Nghị quyết số 04/2002/NQ-CP

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 04/2002/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 04/2002/nq-cp', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 04/2002/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2002/NQ-CP Hà N i, ngày 09 tháng 4 năm 2002 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 04/2002/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2002 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 3 NĂM 2002 Ngày 04 tháng 4 năm 2002, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 3, bàn và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình D th o Ngh nh v bãi b m t s gi y phép và chuy n i phương th c qu n lý i v i m t s gi y phép khác; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o Ngh nh. Chính ph kh ng nh: c n ti p t c c i thi n t t hơn n a môi trư ng kinh doanh và u tư, t o i u ki n cho các nhà u tư, doanh nghi p và công dân kinh doanh trong nh ng lĩnh v c mà pháp lu t không c m, v a thúc Ny s n xu t kinh doanh phát tri n, v a m b o hi u qu qu n lý c a Nhà nư c. Chính ph nh t trí bãi b m t s lo i gi y phép và chuy n i sang phương th c qu n lý khác i v i m t s gi y phép ã ư c a s thành viên Chính ph b phi u thông qua. i v i các gi y phép còn có ý ki n khác nhau, giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và các i bi u d h p, hoàn ch nh d th o Ngh nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét ban hành. 2. Chính ph nghe B trư ng B Tư pháp trình D th o Ngh nh quy nh chi ti t thi hành Lu t Hôn nhân và gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o Ngh nh. Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và các i bi u d h p, xin l i ý ki n các thành viên Chính ph v v n môi gi i k t hôn, hoàn ch nh d th o Ngh nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét ban hành. 3. Chính ph nghe T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n trình D th o Pháp l nh Bưu chính vi n thông; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v D th o Pháp l nh. Sau 15 năm i m i, th c hi n chi n lư c hi n i hoá và tăng t c phát tri n, ngành Bưu i n ã t ư c nh ng thành t u áng k , góp ph n vào s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. Bưu chính vi n thông ã t ư c t c phát tri n tương i cao, s d ng nh ng công ngh tiên ti n, di n ph c v ư c m r ng t i các vùng
  2. nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i h i o, áp ng v cơ b n nhu c u c a xã h i, góp ph n b o m an ninh qu c phòng. H th ng văn b n pháp lu t v Bưu chính vi n thông t ng bư c ư c hoàn thi n. Tuy nhiên, quy mô m ng lư i Bưu chính vi n thông còn nh bé, d ch v chưa ph c p và nh t là giá cư c c a nhi u lo i hình d ch v còn cao so v i các nư c trong khu v c và m c s ng c a nhân dân. Vì v y, ph i huy ng m i ngu n l c phát tri n nhanh Bưu chính vi n thông, Internet và công ngh thông tin, nh ng mũi nh n thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c và h i nh p kinh t qu c t . Giao T ng c c Bưu i n ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , ti p t c hoàn ch nh d th o Pháp l nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét trình U ban Thư ng v Qu c h i. 4. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư báo cáo tình hình kinh t xã h i tháng 3 và quý I năm 2002; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo tình hình th c hi n Chương trình công tác quý I c a Chính ph và Th tư ng Chính ph . Quý I năm nay, n n kinh t nư c ta ph i ương u v i m t s khó khăn và thách th c r t l n c trong và ngoài nư c. H n hán n s m và n ng n hơn m i năm, nh t là các t nh mi n Nam Trung B , Tây Nguyên, ng b ng sông C u Long và vùng ông Nam B , gây ra nh ng t n th t l n trong s n xu t nông nghi p và sinh ho t c a dân cư. Tình hình kinh t th gi i v n còn r t nhi u khó khăn làm cho th trư ng xu t khNu c a nư c ta b thu h p. Tuy v y, v i s c g ng chung t Chính ph n các ngành, các c p, tình hình kinh t - xã h i v n chuy n bi n tích c c trên m t s lĩnh v c; t c tăng trư ng GDP quý I là 6,6%. Nông, lâm, ngư nghi p có chuy n bi n tích c c trong chuy n i cơ c u và v n gi ư c nh p phát tri n như năm trư c. Công nghi p ti p t c duy trì ư c t c tăng trư ng cao, s n phNm tiêu th t t. V n u tư toàn xã h i t khá, nh t là ngu n v n u tư c a tư nhân, ti n xây d ng các công trình tr ng i m ư c b o m. Các ho t ng d ch v phát tri n khá, b o m ư c nhu c u s n xu t và tiêu dùng c a nhân dân, nh t là trong d p T t Nguyên án. V các ho t ng xã h i, ngành giáo d c và ào t o ang t p trung chuNn b các i u ki n tri n khai i trà chương trình và sách giáo khoa m i i v i l p 1, l p 6 và kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p năm 2002. Chương trình xoá ói gi m nghèo và vi c làm ang ư c tích c c tri n khai. Công tác phòng ch ng các b nh d ch ư c t p trung ch o t k t qu t t. Ho t ng văn hoá thông tin, th d c th thao, phát thanh truy n hình có nhi u kh i s c. Nhi m v phòng ch ng t i ph m và t n n xã h i ư c Ny m nh... Tuy nhiên, tình hình kinh t - xã h i nhi u m t v n còn r t khó khăn: kim ng ch xu t khNu t th p, gi m nhi u so v i cùng kỳ 2001; h n hán n ng n và còn có kh năng kéo dài m t s vùng, i s ng nhân dân trong các vùng thiên tai ang g p r t nhi u khó khăn, giá c b p bênh; d ch b nh tôm và n n cháy r ng lan r ng; th trư ng nhà, t ang di n bi n ph c t p. Tai n n giao thông và t n n xã h i không gi m; tình hình khi u ki n c a nhân dân v n chưa ư c gi i quy t cơ b n.
  3. th c hi n t t nhi m v công tác năm 2002, yêu c u các ngành và a phương n l c th c hi n các gi i pháp ã ra, t p trung vào tháo g khó khăn, ách t c cho s n xu t và xu t khNu; kh c ph c h n hán, gi i quy t k p th i các khó khăn v s n xu t và i s ng cho nhân dân vùng b thiên tai, chuNn b phòng ch ng bão l t và nh ng khó khăn khác trong nông, lâm, ngư nghi p; nhanh chóng n nh th trư ng nhà, t, t o môi trư ng thu n l i Ny m nh u tư, huy ng t i a các ngu n l c phát tri n và t p trung gi i quy t các v n xã h i b c xúc. Tình hình th c hi n Chương trình công tác c a Chính ph quý I t k t qu r t th p. Nhi u án chưa ư c chuNn b k v n i dung, thi u ý ki n liên ngành, thi u thNm nh c a B Tư pháp. M t s B có s án ăng ký khá nhi u song t l hoàn thành th p. Vi c ban hành các văn b n hư ng d n thi hành Lu t, Pháp l nh ư c th c hi n r t ch m. Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương th c hi n nghiêm ch nh Chương trình công tác c a Chính ph ã ư c ban hành t u năm và nh ng công vi c ã ư c quy t ngh , c bi t chú tr ng công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t; khNn trương d th o và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành nh ng văn b n hư ng d n thi hành Lu t, Pháp l nh. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản