intTypePromotion=3

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
74
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc rà soát và điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND

 1. H I Đ NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do – H nh phúc ----- ------- S : 02/2008/NQ-HĐND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2008 NGH QUY T V VI C RÀ SOÁT VÀ ĐI U CH NH L I K HO CH Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N S D NG V N NGÂN SÁCH NĂM 2008 H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ H P TH 13 Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 3979/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v vi c rà soát và đi u ch nh l i k ho ch đ u tư xây d ng cơ b n s d ng v n ngân sách năm 2008; Báo cáo th m tra s 154/BCTT-KTNS ngày 25 tháng 6 năm 2008 c a Ban Kinh t - Ngân sách và ý ki n c a đ i bi u H i đ ng nhân dân thành ph , QUY T NGH : Đi u 1. Thông qua n i dung T trình s 3979/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v vi c rà soát và đi u ch nh l i k ho ch đ u tư xây d ng cơ b n s d ng v n ngân sách năm 2008. Đi u ch nh gi m v n c a 390 d án, v i s v n là 519,146 t đ ng, gi m 5,7% so v i k ho ch đã giao. Bao g m: 1. Đình hoãn kh i công các d án chưa đ th t c theo quy đ nh, còn nhi u vư ng m c v th t c đ u tư, chưa gi i phóng m t b ng, các d án xây d ng tr s các cơ quan, xây d ng h i trư ng, nhà b o tàng, nhà văn hóa đã b trí trong k ho ch năm 2008 nhưng chưa kh i công: 275 d án, v i s v n đi u ch nh gi m so v i k ho ch đã giao là 240,262 t đ ng (đính kèm bi u s 1). 2. Ng ng tri n khai các d án khác chưa th t s c p bách: 35 d án (ch y u đang giai đo n chu n b đ u tư), v i s v n đi u ch nh gi m so v i k ho ch đã giao là 5,33 t đ ng (đính kèm bi u s 2). 3. Giãn ti n đ : 80 d án, v i s v n đi u ch nh gi m so v i k ho ch đã giao là 273,554 t đ ng (đính kèm bi u s 3). Đi u 2. Giao y ban nhân dân thành ph có k ho ch t ch c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này đã đư c H i đ ng nhân dân thành ph khóa VII kỳ h p th 13 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2008./. CH T CH Ph m Phương Th o
 2. Bi u s 1 DANH M C D ÁN ĐÌNH HOÃN KH I CÔNG TRONG NĂM 2008 Đơn v tính: tri u đ ng K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát T ng c ng 20.649.024 305.794 -240.763 -240.262 I. D ÁN XÂY D NG TR S CÁC CƠ QUAN 101.046 1.580 -1.100 -1.100 Chu n b th c hi n d án - 15.000 500 -400 -400 Di n tích xây d ng 2 2.364m , san l p, 1 Xây d ng đ n, tr m biên phòng 558 Huy n C n Gi 2006 - 2008 15.000 500 -400 -400 hàng rào, sân công trình ph tr Công trình chu n b đ u tư 86.046 1.080 -700 -700 L p d án xây m i nhà làm vi c Di n tích xây d ng: 1 Ban Ch huy B đ i biên phòng Qu n 4 2 2007 - 2008 3.000 100 -50 -50 860m C ng Sài Gòn L p d án s a ch a, xây d ng 2 nâng c p m t s khoa c a B nh Qu n 5 s a ch a nâng c p 2008 - 2009 7.000 100 -50 -50 vi n Nguy n Trãi L p d án khu hành chính - t ng DT xây d ng 3 Qu n 12 2 2007 - 2009 51.046 380 -200 -200 h p Trung tâm Công ngh Sinh h c 3.000m L p d án xây d ng tr s Công an Huy n Bình 2 4 7.500m 2007 - 2008 25.000 500 -400 -400 huy n Bình Chánh Chánh II. D ÁN VƯ NG M C V TH T C Đ U TƯ, CHƯA GI I PHÓNG M T 20.547.978 304.214 -239.663 -239.162 B NG Công trình kh i công m i - 113.673 33.379 -24.500 -24.500 Xây d ng m r ng khu d y ngh Xây d ng m i kh i 1 c a Trung tâm Giáo d c và Gi i Huy n Hóc Môn d y ngh và s a 2007 - 2008 2.365 1.000 -1.000 -1.000 quy t vi c làm Nh Xuân ch a các công trình
 3. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát ph Xây d ng khu thương m i Bình Qu n 8, huy n Di n tích khuôn viên 2 2005 - 2008 33.903 8.000 -8.000 -8.000 Đi n (giai đo n 2A) Bình Chánh giai đo n 1 là 24,7ha Xây d ng nhà t m gi Công an Di n tích sàn xây 3 Huy n Nhà Bè 2 2007 - 2008 8.894 2.000 -2.000 -2.000 huy n Nhà Bè d ng: 1.861,6m M r ng đo n đư ng t T nh l 43 4 vào trung tâm ch đ u m i Tam Qu n Th Đ c 476,67md 2006 - 2008 19.926 2.000 -1.500 -1.500 Bình - Th Đ c Xây d ng nhà t m gi Công an Di n tích sàn xây 5 Qu n 2 2 2007 - 2008 14.970 5.000 -4.000 -4.000 qu n 2 d ng 2.781m Xây d ng c u bê tông c t thép H30-XB80 (đi u ch nh, thay th d án xây d ng c i t o, nâng c p 6 T nh Đ k L k T i tr ng H30-XB80 2006 - 2008 3.453 3.379 -2.000 -2.000 đư ng c p ph i s i đ , c u s t, ng m qua su i trong vùng kinh t m i Dak Rlâp) Ch ng xói l b sông khu v c c u 7 Huy n Nhà Bè Xây d ng 272m kè 2007 - 2008 10.207 5.000 -3.000 -3.000 R ch Tôm Ch ng xói l b sông khu v c c u 8 Huy n Nhà Bè Xây d ng 400m kè 2007 - 2008 19.955 7.000 -3.000 -3.000 Phư c Long Chu n b th c hi n d án - 1.800.030 163.300 -136.300 -135.983 Xây d ng Trung tâm Giáo d c 1 Huy n Nhà Bè 20 phòng, kh i ph 2007 - 2008 19.655 1.100 -1.100 -1.100 thư ng xuyên huy n Nhà Bè Xây d ng đư ng n i t đư ng Ch 2 Lan Viên đ n đư ng n i đư ng Qu n Tân Phú 320m x 12 m 2007 - 2008 7.219 6.900 -6.900 -6.900 Trư ng Chinh - Nguy n H u D t
 4. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát B i thư ng, gi i phóng m t b ng Qu c l 50 (đo n t ngã tư giao Huy n Bình MCN đư ng 4 làn xe, 3 gi a d án c u đư ng Bình Tiên 2007 - 2008 273.000 20.000 -20.000 -20.000 Chánh dài 40,987km v i đư ng Nguy n Văn Linh đ n Gò Công) Gi i t a m t b ng xây d ng 02 Thành ph H 4 depot ph c v xây d ng tuy n 50ha 2006 - 2008 166.000 25.000 -25.000 -25.000 Chí Minh Metro TPHCM Xây d ng khu dân cư Nh Xuân 5 (giai đo n 2), ph c v chương trình Huy n Hóc Môn 6 lô chung cư 2007 - 2009 108.839 2.000 -1.000 -1.000 3 gi m C i t o h th ng thoát nư c khu v c Qu c l 13 - đư ng Đinh B Qu n Bình 6 4.514 c ng các lo i 2006 - 2008 40.460 3.000 -2.500 -2.500 Lĩnh - Nguy n Xí - Ung Văn Khiêm, Th nh qu n Bình Th nh Xây d ng h th ng thoát nư c khu v c đư ng Nơ Trang Long - Qu n Bình 7 4.346m c ng các lo i 2006 - 2008 25.378 3.000 -2.500 -2.500 Nguy n Xí - Vũ Ng c Phan, Th nh phư ng 13, qu n BìnhTh nh Xây d ng tuy n c ng thoát nư c h m 125 và h m 67 đư ng Đinh Qu n Bình 8 1.806m 2006 - 2008 12.509 4.000 -1.000 -1.000 Tiên Hoàng, phư ng 3, qu n Bình Th nh Th nh C i t o r ch xuyên tâm (r ch Lăng, Qu n Bình 9 6.100m kênh n o vét 2008 - 2009 123.526 2.000 -1.500 -1.500 r ch C u Sơn...) Th nh Xây d ng h th ng thoát nư c khu Qu n 7, qu n L p 638m c ng và 10 2007 - 2008 91.739 5.000 -3.500 -3.500 dân cư Bình Chi u Th Đ c nâng c p m t đư ng C i t o r ch Ông Búp (đo n t r ch Xây l p 2.341m kênh 11 Qu n Bình Tân 2007 - 2009 224.901 5.000 -4.000 -4.000 Chùa đ n đư ng Mã Lò) h
 5. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát Xây d ng h đi u ti t, xây d ng các Qu n Th Đ c, c u qua kênh chính, 12 C i t o kênh Ba Bò t nh Bình 2007 - 2009 201.944 25.000 -22.000 -22.000 l p đ t c ng h p và Dương đư ng trên kênh nhánh L p đ t 917m c ng Xây d ng h th ng thoát nư c trên thoát nư c k t h p 13 kênh l 2 chi u (đư ng Hi n Qu n Tân Phú 2007 - 2008 40.008 2.500 -1.500 -1.500 nâng c p m t đư ng, Vương) qu n Tân Phú 1.700m c ng các lo i Xây d ng h th ng thoát nư c khu L p đ t c ng h p và 14 dân cư bên ngoài Khu Công ngh Qu n 9 2007 - 2008 83.322 5.000 -3.900 -3.583 c ng tròn thoát nư c cao qu n 9 Xây d ng c ng h p Xây d ng đo n c ng h p qua r ch 15 Qu n 8 thay th c u Hi p Ân 2007 - 2008 37.740 5.000 -4.500 -4.500 Cây, qu n 8 v i chi u dài 270m Xây d ng đư ng n i Liên T nh l 25 16 Qu n 2 2.847m x 20m 2007 - 2008 55.770 5.000 -4.000 -4.000 - Tân L p C i t o m r ng nút giao thông 2 17 Lãnh Binh Thăng - Tôn Th t Hi p, Qu n 11 5.000m 2007 - 2008 7.547 5.000 -4.800 -4.800 qu n 11 S a ch a nâng c p đư ng T nh l 6,070m x 12,5m, 10 18 Huy n C Chi 2007 - 2009 65.991 3.000 -2.000 -2.000 9 C Chi c u H30 385m x 29m + 175m Nâng c p m r ng đư ng Tên L a x 35,5m + 140m x 19 (t đư ng Kinh Dương Vương đ n Qu n Bình Tân 2007 - 2009 31.244 5.000 -4.000 -4.000 40m, 700m x 23m (6 khu y t k thu t cao) làn xe, l gi i 40m) S a ch a nâng c p đư ng Nguy n 20 Văn Kh (đo n t Qu c l 22 - Huy n C Chi 5.098m x 12,5m 2007 - 2008 28.030 5.000 -2.000 -2.000 Đ ng Dù)
 6. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát Nâng c p, m r ng đư ng Đa Huy n Bình 1.944m x 14m (gi i 21 2007 - 2009 63.730 10.000 -5.000 -5.000 Phư c Chánh t a 23m) 405m x 16m + 1 c u H30 dài 150m, r ng C i t o và nâng c p đư ng qua 16m. Trong đo n UBND phư ng Bình Trưng Đông 22 Qu n 2 đư ng d n vào c u 2007 - 2009 51.818 4.000 -3.000 -3.000 (bao g m đư ng và c u, ph c v có đư ng dân sinh 2 k t n i v i Khu Nam R ch Chi c) bên, r ng 10m/bên, 418,5m x 20m 2 23 Xây d ng doanh tr i PCCC qu n 12 Qu n 12 Xây m i 3.007m 2006 - 2008 8.111 300 -200 -200 L p d án đ n bù gi i t a đ xây 24 d ng m i nghĩa trang li t sĩ huy n Huy n Hóc Môn Đ n bù gi i t a 2008 - 2009 16.000 5.000 -4.900 -4.900 Hóc Môn Ch ng xói l b sông khu v c c u 25 Huy n Nhà Bè Xây d ng 247m kè 2007 - 2008 5.955 1.500 -1.000 -1.000 Phư c L c Ch ng xói l b sông khu v c c u 26 Huy n Nhà Bè Xây d ng 220m kè 2007 - 2008 9.594 5.000 -4.500 -4.500 Long Ki ng Công trình chu n b đ u tư 18.634.275 107.535 -78.863 -78.679 Qu n Bình Tân, qu n 8, qu n L p d án kh thi h th ng tiêu Bình Th nh, thoát nư c và gi i quy t ô nhi m 1 qu n Gò V p, 14.900ha 2008 - 2015 2.000 2.000 -1.000 -1.000 kênh Tham Lương - B n Cát - r ch huy n Bình Nư c Lên (Giai đo n 2) Chánh, qu n Gò V p L p quy ho ch t ng m t b ng khu 2 Trung tâm Công ngh Sinh h c Qu n 12 23ha 2007 - 2008 700 700 -100 -100 thành ph 3 L p d án đ u tư cơ s h t ng Qu n 12 23ha 2007 - 2009 118.408 592 -300 -300 khu Trung tâm Công ngh Sinh h c
 7. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát thành ph L p d án xây d ng Trư ng Trung 30 phòng h c + kh i 4 Qu n Th Đ c 2007 - 2008 37.000 200 -100 -100 h c cơ s Trư ng Th ph . Di n tích 2 ha L p d án xây d ng Trư ng Ti u 30 phòng h c + kh i 5 Qu n 10 2007 - 2008 25.000 100 -50 -50 h c Lê Th Riêng (xây thay th ) ph Xây 5 phòng h c + L p d án xây d ng m r ng và Qu n Phú kh i ch c năng, s a 6 s a ch a nâng c p Trư ng Ti u 2007 - 2008 39.400 100 -50 -48 Nhu n ch a công trình cũ. h c Cao Bá Quát 2 Di n tích 5.217m L p d án xây d ng Trư ng Trung 14 phòng h c + kh i 7 h c cơ s phư ng 12, qu n Gò Qu n Gò V p ph . Di n tích 2007 - 2008 21.000 100 -48 -48 2 V p 3.700m L p d án xây d ng m i Trư ng 20 phòng h c, kh i 8 Huy n C n Gi 2007 - 2008 26.000 100 -50 -50 Ti u h c Bình M ph L p d án xây d ng Trư ng THCS 45 phòng h c + kh i 9 Th c nghi m Sư ph m (xây thay Qu n 5 ph ph c v gi ng 2007 - 2008 65.000 100 -50 -50 th cơ s cũ) d y L p d án xây d ng Trư ng Ti u 10 Huy n Hóc Môn 30 phòng, kh i ph 2007 - 2008 36.000 100 -50 -50 h c th tr n Hóc Môn L p d án nâng c p m r ng 46 phòng h c, các 11 Trư ng Trung h c ph thông Tr n Qu n 5 phòng ch c năng và 2007 - 2008 30.000 100 -50 -50 Khai Nguyên, qu n 5 kh i ph L p d án nâng c p m r ng Xây m i 10 phòng 12 Trư ng Trung h c ph thông Qu n 10 h c + kh i ph , c i 2007 - 2008 20.000 100 -50 -50 Nguy n An Ninh t o công trình cũ L p d án nâng c p m r ng 36 phòng h c, kh i 13 Trư ng Trung h c ph thông Huy n Hóc Môn 2008 - 2009 46.000 100 -50 -50 ph Nguy n H u C u
