Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
31
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N 5 c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 02/2008/NQ-H ND Qu n 5, ngày 14 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N 5 KHÓA IX - KỲ H P TH 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Sau khi xem xét báo cáo quy t toán ngân sách năm 2007, tình hình th c hi n ngân sách và u tư xây d ng cơ b n 6 tháng u năm, phương hư ng nhi m v 6 tháng cu i năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 5, báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i trình bày t i kỳ h p H i ng nhân dân qu n l n th 12 - khóa IX và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n 5, QUY T NGHN: i u 1. Phê chuNn quy t toán ngân sách qu n 5 năm 2007 như sau 1. Ngân sách nhà nư c: T ng thu ngân sách nhà nư c: 849,023 t ng, t 110% d toán (770,730 t ng), tăng 27% so v i cùng kỳ (668,521 t ng); trong ó thu công thương nghi p là 590,279 t ng, t 93% d toán năm (635,230 t ng), tăng 26% so v i cùng kỳ (468,525 t ng). 2. Ngân sách qu n: - T ng thu ngân sách qu n: 339,029 t ng, t 176% d toán (192,233 t ng), tăng 24% so v i cùng kỳ (272,783 t ng). - T ng chi ngân sách qu n: 223,982 t ng, t 117% d toán (192,233 t ng), tăng 5% so v i cùng kỳ (212,979 t ng). i u 2. Ghi nh n tình hình th c hi n ngân sách và u tư xây d ng cơ b n 6 tháng u năm 2008 - Căn c vào nhi m v thu, chi ngân sách năm 2008 ư c H i ng nhân dân qu n thông qua t i kỳ h p l n th 11 ngày 17 tháng 12 năm 2007;
  2. - Căn c vào báo cáo c a y ban nhân dân qu n 5 t i kỳ h p H i ng nhân dân qu n 5 l n th 12 ngày 11 tháng 7 năm 2008. H i ng nhân dân qu n 5 ghi nh n: 1. V ngân sách nhà nư c: Ư c thu ngân sách nhà nư c trong 6 tháng u năm 2008 là 507,4 t ng, t 52% d toán năm (982,8 t ng), tăng 42% so v i cùng kỳ (356,148 t ng). Trong ó, ư c thu thu công thương nghi p t 384 t ng, t 47% so v i k ho ch ư c giao (825 t ng), tăng 39% so v i cùng kỳ (276,468 t ng). 2. V ngân sách qu n: - Ư c thu ngân sách qu n: 130,436 t ng, t 55% d toán năm (237,510 t ng), tăng 49% so v i cùng kỳ (87,412 t ng). - Ư c chi ngân sách qu n: 102 t ng, t 43% d toán năm (237,510 t ng) và tăng 21% so v i cùng kỳ (84,511 t ng). 3. V u tư - xây d ng cơ b n: a) Ngu n ngân sách t p trung c a thành ph : Thành ph giao k ho ch năm 2008 là 15,180 t ng, kh i lư ng th c hi n trong 6 tháng u năm là 1,825 t ng, t 12% k ho ch. Ư c gi i ngân 5,7 t ng, bao g m c nh ng công trình có kh i lư ng hoàn thành năm trư c nhưng chưa gi i ngân. b) Ngu n ngân sách t p trung - phân c p cho qu n qu n lý: K ho ch thành ph giao 10 t ng, y ban nhân dân qu n có k ho ch t m giao 32 công trình v i t ng giá tr 22,075 t ng áp ng nhu c u u tư xây d ng cơ s h t ng, công trình phúc l i, s a ch a trư ng h c, tr m y t phư ng... Trong 6 tháng u năm ư c giá tr kh i lư ng xây l p là 8,655 t ng, t 39,2% k ho ch. c) Ngu n ngân sách qu n: K ho ch năm 2008 ư c giao là 5,015 t ng. Ư c th c hi n giá tr kh i lư ng xây l p 6 tháng u năm là 4,520 t ng, t 90% k ho ch năm. * Như v y, ư c th c hi n giá tr kh i lư ng xây l p 6 tháng u năm t 3 ngu n ngân sách trên là 18 t ng (trong ó có 3 t ng th c hi n các công trình ngoài k ho ch), t 36,09% k ho ch năm. i u 3. V phương hư ng nhi m v 6 tháng cu i năm 2008
  3. H i ng nhân dân qu n ch p thu n phương hư ng, nhi m v thu, chi ngân sách 6 tháng cu i năm do y ban nhân dân qu n báo cáo t i kỳ h p. ngh y ban nhân dân qu n lưu ý m t s n i dung sau: - T p trung ch o các ngành ph n u hoàn thành 100% ch tiêu thu ngân sách nhà nư c trên a bàn. Th c hi n chi tiêu ti t ki m, ch ng lãng phí, góp ph n nâng cao hơn n a hi u qu s d ng ngân sách nhà nư c. - Rà soát ti n th c hi n các d án u tư xây d ng và các công trình s a ch a l n; có bi n pháp tháo g vư ng m c trong quá trình th c hi n d án Ny nhanh ti n , m b o gi i ngân 100% k ho ch v n ư c giao. - Tri n khai công tác d toán và phân b ngân sách năm 2009. - H i ng nhân dân qu n 5 ng ý thông qua T trình s 1680/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v b sung d toán chi ngân sách năm 2008 như sau ( ính kèm T trình): + Chuy n s ti t ki m chi ngân sách qu n b sung ngu n v n Qu Xóa ói gi m nghèo c a qu n 1.000.000.000 ng ph c v cho nhu c u vay v n và chuy n i xe 3, 4 bánh c a các h nghèo. + Trang b cho Trư ng Trung c p ngh K thu t Công ngh Hùng Vương 07 (b y) xe chuyên dùng ph c v cho nhu c u o t o ngh lái xe t ngu n thu h c phí c a trư ng. + B sung kinh phí cho các ơn v : * Trang b 01 (m t) xe chuyên dùng cho Trung tâm Y t D phòng qu n 5. * B sung 245.000.000 ng (Hai trăm b n mươi lăm tri u ng) cho Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 5 xây d ng h th ng ISO và nâng c p kho lưu tr y ban nhân dân qu n. * B sung 240.000.000 ng (Hai trăm b n mươi tri u ng) th c hi n kh o sát, l p phương án phân lo i tài li u lưu tr t i 8 phư ng. i u 4. T ch c th c hi n 1. Căn c vào Ngh quy t H i ng nhân dân qu n, y ban nhân dân qu n có trách nhi m t ch c, qu n lý và i u hành vi c th c hi n ngân sách úng theo quy nh. Tri t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, th t thoát và s d ng có hi u qu ngân sách nhà nư c cũng như các ngu n v n huy ng. 2. Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, Ban Kinh t - Xã h i ti p t c th c hi n ch c năng nhi m v c a mình, giám sát vi c th c hi n ngân sách n h t năm 2008, b o m quy t toán úng chính sách và quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n khóa IX, kỳ h p l n th 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.
  4. CH TNCH ng Công Lu n
Đồng bộ tài khoản