Nghị quyết số 04/1999/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 04/1999/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 04/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 1999 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 04/1999/NQ-CP

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/1999/NQ-CP Hà N i, ngày 29 tháng 03 năm 1999 NGH QUY T C A CHÍNH PH S 04/1999/NQ-CP NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 1999 PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 03 NĂM 1999 Trong hai ngày 24 và 25 tháng 3 năm 1999, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 3 năm 1999, th o lu n và quy t ngh các v n đ sau đây: 1. Thông qua "Báo cáo b sung v tình hình th c hi n k ho ch năm 1998, quý I năm 1999 và tri n khai th c hi n k ho ch năm 1999" do B trư ng B K ho ch và Đ u tư Tr n Xuân Giá trình; "Báo cáo b sung v tình hình th c hi n ngân sách nhà nư c năm 1998 và công tác tri n khai th c hi n nhi m v ngân sách nhà nư c năm 1999" do B trư ng B Tài chính Nguy n Sinh Hùng trình; "Báo cáo v k t qu xu t kh u năm 1998 và các bi n pháp đ y m nh xu t kh u năm 1999" do B trư ng B Thương m i Trương Đình Tuy n trình. a. Giao B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph , hoàn ch nh hai b n báo cáo trên, trình Th tư ng Chính ph xem xét trư c khi trình Qu c h i khoá X, Kỳ h p th 5. b. Giao B thương m i ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các B , ngành có liên quan, ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph , hoàn ch nh các bi n pháp đ y m nh xu t kh u năm 1999 đ trình Th tư ng Chính ph ban hành trong tháng 4 năm 1999 nh m kh c ph c khó khăn, duy trì và đ y m nh t c đ tăng trư ng kim ng ch xu t kh u. c. Giao B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , l a ch n và l p danh m c các gi i pháp ch đ o, đi u hành v t ng lĩnh v c, chú tr ng các gi i pháp đ y m nh s n xu t và tiêu th s n ph m, đ u tư phát tri n, thu hút đ u tư nư c ngoài, nêu rõ th i gian hoàn thành, trình Th tư ng Chính ph trong tháng 4 năm 1999 đ phân công các B , ngành xây d ng thành văn b n pháp quy, nh m t o cơ s pháp lý đ ng b cho vi c th c hi n k ho ch năm 1999; đ ng th i tăng cư ng công tác hư ng d n, đôn đ c, ki m tra quá trình th c hi n. 2. Thông qua D án "Pháp l nh tình tr ng kh n c p" do B trư ng B Tư pháp Nguy n Đình L c trình. Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i B Công an, B Qu c phòng, B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, hoàn ch nh D án pháp l nh, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh trình UBTV Qu c h i trong tháng 4 năm 1999.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Thông qua D th o "Ngh đ nh c a Chính ph v phương th c tr nhà, giá cho thuê nhà khi chưa tr l i nhà và xác l p quy n s h u nhà đ i v i các trư ng h p đư c quy đ nh t i ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i s 58/1998/NQ/UBTVQH10 ngày 20 tháng 8 năm1998 v giao d ch dân s v nhà đư c xác l p trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991" do B trư ng B Xây d ng Nguy n M nh Ki m trình. Giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, hoàn ch nh D th o Ngh đ nh, trình Th tư ng Chính ph ban hành trong tháng 4 năm 1999. 4. Chính ph đã nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph Đoàn M nh Giao trình "Báo cáo v ho t đ ng ch đ o đi u hành c a Chính ph trong quý I năm 1999"; B trư ng B Tài chính Nguy n Sinh Hùng trình "Báo cáo v công tác chu n b cho vi c phát hành công trái"; T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê Lê Văn Toàn trình "Báo cáo tình hình chu n b và tri n khai T ng đi u tra dân s và nhà b t đ u t ngày 1 tháng 4 năm 1999"; Th trư ng B Công an Nguy n Khánh Toàn trình "Báo cáo k t q a 4 tháng th c hi n quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v m đ t cao đi m v n đ ng phòng ch ng ma tuý". Chính ph nh t trí v i các báo cáo nói trên. Chính ph đánh giá tình hình kinh t - xã h i quý I năm1999 đã có nh ng chuy n bi n nh t đ nh, chương trình xoá đói gi m nghèo và h tr các xã đ c bi t khó khăn đư c tri n khai s m; ti n t , giá c , th trư ng cơ b n n đ nh, ch trương ti t ki m và th c hi n công khai, dân ch bư c đ u đi vào cu c s ng... nhưng nhìn chung, tình hình kinh t có nhi u khó khăn, đ c bi t là s n xu t công nghi p tăng trư ng th p hơn cùng kỳ, kim ng ch xu t kh u và đ u tư nư c ngoài gi m sút, s c mua trong nư c gi m, h n hán và nư c m n xâm nh p đang gây khó khăn l n cho s n xu t nông nghi p và đ i s ng nhân dân... Chính ph yêu c u các ngành, các c p t p trung s c ch đ o sát sao, v i nh ng bi n pháp phù h p, quy t li t trong vi c đi u hành tri n khai th c hi n k ho ch năm 1999, đ c bi t quan tâm tháo g khó khăn, phi n hà cho doanh nghi p và ngư i dân đ khai thác m i ngu n l c đ y m nh s n xu t; m thêm th trư ng; ti p t c ch đ o x lý nh ng vư ng m c, th c hi n t t các lu t thu m i; có gi i pháp tiêu th h t thóc hàng hoá v Đông Xuân, ch đ o t t s n xu t v Hè thu; huy đ ng nhanh các ngu n v n đ t p trung đ u tư m nh cho các công trình thu l i thi t y u; c n có bi n pháp c th đ ch đ ng đ i phó v i nh ng di n bi n ph c t p c a h n hán, bão lũ... Các thành viên Chính ph đư c phân công ph trách ti p t c đi sâu đi sát đ a phương đ thúc đ y chương trình tr ng 5 tri u ha r ng, chương trình xoá đói gi m nghèo, huy đ ng các ngu n l c trong nhân dân cho đ u tư phát tri n, th c hành ti t ki m trong tiêu dùng và đ u tư... Trư c m t c n đ c bi t quan tâm ch đ o kh c ph c khó khăn cho nhân dân vùng b h n hán thi u nư c nghiêm tr ng cho s n xu t và sinh ho t, h tr giúp đ k p th i có hi u qu s h thi u đói do thiên tai. Th c hi n k ho ch 03-KH/TW ngày 10 tháng 2 năm 1999 c a B Chính tr v tri n khai Ngh quy t H i ngh Trung ương 6 (l n 2) và cu c v n đ ng xây d ng, ch nh đ n Đ ng, Chính ph yêu c u các thành viên Chính ph , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph dành th i gian thích đáng đ th c hi n vi c t phê bình và phê bình c a t p th và cá nhân theo k ho ch, v i tr ng tâm là ki m đi m vi c th c hi n các nhi m v chính tr c a B , ngành mình thông qua vi c th c hi n các ngh quy t c a Đ ng, các chương trình c a Chính ph ; nghiêm túc ki m đi m v ph m ch t đ o đ c, l i s ng; nghiên c u, xem xét l i ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy hành
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. chính c a cơ quan mình ph trách đ có phương án ki n toàn, nâng cao hi u l c, hi u qu , kh c ph c tình tr ng ch ng chéo ch c năng, quan liêu, phi n hà, nhũng nhi u. Chính ph cũng yêu c u các thành viên Chính ph xem xét và ki n ngh đi u ch nh các đ án trong chương trình công tác c a Chính ph năm 1999 đ chương trình phù hơp v i tình hình th c t . Nguy n T n Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản