Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 3 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 3 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 02/2009/NQ-H ND Qu n 3, ngày 08 tháng 01 năm 2009 NGHN QUY T V ÁN I U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG QU N 3 H I NG NHÂN DÂN QU N 3 KHÓA IX KỲ H P L N TH 18 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c T trình s 01/TTr-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 3 v vi c ngh H i ng nhân dân qu n thông qua án i u ch nh quy ho ch chung xây d ng qu n 3; báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n 3, QUY T NGHN: 1. Thông qua án i u ch nh quy ho ch chung xây d ng qu n 3 theo t trình c a y ban nhân dân qu n 3. 2. Giao cho y ban nhân dân qu n 3 ph i h p v i các cơ quan có liên quan nghiên c u t ch c th c hi n án i u ch nh quy ho ch chung qu n 3 trong t ng th quy ho ch chung 14 qu n, huy n c a thành ph H Chí Minh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 3 khóa IX, thông qua t i kỳ h p l n th 18 vào ngày 08 tháng 01 năm 2009./. CH TNCH Thân Th Thư
Đồng bộ tài khoản