Nghị quyết số 03/2000/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
35
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 03/2000/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2000/NQ-HĐ về nhiệm vụ, kinh tế xã hội, an ninh, quócc phòng Thủ Đô năm 2000 (HĐND thành phố Hà nội khóa XII, nhiệm kỳ 1999-2004) do Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2000/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 03/2000/NQ-H Hà N i, Ngày 25 tháng 1 năm 2000 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I, AN NINH QU C PHÒNG C A TH Ô NĂM 2000 (H ND thành ph Hà N i Khoá XII, Kỳ h p th 2, t ngày 20 n ngày 24/1/2000) H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Báo cáo c a UBND thành ph v tình hình th c hi n k ho ch kinh t - xã h i năm 1999 và nhi m v k ho ch năm 2000; Sau khi nghe ý ki n c a U ban MTTQ Thành ph , ý ki n c tri, Thuy t trình c a các Ban, ý ki n c a i bi u H ND thành ph . QUY T NGHN Tán thành báo cáo c a U ban nhân dân thành ph v tình hình th c hi n nhi m v kinh t xã h i, an ninh qu c phòng c a thành ph năm 1999, phương hư ng, nhi m v , m c tiêu và gi i pháp c a năm 2000. H i ông nhân dân thành ph nh n m nh m t s yêu c u, nhi m v sau: I. V VI C TH C HI N NGHN QUY T C A H ND THÀNH PH NĂM 1999: Năm 1999, các c p, các ngành, l c lư ng vũ trang và nhân dân Th ô ã n l c vư t qua nh ng khó khăn, th thách th c hi n có k t qu Ngh quy t c a H ND Thành ph v nhi m v kinh t xã h i, an ninh qu c phòng và thu chi ngân sách: Kinh t Th ô ti p t c tăng trư ng khá, t ng s n phNm GDP tăng 6,5% so v i năm 1998. Giá tr s n xu t công nghi p trên a bàn tăng 7,6%. Cơ c u kinh t trong nông nghi p và nông thôn ngo i thành có bư c chuy n bi n tích c c, giá tr s n xu t nông – lâm nghi p - thu s n tăng 4,6%. Kim ng ch xu t khNu a phương tăng 13,5%; t ng thu ngân sách trên a bàn vư t d toán 7,7%. Quan h s n xu t ư c c ng c . ã c ph n hoá thêm ư c 40 doanh nghi p. Hoàn thành vi c chuy n i các HTX theo lu t HTX. Lĩnh v c u tư phát tri n ư c chú tr ng. ã cơ b n hoàn thành quy ho ch chi ti t các khu v c n i thành, các khu ô th m i, quy hoach chi ti t các qu n, huy n. Tình hình c p nư c s ch ư c c i thi n, gi i quy t nhi u i m úng ng p c c b , cơ b n hoàn thành vi c c i t o s h xí thùng 4 qu n n i thành cũ. Xây d ng thêm 400.000 m² nhà . M r ng ư c nhi u nút giao thông,
  2. tuy n ư ng, kè h ch ng l n chi m. tăng cư ng công tác p ê, làm kè, c i t o ch nh trang ê n i thành t k t qu tôt. Văn hoá, giáo d c, y t , xã h i, th d c th thao có nhi u chuy n bi n t t: Gi i quy t h t s l p h c ca 3 và gi m các phòng h c c p 4. S tr 5 tu i n l p t 98,5%. H c sinh b c ti u h c n l p t 99,8%. Hà N i là m t trong nh ng ơn v u tiên trong c nư c t tiêu chuNn ph c p ti u h c và trung h c cơ s . Th c hi n có k t qu các chương trình y t Qu c gia, các tr m y t phư ng, xã, th tr n có bác s . T l sinh gi m 0,04%. Ho t ng th d c th thao qu n chúng có ti n b . Gi i quy t vi c làm cho 5,5 v n lao ng. Ho t ng văn hoá, thông tin phát tri n; Ngh quy t c a H ND v phòng ch ng ma tuý ti p t c ư c tri n khai sâu r ng. Cu c v n ng ng h nhân dân vùng bão l t t k t qu t t. An ninh chính tr ư c gi v ng, tr t t an toàn xã h có ti n b . T ch c th ng l i cu c b u c H ND 3 c p, ph i h p tri n khai Quy ch dân ch cơ s . th c hi n t t nhi m v qu c phòng và công tác quân s a phương. Tái l p B ch huy quân s thành ph theo yêu c u nhi m v m i. Các cơ quan b o v pháp lu t ã tri n khai có hi u qu các chương trình qu c gia phòng ch ng t i ph m và t n n xã h i, phong trào qu n chúng b o v an ninh t qu c phát tri n. Năm 1999, thành ph ã ư c t ch c UNESCO t ng danh hi u “ Thành ph vì hoà bình”. Nh ng thành t u và k t q a trên t ư c trong b i c nh ph i i phó v i nh ng khó khăn và th thách gay g t do tác ng c a kh ng ho ng tài chính ti n t khu v c và nh ng nh hư ng b t thư ng v h n hán, lũ l t... c a t nư c. H ND thành ph kh ng nh s c g ng, ph n u n l c c a nhân dân Th ô, c a các c p, các ngành, các oàn th qu n chúng dư i s quan tâm c a Trung ương, Chính ph , s lãnh o c a Thành u , ch o th c hi n c a UBND thành ph . M t s khó khăn, t n t i và nguyên nhân: Chưa phát huy h t ti m năng và n i l c c a n n kinh t Th ô. T c tăng trư ng và m t s các ch tiêu phát tri n kinh t t th p so v i k ho ch; còn nhi u lao ng thi u vi c làm; t n n ma tuý và t i ph m còn m c nghiêm tr ng; v n cho u tư phát tri n còn h n h p, công tác gi i phóng m t b ng làm ch m; tr t t v a hè, tr t t xây d ng, v sinh môi trư ng nh t là các khu ph , ch chưa m b o; v sinh an toàn th c phNm ang là v n b c xúc; b máy qu n lý nhà nư c a phương chưa th t s năng ng, ho t ng còn kém hi u qu . II. NHI M V NĂM 2000: Năm 2000 là năm cu i c a k ho ch 5 năm 1996 – 2000, có ý nghĩa quan tr ng trong vi c th c hi n các m c tiêu ã ra cho k ho ch 5 năm cũng như các m c tiêu chi n lư c nh m n nh và phát tri n kinh t - xã h i 10 năm; là năm ti n hành i h i ng b thành ph l n th 13, năm cu i cùng c a th k XX, năm c nư c k ni m 70 năm thành l p ng, 55 năm Qu c khánh, 110 năm ngày sinh c a Bác H và k ni m 990 năm Thăng Long – Hà N i. Nhi m v chung c a năm 2000 là: Khai thác và s d ng có hi u qu các ngu n l c t p trung cho tăng trư ng kinh t cao hơn năm 1999. K t h p hài hoà gi a tăng trư ng kinh t v i th c hi n các chính sách xã h i, m b o n nh chính tr , c ng c qu c phòng, an ninh, gi gìn tr t t , an toàn xã h i.
