Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm,từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Đak Pơ do Hội Đồng nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND

  1. TỈNH GIA LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HUYỆN ĐAK PƠ ******** ****** Số: 03/2006/NQ-HĐND Đak pơ, ngày 13 tháng 01 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM, TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010 CỦA HUYỆN ĐAK PƠ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ KHOÁ I - KỲ HỌP THỨ 5 (Từ ngày 12 tháng 01 năm 2006 đến ngày 13 tháng 01 năm 2006) Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003; Công văn số 28/CV-TNMT ngày 09/01/2006 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định kế hoạch sử dụng đất huyện Đak Pơ; Sau khi xem xét Tờ trình số 04/TT-UBND ngày 03/01/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ về việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm, từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Đak Pơ ; Báo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp; QUYẾT NGHỊ Điều 1. Thống nhất phê chuẩn kế hoạch kế hoạch sử dụng đất 5 năm, từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện theo nội dung Tờ trình số 04/TT-UBND, ngày 03 tháng 01 năm 2006 của UBND huyện Đak Pơ. Điều 2. Giao cho tách nhiệm cho UBND huyện hoàn tất các thủ tục, thông qua Sở tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2006 đến năm 2010 của huyện theo quy định Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa I, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13/01/2006./. CHỦ TỊCH
  2. Châu Dích
Đồng bộ tài khoản