Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐNĐ

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
71
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐNĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐNĐ về nhiệm vụ và các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến 2010 do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐNĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do - H nh phúc -------------- S : 03/2009/NQ-H ND Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2009 NGHN QUY T V “NHI M V VÀ CÁC GI I PHÁP X LÝ Ô NHI M MÔI TRƯ NG B C XÚC TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I N 2010” H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHÓA XIII, KỲ H P TH 18 (T ngày 14/7 n ngày 17/7/2009) Căn c lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Trên cơ s xem xét T trình s 34/TTr-UBND ngày 03/7/2009, kèm theo án “Nhi m v và các gi i pháp x lý ô nhi m môi trư ng b c xúc trên a bàn Thành ph Hà N i n 2010” c a UBND Thành ph ; Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t và Ngân sách H ND Thành ph ; ý ki n c a các i bi u H ND Thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Thông qua n i dung T trình s 34/TTr-UBND ngày 03/7/2009, kèm theo án “Nhi m v và các gi i pháp x lý ô nhi m môi trư ng b c xúc trên a bàn Thành ph Hà N i n 2010” v i nh ng m c tiêu, nhi m v và gi i pháp chính như sau: A. NNH HƯ NG VÀ M C TIÊU I. NNH HƯ NG GI I QUY T NH NG V N MÔI TRƯ NG B C XÚC HÀ N I 1. i v i ch t th i r n Vi c thu gom, v n chuy n rác th i sinh ho t giao cho các qu n, huy n, th xã qu n lý và ch ng th c hi n theo phương th c xã h i hóa, phù h p v i c thù c a t ng a phương, v lâu dài ư c m b o t ngu n phí v sinh. Trư c m t, phí v sinh ph i ư c qui nh c th phù h p theo hư ng bù p chi phí thu gom. i v i rác th i công nghi p, rác th i y t , ph th i xây d ng, vi c thu gom, v n chuy n, x lý thu c trách nhi m c a ơn v phát th i, các ơn v này có th t th c hi n ho c thuê các ơn v có ch c năng khác th c hi n và tr chi phí theo h p ng d ch v . i v i vi c xây d ng và v n hàng các khu x lý ch t th i r n, trên cơ s qui ho ch các khu x lý t p trung qui mô Thành ph , qui mô huy n và liên huy n cho t ng th i kỳ, chuy n m nh vi c Nhà nư c tr c ti p u tư, sang ch y u là Nhà nư c khuy n khích và có các cơ ch h tr , t o i u ki n cho các doanh nghi p u tư theo hình th c B0T, BT ho c B0; vi c thu h i v n u tư ư c th c hi n thông qua thu phí
  2. x lý c a ơn v thuê x lý. Ngân sách Nhà nư c ch h tr chi phí v n chuy n và x lý ch t th i sinh ho t. 2. i v i môi trư ng nư c m t: t ng bư c tách nư c th i và x lý nư c th i trư c khi vào các sông, h ; áp d ng công ngh x lý k t h p: công ngh l c nư c, công ngh sinh h c và công ngh hóa h c. Áp d ng ng b nhi u bi n pháp x lý ô nhi m 33 h n i thành. V i nư c th i công nghi p, nư c th i y t x lý 100% t i ngu n và trách nhi m thu c ơn v phát th i. i v i nư c th i sinh ho t trư c m t t p trung tuyên truy n, v n ng nâng cao nh n th c cho các cơ quan, ơn v , h dân x lý sơ b t i ngu n b ng các ch phNm sinh h c trư c khi x th i ra môi trư ng. Riêng làng ngh t ng bư c qui ho ch ưa các công o n, các cơ s s n xu t gây ô nhi m ra kh i khu v c dân cư x lý t p trung. 