Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc một số cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực dịch vụ đô thị, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 03/2007/NQ-H ND Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V M T S CƠ CH , CHÍNH SÁCH Y M NH XHH TRONG LĨNH V C DNCH V Ô THN, GIÁO D C – ÀO T O, Y T , VĂN HÓA, TH D C TH THAO, NHÀ XÃ H I, NHÀ TÁI NNH CƯ H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHÓA XIII KỲ H P TH 9 (T NGÀY 10 N NGÀY 13/7/2007) Căn c Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003; Căn c T trình s 29/TTr-UBND ngày 3-7-2007 và Báo cáo c a UBND Thành ph v xã h i hóa trong lĩnh v c d ch v ô th , giáo d c ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao, nhà xã h i, nhà tái nh cư; Căn c báo cáo th m tra c a các Ban H ND, ý ki n th o lu n c a i bi u H ND Thành ph QUY T NGHN: i u 1. Thông qua m t s cơ ch , chính sách Ny m nh xã h i hóa trong lĩnh v c d ch v ô th , giáo d c - ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao, nhà xã h i, nhà tái nh cư. C th như sau: 1. i v i lĩnh v c d ch v ô th : a. Áp d ng ơn giá thuê t m c t i thi u theo quy nh c a Trung ương i v i các d án n m trong quy ho ch xây d ng công viên, khu vui chơi gi i trí, các i m trông gi ô tô, xe máy, xe p t quy mô tiêu chuNn. b. UBND Thành ph quy ho ch và công b công khai các v trí, di n tích kênh, mương thoát nư c ư c c ng hóa làm bãi xe s u tư theo phương th c xã h i hóa; công b rõ trách nhi m, quy n l i c a nhà u tư, hình th c l a ch n ch u tư. i v i các i m trông gi ô tô, xe máy, xe p lo i này mà không ph i là i m trông gi công c ng và th c hi n theo phương th c xã h i hóa ư c áp d ng giá d ch v . Khi th c hi n d án, không th c hi n giao t, cho thuê t; các t ch c, doanh nghi p ho c cá nhân h p ng khai thác v i cơ quan ư c UBND Thành ph ch nh u tư c ng hóa và ư c s d ng di n tích b m t c ng có th i h n làm bãi xe. 2. i v i các cơ s s nghi p công l p trong lĩnh v c giáo d c ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao: Ngân sách Thành ph h tr m t ph n lãi su t ti n vay sau u tư cho các cơ s s nghi p công l p trong lĩnh v c giáo d c - ào t o, y t th c hi n d án u tư cơ s v t ch t t tiêu chuNn trình cao, ch t lư ng cao (theo thNm nh c a cơ quan chuyên ngành) có vay v n tín d ng thương m i (k c trư ng h p Qu u tư phát tri n Hà N i huy ng v n tín d ng thương m i ngoài v n i u l cho vay). M c h tr lãi su t ti n vay sau u tư là ph n chênh l ch gi a lãi su t cho vay t v n tín d ng thương m i c a các Ngân hàng thương m i và lãi su t cho vay t v n i u l c a Qu u tư phát tri n Thành ph trên t ng s v n vay theo h p ng vay. UBND Thành ph quy nh c th vi c xác nh lãi su t vay thương m i tính m c h tr . 3. i v i các cơ s cung ng d ch v ngoài công l p trong lĩnh v c giáo d c ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao: a. Căn c vào các quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t xã h i, UBND Thành ph quy t nh vi c xây d ng m i nhà, cơ s h t ng cho các cơ s ngoài công l p thuê dài h n trong t ng trư ng h p c th v i giá ưu ãi. b. Cơ s ngoài công l p ư c mi n n p phí xây d ng trong trư ng h p u tư xây d ng nhà, cơ s v t ch t ph c v ho t ng cung ng d ch v . c. Các d án u tư xây d ng, tăng cư ng cơ s v t ch t (bao g m: D án u tư c i t o, nâng c p, xây m i qu nhà, cơ s h t ng thu c Nhà nư c qu n lý cho các cơ s ngoài công l p thuê; D án u tư xây d ng nhà, cơ s v t ch t c a cơ s ngoài công l p) t chuNn qu c gia, cung c p d ch v trình cao, ch t lư ng cao (theo thNm nh c a cơ quan chuyên ngành) trong lĩnh v c giáo d c - ào t o và y t ư c vay v n t i Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i. Các d án trên ư c hư ng h tr lãi su t ti n vay sau u tư như các d án c a các cơ s công l p. d. Thành ph có cơ ch ng v n có thu h i t o qu t s ch cho các cơ s ngoài công l p tri n khai th c hi n các d án u tư xây d ng cơ s v t ch t thông qua các trung tâm phát tri n qu t. e. Các cơ s ngoài công l p ư c h tr kinh phí ào t o b i dư ng cán b . UBND Thành ph quy nh c th m c h tr và cơ ch h tr . g. Cơ s ngoài công l p ư c t ch quy nh m c thu theo nguyên t c b o m trang tr i các chi phí c n thi t, h p lý, có tích lũy u tư phát tri n i v i nh ng d ch v Nhà nư c không quy nh m c thu.
  2. h. Vi c x lý iv i t ai và tài s n trên t i v i trư ng h p cơ s công l p, bán công chuy n sang dân l p, tư th c: V t ai: khi chuy n i mô hình ho t ng, th c hi n phương th c cho cơ s ngoài công l p ư c thuê t, mi n thu ti n thuê t theo quy nh. V tài s n trên t: th c hi n bán ho c cho cơ s ngoài công l p thuê theo thNm nh giá c a cơ quan tài chính. 4. i v i lĩnh v c nhà xã h i, nhà tái nh cư: a. Các d án u tư xây d ng nhà xã h i, nhà tái nh cư ph c v các d án u tư phát tri n trên a bàn Thành ph ư c hư ng cơ ch vay v n theo lãi su t ưu ãi t i Qu u tư phát tri n c a Thành ph . Trư ng h p các d án nhà tái nh cư, nhà xã h i mang tính c thù vay v n t v n i u l c a Qu u tư phát tri n Thành ph có m c lãi su t th p hơn m c lãi su t quy nh trên, Ngân sách Thành ph c p bù ph n chênh l ch b o toàn v n cho Qu u tư phát tri n. UBND Thành ph quy nh c th v các d án c thù và m c lãi su t i v i các trư ng h p c thù sau khi th ng nh t v i Thư ng tr c H ND Thành ph . b. Các nhà u tư ư c quy t nh giá thuê ho c giá bán nhà xã h i, nhà tái nh cư theo quy nh c a Thành ph phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 2. Giao UBND Thành ph : 1. Ban hành quy nh c th , chi ti t các cơ ch , chính sách khuy n khích t i i u 1 Ngh quy t này và các cơ ch khuy n khích Trung ương quy nh phù h p tình hình th c t c a Hà N i theo hư ng t o i u ki n thu n l i cho các nhà u tư, rõ quy trình th t c và cơ quan ư c giao u m i ch trì th c hi n t ng cơ ch chính sách. 2. Ti p t c ch o nghiên c u, hoàn thi n các cơ ch chính sách ư c ban hành và ki n ngh b sung k p th i các cơ ch , chính sách m i nh m m b o th c hi n có hi u qu ch trương xã h i hóa các lĩnh v c d ch v ô th , giáo d c ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao c a Nhà nư c và Thành ph theo các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khác nhau, quan tâm nh ng a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, trong ó c bi t quan tâm th c hi n ng b các bi n pháp ã ư c ra trong Ngh quy t 05/2005/NQ-CP c a Chính ph . Trên cơ s quy nh c a Trung ương nghiên c u t ng bư c ưa vào th c hi n vi c chuy n ph n kinh phí nhà nư c h tr cho ngư i th hư ng thông qua các cơ s công l p sang c p tr c ti p cho ngư i th hư ng phù h p v i t ng lĩnh v c; chuy n vi c th c hi n chính sách xã h i hi n ang giao cho các cơ s công l p sang cho chính quy n a phương các c p; i m i cơ ch mi n gi m phí theo hư ng công khai, h p lý và c p tr c ti p cho ngư i th hư ng; ti p t c phát tri n các qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo, qu phát tri n văn hóa, qu khuy n h c, qu h tr h c ngh ; t ng bư c chuy n ch “biên ch ” trong các cơ s công l p sang ch “h p ng” lao ng. Nghiên c u thành l p qu h tr nhà cho ngư i thu nh p th p. nh kỳ sơ k t, t ng k t công tác xã h i hóa trên a bàn, ánh giá hi u qu c a các cơ ch , chính sách và bi n pháp k p th i i u ch nh, b sung và xin ý ki n H ND Thành ph xem xét, quy t nh trong trư ng h p c n thi t. 3. Ch o Ny m nh, tăng cư ng các bi n pháp tuyên truy n, quán tri t v ch trương, ph bi n các cơ ch , chính sách xã h i hóa các c p chính quy n, các t ch c, cá nhân có nh n th c úng, y , th c hi n có hi u qu công tác xã h i hóa trong các lĩnh v c d ch v ô th , giáo d c ào t o, văn hóa, th d c th thao. i u 3. Ngh quy t này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Thư ng tr c H ND, các Ban, i bi u H ND và y ban MTTQ Thành ph giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H ND Thành ph Hà N i Khóa XIII kỳ h p th chín thông qua. CH TNCH Ngô Th Doãn Thanh
Đồng bộ tài khoản