 8. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát L p d án xây d ng Trư ng Ti u Qu n Bình 14 30 phòng, kh i ph 2006 - 2008 47.000 200 -100 -100 h c B Văn Đàn (cơ s 2) Th nh L p d án xây d ng Trư ng Trung 40 phòng, kh i ph . 15 h c ph thông Tân Sơn, qu n Tân Qu n Tân Bình 2 2007 - 2008 51.000 150 -130 -130 Di n tích 3.700m Bình L p d án xây d ng Trư ng Trung Xây m i 35 phòng 16 Qu n 12 2007 - 2008 35.000 100 -50 -50 h c cơ s Nguy n nh Th h c, kh i ph L p d án đ n bù gi i t a đ xây 17 d ng m i Trung tâm Giáo d c Qu n 6 Đ n bù gi i t a 2007 - 2008 35.000 100 -50 -50 thư ng xuyên qu n 6 30 phòng h c, kh i L p d án xây d ng Trư ng Ti u 18 Qu n 6 ph . Di n tích 2007 - 2008 34.000 100 -50 0 h c phư ng 11, qu n 6 2 6.300m L p d án xây d ng Trư ng Trung Xây m i 39 phòng 19 Qu n 12 2007 - 2008 43.000 100 -50 -50 h c ph thông Th nh L c h c, kh i ph 8.000 - 100000 h c L p d án xây d ng nâng c p viên/năm, nhà xư ng, 20 Trư ng K thu t Công ngh Quang Qu n Gò V p 2007 - 2008 42.000 200 -150 -150 kh i ph , c i t o công Trung trình cũ L p d án xây d ng Câu l c b 10.0000 ngư i/năm, 21 năng khi u th d c th thao Tân Qu n Tân Bình 2 2007 - 2008 20.000 100 -50 -50 3.900m Bình L p d án xây d ng Trung tâm d y 22 Qu n Tân Phú 15 phòng h c 2007 - 2008 35.000 100 -50 -50 ngh qu n Tân Phú L p d án xây d ng Trư ng THCS 23 Huy n C n Gi 15 phòng, kh i ph 2007 - 2008 25.000 100 -50 -50 Doi L u L p d án xây d ng Trư ng Ti u 24 Huy n C n Gi 15 phòng, kh i ph 2007 - 2008 26.000 100 -50 -50 h c Vàm Sát
 9. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát L p d án xây d ng m r ng 25 Trư ng Ti u h c Bình Th nh, Huy n C n Gi 15 phòng, kh i ph 2007 - 2008 25.000 100 -50 -50 huy n C n gi L p d án xây d ng Trư ng THCS 24 phòng, kh i ph . 26 Huy n C n Gi 2007 - 2008 36.000 100 -50 -50 C n Th nh Di n tích 2,1ha L p d án xây d ng Trư ng THCS 45 phòng, kh i ph . 27 Qu n Bình Tân 2007 - 2008 46.500 150 -100 -100 Tân T o A Di n tích 1,5ha L p d án xây d ng Trư ng THPT Huy n Bình 45 phòng, kh i ph . 28 2007 - 2008 58.500 200 -150 -150 Vĩnh L c B Chánh Di n tích 3ha L p d án xây d ng Trư ng Ti u Huy n Bình 29 30 phòng, kh i ph 2007 - 2008 60.000 200 -150 -150 h c Bình Hưng 1 Chánh L p d án xây d ng Trư ng Ti u Huy n Bình 30 phòng, kh i ph . 30 2007 - 2008 65.000 200 -150 -150 h c Vĩnh L c 1 Chánh Di n tích 1,5ha L p d án xây d ng Trư ng Ti u Huy n Bình 30 phòng, kh i ph 31 2007 - 2008 65.000 200 -150 -150 h c Vĩnh L c B Chánh 1,2 ha L p d án xây d ng Trư ng Trung Qu n Bình 34 phòng h c, kh i 32 2007 - 2008 39.125 200 -150 -150 h c cơ s Đinh B Lĩnh Th nh ph Xây d ng m i 22 L p d án xây d ng m r ng 33 Qu n 10 phòng, s a ch a 2007 - 2008 20.000 100 -50 -50 Trư ng Trung h c cơ s Tr n Phú công trình cũ L p d án xây d ng Trư ng Ti u 20 phòng h c, kh i 34 h c Th c hành qu n 5 (xây thay th Qu n 5 ph ph c v gi ng 2007 - 2008 19.000 100 -50 -50 cơ s cũ) d y L p d án đ n bù gi i t a đ xây 35 d ng m i Trung tâm D y ngh Qu n 7 Di n tích 2,8ha 2005 - 2008 35.000 100 -80 -80 qu n 7 36 L p d án xây d ng Trư ng Trung Qu n Th Đ c 30 phòng h c, kh i 2007 - 2008 17.000 200 -150 -150 h c cơ s Ngô Chí Qu c (xây thay ph . Di n tích
 10. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát 2 th ) 7.000m L p d án s a ch a nâng c p Qu n Bình Xây 15 phòng h c, 37 Trư ng Trung h c ph thông Võ Th 2007 - 2008 8.000 100 -50 -50 Th nh kh i ph Sáu 12 phòng h c, kh i L p d án xây d ng Trư ng Hy 38 Qu n 6 ph ph c v gi ng 2007 - 2008 15.000 100 -50 -50 V ng (xây thay th cơ s cũ) d y 1 h i trư ng l n 300 ch , 3 h i trư ng nh 100 ch /1 h i trư ng, L p d án xây d ng m i Trung tâm 39 Qu n 6 các phòng h p nh 2007 - 2008 15.000 100 -50 -50 B i dư ng Chính tr qu n 6 30 ch . Các phòng ch c năng và kh i ph . Xây d ng 40 phòng Xây d ng Trư ng Trung h c cơ s 40 Qu n 12 h c, phòng ch c 2007 - 2008 41.547 4.500 -4.000 -4.000 Th nh L c năng, kh i ph 30 