Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 7 khóa III kỳ họp thứ 15 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 7 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 02/2009/NQ-H ND Qu n 7, ngày 26 tháng 02 năm 2009 NGHN QUY T KỲ H P TH 15 C A H I NG NHÂN DÂN QU N V NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 7 KHÓA III KỲ H P TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c n i dung các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, c a hai Ban H i ng nhân dân; các báo cáo c a y ban nhân dân qu n, c a Tòa án nhân dân và Vi n Ki m sát nhân dân; phát bi u c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí v i báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và hai Ban c a H i ng nhân dân. i u 2. Nh t trí v i báo cáo c a y ban nhân dân và các cơ quan h u quan v ánh giá tình hình kinh t - xã h i, an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trên a bàn qu n năm 2008; nhi m v ch tiêu và các gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i năm 2009. i u 3. H i ng nhân dân nh n m nh m t s v n sau: I. V TÌNH HÌNH NĂM 2008: Di n bi n tình hình kinh t - xã h i năm 2008 so v i năm 2007, bên c nh nh ng m t thu n l i cơ b n ư c ti p t c gi gìn và phát huy, ã n y sinh nhi u khó khăn m i, tác ng l n n công tác qu n lý nhà nư c trên a bàn và vi c th c hi n các ch tiêu nhi m v mà Ngh quy t ã ra. Nhưng v i s n l c c a toàn dân, các doanh nghi p, dư i s ch o c a Thành ph , s lãnh o c a Qu n y, s t p trung th i gian và công s c c a chính quy n t qu n n phư ng, ã ra nhi u gi i pháp c th , kh c ph c khó khăn, hoàn thành ch tiêu nhi m v kinh t - xã h i năm 2008, n nh i s ng nhân dân, t o i u ki n cho các doanh nghi p trong m i thành ph n kinh t ti p t c s n xu t kinh doanh có hi u qu ;
  2. H i ng nhân dân th ng nh t v i nh ng k t qu t ư c trên các lĩnh v c ư c nêu trong báo cáo c a y ban nhân dân qu n. Kh ng nh ó là nh ng k t qu l n, v ng ch c và toàn di n, s là i u ki n thu n l i góp ph n vào nh ng thành công m i trong năm 2009; H i ng nhân dân ch p thu n ý ki n thNm tra c a hai Ban trên các lĩnh v c kinh t - xã h i và b o v pháp lu t. y ban nhân dân qu n, các cơ quan n i chính chú ý gi i quy t có hi u qu nh ng v n còn t n ng ã nêu. II. V D BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2009: Do nh hư ng c a kh ng ho ng kinh t toàn c u tác ng nên tình hình kinh t - xã h i năm 2009 có nhi u di n bi n ph c t p, suy gi m kinh t d n n s n xu t kinh doanh b ình tr , kh năng nhi u doanh nghi p ho t ng c m ch ng ho c óng c a, công nhân b sa th i, tình tr ng th t nghi p gia tăng, gi i quy t vi c làm m i g p khó khăn khi n cho i s ng nhân dân nh t là công nhân, ngư i lao ng, dân nghèo s b nh hư ng tr c ti p, n y sinh nhi u v n xã h i ph c t p tác ng n an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i c a a phương. ng th i ngu n thu ngân sách c a qu n cũng s g p r t nhi u khó khăn, trong khi các ch tiêu, nh t là v thu ư c giao tăng cao. ây là nh ng thách th c khó khăn cho qu n trong th c hi n nhi m v chính tr n a nhi m kỳ còn l i, nh t là năm 2009. Do ó, c n ph i xác nh rõ và quy t tâm vư t qua v i các gi i pháp th t c th , phù h p hoàn thành t t các ch tiêu năm 2009. III. CH TIÊU NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2009: 1. Nhi m v chung: oàn k t, th ng nh t kh c ph c m i khó khăn, gi v ng an ninh chính tr , m b o tr t t an toàn xã h i, t o i u ki n thu n l i n nh và phát tri n s n xu t kinh doanh, chăm lo i s ng ngư i lao ng, Ny m nh công tác xóa ói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm và xây d ng n p s ng văn minh ô th . 2. Ch tiêu c th : 2.1. T c tăng trư ng kinh t 15 - 16% so v i năm 2008; 2.2. Thu thu t ch tiêu pháp l nh 815 t ng. Ph n u vư t 5%; 2.3. Công tác xây d ng cơ b n hoàn thành ch tiêu v n t p trung và phân c p do Thành ph giao; 2.4. T p trung th c hi n các d án tr ng i m: Trung tâm hành chính qu n, gi i phóng m t b ng ư ng 15B, c u a Khoa, nút giao thông ư ng Bùi Văn Ba - Huỳnh T n Phát, c ng B n Nghé giai o n III, hoàn thi n ư ng Bình Thung - Phú M , Phú Thu n; 2.5. Gi v ng chuNn ph c p b c Trung h c. T l t t nghi p Trung h c ph thông là 85%;
