình th c hi n kiên c hoá trư ng, l p h c.
 10. 2. T p trung làm t t công tác tuy n sinh i h c, cao ng, t o chuy n bi n m nh m v giáo d c ngh nghi p. Ti p t c ch n ch nh vi c d y thêm các trư ng ph thông, ch n ch nh vi c m r ng quy mô ào t o h không chính quy. Ny m nh th c hi n xã h i hoá i ôi v i vi c tăng cư ng qu n lý trong lĩnh v c giáo d c và ào t o, tăng cư ng qu n lý ch t lư ng ào t o t i ch c, ào t o t xa, ào t o c a h th ng trư ng dân l p. Ch cho phép m cơ s ào t o m i khi ã chuNn b các i u ki n v cơ s v t ch t, i ngũ giáo viên và chương trình ào t o. B Giáo d c và ào t o xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n ngay trong Quý I năm 2003 3. B Khoa h c và Công ngh , B Giáo d c và ào t o, B Tài chính nghiên c u trình Th tư ng Chính ph trong Quý II năm 2003 vi c thành l p Qu phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia. Xây d ng cơ ch liên k t gi a cơ s nghiên c u, ào t o v i ơn v s n xu t, kinh doanh; cơ ch , chính sách t o ng l c phát tri n cho ho t ng nghiên c u khoa h c, ào t o, s d ng nhân l c khoa h c. 4. T p trung ch o tri n khai các chương trình công ngh thông tin, công ngh sinh h c, công ngh v t li u m i, công ngh t ng hoá, xây d ng Khu công ngh cao Hoà L c, Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh và các phòng thí nghi m tr ng i m Qu c gia; xây d ng Chi n lư c phát tri n khoa h c công ngh bi n và công ngh vũ tr . 5. B Tài nguyên và Môi trư ng khNn trương hoàn thi n án Chi n lư c b o v môi trư ng qu c gia, trình Th tư ng Chính ph phê duy t; ng th i chuNn b các i u ki n ch o, hư ng d n tri n khai th c hi n "K ho ch x lý tri t các cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng" ngay sau khi Th tư ng Chính ph phê duy t. 6. Ch ng t p trung gi i quy t nhanh, d t i m các b nh d ch, không d ch l n x y ra; làm t t công tác qu n lý, chăm sóc s c kh e nhân dân. T ch c tri n khai th c hi n vi c l p Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo. Tăng cư ng công tác giáo d c v v sinh môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm. Trong Quý II năm 2003, B Y t trình Chính ph cơ ch và gi i pháp tri n khai Chi n lư c Qu c gia v chăm sóc s c kho sinh s n và Chi n lư c Qu c gia v dinh dư ng; ng th i, tri n khai có hi u qu các m c tiêu Qu c gia phòng ch ng các b nh xã h i, phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em trên ph m vi toàn qu c. Th c hi n chính sách và bi n pháp tích c c ào t o cán b y t các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tri n khai th c hi n thí i m giao quy n t ch qu lương b nh vi n. 7. Nghiên c u hoàn thi n cơ ch l ng ghép s d ng ngu n l c c a các chương trình, d án xoá ói, gi m nghèo. Ti p t c th c hi n cơ ch các cơ quan, a phương có i u ki n hơn giúp xã nghèo th c hi n xoá ói, gi m nghèo. Khuy n khích và t o i u ki n phát tri n làng ngh , phát tri n các doanh nghi p nh và v a. Ch o vi c xây d ng thí i m mô hình liên k t gi a T ng công ty v i h , v i xã nghèo phát tri n vùng nguyên li u, h p ng tiêu th s n phNm; xây d ng mô hình canh tác trên ru ng b c thang, b o m an ninh lương th c xã vùng cao; xây d ng mô hình phát tri n nuôi tr ng thu s n g n v i xoá ói gi m nghèo xã bãi ngang ven bi n và xây d ng mô hình nhà g n v i xây d ng c m, tuy n dân cư vùng ng b ng sông C u Long; xây d ng mô hình xã t ch c và h tr ngư i nghèo i xu t khNu lao