phòng h c và các L p d án xây d ng m r ng Huy n Bình 41 khôi ph . Di n tích 2007 - 2008 65.000 200 -150 -150 Trư ng Ti u h c Tân Kiên Chánh 1ha. L p d án xây d ng Trư ng Ti u 30 phòng h c và các 42 Huy n Hóc Môn 2007 - 2008 38.000 100 -50 -50 h c Nh Tân kh i ph L p d án xây d ng Trư ng Ti u 30 phòng h c và các 43 Huy n Hóc Môn 2007 - 2008 34.000 100 -50 -50 h c Dương Công Khi kh i ph L p d án xây d ng Trư ng Ti u 30 phòng h c và các 44 Huy n Hóc Môn 2007 - 2008 36.000 100 -50 -50 h c Tây B c Lân kh i ph L p d án xây d ng m r ng và Xây thêm 11 phòng 45 s a ch a nâng c p Trư ng Trung Qu n 10 h c, kh i ch c năng 2007 - 2008 20.000 100 -50 -10 h c cơ s Hoàng Văn Th và s a ch a công
 11. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát trình cũ L p d án xây d ng m r ng và Xây m i 09 phòng 46 s a ch a nâng c p Trư ng Ti u Qu n 10 h c, kh i ph và c i 2007 - 2008 15.000 100 -50 -50 h c Tri u Th Trinh t o công trình cũ L p d án xây d ng Trư ng M m 12 kh i phòng h c và 47 non phư ng Đông Hưng Thu n, Qu n 12 công trình ph c v 2007 - 2008 16.000 100 -50 -50 qu n 12 gi ng d y 18 phòng h c và L p d án xây d ng Trư ng M m 48 Qu n 12 công trình ph c v 2007 - 2008 24.000 100 -50 -50 non phư ng An Phú Đông, qu n 12 gi ng d y 30 phòng h c và L p d án xây d ng Trư ng Ti u 49 Qu n 9 công trình ph c v 2007 - 2008 39.000 100 -50 -50 h c Long Phư c, qu n 9 gi ng d y 30 phòng h c và L p d án xây d ng Trư ng Ti u 50 Qu n 9 công trình ph c v 2007 - 2008 39.000 100 -90 -90 h c Long Bình (xây thay th ) gi ng d y L p d án xây d ng m r ng Trung 26 phòng h c và kh i 51 tâm Giáo d c thư ng xuyên qu n Qu n Tân Bình công trình ph c v 2007 - 2008 17.000 100 -80 -80 Tân Bình gi ng d y L p d án đ n bù gi i t a đ xây 52 d ng Trư ng Trung h c ph thông Qu n 7 Đ n bù gi i t a 2007 - 2008 23.000 150 -100 -100 Tân Hưng (chu n qu c gia) L p d án xây d ng, m r ng 30 phòng h c + kh i 53 Huy n C Chi 2008 - 2009 30.000 1.500 -1.300 -1.300 Trư ng Ti u h c Trung L p H ph
 12. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát Nhà thi đ u (b trí bóng đá mini, bóng L p d án xây d ng m i khu giáo chuy n, c u lông, 54 d c th ch t Trư ng THPT Hùng Qu n 5 bóng ném, bóng r 2007 - 2008 12.000 100 -50 -50 Vương, qu n 5 mini). Đư ng ch y, sân nh y xa và các h ng m c ph tr 45 phòng h c, các L p d án xây d ng Trư ng THPT 55 Qu n 4 phòng ch c năng và 2007 - 2009 112.000 20.000 -19.500 -19.500 Nguy n Khuy n, qu n 4 kh i ph L p d án đ n bù gi i phóng m t 56 b ng đ xây d ng Trư ng Ti u h c Huy n Hóc Môn Đ n bù gi i t a 2008 - 2009 7.000 3.500 -3.400 -3.400 Nh Tân L p d án xây d ng Trư ng Ti u 18 phòng h c và kh i 57 Qu n 11 2008 55.000 200 -150 -150 h c Âu Cơ ph L p d án xây d ng m i Trư ng 40 phòng h c và kh i 58 Qu n 11 2008 87.000 100 -50 -50 THCS Lê Anh Xuân ph 28 phòng h c, các L p d án xây d ng Trư ng Trung 59 Qu n 10 phòng ch c năng, 2008 - 2009 18.000 100 -50 -50 h c cơ s Kỳ Hòa kh i ph 15 phòng h c + kh i L p d án m r ng Trư ng Trung 60 Qu n 4 ph , di n tích 2008 - 2009 24.000 100 -50 -50 h c cơ s Tăng B t H A 2 1.600m L p d án xây d ng Trư ng THCS 40 phòng h c và kh i 61 Qu n 8 2008 - 2009 45.000 100 -90 -90 phư ng 9, qu n 8 ph tr L p d án đ n bù xây d ng Trư ng Qu n Phú 62 Đ n bù gi i t a 2008 15.000 100 -50 -50 THCS t i s 89 Nguy n Đình Chi u Nhu n L p d án đ n bù xây d ng Trư ng Qu n Phú 63 Đ n bù gi i t a 2008 15.000 100 -50 -50 Ti u h c 35 Đ ng Văn Ng Nhu n
 13. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát L p d án đ n bù gi i t a xây d ng 64 Qu n Tân Bình Đ n bù gi i t a 2008 13.000 100 -80 -80 Trư ng THCS Tr n Văn Quang L p d án c i t o, m r ng Trư ng Xây d ng m r ng 1 65 Qu n Tân Bình 2008 18.000 100 -80 -80 Ti u h c Nguy n Văn Tr i tr t, 3 l u L p d án s a ch a c i t o và Xây m i 13 phòng Qu n Bình 66 nâng c p Trư ng THPT Phan Đăng h c, c i t o 16 phòng 2008 - 2009 18.000 100 -50 -50 Th nh Lưu và kh i ph H i trư ng, các L p d án xây d ng Trung tâm B i 67 Qu n 3 phòng ch c năng, 2008 - 2009 24.000 100 -50 -50 dư ng Chính tr qu n 3 kh i ph c v L p d án xây d ng Trư ng Ti u 17 phòng h c + kh i 68 Qu n Gò V p 2007 - 2008 14.500 150 -50 -50 h c Hoàng Văn Th ph L p d án xây d ng Trư ng THCS 2 69 Qu n Tân Bình 3.100m 2007 - 2008 36.000 150 -130 -130 Tr n Thái Tông L p d án xây d ng, m r ng 10 phòng + phòng 70 Qu n Tân Bình 2007 - 2008 17.000 100 -80 -80 Trư ng THPT Nguy n Chí Thanh ch c năng L p d án xây d ng Trư ng THCS 34 phòng h c + kh i 71 Qu n Gò V p 2007 - 2008 59.000 200 -150 -150 Tân sơn, qu n Gò V p ch c năng L p d án xây d ng m i Trư ng 30 phòng h c và kh i 72 Ti u h c Bình Hưng Hòa, qu n Qu n Bình Tân 2007 - 2008 45.000 200 -50 -50 ch c năng Bình Tân L p d án xây d ng m i Trư ng 25 phòng h c và kh i 73 Ti u h c Bình Hưng Hòa A, qu n Qu n Bình Tân 2007 - 2008 33.000 200 -100 -100 ch c năng Bình Tân L p d án xây d ng m i Trư ng 30 phòng h c và kh i 74 Ti u h c Bình Tr Đông A, qu n Qu n Bình Tân 2007 - 2008 45.000 200 -100 -100 ch c năng Bình Tân 75 L p d án xây d ng c u Phú Xuân Huy n Nhà Bè, 850mx16m H30 2007-2008 433.293 1.000 0 -500
 14. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát 2 (trên tr c đư ng 15B) qu n 7 L p d án xây d ng m i Trư ng 30 phòng h c và kh i 76 Ti u h c Bình Hưng Hòa B, qu n Qu n Bình Tân 2007 - 2008 43.000 200 -100 -100 ch c năng Bình Tân L p d án xây d ng m i Trư ng 36 phòng h c và kh i 77 Trung h c cơ s An L c, qu n Bình Qu n Bình Tân 2007 - 2008 53.500 200 -100 -100 ch c năng Tân L p d án xây d ng m i Trư ng 36 phòng h c và kh i 78 Trung h c cơ s Bình Tr Đông, Qu n Bình Tân 2007 - 2008 52.305 200 -100 -100 ph qu n Bình Tân L p d án xây d ng m i Trư ng 36 phòng h c và kh i 79 Trung h c cơ s Bình Tr Đông B, Qu n Bình Tân 2007 - 2008 52.756 200 -100 -100 ch c năng qu n Bình Tân L p d án xây d ng m i Trư ng 45 phòng h c và kh i 80 Trung h c ph thông Bình Hưng Qu n Bình Tân 2007 - 2008 52.756 200 -100 -100 ch c năng Hòa, qu n Bình Tân L p d án đ n bù gi i t a, san l p và h t ng k thu t c m các trư ng Huy n Bình 81 5,6ha 2007 - 2008 54.710 200 -100 -100 h c th tr n Tân Túc, huy n Bình Chánh Chánh Xây d ng thêm 20 L p d án xây d ng m r ng Huy n Bình phòng h c và kh i 82 Trư ng Trung h c cơ s Tân Túc, 2007 - 2008 65.000 200 -100 -100 Chánh ph đ đ t 45 phòng huy n Bình Chánh h c L p d án xây d ng m i Trư ng Huy n Bình 45 phòng h c và kh i 83 Trung h c cơ s Đa Phư c, huy n 2007 - 2008 65.000 200 -100 -100 Chánh ch c năng Bình Chánh L p d án c i t o nâng c p Trư ng 30 phòng h c và kh i 84 Huy n C Chi 2007 - 2008 27.000 200 -100 -100 Ti u h c An Nhơn Đông, huy n C ch c năng
 15. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát Chi L p d án xây d ng m r ng 30 phòng h c và kh i 85 Trư ng Ti u h c Tân Thành, huy n Huy n C Chi 2007 - 2008 35.000 200 -100 -100 ph C Chi L p d án xây d ng c i t o nâng 30 phòng h c và kh i 86 c p Trư ng Ti u h c Trung L p Huy n C Chi 2007 - 2008 28.000 200 -100 -100 ch c năng Thư ng, huy n C Chi 15 phòng h c, các L p d án xây d ng m i Trư ng 87 Qu n 4 phòng ch c năng và 2007 - 2008 25.000 100 -50 -50 Ti u h c Xóm Chi u, qu n 4 kh i ph 12 phòng h c, các L p d án xây d ng m i Trư ng 88 Qu n 10 phòng ch c năng và 2007 - 2008 34.500 100 -50 -50 Ti u h c phư ng 7, qu n 10 kh i ph 10 phòng h c, các L p d án xây d ng m i Trung tâm 89 Qu n 10 phòng ch c năng và 2007 - 2008 8.500 100 -50 -50 Giáo d c thư ng xuyên qu n 10 kh i ph 10 phòng h c, các L p d án xây d ng Trư ng Ti u 90 Qu n 10 phòng ch c năng và 2007 - 2008 7.500 100 -50 -50 h c Hoàng Di u, qu n 10 (cơ s 2) kh i ph 10 phòng h c, các L p d án xây d ng Trư ng Ti u 91 Qu n 10 phòng ch c năng và 2007 - 2008 17.000 100 -50 -50 h c Đi n Biên, qu n 10 kh i ph L p d án đ n bù gi i phóng m t 2 92 b ng đ xây d ng Trư ng THCS Qu n 2 11 h (8.840m ) 2008 - 2009 11.600 5.800 -5.600 -5.600 Th o Đi n L p d án xây d ng Trư ng Ti u 20 phòng h c và kh i 93 Huy n C Chi 2008 - 2009 28.500 3.700 -3.500 -3.500 h c Tân Thông H i ph