  3. 2.6. Ph n u 30 khu ph văn hóa, 17 khu ph tiên ti n, 95% h gia ình t chuNn gia ình văn hóa. V n ng 24% dân s t p luy n thư ng xuyên các môn th d c th thao; 2.7. Công su t s d ng giư ng b nh t 95%, t l hài lòng trên 90%; 2.8. Gi i quy t vi c làm cho 12.000 lư t lao ng. Tri n khai công tác xóa ói gi m nghèo theo tiêu chí m i có hi u qu , t l n quá h n dư i 5%. V n ng 500 tri u ng b sung Qu vì ngư i nghèo; 2.9. T l tăng dân s t nhiên dư i 1%; 2.10. Hoàn thành các ch tiêu v qu c phòng, an ninh do Thành ph giao; 3. Nh ng gi i pháp ch y u: 3.1. Xây d ng quy t tâm chính tr năm 2009: kh c ph c m i khó khăn, n l c ph n u hoàn thành nhi m v ư c giao trong toàn th ng viên và cán b , công ch c; 3.2. T ng phư ng, t ng phòng, ban, cơ quan, ơn v trong qu n ch ng xây d ng k ho ch hành ng c th , thi t th c, có bi n pháp bư c i phù h p, có phân công rõ ràng, có ki m tra giám sát ch t ch , sơ t ng k t rút kinh nghi m k p th i; 3.3. T p trung s c hoàn thành các công trình tr ng i m, công trình chuy n ti p úng k ho ch, ti n . Ưu tiên m t ph n ngân sách a phương cho các công trình ch ng ng p, kh c ph c ô nhi m môi trư ng và xây d ng qu nhà xã h i; 3.4. Ti p t c th c hi n t k t qu t t hơn: “Năm 2009 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”; 3.5. Th c hi n công tác c i cách hành chính m t c a liên thông theo phương châm “Ít sơ h , ít phi n hà, nhanh, chính xác”. Ny m nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và u tranh phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c có hi u qu ; 3.6. Tăng cư ng i cơ s n m ch c tình hình, ch ng ti p xúc, i tho i v i doanh nghi p, h s n xu t kinh doanh, giúp tháo g khó khăn, t o i u ki n thu n l i nh t n nh và phát tri n s n xu t kinh doanh; 3.7. Chăm lo i s ng ngư i lao ng nh t là i tư ng chính sách, cán b , công ch c có h s lương th p, dân nghèo. Ny m nh công tác gi i quy t vi c làm, xóa ói gi m nghèo. Gi i quy t hi u qu các tranh ch p lao ng phát sinh. m b o an sinh xã h i; 3.8. Tăng cư ng công tác qu n lý th trư ng, bình n giá c . Ny m nh công tác ki m tra v sinh an toàn th c phNm; 3.9. Ngăn ng a có hi u qu các lo i d ch b nh trên ngư i và trên gia súc, gia c m; 3.10. T p trung th c hi n t t các nhi m v qu c phòng, an ninh. Qu n lý ch t ch hơn ngư i sau cai nghi n h i gia, tù tha trư c th i h n kéo gi m nhi u nh t các v ph m
  4. pháp hình s , t i ph m ma túy, m i dâm. Ch ng phòng, ch ng cháy, n , kéo gi m tai n n giao thông và gi i quy t có hi u qu tình tr ng ùn t c giao thông, k t xe; i u 4. T ch c th c hi n 1. H i ng nhân dân giao cho y ban nhân dân qu n có k ho ch ch o các phòng, ban, ơn v tr c thu c xây d ng chương trình c th hóa t ng lĩnh v c, nh m t ch c th c hi n th ng l i Ngh quy t H i ng nhân dân trong năm 2009; 2. Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban H i ng nhân dân và các T i bi u H i ng nhân dân ph i h p ho t ng và tăng cư ng giám sát, ki m tra, ph n nh xu t k p th i, ch n ch nh nh ng thi u sót, ch m tr trong quá trình t ch c th c hi n Ngh quy t; 3. ngh y ban M t tr n T qu c qu n và các t ch c thành viên tăng cư ng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho nhân dân, v n ng nhân dân th c hi n t t nghĩa v công dân, ch p hành lu t pháp và các quy t nh qu n lý c a chính quy n a phương, tích c c trong vai trò giám sát th c hi n theo Ngh quy t kỳ h p; 4. H i ng nhân dân qu n kêu g i toàn th nhân dân, cán b , công ch c, các ngành, các c p nêu cao tinh th n trách nhi m, oàn k t, dân ch , phát huy tính năng ng sáng t o, ra s c thi ua, ph n u th c hi n t t Ngh quy t H i ng nhân dân v nhi m v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2009. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân qu n 7, khóa III kỳ h p th 15 thông qua ngày 19 tháng 02 năm 2009./. CH TNCH Trương Công Dân
Đồng bộ tài khoản