Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/2009/NQ-H ND TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2009 NGHN QUY T KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII KỲ H P TH 16 (T ngày 07 n ngày 09 tháng 7 năm 2009) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 25/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v vi c kéo dài nhi m kỳ ho t ng 2004 - 2009 c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân các c p; Xét n i dung các báo cáo c a Thư ng tr c và các Ban c a H i ng nhân dân; Báo cáo c a y ban nhân dân và các cơ quan h u quan; Báo cáo th m tra s 181/BCTT- KTNS c a Ban Kinh t và Ngân sách ngày 02 tháng 7 năm 2009; Thông báo c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân thành ph , QUY T NGHN: Tán thành v i báo cáo 6 tháng u năm 2009 c a Thư ng tr c và các Ban c a H i ng nhân dân thành ph ; Tán thành báo cáo c a y ban nhân dân thành ph và c a các cơ quan h u quan v ánh giá tình hình kinh t - xã h i thành ph 6 tháng u năm, các nhi m v tr ng tâm, gi i pháp ch y u 6 tháng cu i năm 2009. H i ng nhân dân thành ph nh n m nh m t s nhi m v sau: I. ÁNH GIÁ K T QU TH C HI N NGHN QUY T H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH 6 THÁNG U NĂM 2009: M c dù có nhi u khó khăn do nh hư ng c a kh ng ho ng kinh t th gi i nhưng v i s t p trung lãnh o, ch o c a Trung ương, s n l c c a ng b , chính quy n, c a các c p, các ngành thành ph và s năng ng, sáng t o c a các t ng l p nhân dân, ã góp ph n n nh s n xu t - kinh doanh, ngăn ch n suy gi m kinh t . Các lĩnh v c công nghi p, nông nghi p, d ch v u có s tăng trư ng, ti n gi i ngân v n u tư xây d ng cơ b n có ti n b , ch s giá tiêu dùng tăng m c th p; công tác b o
  2. m an sinh xã h i ư c tăng cư ng, chính tr - xã h i n nh, qu c phòng an ninh ti p t c ư c gi v ng. Tuy nhiên t c tăng trư ng kinh t t th p, chưa có s chuy n ng m nh theo hư ng tái cơ c u n n kinh t , tái cơ c u doanh nghi p và cơ c u lao ng; ti n th c hi n các công trình tr ng i m ch m gây lãng phí và khó khăn trong sinh ho t c a ngư i dân; i s ng nhân dân, nh t là ngư i có thu nh p th p còn nhi u khó khăn; ph m pháp hình s , tai n n giao thông tuy có gi m nhưng v n còn m c cao và ph c t p. Vi c th c hi n n p s ng văn minh ô th m i t k t qu bư c u. II. NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2009: H i ng nhân dân thành ph nh t trí nhi m v và gi i pháp ch y u ã ư c nêu trong báo cáo c a y ban nhân dân thành ph . Trong quá trình i u hành th c hi n nhi m v ch tiêu kinh t - xã h i, thu chi ngân sách, an ninh qu c phòng 6 tháng cu i năm 2009, y ban nhân dân thành ph c n lưu ý: 1. Ti p t c tri n khai các ch trương, chính sách v kích c u u tư và tiêu dùng và các bi n pháp nh m Ny m nh s n xu t, tiêu th hàng hóa và tìm ki m cơ h i xu t khNu. T p trung hơn n a vào nh ng lĩnh v c có th tăng trư ng t t như u tư xây d ng, thương m i - d ch v , du l ch, nông nghi p; Ny nhanh t c chuy n d ch cơ c u và tái c u trúc n n kinh t thành ph ; giám sát ch t ch , tránh tình tr ng s d ng v n ngân sách, v n phân c p không úng m c ích, th t thoát và lãng phí. 2. Tăng cư ng ph i h p các ngành, các c p trong ho t ng ki m tra, ki m soát th trư ng; x lý nghiêm các hành vi vi ph m v giá, gian l n thương m i, u cơ, buôn l u; tri n khai có hi u qu công tác bình n giá và cân i cung - c u trên a bàn thành ph . Tri n khai các gi i pháp phòng ng a l m phát. 3. Ny m nh ti n thi công các công trình tr ng i m, các d án dân sinh, m b o ch t lư ng công trình và h n ch nh hư ng n cu c s ng ngư i dân. Tăng cư ng giám sát, ki m tra các d án x lý rác và ch t th i r n. 4. Th c hi n t t chính sách an sinh xã h i và chăm lo i s ng di n chính sách, ngư i nghèo và các i tư ng xã h i; có chính sách, bi n pháp gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng; chăm lo phát tri n và Ny m nh xã h i hóa trong các lĩnh v c giáo d c - ào t o, văn hóa, y t , th d c th thao. 5. Tăng cư ng công tác v sinh an toàn th c phNm, có l trình gi i quy t các v n t n t i như c p gi y ch ng nh n và h u ki m, quy ho ch cơ s gi t m gia súc, gia c m, ch u m i th c phNm, ki m soát ô nhi m vi sinh và t n dư hóa ch t trong th c phNm; ki n toàn h th ng t ch c qu n lý nhà nư c, thanh tra chuyên ngành; Ny m nh xã h i hóa m t s khâu d ch v k thu t. Th c hi n t t công tác ki m tra phòng, ch ng d ch b nh như: s t xu t huy t, cúm A (H1N1), không lây lan d ch b nh trên a bàn. 6. T p trung gi i quy t có hi u qu các v n xã h i b c xúc; thư ng xuyên theo dõi tình hình ho t ng c a các doanh nghi p, có bi n pháp h tr tìm vi c làm m i cho
  3. công nhân b m t vi c; h tr công nhân nâng cao trình tay ngh ; gi i quy t k p th i các v tranh ch p, không x y ra ình công, lãn công nh hư ng n vi c làm, i s ng c a công nhân và ho t ng doanh nghi p. Nhanh chóng hoàn thành quy ho ch 1/2000, rà soát các d án có công b công khai v quy ho ch. Sơ k t, ánh giá tình hình i s ng c a ngư i dân t m cư, tái nh cư, k p th i có chính sách, h tr có hi u qu ngư i tái nh cư. 7. Ny m nh công tác c i cách hành chính, công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; tăng cư ng công tác tu n tra, ki m soát, x lý nghiêm các vi ph m v an toàn giao thông. Ti p t c th c hi n Chương trình m c tiêu 3 gi m. Ch ng phòng ng a và cao c nh giác m i hành vi phá ho i c a b n x u, tung tin n nh m, u cơ tr c l i, gian l n thương m i, gây ra tình hình b t n v kinh t - xã h i. 8. Theo dõi sát di n bi n tình hình kinh t th gi i và trong nư c có s ch o k p th i và phù h p, ng th i báo cáo v i Chính ph nh ng v n vư t thNm quy n. Ch ng cung c p thông tin v các ch trương, chính sách, các gi i pháp trong ch o, i u hành t o s ng thu n trong toàn xã h i, cùng nhau phát huy tinh th n năng ng, sáng t o, hoàn thành th ng l i các ch tiêu, nhi m v kinh t - xã h i thành ph năm 2009. 9. Ti p t c tri n khai các ho t ng thi t th c và hi u qu “Năm 2009 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. III. T CH C TH C HI N: H i ng nhân dân thành ph giao y ban nhân dân thành ph tri n khai, t ch c th c hi n Ngh quy t này. Giao Thư ng tr c và các Ban c a H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân thành ph ph i h p ho t ng, tăng cư ng giám sát, k p th i ôn c vi c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , các t ch c thành viên và các báo ài tuyên truy n, ph bi n ng viên các t ng l p nhân dân tích c c th c hi n Ngh quy t; k p th i phát hi n, ph n ánh nh ng v n c n i u ch nh, b sung v i các cơ quan có thNm quy n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân thành ph khóa VII kỳ h p th 16 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009./. CH TNCH Ph m Phương Th o
Đồng bộ tài khoản