Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và không thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 03/2008/NQ-H ND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V THU L PHÍ NA CHÍNH, L PHÍ ĂNG KÝ GIAO DNCH M B O VÀ KHÔNG THU PHÍ D THI, D TUY N TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ H P TH 13 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 2663/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thu l phí a chính, l phí ăng ký giao d ch m b o trên a bàn thành ph H Chí Minh và T trình s 3747/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v vi c không thu phí d thi, d tuy n; Báo cáo th m tra s 151/BCTT-KTNS ngày 24 tháng 6 năm 2008 và s 152/BCTT- KTNS ngày 24 tháng 6 năm 2008 c a Ban Kinh t - Ngân sách và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Thông qua n i dung T trình s 2663/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thu l phí a chính, l phí ăng ký giao d ch m b o trên a bàn thành ph H Chí Minh và T trình s 3747/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v vi c không thu phí d thi, d tuy n ( ính kèm Bi u m c thu l phí). 1. Mi n thu l phí a chính khi c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i h gia ình, cá nhân các huy n Hóc Môn, C Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và C n Gi . 2. Vi c qu n lý và s d ng l phí a chính các qu n còn l i (tr M c 1) th c hi n như sau: cơ quan thu l phí ư c gi l i 10% s ti n l phí a chính thu ư c, n p ngân sách nhà nư c 90%. Kho n 10% t ng s ti n thu l phí l i, cơ quan thu l phí ư c phép chi theo quy nh t i Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính v s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. 3. Vi c qu n lý và s d ng l phí giao d ch m b o th c hi n như sau: cơ quan thu l phí ư c gi l i 50% s ti n l phí ăng ký giao d ch b o m thu ư c, n p ngân sách nhà nư c 50%. Kho n 50% t ng s ti n thu l phí l i, cơ quan thu l phí s d ng cho công tác ph c v thu phí và quy t toán theo ch quy nh hi n hành t i Thông tư liên t ch s 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Liên B Tài chính và B Tư pháp. Th i gian th c hi n: T 01 tháng 8 năm 2008. 4. Không thu kho n phí d thi, d tuy n vào các trư ng trung h c cơ s , trung h c ph thông theo Công văn s 5706/BTC-CST ngày 16 tháng 5 năm 2008 c a B Tài chính. Th i gian th c hi n: Sau khi ư c H i ng nhân dân thành ph thông qua. i u 2. Giao y ban nhân dân thành ph có k ho ch t ch c th c hi n Ngh quy t này.
  2. Ngh quy t ã ư c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 13 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Ph m Phương Th o BI U M C THU L PHÍ NA CHÍNH (Kèm theo Ngh quy t s 03/2008/NQ-H ND ngày 03 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph ) ơn v tính: ng M c thu STT N i dung ơn v tính Cá nhân, h gia ình T ch c T i các qu n T i các huy n 1 C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ng /gi y 25.000 0 100.000 Ch ng nh n ăng ký bi n ng v t 2 ng /l n 15.000 7.500 20.000 ai 3 Trích l c b n ho c các văn b n c n thi t trong h sơ a chính: - Trích l c văn b n ng /l n 10.000 5.000 20.000 - Trích l c b n ng /l n 10.000 5.000 20.000 C p l i, c p i gi y ch ng nh n quy n 4 ng /l n 20.000 10.000 20.000 s d ng t Xác nh n tính pháp lý c a các gi y t 5 ng /l n 20.000 10.000 20.000 nhà t BI U M C THU L PHÍ ĂNG KÝ GIAO DNCH B O M (Kèm theo Ngh quy t s 03/2008/NQ-H ND ngày 03 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph ) S TT N i dung ơn v tính M c thu 1 ăng ký giao d ch b o m ng/trư ng h p 60.000
  3. S TT N i dung ơn v tính M c thu 2 ăng ký văn b n thông báo v vi c x lý tài s n b o m ng/trư ng h p 50.000 3 ăng ký gia h n giao d ch b o m ng/trư ng h p 40.000 4 ăng ký thay i n i dung giao d ch b o m ã ăng ký ng/trư ng h p 40.000 Yêu c u s a ch a sai sót trong ơn yêu c u ăng ký giao ng/trư ng h p 5 10.000 d ch b o m
Đồng bộ tài khoản