3. i v i môi trư ng không khí: xây d ng m ng lư i quan tr c ch t lư ng không khí trong Thành ph , ưu tiên thi t l p m ng lư i quan tr c ch t lư ng không khí c nh. T p trung quan tr c xác nh nh ng khu v c ô nhi m tr ng i m, có nh ng bi n pháp kh c ph c. M r ng các khu không gian công c ng và phát tri n không gian xanh ô th i u hòa khí h u. Phát tri n giao thông công c ng, h n ch s d ng phương ti n cá nhân gi m b i và khí th i t các ho t ng giao thông. Tăng cư ng ki m tra, có bi n pháp h n ch b i xây d ng t i các công trình và phương ti n v n chuy n v t li u, ph th i xây d ng. II. M C TIÊU N NĂM 2010. 1. i v i ch t th i r n: 100% các xã , th tr n có t ch c thu gom ch t th i r n sinh ho t. 100% kh i lư ng ch t th i r n sinh ho t c a các xã, th tr n ư c thu gom ph i chôn l p h p v sinh, trong ó 60% ư c x lý m b o tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam. 100% ch t th i r n y t nguy h i ư c thu gom và x lý. Thu gom 95% và x lý 70% ch t th i r n công nghi p, trong ó ch t th i r n công nghi p nguy h i ư c thu gom, lưu gi 90% và x lý ư c 60%. Trên 95% ph th i xây d ng ư c thu gom và t p k t úng nơi qui nh. 2. i v i nư c th i: x lý 10-15% lư ng nư c th i sinh ho t khu v c n i thành; x lý xong nh ng b c xúc v ô nhi m nư c cho các h ã ư c n o vét và kè b trên a bàn Thành ph . i v i nư c sông, c i t o n o vét khơi thông dòng ch y m b o cân b ng ngu n nư c ph c v vi c tư i tiêu nông nghi p và thoát lũ, ch ng úng ng p cho Thành ph . 3. X lý kho ng 40% lư ng nư c th i công nghi p, 100% nư c th i y t . 4. i v i b i và khí th i giao thông: 100% các công trư ng xây d ng ph i áp d ng các bi n pháp gi m b i theo úng quy nh. V t li u xây d ng, t th i, ph th i ph i ư c v n chuy n b ng các phương ti n chuyên d ng m b o không rơi vãi ra ư ng. 5. i v i làng ngh : 100% làng ngh , làng có ngh có qui ch qu n lý môi trư ng làng ngh . Hoàn thành xây d ng thí i m 1 d án x lý nư c th i m t làng ngh . Qui ho ch ưa các công o n s n xu t gây ô nhi m l n t i các làng ngh ra khu s n xu t t p trung. B. CÁC NHI M V VÀ GI I PHÁP
  3. I. NHI M V , GI I PHÁP CHUNG 1. Huy ng s tham gia c a c h th ng chính tr và các t ch c xã h i, xã h i ngh nghi p trong tuyên truy n nâng cao nh n th c, giáo d c pháp lu t, ph bi n các quy nh, cơ ch chính sách v : phân lo i rác t i ngu n, rác, ph li u xây d ng úng nơi quy nh, không x rác và nư c th i chưa qua x lý vào ngu n nư c m t, th c hi n nh ng bi n pháp gi m b i trong xây d ng và v n chuy n v t li u, ph th i xây d ng, tăng cư ng s d ng phương ti n giao thông công c ng; tham gia tr ng và b o v cây xanh. Ph i h p v i Ban tuyên giáo Thành y ưa các n i dung, ho t ng tuyên truy n v môi trư ng vào tài li u sinh ho t chi b . So n th o tài li u ph bi n hư ng d n n các a bàn dân cư (thôn, xóm, t dân ph ). Ny m nh s tham gia c a c ng ng vào các phong trào v sinh t i khu v c cư trú, ưa n i dung b o v môi trư ng vào tiêu chuNn xây d ng gia ình văn hóa. Biên t p tài li u ph c v tuyên truy n v môi trư ng trong các trư ng ph thông. Công khai thông tin v tình hình vi ph m pháp lu t B o v môi trư ng nhân dân cùng giám sát và t o áp l c xã h i i v i các vi ph m. Xây d ng chuyên m c môi trư ng trên các phương ti n thông tin i chúng c a Thành ph . 