Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
76
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 2 c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 03/2008/NQ-H ND Qu n 2, ngày 11 tháng 01 năm 2008 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH HO T NG GIÁM SÁT NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 2 KHÓA III - KỲ H P L N TH 14 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t v tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i c a qu n năm 2008; Xét T trình s 01/TTr-H ND ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n; ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Th ng nh t v i T trình s 01/TTr-H ND ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân v Chương trình giám sát năm 2008. Giao cho Thư ng tr c và 2 Ban H i ng nhân dân qu n có k ho ch t ch c th c hi n giám sát và báo cáo k t qu v i H i ng nhân dân qu n vào kỳ h p nh kỳ theo quy nh. i u 2. Trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n có k ho ch t ch c tri n khai th c hi n Chương trình giám sát; i u hòa, ph i h p 2 Ban H i ng nhân dân qu n và i bi u H i ng nhân dân qu n trong vi c th c hi n ho t ng giám sát. i u 3. Các cơ quan, ơn v ch u s giám sát có trách nhi m t o i u ki n thu n l i Thư ng tr c H i ng nhân dân, 2 Ban H i ng nhân dân và các i bi u H i ng nhân dân qu n ti n hành ho t ng giám sát; chuNn b báo cáo và cung c p tài li u theo yêu c u c a Thư ng tr c và các Ban H i ng nhân dân qu n. i u 4. T i kỳ h p gi a năm, Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n báo cáo ánh giá k t qu th c hi n Ngh quy t và Chương trình ho t ng giám sát năm 2008 c a H i ng nhân dân qu n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 2 khóa III, kỳ h p l n th 14 thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2008./. CH TNCH Võ Th Ng c Sương
Đồng bộ tài khoản