 11. ng. T p trung ch o phát tri n kinh t - xã h i các t nh Tây Nguyên, các t nh ng b ng sông C u Long, các t nh c bi t khó khăn mi n núi phía B c theo úng các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . B Lao ng- Thương binh và Xã h i, B Y t , y ban Dân t c theo ch c năng, nhi m v ư c giao, ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n th c hi n c th ch trương này. 8. B o m ngu n v n và tri n khai m nh m ho t ng Ngân hàng Chính sách Xã h i; ch o th c hi n t t vi c l ng ghép các chương trình, d án s n xu t, kinh doanh, chuy n i cơ c u, l a ch n cây tr ng, v t nuôi, ngành ngh , các chương trình chuy n giao công ngh , khuy n công, khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, hư ng d n th trư ng v i vi c s d ng v n tín d ng c a Ngân hàng Chính sách Xã h i; k t h p chương trình kinh t v i chương trình xây d ng cơ s h t ng và chương trình văn hoá - xã h i nh m h tr ngư i vay s d ng v n vay úng m c ích, có hi u qu và h n ch r i ro. 9. Ny m nh cu c v n ng "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá"; xây d ng l i s ng văn minh, lành m nh; t o i u ki n nhân dân ư c hư ng th , tham gia các ho t ng và sáng t o văn hoá. Th c hi n xã h i hoá các ho t ng văn hoá, khuy n khích và t o i u ki n huy ng ngu n l c cho phát tri n văn hoá, coi u tư cho văn hoá là u tư cho con ngư i và u tư cho phát tri n b n v ng kinh t - xã h i. V. L P L I TR T T , AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B ,DUY TRÌ VÀ B O M TR T T AN TOÀN XÃ H I 1. L y năm 2003 là năm thi t l p tr t t an toàn giao thông trên ph m vi toàn qu c. KhNn trương tri n khai Ngh quy t kỳ h p th 2 Qu c h i Khoá IX v vi c v n ng toàn dân tham gia gi gìn tr t t , an toàn giao thông. Chính quy n a phương các c p ch ng xây d ng m c tiêu, n i dung c th , phù h p v i yêu c u và c i m c a t ng a phương ph i h p v i các t ch c chính tr xã h i th c hi n cu c v n ng, t o ra s chuy n bi n th c s c trong nh n th c và hành ng c a t ng ngư i dân trong vi c nâng cao ý th c ch p hành lu t l giao thông. 2. Các B , ngành, a phương theo ch c năng và thNm quy n, ph i ch ng tri n khai th c hi n t t 9 gi i pháp c p bách c a Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông, ùn t c giao thông. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph , th xã tr c ti p làm Trư ng Ban Ch o tr t t , an toàn giao thông c a a phương. M i a phương ph i xây d ng chương trình hành ng c th và ch o ch t ch vi c th c hi n các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n, ùn t c giao thông. 3. B Công an, B Giao thông v n t i ph i h p v i các a phương, trư c h t là các thành ph : Hà N i, H Chí Minh, H i Phòng, à N ng xây d ng k ho ch và bi n pháp c th x lý, ngăn ch n, gi m tai n n giao thông ư ng b ; ng th i, ra bi n pháp h n ch gia tăng s lư ng xe máy các ô th . 4. B N i v và B Công an b sung l c lư ng c nh sát giao thông b o m có l c lư ng gi gìn tr t t , an toàn giao thông phù h p v i i u ki n c a t ng a phương, nh t là i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh.
 12. Th c hi n vi c x ph t vi ph m i v i m i hành vi vi ph m khi tham gia giao thông (k c ngư i i b ) v i m c ph t h p lý, ti n hành thư ng xuyên liên t c. B Công an ph i h p v i B Giao thông v n t i và B Tài chính quy nh c th x lý nghiêm các hành vi vi ph m lu t l giao thông. 5. Xây d ng và tri n khai th c hi n cơ ch ph i h p gi a các ơn v , t ch c trong vi c huy ng các l c lư ng tình nguy n tham gia v i l c lư ng c nh sát giao thông thi t l p tr t t , an toàn giao thông trong năm 2003. Trư c h t là s ph i h p gi a oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh v i chính quy n các thành ph Hà N i, H Chí Minh, H i Phòng, à N ng, Hu , C n Thơ. Thí i m t i Hà N i, thành ph H Chí Minh vi c phân nh thNm quy n và trách nhi m c th c a t ng c p chính quy n trong vi c t ch c, qu n lý khôi ph c b o m tr t t , an toàn giao thông trên a bàn qu n theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1640/CP-CCHC ngày 19 tháng 12 năm 2002. 6. Ti p t c ch o các cơ quan pháp lu t i u tra, truy xét n cùng và xét x công khai i v i nh ng k ph m t i, b t kỳ cương v nào. T n công truy quét, tr n áp k p th i t i ph m có t ch c, t i ph m tham nhũng, buôn l u, t i ph m ma tuý, xoá b các t i m t n n xã h i, buôn bán ma tuý. Ph n u năm 2003 gi m m nh s v vi c v t i ph m và t n n so v i năm 2002, nh t là các v tr ng án. T n công tr n áp t i ph m hình s theo t ng chuyên , theo tuy n và c m a bàn tr ng i m như Hà N i và các t nh giáp ranh; tuy n biên gi i phía B c, ông B c; tuy n mi n Trung - Tây Nguyên; thành ph H Chí Minh, các t nh mi n ông, mi n Tây Nam B . 7. Chính ph tăng cư ng ch o, ki m tra vi c th c hi n úng trách nhi m và thNm quy n c a Th trư ng cơ quan chính quy n các c p trong vi c gi i quy t khi u n i c a công dân. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i dành th i gian thích áng cho công tác gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân, m b o vi c xem xét gi i quy t theo úng quy nh v khi u n i, t cáo. Vi c gi i quy t khi u n i ph i th c hi n công khai, dân ch , úng pháp lu t theo nguyên t c là chính quy n các c p, c bi t là c p cơ s ph i tr c ti p xem xét, gi i quy t khi u n i c a công dân; chính quy n c p trên ph i tăng cư ng ki m tra giám sát, t p trung và khNn trương gi i quy t d t i m nh ng trư ng h p c p dư i ã x lý kh c ph c oan, sai; ng th i, ph i x lý k p th i nh ng cán b có sai ph m, c p dư i không ch p hành nghiêm túc ho c th c hi n không úng ch o c a Th trư ng cơ quan hành chính c p trên. T ng Thanh tra Nhà nư c xây d ng, trình Chính ph án gi i quy t khi u n i t cáo c a công dân, làm rõ các n i dung c th v ti p dân, x lý ơn thư vư t c p, thi hành các quy t nh x lý, gi i quy t ã có hi u l c pháp lu t theo nguyên t c trên. 8. Nghiên c u trình y ban Thư ng v Qu c h i ban hành các quy nh gi i quy t tình hình khi u n i ông ngư i, vi c ch p hành các quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t, x lý nh ng ngư i l i d ng quy n khi u n i, t cáo xúi gi c ngư i khác i khi u n i, gây r i tr t t công c ng, ch ng ngư i thi hành công v . VI. CH N CH NH K CƯƠNG TRONG H TH NG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C 1. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các c p căn c Quy ch làm vi c c a Chính ph ch o rà soát s a i, b sung Quy ch làm vi c c a B , ngành, a phương mình. Tinh th n ch o
 13. c a Quy ch này là ph i làm rõ s phân công theo nguyên t c m t vi c ch do m t ngư i, m t t ch c ch u trách nhi m; nh rõ trách nhi m ôn c, ki m tra và th c hi n vi c ch o sâu sát c a ngư i ng u; m i c p lãnh o, m i ngư i th c hi n úng ch c năng, nhi m v , s d ng úng thNm quy n, không ôm m làm thay, không ùn Ny trách nhi m; gi m b t và c i ti n n i dung các cu c h p, dành nhi u th i gian n m tình hình, ki m tra và hư ng d n c p dư i th c hi n. 2. Ban hành Ngh nh c a Chính ph v phân c p qu n lý hành chính nhà nư c gi a Trung ương và a phương theo nguyên t c công vi c do c p nào làm có hi u qu , ti n cho dân và doanh nghi p thì giao cho c p ó th c hi n, trên cơ s b o m s th ng nh t v th ch qu n lý nhà nư c; trách nhi m thNm quy n trong công vi c ph i i li n v i trách nhi m và thNm quy n v t ch c, nhân s và v s d ng kinh phí. Năm 2003 th c hi n phân c p qu n lý biên ch s nghi p i v i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i m i cơ ch qu n lý ti n lương theo hư ng xã h i hoá. B N i v ph i h p v i các cơ quan khNn trương chuNn b án trình Chính ph xem xét thông qua, tri n khai áp d ng trong Quý I năm 2003. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i có k ho ch ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t trong ngành, lĩnh v c, a phương mình ph trách, coi ó là nhi m v quan tr ng, thư ng xuyên và là n i dung ki m tra c a th trư ng cơ quan hành chính c p trên v i c p dư i. 4. Th c hi n nguyên t c th trư ng cơ quan hành chính nhà nư c c p trên có quy n t m th i ình ch công tác i v i cán b c p dư i vi ph m pháp lu t, thi u trách nhi m ho c không hoàn thành nhi m v b t k thu c quy n tr c ti p qu n lý c a c p nào và giao cho cơ quan qu n lý cán b ó ti n hành ki m i m, xem xét k lu t hành chính. Ngư i ng u cơ quan hành chính nhà nư c có thNm quy n và trách nhi m y trong vi c qu n lý, i u hành cơ quan th c thi công v và ch u trách nhi m liên i v vi ph m pháp lu t c a t ch c và cán b , công ch c thu c cơ quan mình ph trách. 5. Trong Quý I năm 2003, s a i Ngh nh s 97/1998/N -CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 v x lý k lu t và trách nhi m v t ch t i v i công ch c, trong ó b sung trách nhi m liên i c a cán b lãnh o, qu n lý x y ra các v tiêu c c, tham nhũng trong cơ quan ơn v ư c giao ph trách. 6. Chính quy n a phương các c p ph i th c hi n kiên quy t, úng thNm quy n vi c thu h i di n tích t ã giao các doanh nghi p nhà nư c nhưng không s d ng, ho c s d ng sai m c ích, nghiêm tr nh ng trư ng h p cư ng l nh. Thi hành k lu t cán b công ch c vi ph m qui nh c a Nhà nư c trong vi c qu n lý, s d ng t ai, c bi t vi ph m v l n chi m t công ho c ép bu c dân chi m t, chuy n như ng t trái phép; nh ng sai ph m trong u tư xây d ng cơ b n, xây tr s , mua s m trang thi t b sai tiêu chuNn. 7. Trong Quý II năm 2003, Thanh tra Nhà nư c hoàn ch nh án i m i công tác ti p dân và tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra c a h th ng b máy hành chính nhà nư c cùng v i d án Lu t Thanh tra Chính ph xem xét trình Qu c h i. VII. T CH C VÀ TH C HI N
 14. 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph c th hoá và tri n khai th c hi n ngay Chương trình công tác c a Chính ph năm 2003. 2. T năm 2003, t t c các cơ quan, t Trung ương n a phương th c hi n công b công khai t t c công vi c (tr nh ng n i dung thu c bí m t qu c gia ã quy nh) c a mình nhân dân bi t, tham gia ý ki n và giám sát th c hi n. B Tư pháp và B Công an hư ng d n c th n i dung thu c bí m t qu c gia. 3. Các B , cơ quan Chính ph , chính quy n a phương các c p hàng tháng, hàng quý ánh giá k t qu th c hi n chương trình công tác, k ho ch và ngân sách c a ơn v , c a ngành mình; phát hi n và tìm các bi n pháp kh c ph c, h tr k p th i gi i quy t các khó khăn, vư ng m c c a c p dư i và cơ s ; nh ng v n vư t quá thNm quy n, c n t p h p và xu t bi n pháp gi i quy t, báo cáo c p trên quy t nh. 4. Chính ph duy trì các bi n pháp giao ban chuyên tri n khai ki m i m tình hình và ra các bi n pháp Ny m nh th c hi n k ho ch và ngân sách nhà nư c hàng quý. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản