Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
36
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của quận 8 do Hội đồng nhân dân quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 8 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/2008/NQ-H ND Qu n 8, ngày 18 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC CH TIÊU KINH T - XÃ H I NĂM 2008 VÀ M C TIÊU PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NĂM 2009 C A QU N 8 H I NG NHÂN DÂN QU N 8 KHÓA IX KỲ H P TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh quy t H i ng nhân dân thành ph và các văn b n c a Nhà nư c c p trên; Căn c Ngh quy t H i ng nhân dân qu n 8 - khóa IX kỳ h p th 11, 13; Qua báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n 8 v tình hình kinh t - xã h i năm 2008 và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009; báo cáo tình hình th c hi n ngân sách nhà nư c năm 2008 và d toán phân b ngân sách nhà nư c năm 2009; phát bi u c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c qu n 8…; báo cáo th m tra các Ngh quy t c a Ban Pháp ch , Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân; H i ng nhân dân qu n 8 - khóa IX - kỳ h p th 15 th o lu n và th ng nh t, QUY T NGHN: i u 1. ánh giá tình hình th c hi n ch tiêu k ho ch năm 2008, các ch tiêu, nhi m v ch y u và các gi i pháp th c hi n năm 2009 Nh t trí v i các báo cáo, t trình ã trình t i kỳ h p v tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh năm 2008, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009. H i ng nhân dân qu n 8 ánh giá cao nh ng k t qu t ư c trong năm 2008 trên các lĩnh v c ch y u sau: Bư c vào th c hi n k ho ch năm 2008 trong tình hình kinh t c nư c, thành ph nói chung, qu n 8 nói riêng g p r t nhi u khó khăn, song v i các ch trương úng n c a Chính ph , y ban nhân dân thành ph , s ch o c a Qu n y, y ban nhân dân qu n 8 ã t p trung i u hành th c hi n các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i. Cùng v i n l c c a các ngành, các phư ng, s ph i h p ch t ch c a y ban M t tr n T
  2. qu c, t o ư c s ng thu n c a nhân dân, tình hình kinh t - xã h i qu n ã vư t qua ư c nh ng khó khăn chung c a năm 2008 và t o ra nh ng chuy n bi n tích c c. - M t s ch tiêu ch y u v kinh t , thu , thu - chi ngân sách u tăng so cùng kỳ năm 2007, c bi t là thu ngân sách. Tình hình gi i quy t thu n ng có chuy n bi n; công tác ki m tra, ki m soát th trư ng, x lý các hành vi u cơ, tăng giá, hàng gian, hàng gi ư c t p trung; các nhi m v tr ng tâm trên lĩnh v c qu n lý ô th - xây d ng cơ b n - tài nguyên môi trư ng ã tháo g nh ng vư ng m c, kh i công các công trình tr ng i m; công tác quy ho ch hoàn thành theo Ngh quy t H i ng nhân dân ra; l p l i tr t t k cương trong công tác qu n lý tr t t ô th ã kéo gi m vi ph m v xây d ng không phép, sai phép; c i ti n th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t , quy n s h u nhà mang l i k t qu bư c u. Ch o tri n khai các gi i pháp th c hi n Chương trình ch nh trang ô th , di d i nhà l p x p, trên và ven kênh r ch. - Lĩnh v c văn hóa - xã h i ã có chuy n bi n t t, nh t là phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” i d n vào chi u sâu. Công tác giáo d c ã có nhi u n l c hoàn thành nhi m v năm h c 2007 - 2008, ch tiêu ph c p giáo d c b c trung h c và án nâng cao ch t lư ng giáo d c, ti p t c gi v ng thành tích d y và h c, t ch c t t công tác tuy n sinh u c p năm h c 2008 - 2009. Công tác chăm sóc s c kh e nhân dân ư c chú tr ng, ã tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng các lo i d ch b nh, giám sát d ch s t xu t huy t. Th c hi n t t công tác n ơn áp nghĩa, xóa