Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N NHÀ BÈ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 03/2008/NQ-H ND Nhà Bè, ngày 17 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN HUY N NHÀ BÈ KHÓA IX, KỲ H P TH 14 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét n i dung các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân; các báo cáo, t trình c a y ban nhân dân; báo cáo c a Vi n Ki m sát nhân dân, Tòa án nhân dân huy n; báo cáo tham lu n c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam huy n Nhà Bè và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân huy n, QUY T NGHN: Nh t trí v i báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và hai Ban H i ng nhân dân huy n. Nh t trí v i báo cáo c a y ban nhân dân huy n và các cơ quan h u quan c a huy n v ánh giá tình hình kinh t - xã h i, an ninh chính tr 6 tháng u năm 2008; nhi m v , ch tiêu và gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i 6 tháng cu i năm 2008. H i ng nhân dân huy n nh n m nh m t s nhi m v sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG U NĂM 2008: 1. Lĩnh v c kinh t : a) Các ngành kinh t do huy n qu n lý: - Giá tr s n xu t ngành công nghi p - ti u th công nghi p th c hi n t 43,11% so v i k ho ch năm 2008, tăng 5,14% so v i cùng kỳ năm 2007. - Doanh thu ngành thương m i - d ch v t 54,67% so v i k ho ch năm 2008, tăng 60% so v i cùng kỳ năm 2007. - Giá tr s n lư ng ngành nông nghi p t 44,84% so v i k ho ch năm 2008, gi m 1,2% so v i cùng kỳ năm 2007.
  2. - Kinh t t p th ư c quan tâm phát tri n. Chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t giai o n 2006 - 2010 ti p t c t p trung th c hi n. - Huy n ã t p trung th c hi n t t vi c ti t ki m và tri n khai các gi i pháp ng b ki m ch l m phát. b) V u tư xây d ng: - Ngu n v n ngân sách t p trung thành ph giao k ho ch năm 2008 là 69,98 t ng. Kh i lư ng th c hi n n tháng 6 năm 2008 là 23,9 t ng, t 34%, kh i lư ng gi i ngân là 15,386 t ng, t 22%. Ngu n v n thành ph phân c p cho huy n qu n lý là 21,074 t ng, kh i lư ng th c hi n ư c 13,8 t ng, t 65,5%; kh i lư ng gi i ngân t 3,852 t ng, t 18,3% so v i k ho ch. c) Công tác b i thư ng - gi i phóng m t b ng và tái nh cư: Tính n th i i m hi n nay, huy n ang th c hi n b i thư ng gi i phóng m t b ng cho 55 d án; ang xây d ng phương án b i thư ng chi ti t cho 16 d án và kh o sát l p phương án t ng th b i thư ng i v i 18 d án khác, trong ó, t p trung cao cho d án Khu ô th m i Phư c Ki n - Nhơn c. ng th i, ang Ny nhanh ti n th c hi n các d án tái nh cư trên a bàn. d) Công tác qu n lý tài nguyên và môi trư ng, qu n lý ô th : - Công tác gi i quy t h sơ v t ai cho ngư i dân có nhi u ti n b , lư ng h sơ tr h n gi m so v i th i i m cu i năm 2007, u năm 2008. Công tác c p nh t bi n ng t ai t t l 42,23%. - Công tác c p phép xây d ng, c p s nhà ư c t p trung ch n ch nh, m b o quy trình, h n ch t i a h sơ tr h n. - T p trung th c hi n công tác quy ho ch s d ng t n năm 2010, t m nhìn n năm 2020, tuy nhiên ti n chưa m b o yêu c u. - Công tác qu n lý tr t t ô th ư c tăng cư ng th c hi n, qua ó phát hi n, x lý nghiêm i v i nh ng trư ng h p vi ph m quy nh v m b o tr t t ô th . - Vi c tri n khai th c hi n ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” ã t o ư c s ng thu n c a nhân dân, ý th c gi gìn v sinh môi trư ng, giao ti p, ng x nơi công c ng và tôn tr ng, ch p hành Lu t Giao thông ư ng b ngày càng ư c nâng cao. ) Thu, chi ngân sách: T ng thu ngân sách nhà nư c th c hi n ư c 119.415 tri u ng, t 111% so v i ch tiêu pháp l nh và t 99,51% so v i ch tiêu ph n u. Chi ngân sách m b o v nguyên t c tài chính.
  3. 2. Lĩnh v c xã h i: a) Công tác giáo d c, d y ngh , gi i thi u vi c làm: - Ti p t c gi v ng và phát huy d y t t, h c t t hoàn thành nhi m v năm h c 2007 - 2008. T l huy ng h c sinh ra l p các c p h c, t l h c sinh lên l p th ng, duy trì sĩ s , hi u su t ào t o... h u h t t ch tiêu. T l t t nghi p trung h c ph thông t thi cu i tháng 5 năm 2008 t th p (73,9%), làm nh hư ng n k t qu th c hi n chương trình ph c p giáo d c t i huy n. - Công tác hư ng nghi p d y ngh v i gi i quy t vi c làm ư c quan tâm th c hi n. ã tuy n sinh ào t o sơ c p ngh (t 01 n 12 tháng) ư c 1.115 h c viên t 111,5% k ho ch. S h c viên t t nghi p là 449, trong ó ã gi i quy t vi c làm 354 h c viên. Ti p t c liên k t v i Trư ng Trung h c k thu t nghi p v Nguy n H u C nh duy trì ào t o dài h n cho 214 h c viên . ã t o vi c làm m i n nh cho 1.014 lao ng trong khu công nghi p - d ch v , t 56,33% ch tiêu (1.800) k ho ch năm 2008. b) Công tác xóa ói gi m nghèo, chăm lo gia ình chính sách và ngư i dân nghèo: - Kéo gi m s h nghèo toàn huy n xu ng còn 301 h /17.808 h dân, chi m 1,69% t ng h dân. ã có 3/7 ơn v ã hoàn thành cơ b n m c tiêu xóa ói gi m nghèo và vi c làm giai o n II mà ngh quy t Huy n ng b ã ra là th tr n, Phú Xuân, Long Th i (không còn h nghèo dư i 4 tri u ng/ngư i/năm, s h nghèo còn 1% so v i t ng dân cư). - Ho t ng chăm lo cho gia ình chính sách, dân nghèo, chăm sóc s c kh e ban u cho nhân dân ư c th c hi n thư ng xuyên, k p th i, úng i tư ng. c) Công tác y t , dân s - gia ình - tr em và ho t ng văn hóa - thông tin - th d c th thao: - Ho t ng trên các lĩnh v c y t , văn hóa thông tin, th d c th thao ư c duy trì. Trong 6 tháng u năm không x y ra d ch b nh v ngư i trên a bàn huy n; công tác thông tin tuyên truy n ph c v các ngày l , t t, các s ki n chính tr t i a phương ư c t p trung th c hi n. - Công tác dân s , gia ình và tr em có s t p trung. Tuy nhiên, t u năm n nay có 26 trư ng h p sinh con th 3, tăng 10 trư ng h p so v i cùng kỳ năm 2007. d) V tr t t an toàn xã h i: - Công tác qu c phòng, an ninh ư c tăng cư ng. Tình hình an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng; công tác u tranh phòng, ch ng các lo i t i ph m ư c ti n hành thư ng xuyên. Chương trình m c tiêu 3 gi m ư c quan tâm th c hi n. Tuy nhiên, s v ph m pháp hình s tăng (6 tháng u năm x y ra 57 v , khám phá 29 v , t l phá án t 50,88%). Tr ng án có 05 v , khám phá 02 v tt l 40%.
  4. - Công tác phòng cháy, ch a cháy ư c th c hi n thư ng xuyên. Tri n khai nhi u gi i pháp ng b m b o an toàn giao thông, s v tai n n giao thông gi m 52%, s ngư i ch t do tai n n giao thông gi m 47,7%. Tóm l i, trong 6 tháng u năm 2008, m c dù tình hình giá c th trư ng tăng cao nh hư ng n t c phát tri n kinh t chung nhưng các ngành kinh t huy n Nhà Bè ti p t c phát tri n. T c ô th hóa trên a bàn huy n ngày càng tăng nhanh. M c s ng dân cư ư c nâng lên áng k , t ng bư c kéo gi m h nghèo, tăng h khá. Thu ngân sách t và vư t k ho ch ra cho c năm. i s ng c a các i tư ng chính sách và dân nghèo luôn ư c quan tâm. Công tác giáo d c, ào t o ngh , gi i quy t vi c làm ư c t p trung quan tâm, nh t là công tác ph c p giáo d c b c Trung h c. Tình hình an ninh chính tr ư c gi v ng, công tác c i cách hành chính ti p t c ư c Ny m nh. Bên c nh nh ng k t qu t ư c v n còn m t s m t c n lưu ý kh c ph c như: Công tác b i thư ng, gi i t a, chuNn b d án tái nh cư cho dân còn ch m; kh i lư ng và ti n gi i ngân các công trình chưa t yêu c u so v i k ho ch; h th ng giao thông xu ng c p ch m ư c duy tu. Vi c t ch c u th u các ch th c hi n ch m. Công tác quy ho ch 1/2000 chưa úng ti n k ho ch ra; ch t lư ng p, khu ph văn hóa chưa cao, vi c gi i quy t vi c làm cho i tư ng cai nghi n h i gia chưa ư c quan tâm úng m c. Công tác dân s còn h n ch nh t nh, t l sinh con th 3 tăng so v i cùng kỳ năm 2007. Tình hình ph m pháp hình s tăng cao, t l phá án hình s th p. Công tác xây d ng chính quy n và th c hi n c i cách hành chính ư c t p trung th c hi n. Tuy nhiên nhi u quy nh v th t c còn rư m rà, trình cán b , công ch c chưa ng u, thái ng x c a m t s cán b , công ch c còn gây phi n hà dân. II. NHI M V VÀ CÁC GI I PHÁP TR NG TÂM 6 THÁNG CU I NĂM 2008: H i ng nhân dân huy n ng ý các n i dung và gi i pháp ch y u ã ư c nêu trong báo cáo c a y ban nhân dân huy n. Trong quá trình i u hành th c hi n nhi m v kinh t - xã h i, thu - chi ngân sách, an ninh qu c phòng 6 tháng cu i năm 2008, y ban nhân dân huy n c n lưu ý: 1. T p trung th c hi n ti t ki m, áp d ng các bi n pháp ki m ch l m phát và gi v ng s n xu t kinh doanh - d ch v , duy trì t c phát tri n các ngành kinh t do huy n qu n lý và ph i h p v i Công ty IPC phát tri n và thu hút u tư vào Khu Công nghi p Hi p Phư c. 2. T p trung Ny nhanh ti n các công trình xây d ng cơ b n. Quan tâm ph i h p th c hi n các công trình phòng, ch ng l t, bão. T p trung s a ch a trư ng l p hoàn thành trư c khai gi ng năm h c m i. T ch c sơ k t mô hình m r ng ư ng nông thôn rút kinh nghi m, hoàn thi n gi i pháp Ny nhanh ti n th c hi n ch nh trang ô th , nâng c p, m r ng các ư ng nông thôn, h m trên toàn a bàn huy n. 3. Ny m nh công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư, trong ó t p trung cao trong vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng d án Khu ô th m i Phư c Ki n -
  5. Nhơn c. Chú ý nhi m v xây d ng khu tái cư và qu t hoán i. Nghiên c u vi c mua n n ph c v tái nh cư. i u tra n m ch c i tư ng có t b thu h i th c hi n d án h tr chuy n i ngh nghi p; ph i h p v i M t tr n T qu c và các oàn th th c hi n t t công tác tuyên truy n, v n ng nh n ư c s ng thu n t các h dân nh m Ny nhanh ti n b i thư ng và giao m t b ng cho các d án trên a bàn. Ti p t c c ng c và nâng cao ch t lư ng, hi u qu ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n nh m áp ng yêu c u nhi m v t ra. 4. Liên h ch t ch v i các s , ngành thành ph Ny nhanh vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung huy n Nhà Bè; ph kín 100% di n tích ph i l p quy h ach chi ti t t l 1/2000 và th c hi n t t công tác quy ho ch 1/500 theo phân c p. Qu n lý ch t ch theo quy ho ch. Th c hi n cung c p quy ho ch trên m ng và d ch v trích l c b n . 5. Tăng cư ng công tác qu n lý môi trư ng; tri n khai k ho ch c i t o ô nhi m r ch, nh t là r ch thoát nư c khu dân cư ông úc. Tăng cư ng t ch c tuyên tuy n v n ng ngư i dân chôn c t ngư i ch t vào nghĩa trang t p trung c a huy n và ki m tra, x lý i v i nh ng trư ng h p vi ph m. Hoàn ch nh quy ho ch thoát nư c các xã còn l i. 6. T p trung qu n lý t t các ngu n thu, ch ng th t thu, ph n u th c hi n vư t m c d toán thu trong năm, t n thu các kho n n t n ng và tăng các ngu n thu khác; tăng cư ng công tác ki m tra, quy t toán k p th i; th c hi n các bi n pháp ngăn ch n gian l n thu , thu úng, thu và thu k p th i các kho n cho ngân sách; ti p t c th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP; Ngh nh s 135/2005/N -CP v cơ ch t ch tài chính, biên ch và chi phí qu n lý cho các ơn v hành chính. 7. T p trung chuNn b cho năm h c m i 2008 - 2009; ch o quy t li t th c hi n công tác ph c p b c trung h c; ph i h p ch t ch M t tr n T qu c và các oàn th v n ng h c sinh l p 12 chưa u t t nghi p ra h c ôn chuNn b cho t thi tháng 8/2008, trong ó t p trung t i xã Phư c L c, Nhơn c và Hi p Phư c. 8. T p trung công tác hư ng nghi p, ào t o ngh , gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng. 9. Ny m nh hoàn thành công tác xóa ói gi m nghèo, trong ó t p trung s i tư ng có thu nh p dư i 4 tri u ng/ngư i/năm; chú ý l ng ghép chương trình xóa ói gi m nghèo v i các chương trình phát tri n kinh t - xã h i khác c a huy n. 10. Ny m nh cu c v n ng toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa g n v i th c hi n có hi u qu ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. 11. T p trung th c hi n có hi u qu các chương trình chăm lo cho ngư i dân nghèo, gia ình chính sách, m b o các v n an sinh xã h i. 12. Quan tâm th c hi n t t công tác dân s , gia ình và tr em, trong ó t p trung kéo gi m s trư ng h p sinh con th 3. 13. Ny m nh công tác tuyên truy n nh ng nhi m v chính tr t i a phương; tuyên truy n v n ng ngư i dân tham gia tích c c vào các chương trình do huy n và thành ph phát ng.
  6. 14. Ti p t c gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i trên a bàn huy n, b o v an ninh tuy t i các ngày l l n, các s ki n chính tr , các m c tiêu, a bàn tr ng i m. - Ny m nh th c hi n Chương trình m c tiêu 3 gi m, chú tr ng th c hi n chương trình h u cai nghi n, nh t là t p trung qu n lý ch t ch và th c hi n t t công tác gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. Ti p t c duy trì thành qu kéo gi m tai n n giao thông. - Xây d ng hoàn ch nh phương án và tri n khai di n t p phòng, ch ng l t bão, c u h c u n n t i xã Hi p Phư c. 15. T p trung công tác gi i quy t khi u n i, t cáo; tăng cư ng ti p xúc i tho i tr c ti p gi a lãnh o huy n, các ngành ch c năng v i ngư i dân t i cơ s . 16. Ny m nh th c hi n công tác c i cách hành chính g n v i s a i l i làm vi c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. III. T CH C TH C HI N: H i ng nhân dân huy n giao cho y ban nhân dân huy n ch o, i u hành các phòng, ban, ơn v tr c thu c th c hi n Ngh quy t này v i k t qu cao nh t. H i ng nhân dân giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân huy n giám sát, ôn c vi c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c huy n Nhà Bè và các thành viên, các t ch c xã h i tuyên truy n, ph bi n, ng viên các t ng l p nhân dân tích c c th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân huy n, ph n ánh k p th i các ki n ngh c a ngư i dân n các cơ quan có liên quan. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân huy n Nhà Bè, khóa IX thông qua t i kỳ h p l n 14, ngày 17 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Ph m Th Vi t
Đồng bộ tài khoản