Nghị quyết số 02/2004/NQ-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 02/2004/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2004 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/2004/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2004/NQ-CP Hà N i , ngày 09 tháng 2 năm 2004 NGH QUY T C A CHÍNH PH S 02/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2004 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 01 NĂM 2004 Trong hai ngày 04 và 05 tháng 2 năm 2004, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 01, bàn và quy t ngh nh ng v n sau: 1. Chính ph ã nghe B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn và B trư ng B Y t báo cáo tình hình d ch cúm gà và b nh viêm ph i do vi - rút i v i ngư i. Tình hình d ch cúm gà và b nh viêm ph i do vi rút ang di n bi n r t ph c t p, n u không có bi n pháp d p t t k p th i s gây ra h u qu khó lư ng v s n xu t, i s ng và s c kh e c a nhân dân. Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương tri t ch p hành ch trương c a Chính ph v l nh c m v n chuy n, buôn bán gia c m và các s n ph m t gia c m trên ph m vi c nư c n khi d p t t ư c d ch. Các B , ngành và a phương ph i h p v i các cơ quan ng, oàn th t ch c huy ng t t c các l c lư ng chuyên môn, qu n lý th trư ng, công an, quân i và t ch c qu n chúng nhân dân tham gia phòng ch ng, d p t t d ch cúm gà và phòng b nh cho ngư i; có phương án nghiêm ng t b o v àn gia c m các tr i gi ng và qu gen gia c m quý hi m; có chính sách h tr các h chăn nuôi ch ng s m khôi ph c àn gia c m sau khi h t d ch. B Y t ch ng phòng ch ng b nh d ch lây lan sang ngư i và có phác i u tr b nh viêm ph i do vi rút phù h p h n ch t i a t vong. T i phiên h p, Th tư ng Chính ph ã phân công thành viên Chính ph ph trách ch o t ng a phương trong vi c d p t t d ch cúm gà trong tháng 2 năm 2004. 2. Chính ph nghe B trư ng B Văn hóa - Thông tin trình d án Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Xu t b n; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n c a các thành viên Chính ph v d th o Lu t này. Sau 10 năm th c hi n, Lu t Xu t b n ã t o cơ s pháp lý quan tr ng cho vi c phát tri n m nh m công tác xu t b n c v s lư ng, ch t lư ng, ã ph c v t t các nhi m v chính tr phát tri n t nư c và góp ph n nâng cao i s ng tinh th n c a nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình th c hi n, Lu t ã b c l nhi u i m b t h p lý; n nay m t s quy nh không còn phù h p, ho c chưa c th , gây khó khăn cho công tác qu n lý và t ch c th c hi n. Vì v y, Lu t này c n s m ư c s a i, b sung áp ng yêu c u ho t ng xu t b n trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, phát huy trách nhi m, tính ch ng, sáng t o c a các ch th tham gia ho t ng xu t b n, in và phát hành.
  2. Giao B Văn hóa - Thông tin ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Lu t; giao B trư ng B Văn hóa - thông tin th a y quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Lu t này. 3. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình bày t trình và báo cáo t ng h p ý ki n c a các thành viên Chính ph v d th o Ngh nh Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chính ph nh t trí nh n nh, tr i qua 58 năm ho t ng, Công báo ngày càng m nh n t t hơn vi c n hành các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c góp ph n tích c c tuyên truy n, ph bi n và cung c p tư li u pháp lu t cho yêu c u s d ng các c p, các ngành, cán b công ch c nhà nư c và công dân. Tuy nhiên, công tác xu t b n và phát hành Công báo hi n nay còn nhi u m t h n ch , chưa áp ng yêu c u th c t t ra, nh t là các yêu c u c a Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2002; còn thi u các quy nh c th v t ch c, cơ ch tài chính phù h p v i tr ng trách ho t ng Công báo. Vì v y, vi c ban hành Ngh nh v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là c n thi t nh m áp ng t t hơn yêu c u ph bi n, tuyên truy n văn b n quy ph m pháp lu t; góp ph n quan tr ng vào vi c minh b ch hóa chính sách, xây d ng nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Giao Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Ngh nh, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành. 4. Chính ph ã xem xét d án Lu t An ninh qu c gia do B Công an trình; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n c a các thành viên Chính ph v d th o Lu t này. Xây d ng và b o v T qu c là hai nhi m v chi n lư c c a cách m ng Vi t Nam. Nhi m v xây d ng t nư c òi h i ph i k t h p ch t ch v i nhi m v b o v T qu c. Trong ó, an ninh qu c gia có t m quan tr ng c bi t i v i s t n t i và phát tri n c a t nư c; quan h t i l i ích s ng còn c a qu c gia, dân t c và t i các chính sách i n i, i ngo i c a ng và Nhà nư c ta. Th c t cho th y nh ng năm qua, trong i u ki n th gi i có nhi u bi n i ph c t p nhưng nh m b o an ninh qu c gia, nư c ta v n duy trì ư c n nh chính tr , góp ph n phát tri n kinh t v i t c cao. Vi c ban hành Lu t An ninh qu c gia nh m t o ra công c pháp lý có hi u l c huy ng s c m nh t ng h p c a h th ng chính tr và toàn xã h i vào vi c xây d ng, c ng c , tăng cư ng ti m t c an ninh qu c gia, áp ng yêu c u b o v an ninh qu c gia trong tình hình m i. Giao B Công an ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Lu t, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c trình Qu c h i.