ói gi m nghèo t ch tiêu Ngh quy t ra. - Tình hình qu c phòng, an ninh và tr t t an toàn xã h i ti p t c ư c b o m, b o v t t m c tiêu, b o v an toàn các ngày l l n, ngày T t; Chương trình m c tiêu “3 gi m” ư c tăng cư ng, các bi n pháp t n công t i ph m t p trung l c lư ng kéo gi m t i ph m ma túy t i 02 phư ng tr ng i m c a qu n là phư ng 12 và 14; các ho t ng giúp ngư i sau cai nghi n h i gia tái hòa nh p c ng ng. Công tác tuy n ch n, g i công dân nh p ngũ có s chuNn b t t, ã hoàn thành ch tiêu giao quân nghĩa v quân s năm 2008, ch tiêu xây d ng l c lư ng dân quân t v . - Công tác xây d ng chính quy n t p trung ch o th c hi n có k t qu , công tác ki n toàn t ch c, s p x p b máy, luân chuy n cán b ; các chương trình hành ng phòng, ch ng tham nhũng - th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, Chương trình c i cách hành chính có nh ng c g ng áng k , t ng bư c t o ư c s tin tư ng và hài lòng c a t ch c và công dân; m i quan h ph i h p gi a chính quy n v i y ban M t tr n T qu c và các oàn th không ng ng ư c c ng c và ngày càng t t hơn. Bên c nh nh ng k t qu t ư c, còn m t s h n ch t n t i như sau: - Do tác ng chung c a tình hình, h t ng ô th qu n chưa hoàn ch nh, các quy nh c a pháp lu t v u tư xây d ng cơ b n, b i thư ng, gi i phóng m t b ng… thư ng xuyên s a i, b sung nên chưa thu hút u tư phát tri n kinh t . - Công tác qu n lý ô th , tài nguyên môi trư ng chưa áp ng yêu c u nhi m v t ra; vi c phát hi n, ngăn ch n và x lý vi ph m xây d ng chưa k p th i, công tác kh c ph c h u qu g p r t nhi u khó khăn, ph c t p; xây d ng cơ b n chưa th c hi n t t các công trình ngu n v n t p trung.
  3. - Vi c tri n khai th c hi n “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” chưa t yêu c u k ho ch ra, v sinh môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm chưa t t, d ch s t xu t huy t ngăn ch n chưa có hi u qu . - Ph m pháp hình s gia tăng nh t là án cư p, cư p gi t, tr m c p tài s n, t i ph m ma túy còn di n bi n ph c t p (phư ng 12, 14). - Công tác c i cách hành chính chưa áp ng yêu c u, công tác tuyên truy n pháp lu t trong nhân dân còn h n ch . Qua nh n nh ánh giá nêu trên, H i ng nhân dân qu n 8 xác nh các n i dung tr ng tâm Chương trình phát tri n kinh t - xã h i năm 2009 và 6 tháng u năm 2009 như sau: 1. V phát tri n kinh t : T p trung phát tri n kinh t theo hư ng d ch v - thương m i - công nghi p. - Giá tr s n xu t công nghi p năm 2009 tăng 15% t 4.571,5 t ng, so v i th c hi n năm 2008. - Doanh thu thương m i - d ch v tăng 25% t 23.540 t ng, so v i th c hi n năm 2008. - Kim ng ch xu t khNu t 75,500 tri u USD, b ng m c th c hi n năm 2008. Ph n u hoàn thành công tác u th u ch lo i 2, 3 trên a bàn qu n (tr các ch n m trong quy ho ch ch nh trang ô th ). 2. Lĩnh v c tài chính - thu : (có ngh quy t riêng). 3. Xây d ng cơ b n, qu n lý ô th , tài nguyên và môi trư ng, qu n lý tr t t ô th : a) Xây d ng cơ b n: - T p trung th c hi n có k t qu các công trình u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách; hoàn ch nh, l p th t c u tư xây d ng cơ b n và kh i công i v i các công trình ã ư c H i ng nhân dân qu n phê chuNn t i kỳ h p th 15; ch o hoàn thành các công trình tr ng i m. - Ph n u hoàn thành các d án ư c thành ph ghi ch tiêu k ho ch năm 2009 b ng ngu n v n ngân sách t p trung. b) Qu n lý ô th : - Xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i qu n 8 n năm 2020, nh hư ng n năm 2025 phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph n năm 2020, nh hư ng n năm 2025; hoàn ch nh và công b quy ho ch ngành giáo d c, y t , văn hóa, th thao, làm cơ s Ny m nh xã h i hóa trên các lĩnh v c này.
  4. - T p trung th c hi n Chương trình ch nh trang ô th , di d i nhà l p x p, ven và trên kênh r ch theo k ho ch; chuNn b t t các i u ki n t o l p qu nhà tái nh cư t qu t công, t các d án, kho bãi s d ng không úng quy nh. Ph n u xây d ng t 600 n 1.000 căn h cho thuê, bán cho ngư i có thu nh p th p và tái nh cư. Năm 2009 là năm qu n 8 phát ng, v n ng tuyên truy n nhân dân hi n t m ư ng, nâng c p m r ng h m (có ch o i m). c) Tài nguyên môi trư ng: - Theo dõi, ki m tra nh kỳ tình hình tri n khai các d án u tư ã ư c giao t, cho thuê t, xem xét i u ch nh ki n ngh thu h i ngay nh ng d án ch m tri n khai theo úng quy nh. - Tăng cư ng trách nhi m qu n lý, ki m tra công tác môi trư ng c a y ban nhân dân các phư ng. Th c hi n có hi u qu công tác tuyên truy n, nh m nâng cao nh n th c c a c ng ng v b o v môi trư ng. Ti p t c xã h i hóa vi c thu gom rác, t ch c ăng ký th c hi n t tiêu chuNn môi trư ng. d) Qu n lý tr t t ô th : Tăng cư ng công tác qu n lý tr t t ô th , ki m tra x lý nghiêm vi c xây d ng không phép và sai phép theo quy nh. Th c hi n công tác l p l i tr t t lòng, l ư ng, không tái l n chi m sau gi i t a. 4. Lĩnh v c văn hóa - xã h i: Công tác giáo d c, ph n u th c hi n m t s ch tiêu ch y u sau: Tri n khai và th c hi n có hi u qu án “Nâng cao ch t lư ng giáo d c” ph n u năm h c 2008 - 2009, huy ng trên 90% tr 5 tu i vào m u giáo. T l h c sinh i h c úng tu i ti u h c 100%, úng tu i trung h c cơ s 90%. Hi u su t ào t o ti u h c 98%, ào t o trung h c cơ s 85%, gi m t l lưu ban, b h c, duy trì công tác ph c p giáo d c, ch ng mù ch m t cách căn cơ, b n v ng. Công tác văn hóa - th d c th thao, ph n u th c hi n m t s ch tiêu ch y u sau: - 100% khu ph tiên ti n năm 2008 ( t 3 năm) ăng ký xây d ng “Khu ph văn hóa”, ph n u có t 40 - 45 khu ph ư c công nh n “Khu ph văn hóa”. - 100% h ăng ký xây d ng gia ình văn hóa, ph n u có trên 85% s h ăng ký t 6 tiêu chuNn “Gia ình văn hóa”. - V n ng 100% công s ăng ký “Công s văn minh - s ch p - an toàn” và có trên 95% công s ư c công nh n; 70% ơn v t chuNn “ ơn v văn hóa” trên t ng s ơn v tham gia. - Ph n u có t 1 - 2 phư ng t chuNn “Phư ng văn hóa”, có t 1 - 2 ch t chuNn “Ch văn minh thương nghi p”.
  5. Công tác chăm sóc s c kh e nhân dân, ph n u th c hi n m t s ch tiêu ch y u sau: - Gi m t l sinh bình quân so v i năm 2008 là 0,097%o, gi m t l sinh con th 3 là 0,18%. - Gi m t l ch t tr dư i 1 tu i và dư i 5 tu i. - T l tr suy dinh dư ng dư i 5 tu i là dư i 5%. - Tiêm ch ng 7 lo i văccin cho tr dư i 1 tu i trên 95%. Công tác lao ng - thương binh và xã h i, ph n u th c hi n m t s ch tiêu ch y u sau: - S lao ng th t nghi p có ư c vi c làm 2.300 ngư i. - ưa 1.500 h vư t m c thu nh p 8 tri u ng/ngư i/năm, ưa ra kh i chương trình 200 h thu nh p 11 - 12 tri u ng/ngư i/năm. - 100% tr ư c khai sinh trư c 5 tu i; 100% tr sinh ra trong năm và tr dư i 6 tu i ư c c p th khám ch a b nh mi n phí. 5. V qu c phòng - an ninh: - Ti p t c xây d ng n n qu c phòng toàn dân v ng m nh, gi v ng n nh chính tr và b o m tr t t an toàn xã h i nh m t o i u ki n, môi trư ng thu n l i cho kinh t - xã h i phát tri n. - Hoàn thành 100% ch tiêu tuy n g i công dân nh p ngũ 2 c p qu n và phư ng v i ch t lư ng cao, t ch c ăng ký nghĩa v quân s cho nam công dân tu i 17, t t l 100%. Tri n khai t ch c th c hi n úng ti n Quy t nh s 142/2008/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v th c hi n ch v i quân nhân tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c dư i 20 năm công tác trong quân i ã ph c viên, xu t ngũ v a phương. - Ph n u t l l c lư ng dân quân t v t 2% tr lên so v i t ng dân s c a qu n. Hoàn thành hu n luy n 100% dân quân t v và t 90% n 100% quân nhân d b . Tăng cư ng giáo d c b i dư ng ki n th c qu c phòng an ninh trong h th ng chính tr , h c sinh ph thông, d y ngh và trong nhân dân, t ch c h i thao qu c phòng c p qu n và tham d h i thao thành ph t thành tích t t hơn. - Ti p t c th c hi n Chương trình qu c gia v phòng, ch ng t i ph m, Chương trình m c tiêu “3 gi m” nh t là t i ph m ma túy; nâng cao ch t lư ng, hi u qu “Phong trào toàn dân b o v an ninh T qu c”. - Ph n u t l gi m s v ph m pháp hình s là 10%; t l i u tra phá án hình s là 60%;
  6. - Gi m tai n n giao thông trên 3 m t: gi m 20% s v , 5% s ngư i ch t, 20% s ngư i b thương; - Gi m 10% s v cháy, n . - Tri n khai Quy t nh s 81/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v cho phép thành l p và ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a l c lư ng B o v dân ph t i phư ng, th tr n trên a bàn thành ph H Chí Minh. 6. Xây d ng chính quy n: - C ng c , ki n toàn và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a t ch c b máy các cơ quan, ơn v , phư ng và i ngũ cán b qu n lý; th c hi n công tác b trí, luân chuy n, công tác ào t o - b i dư ng cán b , công ch c, phNm ch t và năng l c, áp ng yêu c u nhi m v . Tăng cư ng hi u qu và hi u l c qu n lý nhà nư c; chuNn b các i u ki n nh m tri n khai th c hi n án thí i m xây d ng chính quy n ô th khi Chính ph tri n khai. - Ny m nh c i cách hành chính, tr ng tâm là th t c hành chính, nâng cao hi u l c c a b máy Nhà nư c. Ti p t c th c hi n cơ ch “m t c a liên thông” trong công tác c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t gi i quy t k p th i h sơ ã nh n c a nhân dân. Ti p t c duy trì, nâng cao ch t lư ng và m r ng vi c áp d ng H th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001:2000 n các cơ quan, ơn v . Tăng cư ng ph bi n, giáo d c pháp lu t sâu r ng trong cán b , công ch c và các t ng l p nhân dân. - T p trung gi i quy t có hi u qu các ki n ngh c a c tri thu c thNm quy n thông qua các cu c ti p xúc c tri c a i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân các c p; nâng cao hi u qu ch o công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ng a và x lý nh ng trư ng h p khi u n i, t cáo ông ngư i, vi ph m tr t t công c ng. i u 2. Kỳ h p th ng nh t thông qua n i dung Chương trình ho t ng kh o sát, giám sát c a H i ng nhân dân qu n 8 năm 2009 t i T trình s 01/TTr-H ND ngày 10 tháng 12 năm 2008. i u 3. T ch c th c hi n H i ng nhân dân qu n 8 giao y ban nhân dân qu n 8 có k ho ch và bi n pháp th t c th nh m tri n khai, ch o th c hi n th ng l i Ngh quy t H i ng nhân dân qu n 8 - khóa IX kỳ h p th 15. Thư ng tr c và 2 Ban H i ng nhân dân, các T i bi u H i ng nhân dân và các i bi u H i ng nhân dân qu n 8 ph i h p ho t ng, tăng cư ng giám sát, ki m tra trong quá trình t ch c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c qu n 8, các t ch c thành viên làm t t vai trò giám sát và ph i h p ch t ch v i các cơ quan Nhà nư c, ng viên các t ng l p nhân dân
  7. tích c c tham gia th c hi n th ng l i Ngh quy t H i ng nhân dân qu n 8 khóa IX kỳ h p th 15. H i ng nhân dân qu n 8 kêu g i các t ng l p nhân dân, cán b , công ch c, viên ch c, chi n sĩ, các ngành, các c p nêu cao tinh th n trách nhi m, oàn k t phát huy tính năng ng, sáng t o, c n ki m, ra s c ph n u th c hi n t t nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh năm 2009 và 6 tháng u năm 2009. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 8 khóa IX kỳ h p th 15 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2008, có hi u l c sau 07 ngày./. CH TNCH Vũ Xuân B o
Đồng bộ tài khoản