 16. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát L p d án đ n bù gi i phóng m t 94 b ng đ xây d ng Trư ng Ti u h c Huy n Hóc Môn Đ n bù gi i t a 2008 - 2009 4.500 4.500 -4.300 -4.300 th tr n Hóc Môn L p d án đ n bù gi i phóng m t 95 b ng đ xây d ng Trung tâm Giáo Huy n Nhà Bè Đ n bù gi i t a 2008 - 2009 6.800 3.400 -3.200 -3.200 d c thư ng xuyên huy n Nhà Bè L p d án xây d ng m i Trung tâm 2 96 Qu n 7 1.500m 2006 - 2008 500 400 -300 -300 Xét nghi m Y khoa thành ph L p d án xây d ng m i B nh vi n 200 giư ng, kh i 97 Huy n C n Gi 2007 - 2008 100.000 300 -100 -100 Đa khoa huy n C n Gi ph , di n tích 6ha L p d án xây d ng, nâng c p 2 98 Qu n 5 4.500m 2008 - 2009 10.000 100 -50 -50 Trung tâm Pháp y L p d án đ u tư m r ng c m 99 Huy n Hóc Môn 200ha 2007 - 2008 500 500 -300 -300 công nghi p Nh Xuân (200ha) L p d án xây d ng khu tái đ nh cư 100 Dương Bá Tr c 1- phư ng 1, qu n Qu n 8 2,338ha (420 căn h ) 2007 - 2008 122.493 300 -100 -100 8 (tái đ nh cư khu nhà cháy) L p d án xây d ng h t ng k thu t khu tái đ nh cư Tân Hưng 2 101 Qu n 7 4,2ha 2007 - 2008 37.477 300 -250 -250 (khu tái đ nh cư b n sông Ông L n cũ) L p d án xây d ng chung cư 20 20 t ng (152 căn h 102 t ng, phư ng 14, qu n 3 (108/69 Qu n 3 2007 - 2008 120.000 300 -100 -100 chung cư) G-H đư ng Tr n Quang Di u) L p d án khu tái đ nh cư phư ng 03 block chung cư 12 103 Qu n 6 2007 - 2008 800 500 -200 -200 11, qu n 6 (giai đo n 2) t ng v i 410 căn 03 block chung cư 18 L p d án đ u tư xây d ng khu tái 104 Qu n 6 và 21 t ng v i 656 2007 - 2008 12.791 500 -200 -200 đ nh cư 243 Tân Hòa Đông, qu n 6 căn
 17. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát 18 t ng 170 căn h , L p d án xây d ng lô D chung cư 105 Qu n 7 tr m x lý nư c th i, 2007 - 2008 12.487 500 -400 -400 khu tái đ nh cư Tân Hưng các công trình ph L p d án tái b trí dân cư phư ng 106 Hi p Phú và Tăng Nhơn Phú A, Qu n 9 7,9ha 2008 - 2009 500 300 -200 -200 qu n 9 (Phân kỳ 2) L p d án xây d ng khu nhà 278 - 107 280 - 282 - 284 Lãnh Binh Thăng, Qu n 11 550 căn 2007 - 2008 719 300 -100 -100 qu n 11 L p d án xây d ng khu tái đ nh cư 2,6576ha (728 căn 108 Qu n 8 2007 - 2008 123.050 300 -100 -100 Dương Bá Tr c 2 h ) L p d án xây d ng khu tái đ nh cư 3,8983ha (166 n n 109 3,2ha (khu D) khu dân cư phư ng Qu n Bình Tân nhà liên k & bi t 2007 - 2008 33.062 250 -190 -190 An L c, qu n Bình Tân th ) Xây d ng m ng vi n thông - Internet cho Khu Công ngh cao Đ m b o cung c p thành ph H Chí Minh - giai đo n h t ng vi n thông 110 (tên cũ là Xây d ng h t ng cơ s Qu n 9 Internet cho Khu 2008 - 2009 166.000 500 -50 -50 m ng vi n thông - Internet 2003- Công ngh cao giai 2008 cho Khu Công ngh cao TP đo n I (300ha) (giai đo n 2005 - 2008)) L p d án xây d ng khu vư n ươm 111 doanh nghi p Khu Công ngh cao Qu n 9 3ha 2006 - 2008 26.000 150 -50 -50 thành ph L p d án xây d ng cơ s h t ng 112 lô S-1 Khu Công ngh cao thành Qu n 9 6,57ha 2007 - 2008 6.600 150 -20 -20 ph L p d án xây d ng cơ s h t ng 113 lô H-1 Khu Công ngh cao thành Qu n 9 11,47ha 2007 - 2008 11.500 150 -20 -20 ph
