Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
74
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DÂN HUYỆN NHÀ BÈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 02/2008/NQ-HĐND Nhà Bè, ngày 09 tháng 4 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN VƯỢT THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2007 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc thông qua danh mục các công trình đầu tư từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất; Báo cáo thẩm định số 02/KTXH-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 do Ủy ban nhân dân huyện trình tại Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 với tổng vốn đầu tư 76,549 tỷ đồng. Thông qua danh mục đầu tư trang thiết bị cho ngành giáo dục, y tế, dạy nghề là 24 tỷ đồng; Công trình giao thông nông thôn là 52,549 tỷ đồng (đính kèm 33 danh mục). Thông qua 15 danh mục công trình sử dụng nguồn vốn Thành phố phân cấp cho Huyện quản lý với tổng mức đầu tư là 20,813 tỷ đồng (đính kèm 15 danh mục). Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào Kế hoạch đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua để triển khai và thực hiện. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè khóa IX, kỳ họp thứ 13 (bất thường) thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2008./. CHỦ TỊCH
  2. Phạm Thị Viết
  3. TỔNG HỢP DANH MỤC ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN VƯỢT THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè) THỜI GIAN DANH MỤC CÔNG CHỦ ĐẦU ĐỊA KHỞI CÔNG STT NĂNG LỰC THIẾT TRÌNH TƯ ĐIỂM HOÀN THÀNH TỔNG SỐ I. Đầu tư trang thiết bị Trang bị giáo án điện tử, m Trang thiết bị cho ngành Huyện tính, máy photo, bàn, ghế, 1 Ban QLDA 2008 giáo dục Nhà Bè sơ, phòng Lab cho các trư học. Trung tâm Xã Long Thiết bị dạy và học cho cá 2 Trang thiết bị dạy nghề 2008 Dạy nghề Thới ngành nghề của Trung tâm Bệnh viện Trang thiết bị cho Bệnh Xã Phước Bổ sung, nâng cấp để đạt 3 huyện Nhà 2008 viện huyện Nhà Bè Kiển chuẩn cấp bệnh viện Bè Trung tâm Trang thiết bị cho Trung Huyện Đầu tư thiết bị để đảm bảo 4 Y tế Dự 2008 tâm Y tế Dự phòng Nhà Bè động cho đơn vị mới tách phòng II. Đầu tư các công trình giao thông nông thôn Chiều dài tuyến 650m, mở Nâng cấp, mở rộng hẻm UBND xã Xã Nhơn 1 2008 6m, kết cấu đường bê tông 01 ấp 3, xã Nhơn Đức Nhơn Đức Đức nóng, lắp đặt cống thoát n Chiều dài tuyến 200m, mở Nâng cấp, mở rộng hẻm Xã Nhơn 2 Ban QLDA 2008 6m, kết cấu đường bê tông 12 ấp 4, xã Nhơn Đức Đức nóng, lắp đặt cống thoát n Chiều dài tuyến 140m, mở Nâng cấp, mở rộng hẻm Xã Nhơn 3 Ban QLDA 2008 6m, kết cấu đường bê tông 25 ấp 1, xã Nhơn Đức Đức nóng, lắp đặt cống thoát n Chiều dài tuyến 185m, mở Nâng cấp mở rộng hẻm UBND xã Xã Phước 4 2008 6m, kết cấu đường bê tông 12 ấp 3, xã Phước Kiển Phước Kiển Kiển nóng, lắp đặt cống thoát n
  4. THỜI GIAN DANH MỤC CÔNG CHỦ ĐẦU ĐỊA KHỞI CÔNG STT NĂNG LỰC THIẾT TRÌNH TƯ ĐIỂM HOÀN THÀNH Chiều dài tuyến 297m, mở Nâng cấp mở rộng hẻm Xã Phước 5 Ban QLDA 2008 6m, kết cấu đường bê tông 18 ấp 2, xã Phước Kiển Kiển nóng, lắp đặt cống thoát n Nâng cấp mở rộng nhánh Chiều dài tuyến 196m, mở Xã Phước 6 rẽ của hẻm 21 ấp 4, xã Ban QLDA 2008 6m, kết cấu đường bê tông Kiển Phước Kiển nóng, lắp đặt cống thoát n Chiều dài tuyến 192m, mở Nâng cấp mở rộng hẻm Xã Phước 7 Ban QLDA 2008 6m, kết cấu đường bê tông 23 ấp 4, xã Phước Kiển Kiển nóng, lắp đặt cống thoát n Chiều dài tuyến 226m, mở Nâng cấp mở rộng hẻm Xã Long 8 Ban QLDA 2008 6m, kết cấu đường bê tông 17 ấp 1, xã Long Thới Thới nóng, lắp đặt cống thoát n Chiều dài tuyến 270m, mở Nâng cấp mở rộng hẻm Xã Long 9 Ban QLDA 2008 6m, kết cấu đường bê tông 26 ấp 1, xã Long Thới Thới nóng, lắp đặt cống thoát n Lắp đặt cống thoát nước Tổng chiều dài lắp đặt cốn các tuyến đường hiện Xã Long 10 Ban QLDA 2008 1.055m, diện tích tái lập m hữu trong các khu dân cư Thới đường 3.065m2 tại xã Long Thới Nạo vét một đoạn rạch Xã Long Chiều dài 60m, rộng 10m 11 Ban QLDA 2008 Bà Chồi Thới 2m. Chiều dài tuyến 750m, mở Nâng cấp mở rộng hẻm 4.5m, kết cấu đường bê tô 12 206 (đường Bà Cả Hổ), Ban QLDA Thị trấn 2008 nhựa nóng, lắp đặt cống th KP.5, thị trấn Nhà Bè nước D400 Lắp đặt cống thoát nước Tổng chiều dài lắp đặt cốn các tuyến đường hiện 13 Ban QLDA Thị trấn 2008 2.550m, diện tích tái lập m hữu trong các khu dân cư đường 7.650m2 tại thị trấn Nâng cấp, sửa chữa mặt đường hiện hữu trong Diện tích sửa chữa mặt đư 14 Ban QLDA Thị trấn 2008 các khu dân cư tại thị 9.960m2 trấn Chiều dài tuyến 100m, mở Nâng cấp mở rộng hẻm UBND xã Xã Phú 15 2008 6m, kết cấu đường bê tông 606 ấp 3, xã Phú Xuân Phú Xuân Xuân nóng, lắp đặt cống thoát n
  5. THỜI GIAN DANH MỤC CÔNG CHỦ ĐẦU ĐỊA KHỞI CÔNG STT NĂNG LỰC THIẾT TRÌNH TƯ ĐIỂM HOÀN THÀNH Chiều dài tuyến 200m, mở Nâng cấp, mở rộng hẻm Xã Phú 16 Ban QLDA 2008 6m, kết cấu đường bê tông 60 ấp 2, xã Phú Xuân Xuân nóng, lắp đặt cống thoát n Lắp đặt cống thoát nước Tổng chiều dài lắp đặt cốn các tuyến đường hiện Xã Phú 17 Ban QLDA 2008 3.000m, diện tích tái lập m hữu trong các khu dân cư Xuân đường 7.064m2 tại xã Phú Xuân Nâng cấp, sửa chữa mặt đường hiện hữu trong Xã Phú Diện tích sửa chữa mặt đư 18 Ban QLDA 2008 các khu dân cư tại xã Xuân 7.800m2 Phú Xuân Nâng cấp, mở rộng đường dọc kênh Cây Xã Phước Chiều dài tuyến 180m, mở 19 Ban QLDA 2008 Khô - ấp 1, xã Phước Lộc 6m, kết cấu đường bê tông Lộc Nâng cấp, mở rộng hẻm Xã Phước Chiều dài tuyến 400m, mở 20 Ban QLDA 2008 14 - ấp 4, xã Phước Lộc Lộc 6m, kết cấu đường bê tông Nâng cấp, mở rộng hẻm Xã Phước Chiều dài tuyến 180m, mở 21 Ban QLDA 2008 08 - ấp 2, xã Phước Lộc Lộc 6m, kết cấu đường bê tông Gia cố bờ kè kênh Cây Xã Phước Chiều dài tuyến 100m, ốp 22 Khô - ấp 1, xã Phước Ban QLDA 2008 Lộc lục giác Lộc Xây dựng Cống hộp rạch Xã Phước Chiều dài cống 20m, mặt 23 Ban QLDA 2008 Tắc Long Kiểng Lộc ngang (2,5m x 2,5m) x 2 Nâng cấp, cải tạo, sửa UBND xã Xã Hiệp Nâng nền hạ, mặt đường đ 24 chữa đường số 22, xã 2008 Hiệp Phước Phước chèn 0x4; rộng 6m, dài 1. Hiệp Phước Nâng cấp , sửa chữa Xã Hiệp Nâng nền hạ, mặt đường l 25 đường liên ấp 3 - 4, xã Ban QLDA 2008 Phước nhựa; rộng 6m, dài 2.600m Hiệp Phước Chiều dài tuyến 200m, rộn Nâng cấp đường vào Xã Hiệp 6,0m, kết cấu đường bê tô 26 Chợ Cầu Kinh - ấp 1, xã Ban QLDA 2008 Phước nhựa nóng, lắp đặt cống th Hiệp Phước nước Cầu số 1 - ấp 3, xã Hiệp Xã Hiệp Cầu Giàn thép - dài 25m r 27 Ban QLDA 2008 Phước Phước 6,0m
  6. THỜI GIAN DANH MỤC CÔNG CHỦ ĐẦU ĐỊA KHỞI CÔNG STT NĂNG LỰC THIẾT TRÌNH TƯ ĐIỂM HOÀN THÀNH Cầu số 2 - ấp 3, xã Hiệp Xã Hiệp Cầu Giàn thép - dài 15m r 28 Ban QLDA 2008 Phước Phước 6,0m Cầu 16 - ấp 3, xã Hiệp Xã Hiệp Cầu Giàn thép - dài 18m, 29 Ban QLDA 2008 Phước Phước 6,0m DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN PHÂN CẤP CHO HUYỆN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè) THỜI GIAN CHỦ ĐẦU ĐỊA STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG NĂNG LỰC TƯ ĐIỂM HOÀN THÀNH TỔNG SỐ Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa UBND xã Xã Phước San lấp mặt bằn 1 và trụ sở Văn phòng ấp 1 - xã 2008 Phước Lộc Lộc dựng trụ sở 40m Phước Lộc Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa UBND xã Xã Phước San lấp mặt bằn 2 và trụ sở Văn phòng ấp 2 - xã 2008 Phước Lộc Lộc dựng trụ sở 40m Phước Lộc Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa UBND xã Xã Phước San lấp mặt bằn 3 và trụ sở Văn phòng ấp 3 - xã 2008 Phước Lộc Lộc dựng trụ sở 40m Phước Lộc Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa UBND xã Xã Phước San lấp mặt bằn 4 và trụ sở Văn phòng ấp 4 - xã 2008 Phước Lộc Lộc dựng trụ sở 40m Phước Lộc Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa UBND xã Xã Nhơn San lấp mặt bằn 5 và trụ sở Văn phòng ấp 1, xã 2008 Nhơn Đức Đức xây dựng trụ sở Nhơn Đức 6 Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa UBND xã Xã Nhơn 2008 San lấp mặt bằn
  7. THỜI GIAN CHỦ ĐẦU ĐỊA STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG NĂNG LỰC TƯ ĐIỂM HOÀN THÀNH và trụ sở Văn phòng ấp 2, xã Nhơn Đức Đức xây dựng trụ sở Nhơn Đức Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa UBND xã Xã Nhơn San lấp mặt bằn 7 và trụ sở Văn phòng ấp 3, xã 2008 Nhơn Đức Đức xây dựng trụ sở Nhơn Đức Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa UBND xã Xã Nhơn San lấp mặt bằn 8 và trụ sở Văn phòng ấp 4, xã 2008 Nhơn Đức Đức xây dựng trụ sở Nhơn Đức Sơn nước; cải tạ Sửa chữa, cải tạo Trường Mẫu Trường MG Xã Long thống thoát nướ 9 2007 - 2008 giáo Đồng Xanh Đồng Xanh Thới mái tôn, xây mớ trang thiết bị ch Nâng nền phòng Trường Xã Phước sân trường; cải t 10 Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ Nguyễn Văn 2007 - 2008 Kiển viên, nhà vệ sin Quỳ nước, điện; sơn Nâng nền phòng Sửa chữa, cải tạo Trường Lê Văn UBND xã Xã Nhơn sân trường; cải t 11 Lương - cơ sở 2 (gần cầu Rạch 2008 Nhơn Đức Đức theo tiêu chuẩn, Tôm) rào, sơn nước UBND xã Xã Hiệp Bê tông nhựa th 12 Nâng cấp đường Rạch Già 2008 Hiệp Phước Phước đường 4.0m, lề Cầu Ông Rô - ấp 3, xã Hiệp UBND xã Xã Hiệp Cầu bê tông cốt 13 2008 Phước Hiệp Phước Phước tấn - dài 25m, rộ UBND xã Xã Hiệp Cầu bê tông cốt 14 Cầu Ba Cô - ấp 3, xã Hiệp Phước 2008 Hiệp Phước Phước tấn - dài 25m, rộ Cầu Thầy Cai - ấp 3, xã Hiệp UBND xã Xã Hiệp Cầu bê tông cốt 15 2008 Phước Hiệp Phước Phước tấn - dài 40m, rộ
Đồng bộ tài khoản