2. Ti p t c xây d ng và hoàn ch nh các cơ ch , chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t, các quy nh v b o v môi trư ng trên a bàn Thành ph : xây d ng, h p nh t các quy nh v qu n lý ch t th i r n, nư c th i, b i xây d ng và khí th i giao thông. Xây d ng quy nh phân c p qu n lý môi trư ng trong công tác thu gom, v n chuy n, x lý ch t th i r n. Xây d ng và c th hóa các cơ ch chính sách ưu ãi, khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia x lý ch t th i r n, nư c th i và d ch v môi trư ng. Xây d ng quy nh v ph i h p phòng ng a, ng c u và x lý các s c môi trư ng trên a bàn Thành ph . 3. Tăng cư ng ki m soát ô nhi m, thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m pháp lu t B o v môi trư ng: Xây d ng k ho ch t ng th v ki m soát ô nhi m môi trư ng ch t th i r n, nư c th i, b i xây d ng và khí th i giao thông trên a bàn Thành ph . Rà soát và l p phương án x lý các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng m i phát sinh, bu c áp d ng các bi n pháp x lý ô nhi m ho c di chuy n theo quy ho ch. 4. Tăng cư ng ngu n l c tài chính và áp d ng các bi n pháp kinh t trong b o v môi trư ng: a d ng hóa các hình th c u tư như: BOT, BT ho c vay ODA Ny nhanh vi c tri n khai các chương trình, d án ưu tiên th c hi n t nay n h t năm 2010, c bi t là các d án v x lý ch t th i r n. B trí ngân sách Thành ph cho các d án ưu tiên th c hi n t nay n h t năm 2010. Ny m nh xã h i hóa u tư và cung c p các d ch v môi trư ng, khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia nghiên c u và ng d ng khoa h c công ngh tiên ti n vào x lý ch t th i r n, nư c th i và d ch v môi trư ng. Th c hi n nguyên t c gây thi t h i i v i môi trư ng ph i kh c ph c b i thư ng. Áp d ng các chính sách, cơ ch h tr v v n, khuy n khích v thu , tr giá i v i ho t ng thu gom, v n chuy n, x lý ch t th i r n, x lý nư c th i. 5. V t ch c b máy và cán b qu n lý môi trư ng. B sung cán b làm công tác b o v môi trư ng t i S Tài nguyên và Môi trư ng. B trí cán b làm công tác môi trư ng t i các qu n, huy n, th xã theo Ngh nh 81/2007/N -CP ngày 23/5/2007 c a Chính ph . B trí 1 cán b h p ng làm công tác qu n lý môi trư ng c p phư ng, xã, th tr n.
  4. II. CÁC NHI M V , GI I PHÁP I V I T NG LĨNH V C 1. i v i công tác thu gom, v n chuy n và x lý ch t th i r n. T p trung quy ho ch qu n lý ch t r n trên a bàn Thành ph năm 2009. Tri n khai thêm m t s mô hình thu gom, v n chuy n theo phương th c xã h i hóa phù h p v i c thù c a t ng khu v c, c bi t là khu v c nông thôn. T ng bư c phân lo i ch t th i r n t i ngu n chôn l p và x lý hi u qu . Xây d ng quy trình thu gom, phân lo i và qu n lý ch t r n nguy h i trong lĩnh v c y t và công nghi p. Trên cơ s kh ng nh v trí, qui mô xây d ng các khu x lý ch t th i r n t p trung, Thành ph nh hư ng công ngh và tiêu chuNn x lý cũng như ban hành các cơ ch , chính sách khuy n khích kêu g i xã h i hóa u tư Ny nhanh ti n tri n khai d án u tư m r ng Khu x lý ch t th i r n Nam Sơn (Sóc Sơn), khu x lý Xuân Sơn (Sơn Tây) và xây d ng m t s bãi chôn l p h p v sinh m i. Tri n khai d án xây d ng nhà máy x lý ch t th i r n sinh ho t v i công ngh tiên ti n, hi n i v i chi phí phù h p. Quý III/2010 kh i công xây d ng 1 nhà máy x lý ch t th i r n t p trung v i công ngh tiên ti n, hi n i phù h p v i tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam và các cam k t qu c t môi trư ng. Xây d ng các khu x lý ch t th i r n quy mô c p huy n và liên huy n áp ng ư c các yêu c u v xây d ng các bãi chôn l p h p v sinh như: Chương M , Th ch Th t, M c, Phú Xuyên… Trư ng h p chôn l p phân tán, nh l (qui mô c p xã) ph i m b o v sinh v môi trư ng. Các h chôn l p rác quy mô nh sau khi y có th ph t và tr ng cây lên trên t o c nh quan môi trư ng, phù h p quy ho ch. 2. V x lý ô nhi m nư c các sông, h : i v i các sông, t nay n 2010 ưu tiên x lý m t bư c ô nhi m nư c sông Tô L ch m b o các tiêu chí v thoát nư c, môi trư ng và c nh quan. Xây d ng d án x lý 1 o n u ngu n sông Tô L ch theo nguyên t c tách và thu gom nư c th i hai bên b sông và xây d ng tr m x lý quy mô nh , nư c sau x lý ư c b c p l i. Trên cơ s x lý o n sông này s rút kinh nghi m tri n khai các o n sông ti p theo. Kh o sát, ánh giá th c tr ng, th ng kê các vi ph m pháp lu t v t ai, môi trư ng; qu n lý s d ng t ai lưu v c sông Nhu ; quan tr c, xác nh m c ô nhi m các a i m x th i. T ó th c hi n các gi i pháp v qu n lý, x lý vi ph m và t ng bư c th c hi n các gi i pháp t ng th v môi trư ng sông Nhu , sông áy ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i quy t nh s 57/2008/Q -TTg ngày 29/4/2008. Trư c m t, n năm 2010 th c hi n các n i dung: L a ch n m t c a x thí i m xây d ng tr m x lý nư c th i c c b làm cơ s tri n khai x lý các c a x ti p theo; tri n khai d án c i t o, n o vét tr c chính sông Nhu ã ư c B Nông ngh p và phát tri n nông thôn phê duy t; ki m tra, x lý các cơ s công nghi p x th i gây ô nhi m môi trư ng. i v i các h trên a bàn Thành ph : tri n khai th nghi m m t s phương án x lý gi m thi u ô nhi m 7 h trong năm 2009 và nhân r ng áp d ng cho 26 h ã ư c kè b trên a bàn thành ph trong năm 2010. 3. V x lý nư c th i công nghi p: tăng cư ng ki m tra, x lý và yêu c u các cơ s th c hi n úng Lu t B o v môi trư ng. Quy nh rõ th i h n các cơ s s n xu t ang ho t ng không ư c x nư c th i chưa qua x lý ra môi trư ng. Trư ng h p không th c hi n s x ph t n ng theo qui nh. i v i khu công nghi p b t u xây d ng, yêu c u ph i xây d ng và v n hành tr m x lý nư c th i ngay khi b t u ho t ng. Giao UBND Thành ph công khai danh sách các khu, c m công nghi p chưa có h th ng x lý nư c th i t p trung và th i h n ph i hoàn thành vi c xây d ng nhân dân cùng giám sát. nh kỳ ki m tra ti n xây d ng các khu x lý nư c th i t p trung c a các khu, c m công nghi p và thư ng xuyên ôn c, nh c nh mb o
  5. th c hi n úng cam k t. Kiên quy t x lý ngư i ng u ho c óng c a các doanh nghi p c tình vi ph m pháp lu t, gây ô nhi m nghiêm tr ng cho môi trư ng. 4. V x lý nư c th i y t : i v i các b nh vi n c a Hà N i, n h t năm 2010 t p trung u tư xây d ng h th ng x lý nư c th i cho 12 b nh vi n và Trung tâm y t chưa có tr m x lý. i v i b nh vi n do Trung ương qu n lý, ki n ngh B y t u tư kinh phí xây d ng h th ng x lý nư c th i cho các b nh vi n chưa có tr m x lý. Trư ng h p c n thi t có th xu t di d i m t s b nh vi n gây ra ô nhi m nghiêm tr ng ra kh i n i thành. i v i các cơ s y t tư nhân: tăng cư ng ki m tra, x lý nghiêm các hành vi vi ph m theo qui nh. 5. V x lý môi trư ng làng ngh : xây d ng d án thí i m x lý nư c th i 1 làng ngh ch bi n tinh b t s n t i xã Tân Hòa, huy n Qu c Oai, trên cơ s ó nhân r ng áp d ng cho các làng ngh khác. Tăng cư ng công tác ki m soát, qu n lý, x lý ch t th i các làng ngh và làng có ngh ; hoàn thành vi c xây d ng và ban hành qui ch qu n lý môi trư ng t i làng ngh . Di chuy n các cơ s , các i m s n xu t c a h gia ình gây ô nhi m môi trư ng ra các c m công nghi p làng ngh t p trung ã ư c xây d ng hoàn thành. 6. V x lý ô nhi m b i: l c lư ng thanh tra xây d ng, thanh tra giao thông tăng cư ng giám sát vi c ch ng b i ngay t i các công trư ng xây d ng, các bãi khai thác, trung chuy n cát, s i; các phương ti n v n chuy n v t li u và ph th i xây d ng. Các qu n, huy n, th xã b trí và công b công khai các i m t p k t trung chuy n t th i, ph th i xây d ng trên a bàn. X lý nghiêm i v i các trư ng h p t th i, ph th i không úng nơi quy nh, làm rơi t, ph th i trên ư ng. Xây d ng m t s tr m r a xe t i khu v c bãi trung chuy n, khai thác cát, s i, v t li u xây d ng và trên m t s tuy n ư ng c a ngõ vào trung tâm Thành ph . 7. V x lý ô nhi m khí th i giao thông: tăng cư ng công tác t ch c giao thông, ch ng ùn t c. Ki m soát khí th i (thông qua ăng ki m) các phương ti n giao thông cơ gi i, trư c m t t p trung vào xe buýt và xe t i trên a bàn Thành ph . Phát tri n m ng lư i giao thông công c ng. Tăng cư ng tr ng cây xanh t i các tuy n ph và khu v c công c ng. Giao UBND Thành ph ki n ngh v i Chính ph có quy nh b t bu c các phương ti n giao thông cơ gi i ph i hư ng khí th i xu ng phía dư i m t ư ng ho c trên t m u ngư i, không x th ng vào ngư i tham gia giao thông phía sau, nh m b o v s c kh e c a ngư i tham gia giao thông và c ng ng dân cư. Thư ng xuyên tr ng thêm nhi u cây xanh trên các tuy n ư ng ph và khu v c công c ng. i u 2. Giao y ban nhân dân thành ph xây d ng k ho ch, ban hành các Quy t nh c th và tri n khai th c hi n hi u qu Ngh quy t này. i u 3. H i ng nhân dân thành ph kêu g i m i ngư i dân Th ô tích c c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c Thành ph cùng các t ch c thành viên v n ng nhân dân tham gia th c hi n th ng l i Ngh quy t c a H ND Thành ph . Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân, các ban H ND, các t i bi u H ND, i bi u H ND Thành ph giám sát th c hi n Ngh quy t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân Thành ph Hà N i khóa XIII, nhi m kỳ 2004-2011 thông qua t i kỳ h p 18./.
  6. CH TNCH Nơi nh n: - y ban Thư ng v Qu c h i; - Chính ph ; - Ban Công tác i bi u UBTVQH; - Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Chính ph ; - Các B : TN&MT; TC; KH& T, Y t , GTVT; Ngô Th Doãn Thanh - oàn i bi u Qu c h i Hà N i; - Thư ng tr c Thành y; - TT H ND, UBND TP, MTTQ TP; - i bi u H ND Thành ph ; - Các Ban c a TU;VP TU; - Các Ban H ND TP; VP BQH&H ND TP; VP UBND TP: - Các S , Ngành, oàn th TP; - Thư ng tr c H ND; UBND các qu n, huy n, th xã; - Lưu
Đồng bộ tài khoản