  3. 5. Chính ph nghe B trư ng B Thương m i trình d th o Lu t C nh tranh; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n c a các thành viên Chính ph v d th o Lu t. C nh tranh là y u t quan tr ng trong n n kinh t th trư ng, là ng l c thúc y phát tri n kinh t . Hi n pháp năm 1992 ã th a nh n quy n t do kinh doanh và quy n bình ng c a các thành ph n kinh t nư c ta. T ó n nay, Nhà nư c ta ã ban hành nhi u văn b n quy ph m pháp lu t, t o khung pháp lý c n thi t m b o th c hi n các quy n này c a doanh nghi p và m i thành ph n kinh t . Tuy nhiên, trên th c t các hành vi h n ch c nh tranh và c nh tranh không lành m nh gi a các doanh nghi p ã xu t hi n, gây h u qu x u cho môi trư ng kinh doanh, làm phương h i i v i doanh nghi p làm ăn chân chính và ngư i tiêu dùng. Các quy nh c a pháp lu t liên quan n ho t ng c nh tranh còn chưa y . Vi c ban hành Lu t C nh tranh nh m i u ti t các hành vi làm h n ch c nh tranh và ngăn ch n c nh tr nh không lành m nh; b o v l i ích ngư i tiêu dùng; t o cơ s pháp lý cho vi c ki m soát c quy n trong kinh doanh, tránh nh ng h u qu x u cho xã h i. Giao B Thương m i ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t, c n chú ý t i hoàn c nh n n kinh t nư c ta ang chuy n i t k ho ch t p trung sang cơ ch th trư ng, nh hư ng xã h i ch nghĩa, có s qu n lý c a nhà nư c; giao B trư ng B Thương m i th a y quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Lu t này. 6. Chính ph nghe B trư ng B Tư pháp trình d án Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n c a các thành viên Chính ph v d th o Lu t nói trên. Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu các ý ki n t i phiên h p, ti p t c hoàn ch nh n i dung d án; ng th i làm rõ s c n thi t ph i xây d ng d án này dư i hình th c d án lu t; báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh vi c trình U ban Thư ng v Qu c h i. 7. Chính ph ã xem xét Báo cáo tình hình k ho ch phát tri n kinh t - xã h i tháng 01 năm 2004 và tri n khai giao k ho ch năm 2004 do B K ho ch và u tư trình; Báo cáo v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo năm 2003 do T ng Thanh tra Nhà nư c trình. Tháng 01 năm 2004, kinh t v n duy trì ư c m c tăng trư ng trên t t c các lĩnh v c: m t s s n ph m công nghi p ch l c có m c tăng trư ng cao; s n xu t nông nghi p duy trì t c phát tri n n nh; lĩnh v c d ch v phát tri n m nh, áp ng nhu c u xã h i; thu ngân sách Nhà nư c m b o; ho t ng xu t kh u ư c y m nh, t l nh p siêu gi m; công tác phòng b nh, chăm sóc s c kh e nhân dân ư c chú ý; các i tư ng chính sách, ngư i có công, ngư i v hưu, ngư i nghèo và ngư i dân t c trong d p T t ư c chú ý quan tâm; tr t t an ninh xã h i n nh và tai n n giao thông gi m so v i cùng kỳ năm trư c. Tuy v y, t c tăng trư ng nhìn chung tăng th p hơn so v i cùng kỳ năm trư c; kh i lư ng th c hi n u tư xây d ng cơ b n ph n v n ngân sách nhà nư c t th p. H n hán, rét m kéo dài cùng v i d ch cúm gà lan r ng và ang có
  4. di n bi n theo chi u hư ng x u, gây nh hư ng nghiêm tr ng n nhi u ngành s n xu t, du l ch, d ch v và có nguy cơ làm gi m t c tăng trư ng kinh t . V công tác gi i quy t khi u n i, t cáo: Th i gian qua, Th trư ng các B , ngành và a phương ã dành nhi u th i gian tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n úng trách nhi m và th m quy n c a th trư ng cơ quan chính quy n các c p trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân ã ư c th c hi n công khai, dân ch , úng pháp lu t, úng nguyên t c. Nhìn chung, s v vi c khi u n i, t cáo ã gi m áng k ; h n ch x y ra i m nóng, i m ph c t p. Tuy nhiên, v n còn m t s v khi u ki n ông ngư i, vư t c p có tính ch t ph c t p liên quan n nh ng v n do l ch s l i, v th c hi n n bù gi i phóng m t b ng. hoàn thành th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2004 ngay t các tháng u năm, Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương nhanh chóng tri n khai th c hi n Ngh quy t s 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph v m t s gi i pháp ch y u c n t p trung ch o, i u hành th c hi n k ho ch và ngân sách nhà nư c năm 2004; ch o th c hi n t t cu c b u c H i ng nhân dân các c p nhi m kỳ 2004-2009; th c hi n t t công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; tăng cư ng công tác thanh tra trong lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n và qu n lý t ai; có bi n pháp h u hi u kh c ph c tình tr ng h n hán, s m kh c ph c h u qu d ch cúm gà và ch ng phòng tránh thiên tai, y m nh s n xu t, ti p t c duy trì nh p tăng trư ng kinh t ; kh n trương xây d ng chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t H i ngh Ban ch p hành Trung ương ng l n th 9, khóa IX. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản