Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 6 NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 03/2008/NQ-H ND Qu n 6, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 6 KHÓA IX, KỲ H P TH 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét các báo cáo c a Thư ng tr c và các Ban c a H i ng nhân dân qu n, các báo cáo c a y ban nhân dân qu n; thông báo c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: Nh t trí các báo cáo c a Thư ng tr c và các Ban c a H i ng nhân dân qu n. Nh t trí thông qua các báo cáo c a y ban nhân dân và các cơ quan h u quan v ánh giá tình hình kinh t - xã h i, an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trên a bàn qu n 6 tháng u năm 2008; nhi m v và các gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i 6 tháng cu i năm 2008. H i ng nhân dân qu n có ý ki n như sau: I. TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG U NĂM 2008: Trong b i c nh chung c a c nư c, Thành ph , tình hình l m phát, giá c các m t hàng lương th c, th c phNm, v t tư, nguyên li u tăng và bi n ng liên t c, ã tác ng tiêu c c n ho t ng s n xu t, kinh doanh và i s ng c a nhân dân, nh t là ngư i nghèo, ngư i lao ng có thu nh p th p. Th c hi n các ch trương c a Trung ương, Thành ph v tăng cư ng các bi n pháp ki m ch l m phát, bình n giá c ; Qu n y, y ban nhân dân qu n ã lãnh o, ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i, gi v ng n nh tình hình an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. Trong 6 tháng u năm 2008, các ch tiêu kinh t - xã h i t, vư t và tăng so v i cùng kỳ năm trư c: t ng doanh thu thương m i - d ch v ư c t 51% k ho ch, tăng 28,27% so v i cùng kỳ; giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p ư c t 50,30% k ho ch, tăng 11,60% so v i cùng kỳ; t ng thu ngân sách nhà nư c ư c t 67,60% k ho ch, tăng 41,49% so v i cùng kỳ, thu ngân sách a phương ư c t 52,90% k ho ch, tăng 32,37% so v i cùng kỳ, chi ngân sách a phương ư c t 53,73% k ho ch, tăng 39,57% so v i cùng kỳ; gi i thi u, gi i quy t vi c làm cho 6.128 lao ng, t 61,28% k ho ch; t ng thu thu ư c t 62,11% k ho ch, tăng 64,08% so
  2. v i cùng kỳ; Qu n ư c Thành ph công nh n hoàn thành công tác ph c p b c trung h c năm 2007; công tác chăm lo cho di n chính sách, ngư i nghèo, chăm sóc s c kh e nhân dân ư c chú tr ng... Bên c nh nh ng k t qu t ư c nêu trên, v n còn nh ng m t h n ch , t n t i như: t c tăng trư ng kinh t tuy có tăng so v i cùng kỳ năm trư c, nhưng không cao do l m phát tác ng; công tác l p, i u ch nh các án quy ho ch chưa hoàn thành úng k ho ch; ti n tri n khai th c hi n các d án công trình ch m, nh t là các d án xây d ng trư ng h c, xây d ng chung cư ph c v tái nh cư do vi c l p, trình, duy t các d án ph i b sung, i u ch nh, giá v t tư bi n ng...; s lư ng h sơ xin c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t còn t n ng nhi u; vi c th c hi n “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” tuy có t p trung, nhưng chưa t yêu c u, vi c x lý các hành vi vi ph m v v sinh môi trư ng, tr t t ô th còn h n ch ; công tác ki m tra x lý vi ph m hành chính i v i các cơ s kinh doanh, d ch v ngành ngh “nh y c m” còn g p nhi u khó khăn; tuy s v ph m pháp hình s gi m 28 v - 18,92% so v i cùng kỳ năm trư c, u tranh khám phá án t 67,50%, nhưng tình hình tr t t xã h i còn di n bi n ph c t p, các lo i án gi t ngư i, cư p gi t tăng, i tư ng gây án là ngư i a phương chi m t l cao, s ngư i sau th i gian cai nghi n, s ngư i tr n trư ng, trung tâm cai nghi n ngày càng nhi u, vi c qu n lý giáo d c s ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng còn nhi u khó khăn... II. NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2008: th c hi n th ng l i Ngh quy t H i ng nhân dân qu n khóa IX, kỳ h p th 11 v nhi m v kinh t - xã h i năm 2008, H i ng nhân dân qu n ngh y ban nhân dân, các cơ quan h u quan qu n c n t p trung các v n sau: 1. Tăng cư ng các bi n pháp qu n lý, khai thác ngu n thu, m b o thu úng, thu , x lý các kho n n ng thu , ch ng th t thu ngân sách, th c hi n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên ngân sách nhà nư c theo s ch o c a y ban nhân dân thành ph . Tăng cư ng công tác qu n lý th trư ng, ki m soát và x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m niêm y t giá, u cơ, tăng giá b t h p lý... góp ph n bình n giá trên a bàn. 2. m b o cân i ngu n v n i v i các d án u tư s d ng v n ngân sách; Ny nhanh vi c th c hi n các d án xây d ng trư ng h c, xây d ng chung cư theo quy ho ch; tăng cư ng công tác giám sát u tư xây d ng c a c ng ng, ch ng th t thoát trong u tư xây d ng, m b o ch t lư ng công trình. 3. Hoàn ch nh án i u ch nh quy ho ch chung xây d ng ô th qu n n năm 2020; quy ho ch chi ti t xây d ng ô th 1/2000 các khu dân cư liên phư ng; quy ho ch chi ti t m ng lư i giao thông dư i 12m và ch gi i ư ng 14 phư ng (quy ho ch h m); quy ho ch, k ho ch s d ng t trên a bàn qu n n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. 4. T p trung gi i quy t h sơ t n ng v công tác c p gi y ch ng nh n quy n s h u công trình, quy n s d ng nhà và quy n s d ng t , các trư ng h p chưa xác l p s h u nhà Nhà nư c gi i quy t bán nhà theo Ngh nh s 61/CP c a Chính ph .
  3. 5. Ny m nh th c hi n 3 n i dung tr ng tâm c a ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”: v tr t t , an toàn giao thông; v gi gìn v sinh, b o v môi trư ng; v ý th c giao ti p - ng x văn minh nơi công c ng. 6. ChuNn b t t các i u ki n c n thi t tri n khai phương hư ng, nhi m v năm h c 2008 - 2009, ti p t c th c hi n công tác ch ng mù ch - ph c p giáo d c; th c hi n t t các chính sách xã h i, gi i thi u, gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng, nâng cao ch t lư ng hi u qu chương trình gi m h nghèo; tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; phòng ng a, ngăn ch n và ch a tr các lo i d ch b nh, tri n khai các bi n pháp k ho ch hóa gia ình trên a bàn qu n. 7. Ny m nh th c hi n c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý b máy nhà nư c; ch ng quan liêu, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng. Ki n toàn t ch c, b máy các phòng ban theo Quy t nh s 41/2008/Q - UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, huy n. Tăng cư ng công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân úng quy nh c a pháp lu t và k p th i gi i quy t nh ng v n b c xúc c a nhân dân. 8. Ny m nh phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”; nâng cao ch t lư ng công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, công tác tr giúp pháp lý. Ti p t c th c hi n Chương trình m c tiêu 3 gi m, k ho ch ti p nh n ngư i ch p hành t t th i gian sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng. 9. Ti p t c th c hi n công tác c i cách tư pháp, th c hi n t t quy ch ph i h p gi a 03 cơ quan Công an, Vi n Ki m sát, Tòa án trong ho t ng t t ng; th c hi n có hi u qu công tác u tranh phòng, ch ng các lo i t i ph m; nâng cao ch t lư ng công tác i u tra, truy t , xét x , thi hành án hình s , dân s m b o úng lu t nh; m b o ho t ng tư pháp th c hi n úng quan i m, ư ng l i chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; không làm oan ngư i vô t i, không b l t t i ph m; hoàn thành t t các ch tiêu c a ngành ra. III. T CH C TH C HI N: Giao y ban nhân dân qu n có k ho ch t ch c th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2008. Thư ng tr c H i ng nhân dân, 02 Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và các t ch c thành viên giám sát và ng viên các t ng l p nhân dân tích c c tham gia th c hi n t t Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n và ph n nh k p th i tâm tư, nguy n v ng, ki n ngh c a ngư i dân n các cơ quan h u quan. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 6 khóa IX, kỳ h p th 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.
  4. CH TNCH Nguy n Văn Th
Đồng bộ tài khoản