  3. A/ Các ch tiêu ch y u (so v i năm 1999): - T ng s n phNm trong nư c (GDP) tăng 7 – 7,5%. - Giá tr s n xu t công nghi p tăng 9,5 – 10,5%. - Giá tr s n xu t nông – lâm nghi p tăng 3,5 – 4%. - Giá tr các ngành d ch v tăng 6,5 – 7%. - Kim ng ch XK a phương tăng 11 – 12%. - M c gi m t l sinh 0,03%. - Gi i quy t vi c làm 55.000 ngư i. - Gi m t l h nghèo còn 1%. - Gi m t l tr em suy dinh dư ng xu ng dư i 20%. - Xây d ng m i 450.000m² nhà . B. Nhi m v tr ng tâm và gi i pháp ch y u: H ND tán thành nh ng nhi m v kinh t - xã h i và các gi i pháp do UBND thành ph trình bày, nh n m nh nh ng nhi m v tr ng tâm và gi i pháp ch y u sau: 1. V phát tri n kinh t : Năm 2000 ph n u huy ng các ngu n v n u tư phát tri n kho ng 12.000 t ng. UBND thành ph ban hành cơ ch , chính sách v u th u quy n s d ng t r ng rãi cho các thành ph n kinh t và cá nhân tham gia, các qu n, huy n cùng ti n hành tăng ngu n v n u tư xây d ng các công trình h t ng k thu t. - Quan tâm Ny m nh u tư t m c tăng trư ng kinh t cao hơn năm 1999. Tháo g k p th i các vư ng m c gi i ngân, gi i phóng m t b ng nh m Ny nhanh ti n th c các d án u tư. Th c hi n vi c phân c p u tư cho qu n, huy n, s , ngành, ng th i v i vi c tăng cư ng qu n lý nhà nư c v v n u tư XDCD. - Tăng u tư cho nông nghi p, kinh t nông thôn. Ưu tiên: thu l i, giao thông nông thôn, chuy n i cơ c u gi ng cây tr ng, v t nuôi có ch t lư ng t t, năng su t cao. Phát tri n công nghi p ch bi n, công ngh sau thu ho ch. T ch c t t vi c ào t o ngh , gi i quy t vi c làm trong nông thôn, ưu tiên nh ng vùng do thu h i t nông nghi p phát tri n công nghi p và ô th hoá. Ti p t c u tư c i t o, nâng c p lư i i n nông thôn cho các xã có khó khăn và ph c v cho vi c phát tri n các ngành ngh truy n th ng. - Hoàn thành vi c giao t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p theo Ngh nh 64/CP. Khuy n khích, t o i u ki n cho các h nông dân chuy n i t phát tri n s n xu t nông nghi p.
  4. - T p trung tháo g khó khăn trong s n xu t kinh doanh v t ch c, cơ ch , v n và m t b ng. Tri n khai vi c th c hi n Lu t doanh nghi p; Ny m nh phát tri n các ngành công nghi p tr ng i m. T o m i i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p nâng cao ch t lư ng, h giá thành s n phNm, nâng cao s c c nh tranh chi m lĩnh th trư ng n i a, tăng kh năng xu t khNu. Th c hi n t t vi c gi i ngân ngu n v n tín d ng ưu ãi, m r ng di n h tr lãi su t v n vay cho các doanh nghi p làm ăn có hi u qu . Hoàn thành vi c xây d ng 2 khu công nghi p v a và nh ; có cơ ch khuy n khích các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c u tư vào các khu công nghi p. Th c hi n s p x p l i doanh nghi p, c ph n hoá, bán, khoán kinh doanh, cho thuê 50 doanh nghi p Nhà nư c (trong ó, c ph n hoá 30 doanh nghi p; bán, khoán kinh doanh, cho thuê 20 doanh nghi p). - Ny m nh các ho t ng du l ch, d ch v ; các hình th c i ngo i c a Nhà nư c và i ngo i nhân dân. - Tích c c chuNn b cho ti n trình h i nh p kinh t khu v c và th gi i. 2. V văn hoá - xã h i: - Nâng cao ch t lư ng d y và h c trong gi chính khoá, kh c ph c vi c d y thêm, h c thêm tràn lan, tăng cư ng qu n lý Nhà nư c i v i các trư ng bán công, dân l p, tư th c. Tăng u tư cho giáo d c nh ng nơi có khó khăn, c bi t là giáo d c m m non ngo i thành. Tăng cư ng ki m tra, ki m soát vi c thu và s d ng h c phí, các kho n óng góp c a h c sinh m b o công khai, công b ng, có hi u qu và phù h p v i i u ki n kinh t . Trên cơ s ó t ng bư c th c hi n t t ch trương xã h i hoá giáo d c. - Nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh, chăm sóc và b o v s c kho cho nhân dân, m r ng BHYT i v i i tư ng ngoài qu c doanh, th c hi n c p th BHYT cho ngư i nghèo. Hoàn thi n m t s cơ s y t chuyên sâu thành ph , ng th i tăng cư ng cơ s v t ch t cho y t tuy n cơ s . Tăng cư ng bi n pháp ch ng ô nhi m môi trư ng, d ch b nh nguy hi m, m b o v sinh, an toàn th c phNm. Th c hi n chương trình dân s và k ho ch hoá gia ình, gi m 10% s ngư i n o hút thai so v i năm 1999. Bư c u th c hi n chương trình ch t lư ng dân s Th ô. - Ny m nh phong trào th d c th thao cơ s ; d u tư và t p trung ón nh n u tư c a Trung ương nh m tăng cư ng các cơ s v t ch t cho ho t ng th d c th thao ti n t i i h i th d c th thao ông Nam Á vào năm 2003. - Tri n khai chương trình k ni m 990 năm Thăng Long – Hà N i v i 3 n i dung chính: Xây d ng con ngư i Th ô; xây d ng các công trình h t ng ô th và tôn t o các di tích l ch s văn hoá tr ng i m; t ch c l k ni m 990 năm Thăng Long – Hà N i v i phương châm dân t c, hi n i, thi t th c, có hi u qu cao v giáo d c truy n th ng và thNm m . T o chuy n bi n tích c c v môi trư ng văn hoá Th ô tiêu bi u cho c nư c. - Th c hi n t t chính sách i v i các gia ình thương binh, li t s , bà m Vi t Nam Anh hùng, ngư i có công; h tr nh ng ngư i v hưu có khó khăn và nh ng ngư i b nhi m ch t c da cam. Th c hi n h tr nhà cho nh ng ngư i có công ang khó khăn v nhà .
  5. - T o chuy n bi n tích c c trong công tác ào t o ngh và gi i quy t vi c làm. Có bi n pháp gi i quy t, qu n lý i v i nh ng ngư i lao ng ngo i t nh, tr em lang thang. T p trung u tranh làm gi m t n n ma tuý, t ch c tuyên truy n, giáo d c nh m ngăn ng a vi c thanh thi u niên s d ng ma tuý. Tăng cư ng tri t phá các nhóm buôn bán ma tuý, Ny m nh vi c t ch c cai nghi n c t cơn và ch a tr cho nh ng ngư i nghi n qua các công trư ng lao ng; nghiên c u, ch o hình th c cai nghi n t nguy n và cai nghi n t i c ng ng. Ny m nh công tác phòng, ch ng t n n m i dâm. 3. V ô th : - Hoàn thành quy ho ch chi ti t 12 qu n, huy n và 100% th tr n, 20% phư ng và làng ngh truy n th ng (ưu tiên phê duy t và công b nh ng khu v c tr ng i m, vùng nông thôn ang ô th hoá nhanh). L p, xét duy t, c m m c gi i và công b quy ho ch 5 c a ô, các tuy n ư ng chính, các công trình tr ng i m, các khu tái nh cư, các khu chôn l p và x lý rác th i sinh ho t, rác th i y t . - Hoàn thành quy ho ch t ng th kinh t - xã h i toàn thành ph n 2020 trình Chính ph phê duy t. Nghiên c u, trình duy t ban hành i u l qu n lý quy ho ch, xây d ng và ki n trúc t i Th ô. - Ti p t c u tư xây d ng các d án giao thông và ô th tr ng i m, u tư h t ng k thu t, h t ng xã h i các khu ô th m i. Th c hi n chương trình phát tri n nhà ph c v cho vi c th c hi n chính sách nhà i v i ngư i có công, ngư i có thu nh p th p, sinh viên và ph c v cho công tác gi i phóng m t b ng. - T p trung gi i quy t chương trình c p nư c, thoát nư c và v sainh công c ng. Năm 2000 ưu tiên gi i quy t nư c s ch cho các phư ng khó khăn và th c hi n thêm m t bư c chương trình c p nư c s ch nông thôn; gi m t l th t thu và th t thoát nư c s ch xu ng dư i 50%. Gi i quy t 10 i m úng ng p c c b trong n i thành. u tư nâng c p c i t o ư ng và chi u sáng công c ng các xóm ngõ, khu dân cư. Xây d ng và ưa vào s d ng t 1 n 2 khu vui chơi, văn hoá, TDTT l n x ng v i t m vóc Th ô. Có cơ ch u tư các qu n, huy n, phư ng xã xây d ng các khu vui chơi, văn hoá, TDTT thích h p ph c v cho thi u nhi, ngư i cao tu i. Gi i quy t các vư ng m c hoàn thành d t i m vi c xây d ng h t ng k thu t xung quanh H Trúc B ch. Ti p t c c i t o và ch nh trang tuy n ê n i thành. - Th c hi n c i cách th t c hành chính trong vi c th c hi n Ngh nh 60/CP, 61/CP nh m Ny nhanh ti n bán nhà, c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . Năm 2000, m b o c p 50% s gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u nhà trong t ng s gi y còn l i ph i c p, trư c m t t p trung c p trong các qu n n i thành và m t s xã ven ô. T ng bư c ưa công tác qu n lý t ai và xây d ng vào n n n p. - Năm 2000, s d ng di n tích 1.260 ha t phát tri n công nghi p và ô th , g m: t nông thôn 50 ha; t ô th 260 ha; t xây d ng 650 ha; t giao thông 160 ha; t thu l i 100 ha; t nghĩa a 10 ha; t an ninh qu c phòng 10 ha; t chuyên dùng khác 20 ha. 4. V an ninh, qu c phòng:
  6. Coi tr ng vi c tuyên truy n, giáo d c nhi m v qu c phòng, ng viên nhân dân cao c nh giác trư c các âm mưu, th o n c a k thù; quan tâm xây d ng n n qu c phòng toàn dân và th tr n an ninh nhân dân, gi v ng n nh Th ô phát tri n. Trư c m t, hoàn thành nhi m v tuy n quân, làm t t công tác ng viên, hu n luy n quân d b và dân quân, t v . Ph i h p các l c lư ng u tranh phòng ch ng t i ph m, gi m các v tr ng án. i u tra, xét x k p th i và nghiêm minh i v i các v án tham nhũng, buôn l u, ma tuý, m i dâm; t ch c thi hành các b n án ã có hi u l c pháp lu t. Ny m nh phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c, gi gìn tr t t , tr an và làm t t công tác n m và x lý thông tin v t i ph m. 5. V c i cách hành chính, xây d ng chính quy n và phong trào qu n chúng: - Ny m nh c i cách hành chính, ch n ch nh t ch c và l l i làm vi c, nâng cao hi u qu ho t ng c a b amý chính quy n, các ngành, các c p là khâu t phá th c hi n th ng l i nhi m v năm 2000. - Tăng cư ng công tác giám sát ki m tra c a H ND. Th c hi n t t Pháp l nh ch ng tham nhũng và Lu t khi u l i, t cáo; phòng ch ng thiên tai. Ph i h p ch t ch gi a chính quy n, m t tr n t qu c và các oàn th , nhân dân t ch c ch o t t vi c th c hi n quy ch dan ch phư ng, xã, th tr n; trong cơ quan hành chính s nghi p và các doanh nghi p. H i ng nhân dân thành ph kêu g i công nhân, nông dân, trí th c, nhân dân và các l c lư ng vũ trang th ô, các c p, các ngành n l c ph n u hoàn thành th ng l i nhi m v kinh t xã h i, an ninh qu c phòng năm 2000 thi t th c k ni m 990 năm Thăng Long – Hà N i. T/M H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản