Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 1 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N 1 c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 02/2008/NQ-H ND Qu n 1, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V PHÊ CHU N QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N 1 KHÓA IX - KỲ H P TH 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh quy t s 10/2006/NQ-H ND ngày 26 tháng 12 năm 2006 c a H i ng nhân dân qu n 1 v d toán thu - chi ngân sách năm 2007; Xét báo cáo c a y ban nhân dân qu n 1 v quy t toán thu - chi ngân sách qu n 1 năm 2007. Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n 1, QUY T NGHN: i u 1. Phê chuNn quy t toán ngân sách qu n 1 năm 2007: (Theo s li u Báo cáo s 124/BC-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 1). 1. T ng thu ngân sách nhà nư c: 1.550.038.583.060 ng t 128,91%. 2. T ng thu ngân sách a phương: 638.581.420.755 ng t 344,20%. (ngân sách c p qu n và ngân sách phư ng) Trong ó: * Thu ngân sách c p qu n 588.418.978.991 ng. * Thu ngân sách phư ng 68.245.420.764 ng. 3. T ng chi ngân sách a phương: 301.719.864.035 ng t 162,63%. Trong ó: * Chi ngân sách c p qu n 284.523.936.399 ng.
  2. * Chi ngân sách phư ng 35.278.906.636 ng. 4. T n qu ngân sách a phương: 336.861.556.720 ng. * T n qu ngân sách c p qu n 303.895.042.592 ng. (trong ó k t dư ngân sách năm 2007 là 67.244.739.600 ng). * T n qu ngân sách phư ng 32.966.514.128 ng. i u 2. Ch p thu n v ch trương i v i các ki n ngh c a y ban nhân dân qu n 1 1. B sung nh ng kho n chi t xu t phát sinh năm 2008 là 9,7 t ng g m: 1.1. B sung kinh phí s nghi p giáo d c (lương, các kho n theo lương, m t ph n kinh phí ho t ng): 3 t ng. 1.2. B sung kinh phí cho công tác v sinh môi trư ng: 6,7 t ng. Trong ó: - Công ty Công trình công c ng qu n: 6,57 t ng. - Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n: 130 tri u ng. 2. S d ng k t dư ngân sách chi cho các chương trình m c tiêu: 2.1. Trang thi t b cho ngành y t : 4,2 t ng. Trong ó: - Trang b máy n i soi cho B nh vi n qu n: 2,2 t ng. - Trang thi t b ban u cho Trung tâm Y t D phòng qu n: 2 t ng. 2.2. Chi tr ti n b i thư ng, h tr thi t h i di d i văn phòng Công ty c ph n u tư và xây l p Chương Dương 1,66 t ng và thanh toán chi phí thNm nh giá t 190 tri u ng cho d án khu A, s 225 B n Chương Dương, qu n 1 xây d ng qu nhà tái nh cư cho các d án trên a bàn qu n. 2.3. Kinh phí ào t o 02 l p trung c p chính tr , 02 l p trung c p hành chính và l p trung c p xây d ng cho cán b , công ch c qu n là 3,5 t ng. 2.4. Trang b cho B nh vi n qu n 02 xe c p c u (hi u Hyundai Grand STAREX và hi u Toyota Hiace) v i t ng s ti n là 1,150 t ng; trang b cho Trung tâm Y t D phòng qu n 01 xe ôtô chuyên dùng, ch ng lo i theo quy nh c a S Y t v i s ti n là 530 tri u ng; trang b cho Thanh tra Xây d ng qu n và 10 phư ng 01 xe ôtô hi u Ford New Anger, 07 xe môtô 125 cc và 23 xe g n máy hi u Honda - Wave S v i t ng s ti n là 1,171 t ng. 2.5. Trang b cho Công an qu n và Trung tâm C nh sát Phòng cháy ch a cháy khu v c I xe ôtô chuyên dùng ph c v công tác: - Công an qu n: 1,300 t ng.
  3. - Trung tâm C nh sát Phòng cháy ch a cháy khu v c I: 452 tri u ng 2.6. u tư trang thi t b cho m t s trư ng h c: 3,3 t ng. 3. T m ng ngân sách qu n s ti n 5,5 t ng di d i các h dân ang cư ng t i khu v c D L Vi n. Khi có nhà u tư th c hi n d án s thu h i hoàn tr ngân sách qu n. i u 3. Giao y ban nhân dân qu n 1 ch o các ơn v xây d ng phương án c th trình y ban nhân dân qu n phê duy t trư c khi tri n khai th c hi n. Tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra vi c thu, chi tài chính, m b o úng quy nh, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và s d ng ngân sách có hi u qu . Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban H i ng nhân dân và các v i bi u H i ng nhân dân qu n 1 thông qua vi c phê chuNn quy t toán ngân sách năm 2007 và giám sát vi c th c hi n ngân sách theo quy nh pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 1 khóa IX, kỳ h p th 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Lê Bá C n
Đồng bộ tài khoản