 18. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát L p d án xây d ng cơ s h t ng 114 lô H-2 Khu Công ngh cao thành Qu n 9 7,13ha 2007 - 2008 7.200 100 -20 -20 ph L p d án xây d ng cơ s h t ng 115 lô H-3 Khu Công ngh cao thành Qu n 9 8,92ha 2007 - 2008 8.950 100 -20 -20 ph L p d án xây d ng cơ s h t ng 116 lô E-3 (E2b) Khu Công ngh cao Qu n 9 14ha 2007 - 2009 25.736 500 -300 -300 thành ph l p d ánXây d ng cơ s h t ng 117 lô E-4 (E2a) Khu Công ngh cao Qu n 9 20,68ha 2007 - 2009 35.124 500 -300 -300 thành ph L p d án hàng rào phí Tây KCNC - giai đo n 1 (tên cũ: L p d án xây 118 d ng hàng rào Khu Công ngh cao Qu n 9 3.600 mét dài 2007 - 2008 6.900 500 -200 -200 thành ph (đo n t Chùa Liên H i đ n đư ng Lê Văn Vi t)) L p d án xây d ng đư ng D-3 119 Qu n 9 800m dài, r ng 24m 2007 - 2008 6.500 150 -50 -50 Khu Công ngh cao thành ph L p d án xây d ng đư ng D2b 120 Qu n 9 667md x 24m 2007 - 2008 98.000 300 -100 -100 Khu Công ngh cao thành ph L p d án xây d ng đư ng D4 Khu 121 Qu n 9 952md x 24m 2007 - 2008 18.000 300 -100 -100 Công ngh cao thành ph L p d án xây d ng đư ng N3 Khu 122 Qu n 9 244md x 24m 2007 - 2008 108.000 500 -200 -200 Công ngh cao thành ph L p d án xây d ng đư ng N7 Khu 123 Qu n 9 203md x 19m 2007 - 2008 5.000 150 -50 -50 Công ngh cao thành ph
 19. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát L p d án xây d ng đư ng đi vào 124 Trung tâm đào t o Khu Công ngh Qu n 9 275md x 18m 2007 - 2008 18.700 250 -50 -50 cao thành ph L p d án xây d ng c u vu t giao 125 Qu n 9 2008 - 2009 274.000 300 -10 -10 l D1 và Lê Văn Vi t L p d án xây d ng đư ng vành 126 đai d c tư ng rào Khu Công ngh Qu n 9 2008 16.000 150 -50 -50 cao - đo n 2 L p d án xây d ng đư ng D5-giai 127 Qu n 9 2008 18.000 200 -50 -50 đo n 1 L p d án xây d ng đư ng D6-giai 128 Qu n 9 2008 9.000 500 -200 -200 đo n 1 L p d án xây d ng đư ng D7-giai 129 Qu n 9 2008 6.000 200 -50 -50 đo n 1 130 L p d án xây d ng đư ng N9 Qu n 9 2008 5.400 250 -100 -100 131 L p d án xây d ng đư ng N10 Qu n 9 2008 14.000 500 -200 -200 L p d án xây d ng h th ng chi u 132 sáng công c ng trong Khu Công Qu n 9 2008 4.875 150 -50 -50 ngh cao L p d án b i thư ng gi i t a hành Gi i t a hành lang lang tuy n ng c p nư c tuy n ng c p nư c Qu n Bình 133 D2.000mm d c phía B c đư ng trên chi u dài kho ng 2007 - 2009 200.000 500 -200 -200 Th nh Đi n Biên Ph (t c u Sài Gòn đ n 1km, chi u r ng 15 - c u Đi n Biên Ph ) 20m
 20. K ho ch K ho ch Đ a đi m xây Th i gian T ng m c đi u ch nh Th c t Ghi Stt Tên d án Năng l c thi t k v n đã b d ng KC-HT đ u tư sau khi rà đã trình chú trí 2008 soát Đ u tư 1 h th ng thông tin đ a lý, xây d ng n n t ng mô L p d án xây d ng h th ng qu n hình th y l c, thi t Thành ph H 134 lý v n hành t ng th m ng lư i c p l p phòng đi u khi n 2008 180.225 200 -100 -100 Chí Minh nư c thành ph trung tâm, xây d ng h th ng giám sát, h th ng qu n lý ch t lư ng nư c L p d án c p nư c cho Trung tâm Huy n Bình 135 C p nư c cho 500ha 2008 - 2010 150.000 500 -400 -400 Hoa ki ng Sài Gòn Chánh L p d án xây d ng đư ng n i b , đi n nư c, cây xanh (h t ng n i 136 Qu n 9 80ha 2008 - 2010 300.000 500 -400 -400 b ) khu I C đ i Công viên L ch s Văn hóa Dân t c L p d án các truy n thuy t t i Khu 137 1 thu c Công viên L ch s Văn hóa Qu n 9 5ha 2008 - 2009 50.000 150 -50 -50 Dân t c Đ u tư xây d ng công trình đê bao L = 11.340m, tư ng 138 ngăn lũ ven sông Sài Gòn, qu n Qu n Th Đ c ch n BTCT và 30 2008 - 2010 92.020 843 -500 -500 Th Đ c đi m c ng L p đ t c ng bê tông c t thép t đư ng kính L p d án n o vét c i t o kênh tiêu 139 Qu n 12 1.000mm đ n c ng 2007 - 2008 58.000 300 -150 -150 Đ ng Ti n h p 2m x 2m, gia c đá xây h lưu 830m c ng h p, L p d án xây d ng h th ng thoát 670m mương h , làm 140 nư c đư ng Ph m Huy Thông, Qu n Gò V p 2007 - 2008 120.000 300 -150 -150 đư ng 2 bên r ng 12 qu n Gò V p m/bên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản